X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16289
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Agaty Wydro
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Jestem nauczycielem stażystą w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej. Od momentu rozpoczęcia pracy tj. od 01.09.2005 r. prowadzę zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz pełnię funkcję pedagoga szkolnego. Okres stażu, związany z ubieganiem się przeze mnie o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego wyniósł 9 miesięcy.
Ze względu na specyfikę zawodu pedagoga szkolnego, zarówno podczas konstruowania, jak i realizacji Planu Pracy i Planu Rozwoju Zawodowego, swoją uwagę koncentrowałam na diagnozowaniu środowiska uczniów, ich problemów oraz współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
Za istotne uznałam również doskonalenie umiejętności z zakresu pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagadnień dotyczących profilaktyki. Podnoszenie kwalifikacji służyło mojemu własnemu rozwojowi, ale także podnosiło jakość pracy szkoły, w której jestem zatrudniona.
Sprawozdanie niniejsze oparłam na nowej formule (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) i będę starała się omówić swe osiągnięcia kierując się wytycznymi zawartymi w tej ustawie oraz zadaniami założonymi w Planie Rozwoju Zawodowego.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

W dniu 01.09.2005r. podpisałam kontrakt z moją opiekunką stażu -
mgr Marią Przystaś. Dokument ten nakreśla zasady współpracy pomiędzy stażystą a opiekunem i potwierdza nadzór merytoryczny dla nauczyciela stażysty.
W czasie pierwszych spotkań z opiekunką stażu dokonałam analizy podstawowych aktów prawnych regulujących sprawy oświaty i funkcjonowanie szkoły:
- Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.1845).
Zapoznałam się również z najważniejszymi przepisami i zasadami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji zadań szkoły z uwzględnieniem specyfiki mojej pracy:
- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 października 1989 r. (Dz. U. Z 1991 r. Nr 120, poz. 526, 527),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. Nr 26, poz.226),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. Nr 23, poz. 193),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. Nr 19, poz. 167).
W trakcie spotkań z opiekunką stażu dokonałam analizy dokumentów organizujących pracę szkoły: Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, szkolnych planów nauczania, podstaw programowych. Plan Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki wykorzystałam przy pisaniu planu pracy pedagoga, gdzie zaplanowałam poszczególne działania. Podczas stażu zapoznałam się także z regulaminami organów istniejących i działających w szkole: Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
Dokonałam również wnikliwej analizy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 414), zapoznając się jednocześnie z praktycznym sposobem prowadzenia obowiązującej
w szkole dokumentacji: księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów, dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych, arkuszy ocen, świadectw szkolnych. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji pozwoliło mi na aktywne i prawidłowe funkcjonowanie w szkole tak wśród uczniów,
jak i pracujących w niej nauczycieli.
W celu poznania właściwego sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej pedagoga szkolnego nawiązałam kontakt z pedagog z Gimnazjum w Wiśniowej – mgr Renatą Czaja. Dzięki cennym wskazówkom merytorycznym opanowałam umiejętność prawidłowego prowadzenia dziennika zajęć pedagoga szkolnego, jak również zdobyłam informacje na temat dokumentowania działalności pedagoga szkolnego (teczki klasowe, teczki osobowe, rejestry uczniów, dokumenty diagnostyczne i terapeutyczne).
Aby trafnie dokonywać wpisów w dzienniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zapoznałam się z dostępną w szkole dokumentacją dotyczącą prowadzenia dziecka, jak również korzystałam z porad zamieszczanych przez doświadczonych nauczycieli-rewalidatorów na stronach Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa dotyczących nauczania indywidualnego (http://eduseek.interklasa.pl/nauczyciel).
Opiekunka stażu umożliwiła mi także poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy:
- Rozporządzenie Ministra Polityki i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,poz.844),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331; z 1996 r. Nr 119, poz.562).
Wzięłam także udział w podstawowym szkoleniu BHP dla nauczycieli przeprowadzonym w naszej szkole.
W trakcie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego zapoznałam się z warunkami lokalowymi, tradycjami i zwyczajami szkoły oraz (ze względu na specyfikę pracy mojej opiekunki stażu) z działalnością biblioteki szkolnej oraz funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
Od momentu rozpoczęcia pracy sukcesywnie zapoznawałam się z procedurami awansu zawodowego. W pierwszej kolejności sięgnęłam po Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), korzystałam jednocześnie ze wsparcia opiekunki stażu oraz ekspertów na jednym z edukacyjnych portali internetowych (www.awans.oswiata.org.pl/) – p. Ireny Dzierzgowskiej (była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, współtwórczyni reformy edukacji) oraz p. Jolanty Winkler (specjalistka w zakresie konstruowania i ewaluacji programów nauczania).
