X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16287
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Paragraf 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania :

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły oraz analiza możliwości dokonalenia pracy pracy własnej.

2.Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

3.Organizowanie konkursów klasowych,międzyklasowych ; prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

4.Modernizowanie sali lekcyjnej,wzbogacanie warsztatu pracy.

5.Organizowanie i udział w wycieczkach klasowych,szkolnych, wyjazdów do kina i na inne imprezy.

6.Studiowanie aktualnej literatury pedagogicznej,współpraca z wydawnictwem "Nowa Era" oraz z innymi wydawnictwami.

7.Przeprowadzenie i analiza testów diagnostycznych oraz końcoworocznych.

Paragraf 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania :

1.Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych , prowadzemie dokumentacji.

2.Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej,korzystanie z encyklopedii multimedialnych i zasobów internetu.

3.Wymiana wiedzy i doświadczenia na forach i portalach internetowych.

Paragraf 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania :

1.Poszerzanie współpracy z nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego,wymiana doświadczeń,wspólne ustalenia programowe;współtworzenie Planów Pracy Szkoły.

2.Prowadzenie,obserwacja i analiza lekcji otwartych.

3.Opracowanie i udostępnianie w szkole scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych i klasowych.

4.Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej każdego typu - także szkoleniowego;przygotowanie materiałów szkoleniowych/refaraty,ankieta/.

5.Opieka pedagogiczna nad studentami-praktykantami.

Paragraf 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych,związanych odpowiednio z oświatą,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania :
1.Opracowanie i wdrożenie Programu Kółka Matematycznego.

2.Opracowanie i realizacja Planu Pracy Wychowawcy Edukacji Wczesnoszkolnej.

Paragraf 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania :

1.Przygotowywanie uroczystości szkolnych i klasowych z udziałem zaproszonych gości.

2.Założenie i prowadzenie kroniki klasowej -(I-III).

3.Udział w akcjach gminnych i ogólnoszkolnych-"Sprzątanie Świata","Dzień Ziemi",itp.

4.Udział w akcjach typu charytatywnego.

5.Działania na rzecz zwierząt-współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

6.Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych.

Paragraf 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania :

1.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela- wychowawcy;kontakty i wspólpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2.Współpraca z miejscową policją,Domem Kultury,PZU,GOPS oraz z Radą Rodziców S.P. w Kozarzewie.

3.Stały kontakt i współpraca z Ośrodkiem Zdrowia,higienistką środowiskową.

4."Uniwersytet dla rodziców"-cykl comiesięcznych spotkań- realizacja projektu-PL 0432 - "Moje dziecko idzie do szkoły"-współpraca z Państwową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

5.Realizacja Projektu - "Bezpieczny Puchatek" -K.O-Poznań.

Paragraf 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Studium problemu edukacyjnego,wychowawczego lub innych przypadków-w zależności od bieżących problemów w szkole /w czasie trwania stażu,w miarę potrzeb/.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.