X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16326
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Monika Wojtkiewicz nauczyciel języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 3w Knurowie

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2009
Planowana data ukończenia: 31V 2012

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§8ust.2pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

Zadanie 1. Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.

Formy realizacji:
a. Analiza rozporządzeń MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Karty Nauczyciela
Przed rozpoczęciem stażu

Zadanie 2.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i zadań.
Formy realizacji:
a. Aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej
b. Współpraca w zespole przedmiotowym i wychowawczym
c. Współpraca w opracowaniu i realizacji planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny
d. Współpraca z rodzicami i Rada Rodziców
e. Współpraca z samorządem uczniowskim
f. Udział w pracach komisji podczas Egzaminu Gimnazjalnego

Zadanie 3.Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.
Formy realizacji:
a. Przeprowadzenie diagnozy na wejściu i dokonanie analizy ilościowej i jakościowej wyników diagnozy.
b. Dostosowanie rozkładu materiału do potrzeb danej klasy.

Zadanie 4.Indywidualna praca z uczniem
a. Praca z uczniem zdolnym
b. Praca z uczniem słabym
Okres stażu
Wyniki konkursów, zapisy w zeszycie konkursów, dziennikach zajęć pozalekcyjnych
Zadanie 5.Pełnienie dodatkowych funkcji i podejmowanie dodatkowych zadań
a. Pozyskiwanie sponsorów
b. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów edukacyjnych
c. Promowanie szkoły
d. Pełnienie funkcji członka komisji stypendialnej
e. Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych tj. scenariuszy imprez, środków dydaktycznych.
Okres stażu
Sprawozdanie z realizacji tych zadań, podziękowania, umowy współpracy

Zadanie 6. Dokonanie analizy wyników osiągniętych przez moich uczniów na egzaminie gimnazjalnym
a. Porównywanie wyników osiągniętych przez moich uczniów z wynikami innych szkół w powiecie, województwie i kraju.
b. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

Wrzesień każdego roku szkolnego. Analiza wyników i wniosków w postaci prezentacji multimedialnej, zapisy w protokołach z zebrań rady pedagogicznej
Zadanie 7. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
a. Doskonalenie swojego warsztatu pracy dzięki uczestnictwu w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych.
b. Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, obserwacja zajęć otwartych innych nauczycieli.
c. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i metodyki poprzez systematyczne studiowanie literatury fachowej

Okres stażu
Zaświadczenia, świadectwa,
Potwierdzenie Dyrektora
Lista przeczytanych pozycji


§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie 1.Podnoszenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a. Udział w kursie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i multimediów w praktyce szkolnej

Przed rozpoczęciem stażu
Zaświadczenie ukończenia kursu

Zadanie2.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
a. Praca przy opracowaniu dokumentów szkolnych takich jak rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plan pracy szkoły, itp. z wykorzystaniem programu Microsoft Word.
b. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami, tj. testów, sprawdzianów, ćwiczeń.
c. Tworzenie innych dokumentów związanych z pracą w szkole, tj. regulaminy konkursów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych, itp. przy pomocy takich programów jak Microsoft Word, Micrografx Windows Draw.
d. Wykorzystanie programów komputerowych w opracowaniu materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela, tj. podań, sprawozdań, planu rozwoju, itp.
e. Wypisywanie świadectw przy pomocy programu komputerowego.
f. Przygotowanie raportów, analiz, podsumowań w postaci prezentacji multimedialnych, posługując się programem PowerPoint, Microsoft Word i Excel
g. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w pracowni komputerowej.
h. Przygotowanie Multimedialnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych wykorzystując program PowerPoint oraz zasoby sieci Internet.
Cały okres stażu, według potrzeb
Potwierdzenie Dyrektora, zapis w księdze protokołów.

