X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16292
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane osobowe: Bogumiła Tomczyńska
ul. Rolna 3/2
63-505 Doruchów

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Stanowisko pracy: wychowawca świetlicy

Miejsce pracy : Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
ul .Kaliska 5
63-505 Doruchów

Dyrektor szkoły: mgr Walenty Okoń

Opiekun stażu: mgr Maria Wolniak –Karbowska

Okres stażu : 01.09.2008 – 13.12.2011


1. Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Był to także czas wielu poważnych zmian w moim życiu – jako nauczyciela i jako człowieka. W okresie trwania stażu wyszłam za mąż i urodziłam synka, zaczęłam spełniać się jako żona i matka.
W tym samym czasie nastąpiły również zmiany w życiu zawodowym. W związku z wycofaniem ze szkoły języka niemieckiego zmienił się także rodzaj wykonywanej przeze mnie pracy, przydzielono mi obowiązki wychowawcy świetlicy. Staż rozpoczęłam jako nauczyciel języka niemieckiego a zakończyłam jako wychowawca świetlicy.
Zmiany w przydziale czynności nałożyły na mnie obowiązek uzupełnienia dokumentacji związanej z realizacją stażu – został dołączony do nich Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego. Nowo powierzone obowiązki wprowadziły lekki niepokój i obawy, ale również dały szansę i możliwość zaistnienia i wykazania się w nowej roli- roli wychowawcy świetlicy.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Jednocześnie jestem świadoma tego, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi i wychowawczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie innych, ale ciągłe doskonalenie i poszerzanie własnej wiedzy. Myślę jednak, że dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu będzie mi łatwiej realizować się jako nauczyciel i wychowawca w przyszłości z korzyścią dla uczniów i siebie.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
W okresie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedze i umiejętności zawodowe zarówno poprzez samodzielną pracę jak również poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w następujących szkoleniach, konferencjach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach rady pedagogicznej:
• Kurs doskonalający: „Awans zawodowy nauczyciela – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym” – CDE Kalisz, prowadzenie: Dariusz Grzesik, 25.10.2008
• Kurs komputerowy :Pakiet Office”, prowadzenie : Sławomir Guzenda, 8,11.12.2008
• Szkolenie: „ Nagrody i kary według Gordona”, 09.12.2008
• Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego – Wydawnictwo szkolne PWN, prowadzenie: Piotr Bizukojć, 07.02.2009r.
• Szkolenie: „ Rodzice partnerami szkoły” – ODN Kalisz, 07.03.2011
• Seminarium: „Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole” – Instytut Kształcenia EKO TUR, 06.04.2011
• Kurs doskonalający; „ Kurs instruktażowy dla nauczycieli – kierowników wycieczek szkolnych.”, CDN Kalisz, prowadzenie: mgr Monika Piechowicz – Kruk, 19.11.2011

Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu nauczania języka obcego oraz zagadnień psychologicznych i pedagogicznych. Jako nauczyciel języka obcego stworzyłam własna biblioteczkę metodyczno – przedmiotową w skład której wchodzą wszelkie zebrane przeze mnie materiały do nauczania języka niemieckiego: płyty, słowniki, plakaty, mapki, foldery, gry dydaktyczne, piktogramy, obrazki. Sięgałam po książki do metodyki języka niemieckiego: j.np.: Hanny Komorowskiej „Metodyka nauczania języków obcych”,
„ O programach prawie wszystko”, M. Stawna” Podejście komunikatywne do nauczania języków obcych”, W. Pfeiffer, „Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki”
Materiały przeze mnie zebrane pozyskałam głównie z wydawnictw, część sama zakupiłam lub otrzymałam od konsulatów państw niemieckojęzycznych w drodze nawiązanego kontaktu, m.in. z Ambasadą Niemiec w Warszawie, Konsulatem Niemiec we Wrocławiu oraz Ambasadą Szwajcarii w Warszawie.
Rozbudowywałam w ten sposób własny warsztat pracy i na bieżąco poszerzałam wiedzę dostosowując ją do wykonywanych przeze mnie obowiązków nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum, gdzie uzupełniałam etat.
Jako wychowawca świetlicy poszerzałam swoją wiedze z zakresu pedagogiki i psychologii poprzez lekturę wybranych pozycji książkowych tj.: T. Gordon Wychowanie bez porażek, M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, W. Okoń „Nowy słownik pedagogiczny”,
Wiedza ta pomogła mi w budowaniu dobrych relacji z wychowankami, zrozumieniu ich potrzeb, zachowań, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Tworzyłam również bazę pomocy dydaktycznych w celu urozmaicenia zajęć świetlicowych, gromadziłam malowanki tematyczne dla dzieci, rebusy, krzyżówki, zagadki, quizy, płyty z nagraniami, bajkami, muzyką relaksacyjną.

