X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16285
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa i adres placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Warszawa
Zajmowane stanowisko: Pedagog
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Poradni:
a. Przepisy związane z funkcjonowaniem placówki,
b. Sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Poradni,
c. Przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności nauczyciela wiodącego, opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z obserwatorem.
4. Czynne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 )

Plan działania: (Tabela - dop. red.)

ZADANIA
a)FORMY REALIZACJI
b)OSOBY WSPIERAJĄCE
c)DOWODY REALIZACJI,UWAGI
d)TERMIN


I.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

a)
•Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
•Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
• Napisanie planu rozwoju zawodowego.
b)
Opiekun stażu
Dyrektor Poradni
c)
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego, notatki
d)
IX
II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
a)
•Rozmowa dotycząca sposobu realizacji stażu.
•Opracowanie zasad współpracy.
b)
Opiekun stażu
c)
Notatki,zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego
d)
IX

III. Przygotowanie dokumentacji z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

a)
•Gromadzenie i opis dokumentów, programów, scenariuszy zajęć, itp.
b)
Opiekun stażu
c)
Wspomniane dokumenty
d)
Cały okres stażu

IV. Przygotowanie projektu sprawozdania.

a)
•Opis realizacji niniejszego planu.
b)
Opiekun stażu
c)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

V. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Poradni, obowiązującej dokumentacji
oraz sposobów jej prowadzenia.

a) •Analiza dokumentacji:
-Statut Poradni;
-regulaminy obowiązujące w Poradni;
-dokumenty obowiązujące w Poradni, takie jak dzienniki pracy, dzienniki zajęć grupowych, karta terapii;
-akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- zakres obowiązków pedagoga pracującego w Poradni;
•Dokonywanie poprawnych i systematycznych wpisów w dokumentacji.
b)Opiekun stażu
Dyrektor i Wicedyrektor Poradni
c)
Notatki
Prowadzona dokumentacja
d)
IX
Cały okres stażu

VI. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej pracy.
a)
•Udział w szkoleniu BHP.
•Realizowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania codziennych zajęć związanych z pracą.
c)
Obecność na szkoleniu
d)
Cały okres stażu

VII. Udział w pracach organów poradni związanych z realizacją jej zadań i funkcji.
a)
•Udział w Radach Pedagogicznych, udział w spotkaniach zespołu zadaniowego.

c)Listy obecności
d)Cały okres stażu


VIII. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych pracowników Poradni.
a)
•Uczestnictwo w zajęciach i ich obserwacja;
omówienie sposobu prowadzenia zajęć, doboru metod i form pracy.
b)
Opiekun stażu, pracownicy Poradni
c)
Notatki zawierające wnioski z obserwacji
d)
Cały okres stażu, co najmniej raz w miesiącu

IX. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
a)
•Konsultacje dotyczące przebiegu zajęć; omówienie sposobu prowadzenia zajęć, ich analiza i ocena, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
b)
Dyrektor Poradni
Opiekun stażu
c)
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
d)
Cały okres stażu, co najmniej raz w miesiącu

X. Poznawanie środowiska uczniów
a)
•Analiza dokumentacji uczniów.
•Rozmowy z uczniami, rodzicami, konsultacje z pracownikami Poradni.
b)
Pracownicy Poradni, rodzice
c)
Notatki,spis wykonywanych czynności w dzienniku pracy
d)
Cały okres stażu

XI. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania uczniów szkół podstawowych.
a)
•Analiza testów, kwestionariuszy i innych materiałów diagnostycznych stosowanych w Poradni.
•Przegląd literatury pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.
•Ćwiczenie umiejętności wykonywania i opracowywania testów.
b)
Opiekun stażu, pracownicy Poradni
c)
Notatki
d)
Cały okres stażu

XII. Rozwijanie umiejętności pracy postdiagnostycznej.
a)
•Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz konsultacji dla uczniów i ich rodziców.
•Prowadzenie warsztatów ortograficznych i grafomotorycznych dla uczniów szkół podstawowych.
•Konsultacje dotyczące prowadzenia zajęć z opiekunem stażu oraz innymi pracownikami Poradni.
•Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej w zakresie prowadzenia pracy. terapeutyczno-wychowawczej.
•Monitorowanie na bieżąco nowości wydawniczych, nowinek terapeutycznych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
b)
Opiekun stażu, pracownicy Poradni
c)
Programy warsztatów, konspekty zajęć, notatki
d)
Cały okres stażu

XIII. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
a)
•Wykorzystywanie programów multimedialnych w pracy terapeutycznej.
•Korzystanie z komputera w celu przygotowywania scenariuszy zajęć, dokumentacji, pomocy dydaktycznych.
•Publikacja w Internecie planu rozwoju oraz sprawozdania z realizacji niniejszego planu.
•Wykorzystywanie Internetu w celu wzbogacania własnego warsztatu pracy, poprzez śledzenie artykułów poświęconych nowościom terapeutycznym w Polsce i na świecie.
c)
Przygotowana dokumentacja, adresy stron www
d)
Cały okres stażu

XIV. Doskonalenie zawodowe.
a)
•Uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach Poradni.
•Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie
b)
Pracownicy i Dyrektor Poradni
c)
Notatki
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
d)
Cały okres stażu

XV. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
a)
•Autorefleksja; wnioski z konsultacji z opiekunem stażu; zapoznawanie się z literaturą przedmiotu.
b)
Opiekun stażu
c)
Dokumentacja związana z własną pracą, notatki
d)
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.