X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16257
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu, które są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym to rozporządzenie.

Podejmując zadania związane z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, realizowałam zamierzenia, które podporządkowałam podstawowym zadaniom szkoły. Celem zamierzonych działań było:
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy;
dokonywanie ewaluacji własnych działań;
uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych;
umiejętne wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej;
zastosowanie zdobytej wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty;
posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W sierpniu 2009 roku, zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz procedurą dotyczącą awansu zawodowego. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę potrzeby szkoły, w której pracuję, jej specyfikę, własne możliwości oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
We wrześniu 2009 roku rozpoczęłam staż.
Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją szkoły, zasadami jej funkcjonowania i dokumentacją. Zapoznałam się z:
Programem wychowawczym;
Programem profilaktycznym;
Szkolną listą programów;S
Statutem Szkoły Podstawowej XYZ;
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Ponadto przeanalizowałam zasady bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły oraz zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych. Pozwoliło mi to na organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr XYZ, która udzielała mi cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu. Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy, które zostały umieszczone w kontrakcie.
Podczas odbywania stażu obserwowałam i analizowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi poznać warsztat doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do moich zajęć.
Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez Panią Dyrektor i opiekuna stażu, a następnie wspólnie omawiane pod kątem celowości podejmowanych działań, stosowanych metod i form pracy. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na wyłonienie moich mocnych i słabych stron pracy dydaktycznej, dokonanie oceny swoich umiejętności oraz podjęcie stosowanych korekt. Analiza przeprowadzonych zajęć potwierdziła, jak ważna jest konieczność stwarzania każdemu dziecku możliwości odniesienia sukcesu, dostosowania wymagań do poziomu umiejętności i zainteresowań dzieci.
W trakcie stażu prowadziłam również zajęcia dla studentek pedagogiki Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, dzieląc się z nimi swoim dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą.
Tematyka zajęć:
1. „Jak odbieramy informacje?”.
2. „Gry i zabawy ruchowe z reakcją na sygnał”.
3. „Robimy zapasy na zimę”.
Przez cały okres stażu wielokrotnie dokonywałam samooceny, analizując swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Obserwując zmieniającą się rzeczywistość oraz współczesne problemy społeczne, a także uwzględniając moje zainteresowania, w 2010 roku zmodyfikowałam plan rozwoju zawodowego w zakresie pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych. Podjęłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i profilaktyki szkolnej, odkładając do realizacji w późniejszym terminie studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego. 1 listopada 2010 roku napisałam aneks włączony do dokumentów stażu, informujący o podjęciu studiów podyplomowych.
W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z określonymi wymogami.
Na początku roku tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
Plan pracy wychowawczej;
Plany wynikowe.
Opracowałam roczne programy koła naukowego dla uczniów zdolnych na lata 2010/2011 i 2011/2012. Ponadto stworzyłam własne plany pracy koła „Gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas 0-III” w latach 2010/2011 i 2011/2012 i plan pracy koła teatralnego w roku szkolnym 2009/2010.

Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej: dziennik zajęć zintegrowanych, dziennik zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, dziennik koła naukowego, dziennik koła „Gry i zabawy ruchowe”, dziennik koła teatralnego.
Regularnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i na bieżąco wdrażałam w życie jej postanowienia. Byłam członkiem Zespołu statutowego.
Uczestniczyłam w opracowywaniu Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej FILOMATA w roku szkolnym 2011/2012.
Aktywnie brałam udział w zebraniach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego, opracowałam i zaprezentowałam referaty na temat:
„Możliwości wykorzystania tematyki ekologicznej w procesie dydaktyczno- wychowawczym”( 2009/2010);
„Trudności w czytaniu i pisaniu”(2010/2011);
„Rola nauczyciela w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w klasach I-III”
( 2011/2012).
W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Kształcenia Zintegrowanego obdarzył mnie ogromnym zaufaniem i powierzył mi funkcję przewodniczącej. W ramach tej funkcji:
przewodniczyłam spotkaniom Zespołu;
współtworzyłam plan pracy Zespołu, plan „Dni Mundurkowych”;
organizowałam, współorganizowałam imprezy szkolne, wycieczki, akcje charytatywne;
zorganizowałam cykl bajek edukacyjnych, kształcących wartości moralne, dla uczniów klas 0-3.
W celu doskonalenia zawodowego, pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach kształcenia ustawicznego, licznych kursach i szkoleniach dla nauczycieli: 2009/2010 r.
Konferencja Międzynarodowa zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na temat: „Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń- dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych”. Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy, w jej ramach uczestniczyłam w 3 warsztatach: „Międzynarodowy program rozwoju emocjonalnego >Przyjaciele Zippiego< ”, „Tajemnicze powietrze”- warsztat poświęcony wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych dzieciom najmłodszym ,podający przykłady prostych doświadczeń , „W świecie dźwięku” –warsztat ilustrujący zastosowanie do pracy z dziećmi mis dźwiękowych i gongów według metody Petera Hessa.
Szkolenie „Trener Odysei Umysłu” -międzynarodowy program edukacyjny.
„Możliwości wykorzystania tematyki ekologicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym” -WDN.
Warsztat doskonalący z zakresu „Tańce krajów Unii Europejskiej”.
Konferencja nt. „Sześciolatek w szkole”, zorganizowana przez GOM.
Szkolenia: „Diagnoza i terapia dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Jak efektywnie rozmawiać z rodzicami-sztuka komunikacji”, „Agresja u małego dziecka”.
2010/2011
Podjęłam studia podyplomowe w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach na kierunku „Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej” w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia dodatkowej wiedzy.
Uczestniczyłam w szkoleniach Zespołu Wczesnoszkolnego:
„Istota czytania”;
„Świetlica-miejsce, które kształci i rozwija”;
„Możliwość stymulacji i pomocy pedagogicznej rodzicom dysfunkcyjnym wychowawczo”.
Brałam udział w następujących różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
Konferencja metodyczna nt. „ Znaczenie uwagi w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela”;
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
Warsztaty metodyczne nt. „Realizacja zadań dydaktycznych z uwzględnieniem znajomości podstawy programowej, programu nauczania oraz podręczników”;
Szkolenie nt. „Przyjazne przedszkole, szkoła dziecka chorego na cukrzycę”;
Udział w cyklu szkoleń warsztatowych nt. „Porozumienie bez przemocy”;
Szkolenie nt. „Indywidualizacja nauczania w praktyce”;
„Praca z uczniem zdolnym”- warsztaty metodyczne;
Interaktywny warsztat skutecznego nauczyciela „Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III”.
2011/2012
„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w przedszkolu” -szkolenie Zespołu Kształcenia Zintegrowanego;
„Wpływ nadpobudliwości psychoruchowej dzieci na powstawanie trudności i niepowodzeń szkolnych”- szkolenie Zespołu Wczesnoszkolnego;
„Praca z dzieckiem z dysfunkcjami-zespół Aspergera, autyzm. Ćwiczenia wspomagające i korygujące”- spotkanie metodyczne;
„Klucz do uczenia się”- konferencja;
Udział w cyklu szkoleniowo-warsztatowym nt. „Porozumienie bez przemocy”;
„Ratujemy i uczymy ratować”- kurs pierwszej pomocy.
„Uroczystości i symbole szkolne”- szkolenie w ramach WDN;
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. ADHD” - szkolenie w ramach WDN.
„Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej”-szkolenie.