Z początkiem roku szkolnego 2008/2009 skierowałam do Dyrektora szkoły wniosek o
rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, który został przyjęty. Rozpoczęłam współpracę z wyznaczonym opiekunem mojego stażu – panią Maria Wolniak –Karbowską.
Współpraca rozpoczęła się od omówienia zasad, sporządzenia kontraktu. Następnie pod okiem opiekuna stażu opracowałam projekt Planu rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
Konstruując ten dokument kierowałam się zadaniami zawartymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego i zmianami tego rozporządzenia z 2007 roku, oraz specyfiką i potrzebami szkoły, w której po dzień dzisiejszy jestem zatrudniona. Projekt planu rozwoju oraz oddany w późniejszym czasie Aneks do Planu rozwoju, są spójne z założeniami Planu pracy szkoły, Programem wychowawczym oraz profilaktycznym.
Złożone przeze mnie dokumenty, zawierają zadania, jakie wytyczyłam sobie na okres trwania stażu, zarówno jako nauczyciela języka niemieckiego jak i wychowawcy świetlicy.
Współpraca z opiekunem, to także wzajemne obserwowanie lekcji. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna, podpatrywałam jego metody i techniki pracy i wykorzystywałam je często w swojej pracy dydaktycznej. Natomiast prowadząc lekcje języka niemieckiego w obecności opiekuna, starałam się pokazać, jak ja pracuje z dziećmi, jakimi technikami wdrażam materiał. Cenne były dla mnie rozmowy pohospitacyjne, w których omawialiśmy mocne i słabe strony prowadzonej przeze mnie lekcji. Współpraca z opiekunem stażu była owocna. Mogłam liczyć zawsze na pomoc dotyczącą różnych sfer pracy w szkole.
Ważnym zadaniem do zrealizowania była dobra organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Uważam, że dobry nauczyciel powinien być zawsze przygotowany do lekcji i zorganizowany. W codziennej pracy z dziećmi starałam się mieć to na uwadze i wszystko tak planować, by jak najefektywniej z korzyścią dla uczniów przebiegały lekcje języka niemieckiego, a później zajęcia świetlicowe.
Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego (2008/09, 2009/10) analizowałam wybrany program nauczania i na jego podstawie opracowywałam rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania dla poszczególnych grup językowych. Jako wychowawca świetlicy planowałam i opracowywałam roczne (2009/2010, 2011/2012)
i miesięczne Plan Pracy Świetlicy w oparciu o kalendarz imprez szkolnych i ogólnych oraz zainteresowania wychowanków. Prowadziłam również inną dokumentacje szkolną i świetlicową, tj: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, arkusze zgłoszeń, listy dzieci dojeżdżających i inne, starając się, by każdy ze zrealizowanych tematów, zadań był dobrze odnotowany.