Aktualne informacje na temat awansu zawodowego oraz aktualizacje dokumentów potrzebnych do mojej pracy czerpałam min. z następujących stron internetowych:
- www.menis.gov.pl (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
- www.codn.edu.pl (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),
- www.cmppp.edu.pl (centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej),
- www.oswiata.org.pl (portal oświatowy),
- www.karta-nauczyciela.abc.pl (serwis dla nauczycieli),
- www.profesor.pl (serwis edukacyjny),
- www.ko.rzeszow.pl (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
- www.literka.pl (Internetowy Magazyn Publikacji, Centrum Awansu Zawodowego),
- www.abc.com.pl (Dom Wydawniczy ABC – akty prawne, publikacje elektroniczne).

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Doskonaleniu umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły sprzyjała obserwacja lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli. W czasie trwania mojego stażu, raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją opiekunkę, jak również lekcje prowadzone przez nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli różnych specjalności, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji,
- rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
- zasady stosowania WSO,
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych,
- lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę uczniów.
Pod okiem opiekuna stażu – Pani mgr Marii Przystaś przeprowadziłam
8 zajęć warsztatowych w klasach I – VI, natomiast Pani dyrektor mgr Teresa Ziarnik hospitowała mnie podczas zajęć warsztatowych w klasie III b, prowadzonych w ramach Programu Edukacji Antytytoniowej Instytutu Matki i Dziecka „Nie pal przy mnie, proszę” (Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?). Lekcja z dyrekcją jako obserwatorem była dla mnie nowym doświadczeniem. Obecność Pani dyrektor potęgowała stres, ale i mobilizowała do pracy. Cenne były także uwagi na temat moich zajęć. Na ich podstawie mogłam przygotować się do autorefleksji na temat przeprowadzonych warsztatów.
W obecności opiekunki stażu przeprowadziłam pierwsze swoje zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów klasy IV a z rolą i funkcjami pedagoga szkolnego. Lekcje tego typu przeprowadziłam we wszystkich klasach naszej szkoły (również wśród uczniów Szkoły Filialnej w Jazowej), zachęcałam uczniów do zwracania się do mnie o pomoc z wszelkiego typu problemami, zapewniając im jednocześnie zaufanie i dyskrecję. W obecności mgr Przystaś przeprowadziłam lekcje dotyczące komunikacji i relacji w grupie klasowej (Grupa daje mi siłę), przyjaźni (Dobry kolega), zajęcia kształtujące umiejętność otwartego wyrażania swoich uczuć (Próbujemy mówić o swoich uczuciach) oraz rozwijające poczucie własnej wartości (Polubić siebie).
W klasach II – III prowadziłam zajęcia warsztatowe w ramach Programu Edukacji Antytytoniowej Instytutu Matki i Dziecka „Nie pal przy mnie, proszę” (Co to jest zdrowie?; Od czego zależy nasze zdrowie?).
Zawsze starałam się dopasować tematykę lekcji do aktualnych problemów klasowych. I tak np. analiza zastosowanego Arkusza samooceny wśród uczniów klas IV – VI, skłoniła mnie do realizacji zajęć warsztatowych „Polubić siebie”, mających na celu podniesienie samooceny wśród uczniów tychże klas.
W czasie swojego stażu miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia nauczycieli. Uczestniczyłam w następujących kursach i szkoleniach:
- Realizatorzy Szkolnych Programów Edukacji Antytytoniowej (Instytut Matki i Dziecka),
- II Kongres Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej „Być orędownikiem prawdy” (Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie),
- Praca z dzieckiem nadpobudliwością psychoruchową z zastosowaniem metod terapeutycznych (Wydawnictwo Nowa Era),
- Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych – budowanie programów naprawczych (Centrum Szkolenia i Doradztwa PRO-FUTURO”),
- Płodowy zespół alkoholowy FAS (Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski),
- Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne),
- Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy profilaktyki uzależnień (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, Filia w Strzyżowie).
Ukończenie kursów pozwoliło mi na spożytkowanie nabytej wiedzy w praktyce.
I tak np. uczestnictwo w II Kongresie Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej „Być orędownikiem prawdy” wytyczyło kierunek moich relacji interpersonalnych, zarówno z nauczycielami, jak i uczniami oraz rodzicami.
Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas szkolenia dla Realizatorów Szkolnych Programów Edukacji Antytytoniowej, jak również analiza materiałów dydaktycznych z tego zakresu, zaowocowały opracowaniem i przeprowadzeniem przez mnie cyklu warsztatów antytytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę” wśród uczniów klas II – III.
W związku z obchodzonym 31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu, dla wszystkich dzieci objętych programem antytytoniowym, zorganizowałam konkurs plastyczny na najciekawszy znaczek „Nie pal przy mnie, proszę”. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa a najciekawsze prace zostały wyeksponowane na tablicy ściennej biblioteki szkolnej.
Kwalifikacje zdobyte podczas kursów: „Praca z dzieckiem nadpobudliwością psychoruchową z zastosowaniem metod terapeutycznych" oraz „Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” wykorzystałam podczas opracowania programu pracy z wyłonioną wśród uczniów klas I-III, grupą uczniów z nadpobudliwością psychoruchową. Poznane techniki i metody pracy
z powodzeniem stosuję podczas cotygodniowych zajęć.
Wybrane elementy technik dotyczących postępowania z dziećmi z syndromem FAS, nabyte podczas dwudniowego szkolenia „Płodowy zespół alkoholowy FAS” wykorzystuję w trakcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z Andżeliną Ząbik, zdobyte informacje
o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne wielokrotnie przekazywałam matce dziewczynki.
Poznane w trakcie warsztatów „Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy profilaktyki uzależnień” techniki plastyczne skłoniły mnie do przygotowania wraz z uzdolnionymi uczniami klas III b i V a i b rozmaitych kompozycji z masy solnej. Pokolorowane i polakierowane figurki posłużyły jako nagrody w loterii fantowej na organizowanym 11 czerwca Pikniku Rodzinnym.
Biorąc pod uwagę potrzeby szkoły, w której pracuję rozpoczęłam trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku „Technologie Informacyjne z Bibliotekoznawstwem” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Zdobytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera i stosowania technologii informacyjnych wykorzystuję w codziennej pracy – na komputerze piszę wszelką potrzebną dokumentację, opracowuję materiały dydaktyczne, narzędzia diagnostyczne, przesyłam wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, śledzę wszelkiego rodzaju nowinki i aktualizacje na portalach edukacyjnych.
W trakcie odbywania stażu brałam udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, którego członkami są przedstawiciele szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policji z terenu powiatu strzyżowskiego. Podczas sesji otrzymywałam pomoc merytoryczną, mogłam także liczyć na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczestników. Wszystkie ukończone przez mnie formy doskonalenia wpłynęły na wzbogacenie moich doświadczeń jako pedagoga i nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pobudziły do poszukiwania ciekawych metod i form pracy, wpłynęły znacząco na jakość prowadzonych przez mnie zajęć. Dzięki nim poznałam ciekawych ludzi, nawiązałam kontakty zawodowe, a także mogę liczyć na wsparcie merytoryczne prowadzących.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Ze względu na specyfikę swojej pracy w trakcie odbywania stażu duży nacisk położyłam na diagnozowanie środowiska uczniów, ich problemów oraz rozwijanie i doskonalenie współpracy ze środowiskiem uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji wspierających pracę szkoły. Źródło mojej wiedzy na temat sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów stanowiły informacje uzyskane z licznych wywiadów i rozmów (tak grupowych, jak i indywidualnych) z wychowawcami poszczególnych klas i nauczycielami przedmiotowymi, rozmów z rodzicami oraz dane będące wynikiem obserwacji uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Niemało informacji otrzymałam również w wyniku analizy przeprowadzonej wśród uczniów klas IV – VI „Ankiety dla uczniów szkoły podstawowej”, dotyczącej sytuacji życia i problemów uczniów. Tą drogą uzyskałam dane na temat sytuacji materialnej i relacji w rodzinie, stosowanych środków wychowawczych, sytuacji szkolnej, problemów rówieśniczych i osobistych poszczególnych uczniów.
Z wieloma uczniami prowadziłam rozmowy indywidualne, udzielałam porad i pomagałam w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Jeżeli uznawałam za stosowne konsultowałam swoje decyzje z rodzicami, prosząc o zmianę sposobu postępowania wobec dziecka bądź o wsparcie w moich działaniach na rzecz poprawy sytuacji.
Uważam, iż za sukces mogę poczytać sobie indywidualną pracę z uczennicą klasy VI oraz jej najbliższymi członkami rodziny. Wielokrotne rozmowy z rodzicem i babcią (również w domu rodzinnym), moja opinia jako świadka w toczącej się rozprawie sądowej zaowocowały zmianą sposobu ich postępowania wobec dziewczynki. W efekcie podniosła się jej samoocena, wzrosło poczucie bezpieczeństwa i poprawiła się koncentracja uwagi.