Ważnym etapem stażu było podjęcie studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii i profilaktyki szkolnej, które ukończyłam w 2012 r. z wynikiem bardzo dobrym. Studia te uprawniają mnie do podjęcia pracy jako socjoterapeuta oraz do pełnienia funkcji, socjoterapeuty- koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej. Studia dały mi ogromną korzyść w postaci dodatkowej wiedzy z zakresu psychologii, socjoterapii, profilaktyki szkolnej, a także poszerzyły mój warsztat pracy wychowawczej.
Bardzo cenne były dla mnie zajęcia, które odbyły się w ramach warsztatów „Porozumienie bez przemocy”. Ze szkoleń tych wyniosłam ogromną wiedzę na temat komunikacji i uważnego słuchania.
Wszystkie formy kształcenia, w których wzięłam udział przyczyniły się do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych. Dzięki szkoleniom wzrosła atrakcyjność i jakość mojej pracy.
Organizacja własnego warsztatu pracy to także przygotowywanie dodatkowych narzędzi dydaktycznych, np. plansz, plakatów, kart do gier matematycznych, kart pracy.
W trakcie odbywania stażu stosowałam różnego rodzaju metody aktywizujące pracę uczniów.
Przez okres stażu systematycznie też gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, przygotowywałam i pozyskiwałam pomoce dydaktyczne, np. w postaci multibook-a, prezentacji multimedialnych, a także w formach tradycyjnych, np. gry, plansze dydaktyczne, ilustracje.
Dbałam o estetyczny i funkcjonalny wygląd mojej klasy, tak aby uczniowie czuli się w niej swobodnie, zorganizowałam klasową biblioteczkę. Dzięki hojności rodziców doposażyłam klasę w regał, stolik pod komputer, kwiatki doniczkowe, choinkę. Brałam udział w przeprowadzce szkoły do nowego budynku i organizowaniu wnętrza klasy szkolnej.
Ewaluacja własnych działań pozwoliła mi określić efekty procesu nauczania, ustalić, jaką wiedzę i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą. Skuteczność podejmowanych działań sprawdzałam następującymi narzędziami: testy, sprawdziany, wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, wypracowań, zeszytów, a także za pomocą analizy prac plastycznych, wytworów dziecięcych oraz ankiet. Innym sposobem zdobywania informacji były również rozmowy przed i po hospitacjach z Panią Dyrektor oraz opiekunem stażu.
Uczniowie, z którymi pracowałam zdobywali wysokie lokaty w licznych konkursach o zasięgu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, ale również uczniowie słabsi mogli osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
Współpraca z rodzicami była i jest ważnym aspektem mojej pracy. Starałam się angażować rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły, organizowania wspólnych występów tj. Jasełek czy zawodów sportowych na pikniku szkolnym. Starałam się na bieżąco dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o ich dziecku, a także o tym, co dzieje się w klasie.

Efekty podjętych działań:
pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez pracę własną i przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
ukończyłam studia podyplomowe uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji socjoterapeuty oraz socjoterapeuty-koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej;
wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy;
skorzystałam z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu;
uczniowie, z którymi pracowałam, osiągali wysokie wyniki w licznych konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim;
analizowałam podjęte działania i dokonywałam ich ewaluacji;
aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami, dzieliłam się z nimi zdobytą wiedzą;
nauczyłam się efektywnie planować działania dydaktyczno-opiekuńcze;
zdobyłam nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów, akcji charytatywnych, imprez szkolnych;
wzbogaciłam zaplecze dydaktyczne o pomoce własne i nabyte, wyposażyłam klasę w regał, biblioteczkę, choinkę, gry i plansze dydaktyczne, stolik pod komputer, multibook-a;
urozmaicałam pracę uczniom na zajęciach poprzez stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych, metod aktywizujących, indywidualizację pracy;
wpłynęłam na lepszą organizację pracy uczniów;
promowałam szkołę poprzez udział uczniów w konkursach, zawodach, akcjach charytatywnych;
nawiązałam bliską i aktywną współpracę z rodzicami, angażowałam rodziców, starsze rodzeństwo, opiekunów dzieci do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.


§ 7. 2. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Starałam się dobrze poznać moich wychowanków, obserwowałam ich na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także podczas różnego rodzaju imprez i wycieczek szkolnych.
Zaobserwowane przeze mnie problemowe sytuacje wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy i pogadanki, starałam się robić to samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, pedagogowi i psychologowi szkolnemu. Wielokrotnie w klasie prowadziłam pogadanki na temat akceptacji innych ludzi, wzajemnej pomocy i życzliwości, bezpieczeństwa, agresji, przemocy, kulturalnego zachowania.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze. Plan wychowawczy klasy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców. Zadania planu wychowawczego szkoły realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Jako wychowawca klasy starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych.
Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością organizowałam wiele ciekawych wycieczek, wyjść, zajęć dodatkowych.
W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu wycieczkach szkolnych oraz organizowałam różnego rodzaju wyjścia:

2009/2010
wycieczka na przedstawienie edukacyjne pt. „Bezpieczna droga do szkoły”;
wycieczka do Bochni, zwiedzanie kopalni soli i Zamku Lubomirskich;
wycieczka do Pszczyny;
wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
Zielona Szkoła w Niedzicy, wycieczka 5 –dniowa;
wycieczka do „Lasu Dąbrowa” w celu obserwacji zmian zachodzących
w przyrodzie jesienią .
wyjście na Cmentarz Centralny w celu zapalenie zniczy na grobach żołnierzy;
wyjście na Gliwickie Dziecięce Spotkania Teatralne na przedstawienia pt. „Jeż”, „Ferdynand Wspaniały”;
wyjście do Biblioteki Miejskiej;
wyjście do Centrum Edukacyjnego na przedstawienie pt. „Dworcowa przygoda”;
wyjazdy do kina na filmy pt. „Magiczne drzewo”, „Disco robaczki”.

2010/2011
wycieczka do Toszka, w celu zwiedzenia zamku;
wycieczka do Toszka z okazji Andrzejek, połączona z zabawą;
Zielona Szkoła w Ustroniu, wycieczka 5 –dniowa ;
wycieczka do Radzionkowa do Domu Chleba;
wycieczka do wrocławskiej opery na przedstawienie pt. „Wąż Sid”;
wyjazd do kina na film pt. „Szukałem Was”;
wyjście w ramach Gliwickich Spotkań Teatralnych na przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, „Malutka Czarownica”.

2011/2012
wycieczka całodniowa do Krakowa;
Biała Szkoła w Koninkach, wycieczka 6-dniowa;
wycieczka do Chorzowa , do Planetarium;
Zielona Szkoła w Zubrzycy Górnej, wycieczka 14-dniowa;
wyjście do Teatru Muzycznego na Gliwickie Dziecięce Spotkania Teatralne na przedstawienie pt. „Planeta Football”;
wyjazd do kina do kina na film pt. „Artur ratuje Gwiazdkę”;
spacer ulicami Gliwic. Rozpoznawanie znaków drogowych;
wycieczka piesza do parku w celu obserwacji jesiennych zmian w przyrodzie. Zbieranie liści kasztanów, żołędzi;
spacer po okolicy w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Poprzez udział w licznych wycieczkach i wyjazdach starałam się zaspokajać wielostronne potrzeby rozwojowe dzieci. Umożliwiałam ukazywanie scalonego obrazu świata moim wychowankom. Pobyt na wycieczce to przecież uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów na bieżąco organizowałam pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, prowadząc zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Głównym zadaniem zajęć dodatkowych było stworzenie uczniom możliwości utrwalania poznanych wiadomości i doskonalenia umiejętności tak, aby wykorzystywać je w pełni na zajęciach, sprawdzianach. Uczniowie systematycznie uzupełniali braki wiedzy, uzyskując pozytywne oceny, wzmacniając w ten sposób poczucie własnej wartości.

Współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym przy okazji pojawiających się problemów, zwłaszcza jeśli dotyczyły one uczniów z trudnościami w nauce i kierowałam ich na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Starałam się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki do rozwoju i nauki, a także funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Pracowałam z uczniami o specjalnych potrzebach, takich jak nadpobudliwość ruchowa, zespół Aspergera, dostosowując do ich potrzeb metody pracy, otaczając ich szczególną troską.
W roku szkolnym 2009/2010 byłam opiekunem koła teatralnego. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli odkrywać swoje talenty aktorskie, ale także rozwijali wiarę we własne możliwości. Kółko teatralne w ramach zintegrowania się z dziećmi z sąsiadującego przedszkola nr 20 wystąpiło z przedstawieniem pt. „Brzydkie kaczątko” na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Dzieci z koła wystąpiły również dla zaproszonych gości podczas międzyszkolnego konkursu matematycznego „Filomacik”.
Prowadziłam także zajęcia „Gry i zabawy ruchowe”, na których uczniowie uczyli się samodzielności, śmiałości, pomysłowości, panowania nad sobą, dokładności, zdyscyplinowania oraz kształtowali nawyki zdrowotne i higieniczne.
W swojej pracy uwzględniałam talent i umiejętności uczniów zdolnych. Na zajęciach starałam się indywidualizować im pracę, umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści nauczania, szukając ich również poza podręcznikiem zalecanym do nauki w danej klasie. Angażowałam się w pomoc podczas przygotowań do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Prowadziłam zajęcia koła naukowego dla uczniów zdolnych i chcących pracować dodatkowo w celu rozszerzenia wiadomości matematycznych i z zakresu wiedzy o języku. Opracowywałam dodatkowe ćwiczenia dla tych uczniów. Starałam się ,by trudniejszy materiał był prezentowany w ciekawy sposób. Zachęcałam i motywowałam ich do pogłębiania wiedzy. Brali oni efektywnie udział w konkursach matematycznych, wykazując się wiedzą znacznie wychodzącą poza program nauczania. Promowałam w ten sposób szkołę w środowisku.
W celu podnoszenia jakości pracy szkoły organizowałam lub współorganizowałam następujące konkursy:
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Inne spojrzenie-mój kolorowy sen”, byłam odpowiedzialna za organizację etapu szkolnego( 2009r.);
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza pt. „Fascynujący świat natury”, byłam odpowiedzialna za organizację etapu szkolnego (2010r. );
Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na ulicy”, byłam odpowiedzialna za organizację etapu szkolnego ( 2011r.);
Szkolny konkurs plastyczny „Ludowy strój bytomski”, byłam odpowiedzialna za organizację etapu klasowego;
szkolny konkurs literacki dla dzieci z kółka teatralnego ( 2010r.);
zawody sportowe dla uczestników koła „Gry i zabawy ruchowe” ( 2010r.2012r.) ;
nadzorowałam Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek”( 2010r.);
nadzorowałam Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ( 2011r. 2012r. );
nadzorowałam Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” ( 2010r. 2011r.);
IX Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, ( 2012r.), byłam odpowiedzialna za organizację etapu klasowego;
„Miniomnibus” , byłam współodpowiedzialna za organizację etapu szkolnego
( 2012r.);
zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny pt. „Wiosna najciekawsza pora roku”( 2011r.);
Szkolny konkurs recytatorski, byłam odpowiedzialna za etapy klasowe ( 2010r., 2011r., 2012r.);
szkolny konkurs na najciekawszą laleczkę w ramach projektu „Wszystkie kolory świata”( 2012r.), byłam koordynatorem projektu.

Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej FILOMATA (2009r.);
Dzień Chłopca( 2009r., 2010r., 2011r.);
Dzień Czarodziejów i Czarownic ( 2009r.);
Dzień Dyni( 2010r.);
Wigilia szkolna( 2009r., 2010r., 2011r.);
Wigilia klasowa( 2009r., 2010r., 2011r.);
Jasełka dla rodziców( 2009r., 2010r., 2011r.);
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka( 2010r., 2011., 2012r.);
Mikołajki( 2009r., 2010r., 2011r.);
Walentynki ( 2010r., 2011., 2012);
Bal karnawałowy( 2010r., 2011r., 2012r.);
Pasowanie na czytelnika( 2009r.);
Dzień Kobiet( 2010r., 2011., 2012r.);
Dzień Mamy i Taty( 2010r., 2011r., 2012r.);
Piknik szkolny ( 2010r., 2011r., 2012r.);
uczestnictwo w cyklu spotkań „Zdobywamy cnoty FILOMATY” ( 2010/2011r.);
Apele mundurkowe( 2009r., 2010r., 2011, 2012r.).

Wynikiem podjętych działań było uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Moi uczniowie często angażowali się na rzecz środowiska lokalnego podczas uroczystości szkolnych i akcji charytatywnych. Jednocześnie udoskonalałam swoje umiejętności organizatorskie w tym zakresie oraz nawiązywałam lepszą współpracę z rodzicami.