W pracy dydaktycznej starałam się stosować różnorodne metody i techniki pracy, tak by jak najskuteczniej aktywizować uczniów do działania i urozmaicać lekcje. Najczęściej pracowałam metodą komunikatywną, którą łączyłam z audiowizualną, audiolingwalną i metodą ”reagowania całym ciałem”. W klasach starszych pracowałam również metodą projektu. Na moich lekcjach nie zabrakło nigdy nagrań oryginalnych tekstów, piosenek, wierszy, rebusów, piktogramów, krzyżówek, gier leksykalno – gramatycznych, zabaw słowem, mini-dialogów, scenek, oryginalnych pomocy w języku niemieckim.
Ważnym zadaniem w pracy nauczyciela jest ocenianie wiedzy i postępów ucznia z danego przedmiotu, które odbywa się według opracowanych kryteriów na poszczególne oceny. Z takim dokumentem zapoznawałam uczniów na pierwszych lekcjach każdego roku szkolnego, przedstawiając im wymagania na każdą z ocen. Przy konstruowaniu kryteriów zwracałam uwagę na to, by sprawdzały wiedzę z danego materiału zgodnie z podstawą programową, by sprawdzały 4 sprawności językowe, by były dostosowane do możliwości ucznia oraz jasno sformułowane. Wszelakie narzędzia sprawdzania i oceniania wiedzy ucznia, tj. testy, sprawdziany, kartkówki opracowywałam samodzielnie lub korzystałam z gotowych materiałów, odpowiednio wcześniej je modyfikując. W procesie oceniania starałam się dostrzegać i nagradzać pochwałą lub oceną najmniejsze przejawy aktywności językowej, by zachęcać w ten sposób uczniów, w szczególności tych słabszych, do pracy w języku obcym.
W pracy opiekuńczo - wychowawczej uwzględniałam treści wynikające z zadań planu pracy szkoły na dany rok szkolny oraz potrzeby i zainteresowania uczniów. To na ich podstawie przygotowywałam podstawowe dokumenty, w oparciu, o które funkcjonuje świetlica. Są nimi: roczny plan pracy świetlicy, miesięczne plany pracy podzielone szczegółowo na tygodniowe, arkusze zgłoszeń do świetlicy, szczegółowy plan dnia dyżurów w świetlicy, listy dzieci przebywających w świetlicy, listy dzieci dojeżdżających, dzienniki.
Z początkiem bieżącego roku szkolnego opracowałam 20 Reguł zachowania się w świetlicy,
w których określone zostały najważniejsze zasady korzystania ze świetlicy przez dzieci. Dzięki nim wychowankowie wiedzą, jak należy się zachowywać i czego przestrzegać, by wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie w świetlicy. Istotne jest, że wiszą one w widocznym miejscu i można się do nich odnieść, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Zajęcia świetlicowe starałam się tak organizować, by były ciekawe, uwzględniały rozwój umysłowy i fizyczny wychowanków, kształtowały wrażliwość estetyczną, oraz postawy społeczne. Wśród nich znalazły się:
• zajęcia sportowe –gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, gry na hali sportowej,
• zajęcia plastyczne- tworzenie własnych prac plastycznych, gazetek, wystroju świetlicy,
• zajęcia czytelnicze-czytanie na głos, wychodzenie do biblioteki,
• zajęcia wychowawcze - dyskusje, pogadanki na różne tematy
• zajęcia umuzykalniające –słuchanie muzyki, śpiewanie,
• zajęcia umożliwiające osiąganie powodzenia szkolnego – nauka własna, odrabianie lekcji, pomoc wychowawcy lub koleżeńska
• zajęcia językowe – rymowanki, wymyślanki, zabawy słowem, kalambury, przysłowia i ich znaczenie.