W celu pogłębienia i poszerzenia informacji na temat sytuacji rodzinnej wobec wybranych uczniów stosowałam „Test zdań niedokończonych” oraz indywidualne rozmowy. W młodszych klasach posłużyłam się rysunkiem „Moja rodzina” jako metodą diagnostyczną. Wnikliwa analiza prac plastycznych, zweryfikowana rozmowami z samymi dziećmi oraz nauczycielami pomogła mi w rozpoznaniu środowiska rodzinnego wielu uczniów. W ten sposób rozpoczęłam np. owocną współpracę z matką ucznia kl. II, na rzecz rozwiązania jego problemów szkolnych, będących efektem napiętej sytuacji rodzinnej. W toku mojej pracy pedagogicznej we współpracy z wychowawcami i nauczycielami oraz w oparciu o dostępną dokumentację sporządziłam rejestry uczniów sprawiających trudności wychowawcze, lewostronnie zlateralizowanych, uczęszczających na zajęcia dodatkowe, posiadających opinie i orzeczenia z PPP.
Uczniów sprawiających trudności wychowawcze, mających problemy z opanowaniem materiału nauczania kierowałam na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie, służąc rodzicom pomocą w uzupełnianiu wniosków, jak również dostarczeniu formularzy do poradni.
Obserwacja uczniów podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych oraz wywiady z wychowawcami nauczania zintegrowanego skłoniły mnie do zorganizowania i prowadzenia zajęć grupowych dla uczniów z nadpobudliwością ruchową z klas I - III.
W celu lepszego poznania uczniów, ich zainteresowań i samooceny, zastosowałam w wybranych klasach Arkusz samooceny. Jego analiza skłoniła mnie do przeprowadzenia zajęć warsztatowych „Polubić siebie”, mających na celu podniesienie poczucia własnej wartości wśród uczniów.
Prowadząc zajęcia wielokrotnie kierowałam się potrzebami i sugestiami tak nauczycieli, jak i uczniów. I tak np. w odpowiedzi na prośbę uczniów klasy III b zorganizowałam zajęcia praktyczne - sprzątanie terenu wokół naszej szkoły, łącząc je z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi, w klasie VI b przeprowadziłam zajęcia warsztatowe „Przyjaciela mieć jest fajnie” integrując je z przygotowaną uprzednio gazetką ścienną pod tym samym tytułem.
W mojej pracy istotne były także kontakty z rodzicami uczniów naszej szkoły. Współpracowałam z nimi podczas konsultacji indywidualnych, miałam okazję także wziąć udział w zebraniach ogólnych, na pierwszym z nich przedstawiłam rolę i funkcje pedagoga szkolnego, zapoznałam rodziców z opracowanymi przeze mnie Procedurami działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych przestępczością i demoralizacją w Szkole Podstawowej w Wiśniowej oraz założeniami realizowanego przez mnie Programu Edukacji Antytytoniowej Instytutu Matki i Dziecka „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach II – III, jednocześnie prosząc o wsparcie w moich działaniach. Zachęcałam również rodziców do korzystania z pomocy oferowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
Moje działania w okresie odbywania stażu, w dużej mierze koncentrowały się na pracy rewalidacyjno-wychowawczej. Początkowo ogniskowały się wokół rozpoznania potrzeb i możliwości rozwojowych Andżeliny Z., jej środowiska rodzinnego, opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, a następnie już na konkretnych formach pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem.
W celu zoptymalizowania swoich oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych nakłaniałam rodziców dziewczynki do współpracy, wyjaśniłam im istotę Zespołu Retta, udało mi się zmienić ich mylne przekonanie o genezie choroby, opracowałam dla nich materiały informacyjne na temat objawów oraz metod postępowania z dziećmi z RS.
W swojej pracy z Andżeliną korzystałam z wielu źródeł min. z wiadomości zamieszczanych na internetowym portalu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Retta (http://www.rettsyndrom.gd.pl) i Zeszytów Problemowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Rewalidacja”.