W ciągu trwania stażu byłam koordynatorem lub współorganizatorem następujących akcji charytatywnych:
„Wkręć się w pomaganie” ( 2010-2012r.);
„Wszystkie kolory świata”, projekt organizowany prze UNICEF ( 2011/2012r.);
„Mam serce dla psów” ( 2011r.);
„Szlachetna Paczka”( 2010, 2011);
Kiermasze bożonarodzeniowe( 2009, 2010, 2011);
paczka klasowa dla dzieci z Białorusi w ramach akcji szkolnej(2010);
zbiórka słodyczy dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Czesio”.

Prowadząc akcje charytatywne uwrażliwiałam dzieci na potrzeby drugiego człowieka, na problematykę środowiska lokalnego, zwierząt, współczesne problemy cywilizacyjne. Poprzez akcje te uczyłam jedności, rozbudzałam wrażliwość społeczną uczniów, kształtowałam pozytywny stosunek do osób potrzebujących pomocy, a szczególnie dzieci. Działania charytatywne w szkole przełożyły się na zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji osób potrzebujących w naszym regionie i krajach rozwijających się.
Jako wychowawca apelowałam do rodziców o współpracę. Dzięki temu moja klasa zawsze hojnie angażowała się w pomoc biedniejszym, np. podczas organizacji Szlachetnej Paczki, zbiórki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Czesio”.
Akcja „Wszystkie kolory świata”, miała na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby dzieci w krajach rozwijających się oraz przekazanie wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF. W ramach akcji zgromadzono dużą ilość funduszy na rzecz dzieci w Sierra Leone. Akcja „Mam serce dla psów” zakończyła się przekazaniem dużej ilości karmy, misek, koców, pledów i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Gliwicach-Sośnicy. Akcja „Wkręć się w pomaganie” zaowocowała przekazaniem dużej ilości zakrętek do Duszpasterstwa Harcerzy Archidiecezji Katowickiej, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany był na konkretny cel – na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Akcja nadal jest kontynuowana, lecz teraz zmienił się cel zbiórki. Jest ona przeznaczona na pomoc w leczeniu pani Agnieszki Filipkowskiej.
Wszystkie akcje charytatywne zostały bardzo dobrze przyjęte. Moim dużym sukcesem jest to, że z wielkim zaangażowaniem włączali się w nie nie tylko uczniowie, nauczyciele, ale i całe rodziny.
Uczniowie pod moją opieką osiągali znaczne sukcesy zarówno w konkursach szkolnych, jak i wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych:
Międzynarodowy konkurs „Kangurek matematyczny” 2011- uczeń z mojej klasy zajął I miejsce w regionie i I miejsce w powiecie.
Ogólnopolski konkurs „Alfik Matematyczny”- jeden uczeń z mojej klasy zdobył dyplom laureata konkursu w roku szkolnym 2010/2011, w roku szkolnym 2011/2012 jeden uczeń zdobył dyplom laureata oraz najlepszy wynik w szkole, a drugi uczeń osiągnął dobry wynik.
Wojewódzki konkurs matematyczny „Bajkowe zadania” - moi uczniowie zajęli I i VI miejsce.
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Fascynujący świat natury”- uczennica z mojej klasy zdobyła wyróżnienie.
Szkolny konkurs plastyczny „Wiosna najciekawsza pora roku”- uczniowie z mojej klasy zdobyli I i III miejsce.
Szkolny konkurs plastyczny „Ludowy strój bytomski” - uczennica z mojej klasy zdobyła I miejsce.
IX Wojewódzki konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia”- uczeń z mojej klasy zajął II miejsce.
Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny” 2012- uczeń z mojej klasy zajął 14 miejsce w regionie i 4 miejsce w powiecie.