Istotnym zadaniem w pracy nauczyciela jest umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań. Jest to umiejętność polegająca na ocenianiu swojej pracy, wychwytywaniu jej mocnych i słabych stron, modyfikowania własnego warsztatu pracy tak, by służył on w pełni realizacji zadań zaplanowanych. Ewaluacji mojej pracy i metod, jakimi pracuje dokonywałam w trakcie realizacji zadań w danym roku szkolnym poprzez analizowanie swej pracy, przenoszenie, zamianę tematów, dopisywanie zadań do wykonania w planach pracy lub rezygnacje z pewnych zagadnień, metod pracy. Takie bieżące dokonywanie korekt w planach jest niekiedy niezbędne, by dostosować zamierzone cele do grupy dzieci, wyjść jej naprzeciw. Bo przecież każdy zespół klasowy, każda grupa językowa pracuje inaczej.
W celu dokonania oceny skuteczności mojej pracy jako nauczyciela germanisty opracowałam w okresie trwania stażu (czerwiec 2009) pomiar osiągnięć uczniów w klasie Va. Pomiar ten przeprowadziłam na koniec roku szkolnego badając wiedze uczniów w obszarze czterech sprawności językowych. Narzędziem pomiaru był test opracowany przez wydawnictwo PWN. Wyniki pomiaru dały mi obraz tego, co uczniowie opanowali w sposób zadawalający oraz wskazały na te sprawności, nad którymi trzeba pracować w przyszłości.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Uwzględniając w swojej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne starałam się brać czynny udział w różnego rodzaju akcjach prowadzonych w szkole, jak np. Sprzątanie świata, Góra grosza, Szklanka mleka, pomagając w ich organizacji. Corocznie byłam i jestem odpowiedzialna za zamówienia mleka dla dzieci – tworzyłam listy zamówień w poszczególnych klasach, zbierałam pieniądze za mleko odpłatne.
Zwracałam szczególna uwagę dzieci na fakt zdrowego odżywiania poprzez zajęcia tematyczne, na których nazywaliśmy złe i dobre produkty, omawialiśmy witaminy potrzebne do dobrego rozwoju oraz nazywaliśmy produkty bogate w witaminy. Wpajanie dzieciom zdrowych nawyków żywieniowych jest rzeczą bardzo ważną, gdyż kształtowanie świadomości zdrowego żywienia pomaga zapobiegać chorobom, jakie dotykają coraz to większą część społeczeństwa.
W swej pracy starałam się uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów zwracając uwagę na uczniów zdolnych językowo, plastycznie oraz muzycznie oraz tych, którzy z różnych powodów nie radzili sobie z językiem niemieckim lub mieli inne problemy szkolne.
Uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie przygotowywałam do konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły oraz Gimnazjum, gdzie uzupełniałam etat:
• IV powiatowy konkurs recytatorski dla gimnazjalistów( przygotowanie dzieci)
• Der, Die, Das Kenner, etap szkolny, ( przygotowanie dzieci, prace w komisji)
• Międzyszkolny niemieckojęzyczny konkurs recytatorski
( współorganizacja z opiekunem stażu, przygotowanie dzieci, prace w komisji)
• konkurs piosenki niemieckiej (współorganizacja z opiekunem stażu, przygotowanie dzieci, prace w komisji)
• konkurs Mistrz języka niemieckiego( samodzielna organizacja, przygotowanie dzieci, organizacja nagród)
Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych polegało na indywidualnym doborze materiału konkursowego do ucznia (wierszy, piosenek), ćwiczeniu dykcji, poprawnego akcentowania i wymowy w języku niemieckim, interpretacji prezentowanego materiału. Praca ta dawała mi wiele satysfakcji, zwłaszcza, gdy moi uczniowie zajmowali miejsca na podium w tych konkursach.
Konkursy plastyczne to wielka szansa dla dzieci, które maja ogromne zdolności manualne, potrafią projektować, malować, wycinać, tworzyć małe dzieła. Takim dzieciom wychodziłam naprzeciw, zachęcając ich do uczestnictwa w konkursach plastycznych.
organizowanych przez siebie i innych nauczycieli:
• konkurs Kartka wielkanocna (organizacja, prace w komisji, )
• Konkurs Kartka świąteczna (organizacja, prace w komisji)
• Konkurs Jesień w mojej okolicy ( pomoc dzieciom)
• Konkurs Gen gaz – ciepły dom, pomoc w projektowaniu pracy, doborze materiałów i inne.