Samodzielnie wykonałam wiele niezbędnych pomocy dydaktycznych, podjęłam także starania o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla dziewczynki. Nawiązałam w tym celu współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej oraz specjalistycznym sklepem zaopatrzenia medycznego „ORTO-RES” w Strzyżowie. Wszystkie moje zabiegi w tym kierunku zakończyły się pomyślnie – przekonałam rodziców dziewczynki o konieczności złożenia wniosków, pomogłam w terminowym zebraniu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, a co najistotniejsze doszło do pozytywnego rozpatrzenia wniosków i podpisania umów (Umowa Nr R-015/06 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; Umowa Nr R-015/2006/LBK na dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się) pomiędzy Starostą Strzyżowskim a matką Andżeliny. Pozytywnie została również rozpatrzona prośba o sfinansowanie brakującej kwoty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. W chwili obecnej zamówienie na sprzęt rehabilitacyjny (materac rehabilitacyjny, piłka rehabilitacyjna, wałki i kliny) oraz urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się (duże lustro, radiomagnetofon) jest w toku realizacji. W najbliższych dniach będę mogła wykorzystać ten sprzęt w celu optymalizacji swoich oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych.
W swoich działaniach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych zawsze starałam się poznać świat dzieci, ich potrzeby, zainteresowania, radości, ale także troski i obawy. Starałam się nawiązać i utrzymywać z nimi dobry i bliski kontakt. I myślę, że mi się to udało - uczniowie darzą mnie zaufaniem, sami zwracają się do mnie z prośbą o poradę w wielu sytuacjach dotyczących ich życia szkolnego, kontaktów rówieśniczych, problemów rodzinnych, zwierzają się zarówno z trosk, jak i sukcesów.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Doskonaleniu umiejętności omawiania przez mnie zajęć służyły przede wszystkim regularne spotkania z opiekunką stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzane były konsultacją z Panią Przystaś – dokładnej analizie poddawane były cele zajęć (poprawność pod względem merytorycznym), dobór metod i form pracy, jak również wybór środków dydaktycznych oraz rozplanowanie czasu na lekcji.
Do każdych zajęć zawsze przygotowywałam się bardzo starannie w postaci szczegółowego opracowania konspektu. Pozycjami, z których czerpałam pomysły są min. następujące książki:
- E. Grzesiak, R. Janicka-szyszko, M. Steblecka „Komunikacja w szkole”, GWP, Gdańsk 2005,
- Herbert M. „Rozwój społeczny ucznia”, GWP, Gdańsk2004,
- R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji", Jedność, Kielce 2005,
- B. Tomaszek „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu?” Rubikon, Kraków 2005,
- „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, Klanza, Lublin 2002,
- Molicka M. „Bajkoterapia”, Media Rodzina, Poznań 2002,
- Gruszczyk Kulczyńska E., Zielińska E. „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania”, WSiP, Warszawa 2005.
Sugestii na temat ciekawych metod i środków dydaktycznych szukałam również na portalach edukacyjnych:
- www.cmppp.edu.pl
- www.eduseek.interklasa.pl
- www.publikacje.edu.pl
- www.edukacja.private.pl
- www.literka.pl
- www.profesor.pl
Po zrealizowanych zajęciach wraz z opiekunką stażu dokonywałam analizy zajęć i formułowałam wnioski poobserwacyjne. Dzięki lekcjom hospitowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i min. wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Do serca brałam sobie informację zwrotną obserwatorów. Ta konstruktywna krytyka zmusza do refleksji i daje wiedzę, jakich błędów unikać na przyszłość.
Równie istotne są wiadomości, jakie zdobyłam podczas obserwacji zajęć - poznałam różne formy i metody pracy, mogłam zobaczyć w jaki sposób planować czas, aby dać uczniom swobodę w wykazaniu się swoimi wiadomościami i umiejętnościami, a przy tym zrealizować zamierzony temat. Poznałam też sposoby prowadzenia lekcji z zastosowaniem metod aktywnych, zabiegi prowadzące do aktywizacji wszystkich uczniów, zarówno chętnych do odpowiedzi jak i cichych, nieśmiałych. Dostrzegłam także, w jaki sposób nauczyciele sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów, jak oceniają pracę na lekcji, aktywność, pracę w grupie, pracę z tekstem słuchanym i czytanym.
Obserwując lekcje utwierdziłam się w przekonaniu jak ważna jest osobowość nauczyciela i doświadczenie w pracy pedagogicznej i jak wiele różnorodnych umiejętności posiadać musi nauczyciel, aby jego praca przynosiła dobre rezultaty.
Owocna współpraca z Panią dyrektor mgr Teresą Ziarnik, pomoc merytoryczna Pani mgr Marii Przystaś oraz współpraca z nauczycielami nauczania zintegrowanego i nauczycielami przedmiotowymi w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia moich wiadomości i umiejętności pedagogicznych, a otrzymane sugestie i porady z pewnością będą pomocne w toku dalszej pracy edukacyjnej.

Wiśniowa, 02.06.2006

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.