Konkursy wiedzy są jedną z form zwiększenia aktywności uczniów i uatrakcyjnienia metod nauczania. Aktywizują nie tylko uczniów zdolnych, dodają też wiary w siebie uczniom słabszym. Uczniowie i nauczyciele mają dużą satysfakcję z włożonego wysiłku.
Moi uczniowie chętnie dzielili się swoimi sukcesami w klasie, np. literackimi, sportowymi, muzycznymi, przynosili dyplomy, medale, stworzyłam im więc możliwość prezentowania sukcesów w klasowym kąciku „Nasze sukcesy”.

Efekty podjętych działań:
reagowałam na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców;
uzyskiwałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej;
umożliwiałam ukazywanie scalonego obrazu świata moim wychowankom organizując wiele ciekawych wyjść, wycieczek i wyjazdów;
nawiązywałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami;
doskonaliłam następujące umiejętności swoje i wychowanków: organizacja pracy, planowanie i finalizowanie działań, racjonalne dysponowanie czasem;
stosowałam w praktyce przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa;
rozwijałam zainteresowania i uzdolnienie moich uczniów, rozbudzałam ich ciekawość poznawczą na zajęciach stosując ciekawe pomoce, metody i formy pracy;
na zajęciach koła naukowego pogłębiałam i rozszerzałam wiedzę uczniów, dzięki temu moi uczniowie brali efektywnie udział w wielu konkursach matematycznych, literackich, wykazując się wiedzą znacznie wychodzącą poza program nauczania;
na zajęciach koła „ Gry i zabawy ruchowe” rozwijałam sprawność fizyczną i zainteresowania sportowe;
usprawniałam proces uczenia się i niwelowałam zaległości w nauce uczniów słabszych, prowadząc zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
tworzyłam plany wychowawcze uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne;
realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym;
wzbogacałam ofertę edukacyjną szkoły poprzez organizację licznych imprez, konkursów, wyjazdów, wycieczek;
promowałam szkołę w środowisku lokalnym;
integrowałam środowisko lokalne z naszą szkołą, poprzez występy dla zaprzyjaźnionego przedszkola;
prowadząc akcje charytatywne uwrażliwiałam dzieci na potrzeby drugiego człowieka, na problematykę środowiska lokalnego, zwierząt, współczesne problemy cywilizacyjne;
doskonaliłam swoje umiejętności wychowawcze poprzez kreatywne rozwiązywanie napotykanych problemów;
angażowałam w akcje charytatywne, imprezy szkolne i klasowe rodziców, rodzeństwo i całe rodziny moich uczniów.


§ 7. 2. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa dużą rolę w mojej pracy. Okres stażu to okres systematycznego korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet jest źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Technologię komputerową wykorzystywałam do :
prowadzenia dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
opracowywania planów;
ankiet;
scenariuszy;
świadectw;
referatów.
Wykorzystywałam komputer podczas opracowywania dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z takich portali jak: www.literka.pl, www.edux.pl, www.men.gov.pl, www.menis.pl,www.awans.net, www.oswiata.org, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl Portale te są źródłem wiedzy z zakresu awansu zawodowego, pedagogiki, dydaktyki i psychologii.
Ukończyłam kurs e-learningowy na temat : „ Warsztat skutecznego nauczyciela -wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III”.
Komputer służył mi również jako narzędzie do przygotowywania pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, testów, kart pracy. Moje lekcje zyskały na atrakcyjności dzięki wykorzystywaniu prezentacji multimedialnych, które także wpływały na podniesienie efektów kształcenia. Na zajęciach często wykorzystywałam komputer jako pomoc dydaktyczną, korzystając z multibook-a, stron internetowych, ucząc uczniów wszechstronnego zdobywania informacji. Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce tabliczki mnożenia, ortografii, zachęcałam do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. Prowadząc zajęcia z Internetem zwracałam szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci.
Wykorzystywałam Internet w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wyszukując informacje na różne tematy. Był on dużą pomocą w zdobywaniu informacji na temat konkursów, spotkań dokształcających, oraz w organizacji wycieczek klasowych.
Drogą elektroniczną prowadziłam korespondencję się z Panią Dyrektor, panią metodyk nauczycielami z mojej szkoły oraz z innych szkół. Stworzyłam listę adresów mailowych rodziców z mojej klasy, co zwiększyło różnorodność form współpracy.
Drogą mailową przekazywałam notatki, zdjęcia, informacje o konkursach na stronę internetową szkoły, co przyczyniło się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.edux.pl , mając nadzieję, iż pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi.
Przygotowałam elektroniczną prezentację swojego dorobku zawodowego.