Zespół klasowy w szkołach publicznych tworzą nie tylko dzieci zdolne, bystre, inteligentne, które zdobywają świetne oceny, a przy tym biorą aktywny udział w życiu szkoły, reprezentują ją w konkursach, wygrywają te konkursy. Obok takich dzieci funkcjonują również dzieci przeciętne, które z reguły radzą sobie samodzielnie z nauką, i dzieci, które z różnych przyczyn od nich nie zależnych nie radzą sobie z nauką i funkcjonowaniem w szkole.
Ważną rola nauczyciela jest zauważenie takiego dziecka i zapewnienie mu odpowiedniej pomocy. Jako nauczyciel języka obcego pracowałam z takimi dziećmi, zarówno w klasach najmłodszych, jak i w klasach gimnazjalnych. Jest to praca wymagająca czasu, cierpliwości i indywidualnego podejścia do ucznia. Starałam się bardzo pomagać takim uczniom jak mogłam, poświęcając im czas na przerwach lub po lekcjach, pomagając im w nauce, tłumacząc rzeczy trudne, naprowadzając na rozwiązania, pokazując jak i z czym pracować, by było łatwiej. Dawałam zawsze szanse na poprawę uczniom, którym coś nie wychodziło, a wykazywali chęć do ponownego zmierzenia się z trudnym dla nich zadaniem. Nauka języka obcego jest specyficzna, potrzebne są w niej pewne zdolności takie jak dobry słuch, muzykalność, dobra pamięć, dykcja, odwaga mówienia. Jeśli z różnych przyczyn uczeń nie posiada predyspozycji językowych, ale posiada chęci, to należy mu tak pomagać, by te chęci nie zostały stłumione. W przeciwnym razie uczeń taki „męczy się” na lekcji, nie ma motywacji do pracy a w rezultacie osiąga słabe wyniki. Starałam się ogromnie nie dopuszczać do takich sytuacji w swej pracy dydaktycznej. Dlatego w ramach dodatkowej godziny wynikającej z art. 42 Karty Nauczyciela prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, dla uczniów, którzy chcieli nadrobić wszelkie zaległości językowe, zaistnieć w mniejszej grupie i bez skrępowania zabrać glos w obcym języku, co im się często nie udawało przy całej klasie. Wychodzenie takim uczniom naprzeciw dawało rezultaty: uczniowie stawali się śmielsi w obcojęzycznych wypowiedziach, pewniejsi siebie, bardziej otwarci przy całej klasie.
Cennym doświadczeniem było dla mnie prowadzenie indywidualnych nieodpłatnych zajęć z uczennicą, która w roku szkolnym 2008/09 przeprowadziła się do Gminy Doruchów i kontynuowała naukę w naszej szkole w klasie Va. Uczennica ta w poprzedniej szkole uczyła się języka angielskiego, a nowej szkole obowiązkowym był język niemiecki. Fakt ten był dla uczennicy problemem, dlatego po rozmowie z jej prawnym opiekunem i nią samą ustaliliśmy, że dziewczynka będzie przez pół roku uczestniczyć w lekcjach klasy III, co pomoże jej w osłuchaniu się z językiem, poznaniu prostej leksyki.
Natomiast moją rolą było nauczyć dziewczynkę języka niemieckiego od podstaw tak, by nauka w klasie V nie przysparzała jej problemów z opanowaniem materiału. Pracowałyśmy więc raz tygodniu prze pierwsze półrocze z książką i ćwiczeniem dla kl. IV, by opanować podstawową leksykę i gramatykę języka niemieckiego. Efektem tej pracy było wyrównanie braków, z jakimi dziewczynka przyszła do naszej placówki, a co najważniejsze „polubienie” nowego języka obcego.