Zadanie 3.Korzystanie z zasobów sieci Internet
a. Korzystanie z zasobów sieci Internet do wzbogacania warsztatu pracy jak również wyszukiwania interesujących szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli.
b. Udział w szkoleniach dla nauczycieli on-line.
c. Korzystanie z witryn edukacyjnych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forach dyskusyjnych.
d. Komunikowanie się z innymi nauczycielami, szkołami za pomocą poczty elektronicznej oraz programu Microsoft Outlook Express
e. Systematyczne korzystanie i uzupełnianie informacji w szkolnej wywiadówce on-line
f. Przeglądanie stron internetowych zawierających informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz strony MEN w celu uaktualniania swojej wiedzy w zakresie rozporządzeń i aktów prawnych dotyczących awansu i pracy nauczyciela
Cały okres stażu, według potrzeb
Spis przeglądanych stron internetowych, zaświadczenia, spis portali edukacyjnych


§8ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie 1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
a. Czynny udział w posiedzeniach zespołów przedmiotowych nauczycieli i zebraniach Rady Pedagogicznej.
b. Dzielenie się wiedzą i materiałami z odbytych szkoleń, konferencji, kursów, itp.
c. Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy imprez szkolnych wynikających z planu pracy szkoły.
d. Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Okres stażu
Zapisy w księdze protokołów
Scenariusze
Zadanie 2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
a. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
b. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole np. w bibliotece szkolnej opracowanych przeze mnie scenariuszy uroczystości szkolnych.
c. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów pomocnych w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
d. Opublikowanie na stronach internetowych ciekawych scenariuszy lekcji wychowawczych, lekcji języka angielskiego, scenariuszy imprez szkolnych, podsumowań i sprawozdań z organizowanych przeze mnie imprez i konkursów, itp.
Okres stażu
Zaświadczenia, Linki do publikacji
Zadanie 3.Podejmowanie działań w ramach WDN
a. Prowadzę co najmniej 2 lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.
b. Zorganizuję szkolenie dla nauczycieli dotyczące nauczania metodą Webquest’ów.

Okres stażu,
Scenariusze lekcji, potwierdzenie dyrektora, zapis w protokole z konferencji Rady Pedagogicznej


§8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
a. Ukończenie kursu dotyczącego procedur tworzenia i zasad wdrażania własnych programów zgodnie z założeniami reformy programowej kształcenia ogólnego

Rok szkolny 2009/2010

Zaświadczenie
Zadanie 2. Opracowanie własnego programu działań edukacyjnych
a. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
b. Opracowanie scenariuszy
Rok szkolny
2010 / 2011
Scenariusze
Zadanie 3. Wdrożenie i ewaluacja
a. Przedstawienie programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
b. Wykorzystanie programu podczas zajęć lekcyjnych
Rok szkolny 2011 / 2012
Program wraz z akceptacją


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zadanie1. Uzyskanie uprawnienia Egzaminatora OKE
a. Ukończenie kursu dla kandydatów na egzaminatorów
b. Uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów
Wg terminów OKE.
Zaświadczenie
Zadanie 2.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisjiegzaminacyjnej.
a. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
b. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej.
Wg terminów OKE.
Potwierdzenie OKE.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie1.Udział w organizacji i koordynacja przebiegu imprez szkolnych
a. Przygotowanie akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
b. Dzień Irlandzki – obchody dnia Św. Patryka
c. Dzień Otwarty szkoły
Zgodnie z planem pracy szkoły
Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych
Zadanie 2.Wychodzenie na przeciw wymaganiom uczniów
a. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, w ramach których przygotuję uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
b. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Okres stażu
Plan pracy kółka
Dyplomy, zaświadczenia
Zadanie 3.Organizacja i przeprowadzanie konkursów
a. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego
b. Konkurs międzyszkolny pt.: ”Multimedialny Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych”.

Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadanie 1. Współpraca z PCK
a. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego, pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, itp. w ramach wolontariatu.
b. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
Zaświadczenie kierownika placówki PCK
Zadanie2.Współpraca z MOPS
a. Uczestnictwo w wycieczkach, organizowanie zajęć
Okres stażu
Potwierdzenie kierownika MOPS


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadanie 1.Opis i analiza przypadku edukacyjnego
a. Identyfikacja problemu: uczeń z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu.
b. Propozycje rozwiązań
c. Opis i analiza podjętych działań i ich efektów
Zadanie 2. Opis i analiza przypadku wychowawczego: dyskryminacja jednej z uczennic przez zespół klasowy
a. Identyfikacja problemu: uczeń z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu.
b. Propozycje rozwiązań
c. Opis i analiza podjętych działań i ich efektów
Okres stażu
Analiza przypadku


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.