Choć nie jestem rodowitą Doruchowianką, bo mieszkam tu dopiero piec lat, to jednak zauważyłam ważny w mej ocenie problem środowiska lokalnego, jakim jest brak ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży. Jest to problem dotykający przede wszystkim środowiska wiejskie. Dlatego postanowiłam w bieżącym roku szkolnym stworzyć dla chętnych dzieci kółko rowerowe podejmując w ten sposób małe działanie w niwelowaniu tego problemu.
Sama jestem aktywną rowerzystką, uważam, że rower to zdrowy i ekologiczny środek lokomocji utrzymujący organizm w dobrej kondycji. Pasję te postanowiłam zaszczepić młodym ludziom łącząc przyjemne z pożytecznym: ruch i rekreacje na świeżym powietrzu oraz poznawanie najbliższej okolicy, docenianie walorów historycznych naszej „malej ojczyzny”.
Koło działa w oparciu o stworzony przeze mnie i zaakceptowany przez rade i dyrektora regulamin, który określa zasady naboru, cele i program oraz zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Jest realizowane w ramach dodatkowych godzin zgodnie z art. 42 Karty nauczyciela od roku szkolnego 2011/2012 i jest zadaniem, którego realizację rozpoczęłam pod koniec trwania stażu.

Jako nauczyciel języka obcego starałam się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków. Dobrym źródłem tych informacji są własne obserwacje dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, ale chyba najlepszą kopalnią wiedzy o uczniach jest kontakt z ich rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Dbałam o to, by być z nimi w dobrych kontaktach i owocnie współpracować. Jako nauczyciel dydaktyczny nie byłam nigdy wychowawcą klasy, więc na bieżąco starałam się pozyskiwać wiedze o uczniu od wychowawcy klasy, a gdy zaistniała taka potrzeba kontaktowałam się z rodzicami dziecka, w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych lub informowaniu o postępach i sukcesach.
W swej pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej mam okazję obserwowania grona dzieci z innej perspektywy niż sala lekcyjna. W świetlicy dzieci zachowują się bardziej swobodnie, spontanicznie, więcej mówią o sobie, o swoich sukcesach, problemach, zainteresowaniach, oczekiwaniach, ale także o życiu rodzinnym. Wykorzystuję te wiedze w codziennych kontaktach z nimi dostosowując swoje działania do ich potrzeb, oczekiwań. Pomagam w rozwiązywaniu wszelkich problemów, zarówno osobistych jak i tych wynikających z bycia uczniem: słucham i rozmawiam z nimi, pomagam słabszym w nauce, organizuje zajęcia tak, by rozwijały swoje talenty manualne, dostrzegam zaangażowanie, przydzielam drobne obowiązki, by czuły się potrzebne.
Poprzez organizacje mini-konkursów świetlicowych i małych imprez, np. Mikołajek, Andrzejek, Dnia Kobiet i Dnia Chłopca angażuję cała grupę do współdziałania i współtworzenia – a przez to do czerpania przyjemności z dawania czegoś od siebie. Wpajane w ten sposób pozytywne wzorce wpływały pozytywnie na wychowanków. Starałam się stwarzać dzieciom przyjazny klimat w naszej świetlicy poprzez ręcznie wykonane dekoracje dostosowane do pór roku i świąt kalendarzowych, co ma istotny wpływ na dzieci, zwłaszcza te mniejsze. Przyjazne i przytulne pomieszczenie wpływa pozytywnie na zachowania, dale poczucie bezpieczeństwa i swobody uwrażliwia na piękno i estetykę.
Praca z grupą świetlicową, która jest zróżnicowana pod względem wiekowym to duże wyzwanie dla wychowawcy. Jednak starałam się w swych poczynaniach dostrzec każdego indywidualnie, dla każdego znaleźć czas i zrozumienie oraz wspierać we wszelkich problemach.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W obecnych czasach wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela jest niezbędne. Przy pomocy komputera tworzyłam wszelkie dokumenty,
z którymi miałam do czynienia w pracy nauczyciela, tj:
• dokumenty szkolne: plany wynikowe, rozkłady materiałów, kryteria na poszczególne oceny, roczne i miesięczne plany pracy , listy dzieci, konspekty lekcji,
• dokumenty do awansu zawodowego: wnioski do dyrektora, plan rozwoju zawodowego, aneks do planu rozwoju, sprawozdanie,
• materiały dydaktyczne: ćwiczenia językowe, krzyżówki, łamigłówki, piosenki, wiersze, scenki dialogowe, malowanki, materiały dekoracyjne go świetlicy
• Narzędzia pomiaru dydaktycznego: testy, sprawdziany, kartkówki, wykresy
• dyplomy, podziękowania, elementy dekoracyjne, elementy do gazetek, fotografie.

Nieodzownym elementem w pracy z komputerem jest korzystanie z możliwości, jakie daje Internet. Korzystałam z wielu stron internetowych zależnie od potrzeb.
Jako nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu korzystałam ze stron: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.oskko.edu.pl, www.edukator.org.pl,
Jako nauczyciel języka niemieckiego korzystałam ze stron: www.jezykniemiecki.pl, www.profesor.pl, www.wszpwn.com.pl,
Natomiast jako nauczyciel - wychowawca świetlicy wykorzystywałam strony: www.interklasa.pl, www.swietlica.republika.pl, www.profesor.pl.

Za pośrednictwem Internetu:
• przesyłałam sprawozdania, protokoły, zdjęcia, na emaliowy adres szkoły,
• kontaktowałam się z ambasadami krajów niemieckojęzycznych,
• kontaktowałam się z placówkami organizującymi szkolenia dla nauczycieli,
• uczestniczyłam w życiu portali edukacyjnych włączając się w dyskusje nauczycieli języków obcych, wychowawców świetlic,
• przesyłałam artykuły do gazetki szkolnej i lokalnej prasy,
• wyszukiwałam informacji z zakresu dydaktyki, pedagogiki, i psychologii
Dzięki możliwości przeglądania stron internetowych mogłam wykorzystać wiele ciekawych pomysłów innych, gromadziłam różnorodne materiały, które na bieżąco wykorzystuje, utrzymywałam wiele ciekawych znajomości.
W swej pracy wykorzystywałam również inne dostępne media, takie jak: odtwarzacz CD, DVD, telewizor LCD w celu urozmaicenia lekcji języka niemieckiego oraz zajęć świetlicowych.


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Praca nauczyciela to praca z młodymi ludźmi, którzy intensywnie dorastają i kształtują swój charakter. Największą role do odegrania w kształtowaniu młodego charakteru mają niewątpliwie rodzice, których rolą jest wpojenie dzieciom takich zasad, by później w dorosłym życiu mieli jak najłatwiej w kontaktach interpersonalnych, w zdobywaniu pracy, w postrzeganiu świata, w odróżnianiu dobra i zła.
To trudne zadanie pozytywnego kształtowania młodego człowieka przypada na drugim miejscu szkole, która oprócz aspektu wychowawczego powinna wyposażyć ucznia w wiedze potrzebna mu w dorosłym życiu. Nauczyciel, jako osoba kompetentna i wyposażona w niezbędną wiedze z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest odpowiedzialny zatem za ten jakże ważny proces.
Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych jako germanistka starałam się wprowadzać na lekcjach elementy wychowawcze: budować zaufanie w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania oraz tolerancji. Nikt nie był gorszy, tylko dlatego, że nauka nie szła mu zbyt dobrze, ważne było, by odnajdywał się w grupie współdziałał z nią w miarę swych możliwości i nie czuł się osamotniony.
Ważnym elementem pracy z młodym człowiekiem jest dobieranie metod i technik pracy adekwatnie do jego rozwoju i umiejętności. Inaczej pracowałam z młodszymi dziećmi, przekazując im wiedze w formie spontanicznej zabawy, inaczej z młodzieżą gimnazjalną, z którą trzeba intensywnie i ciekawie pracować i ciągle motywować, by nie mieli czasu na nudę.
W swej pracy dostrzegałam uczniów zdolnych, których motywowałam do zdrowej rywalizacji w konkursach i ciągłego poszerzania wiedzy, jak i tych, którzy bez pomocy nauczyciela nie radzili sobie z językiem obcym, z racji różnych dysfunkcji wrodzonych. Wskazówki do pracy dawały wtedy opinie z Poradni psychologiczno-pedagogicznej, które wnikliwie studiowałam i uwzględniałam w swej pracy z uczniem po konsultacjach z wychowawcą oraz rodzicami.

Będąc przez polowe stażu wychowawca świetlicy zawsze poznawałam na początku roku szkolnego swych wychowanków, poprzez rozmowę z nimi, z ich wychowawcami a także rodzicami. Miałam przez to wiedze na ich temat i mogłam dostosować ją do swych działań w kontakcie z uczniami – wychowankami.
Starałam się skutecznie eliminować wszelkie objawy agresji, najczęściej słownej, rozwiązując natychmiastowo wszelkie spory uczniowskie. Zwracałam ciągle uwagę na unikanie wulgaryzmów, stosowanie poprawnej polszczyzny oraz słów grzecznościowych. Częstą forma aktywizacji takiego słownictwa u dzieci była zabawa w „grzeczne słowa” w językach obcych w formie collage.
Jako wychowawca świetlicy poszerzałam swoją wiedze z zakresu pedagogiki i psychologii poprzez lekturę wybranych pozycji książkowych tj.: T. Gordon Wychowanie bez porażek, M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, W. Okoń „Nowy słownik pedagogiczny”.

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Przeanalizowałam wszystkie najważniejsze akty prawne dotyczące systemu oświaty:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2594, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli
( Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie MENiS z dnia 23 rudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)
• Karta Nauczyciela- tekst jednolity, aktualny
• Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity, aktualny
• Konwencja Praw Dziecka

Oprócz analizy powyższych dokumentów na bieżąco aktualizowałam swą wiedze z prawa oświatowego poprzez śledzenie portalów internetowych( www.litrerka.pl, www.oswiata.edu.pl, www.edukator.phg.pl,) oraz publikacji w prasie oświatowej
( Głos nauczycielski, Świetlica w szkole, Poradnik oświatowy)

Decyzja o rozpoczęciu przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego wiązała się ściśle z bardzo dobrym poznaniem przepisów prawnych regulującymi szkolnictwo polskie oraz procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po wnikliwej analizie najważniejszych dokumentów i rozporządzeń, które powyżej wymieniłam, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym: skierowałam wniosek do dyrektora, nawiązałam kontakt z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
W trakcie całego stażu dokumentowałam realizacje planu rozwoju, gromadząc wszelkie zaświadczenia potwierdzające me kwalifikacje oraz dorobek zawodowy oraz robiłam notatki, zapiski potwierdzające mą pracę dydaktyczna i opiekuńczo – wychowawczą. Pomogło mi to w redagowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, który jest zwieńczeniem i podsumowaniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na nauczyciela mianowanego.
Ponadto sprawnie posługiwałam się przepisami przy tworzeniu wymaganej dokumentacji szkolnej obowiązującej nauczyciela dydaktycznego i nauczyciela wychowawcy świetlicy:
• planów pracy, planów wynikowych, kryteriów na poszczególne oceny w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum opartych o odpowiedni program nauczania,
• rocznych i miesięcznych planów pracy świetlicy, kart zgłoszeń, list dzieci,
• dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć dodatkowych,
• regulaminów przeprowadzenia konkursu z języka niemieckiego oraz konkursów plastycznych na szczeblu szkolnym
• sprawozdań z poszczególnych działań, tworzeniu protokółów z rad,
• regulaminu szkolnego kółka rowerowego,
• kart wycieczek szkolnych(rowerowych) organizowanych na terenie gminy

W roku szkolnym 2008/09 opracowałam analizę i interpretacje wyników testu ”na wejście” z języka niemieckiego gimnazjalistów i przedstawiłam je Radzie Pedagogicznej. Analiza obejmowała wyniki testu trzech zespołów klasowych i przedstawiała wykresowy raport wraz z obliczonymi łatwościami poszczególnych zadań, natomiast interpretacja odnosiła się do tych wyników i zawierała analizę zadań oraz wnioski do dalszej pracy.
W tym samym roku szklonym przeprowadzilam również pomiar osiągnięć uczniów klasy V, w celu zbadania osiągnięć językowych uczniów oraz skuteczności mojej pracy i metod, jaki pracuje.
Ponadto:
• uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• współpracowałam z gronem pedagogicznym wymieniając się doświadczeniami zawodowymi ,
• pracowałam w zespołach rady, m.in. w komisjach wnioskowych., zespołach opracowujących zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, zespołach opracowujących lub modyfikujących dokumenty szkoły,
• uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego,
• pracowałam w zespołach różnorodnych komisji konkursowych,
• współpracowałam z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców poprzez aktywny udział i pomoc w organizacji różnego rodzaju uroczystości, zabaw, apeli, dyskotek, konkursów, wycieczek,
• na bieżąco współpracowałam z biblioteką szkolną – współpraca polegała na wykorzystywaniu zasobów dydaktycznych, jakie oferuje ten organ szkoły, a także na wspólnym organizowaniu szkolnych konkursów plastycznych o tematyce świątecznej.


Podsumowanie.
Stwierdzam, że w okresie stażu udało mi się zrealizować cele, które wytyczyłam sobie na początku stażu ujmując je w Planie rozwoju i Aneksie. Potwierdzenie podjętych przeze mnie i opisanych w sprawozdaniu czynności znajdują się m.in. w Protokolarzu z Zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Doruchowie.
Za pracę dydaktyczną i wychowawczą w roku szkolnym 2011/12 otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły.
W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie mają możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu. Zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzać swoją wiedzę w zakresie pracy pedagogicznej oraz stosować wobec uczestników zajęć różnorodne formy oddziaływań wychowawczych.

Doruchów, dnia................ Sprawozdanie opracowała:

.....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.