Efekty podjętych działań:
pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej;
wykorzystywałam na co dzień zdobywane wiadomości z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej, korzystając z różnych programów;
uzyskiwałam potrzebne informacje i materiały z zasobów sieci internetowych;
ukończyłam kurs internetowy na temat: „Warsztat skutecznego nauczyciela -wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III”;
wpłynęłam na wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową i informacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy;
uatrakcyjniałam pracę uczniów poprzez stosowanie ciekawych pomocy multimedialnych;
przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, przesyłając informacje i zdjęcia o konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych na stronę internetową szkoły;
zwiększyłam różnorodność form współpracy z rodzicami, wzbogacając ją o pocztę elektroniczną;
sprawnie komunikowałam się za pomocą poczty elektronicznej z Panią Dyrektor, nauczycielami z naszej szkoły i z innych szkół, panią metodyk;
wpłynęłam na lepszą organizację pracy, wykorzystując komputer przy tworzeniu dokumentów szkolnych, dyplomów i materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela oraz prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela.


§ 7. 2. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie trwania stażu starałam się w różny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku „Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej”.
Uczestniczyłam w szkoleniach, które były pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych:
„Jak efektywnie rozmawiać z rodzicami-sztuka komunikacji” (2009r.);
„Agresja u małego dziecka” (2009r.);
„Porozumienie bez przemocy” (2010-2012 r.);
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” (2011r.).

Zdobyłam wiedzę niezbędną w pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę oraz dodatkowe uprawnienia w udzielaniu pierwszej pomocy, podczas szkoleń:
„Ratujemy i uczymy ratować” (2010r. );
„Przyjazna szkoła dziecku choremu na cukrzycę” (2010r.).

Wzięłam udział w cyklu szkoleń „Porozumienie bez przemocy”, które rozwinęło moje umiejętności komunikacyjne i budowania więzi interpersonalnych przydatne w pracy wychowawczej.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze. Jako wychowawca opracowywałam plany pracy wychowawczej, dostosowując je do potrzeb uczniów, wymagań szkoły i oczekiwań rodziców. Duża różnorodność imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek, wyjść i kilkudniowych wyjazdów pomagały w stwarzaniu przyjaznej atmosfery i podnosiły atrakcyjność procesu wychowawczego. Podczas imprez starałam się wzbudzać w uczniach poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności. Do wielu imprez szkolnych i klasowych angażowałam również rodziców. Jako wychowawca stworzyłam zintegrowany zespół klasowy, w którym dzieci czują się akceptowane i szanowane. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel nierzadko powinien być psychologiem, powiernikiem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków, i wiem, komu potrzebne jest wsparcie.
Jako wychowawca klasy rozpoznawałam i diagnozowałam potrzeby wychowanków poprzez obserwacje, rozmowy i konsultacje z rodzicami. Starałam się poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań na lekcjach, na wycieczkach i wyjazdach.
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Pojawiające się problemy wychowawcze w klasie omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Dodatkowo czytałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne, stworzyłam uczniowski „Kącik zgody”, prowadziłam rozmowy z grupą nazwane „Kręgiem rad”. Rozmawiałam z uczniami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji. Uważam, że w dzisiejszej szkole musi znaleźć się miejsce nie tylko na myśli, ale i na emocje.
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam również liczyć na opiekuna stażu, psychologa, pedagoga szkolnego i Panią Dyrektor. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowywałam metody pracy do zaleceń zawartych w tych opiniach.
Prowadziłam pogadanki przypominające o bezpieczeństwie podczas pracy na lekcjach, podczas zajęć sportowych, zabaw, wycieczek, wyjazdów.
W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesioną z szeregu szkoleń i kursów (opisane w punkcie 1), urozmaicając lekcje metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi, burzą mózgów czy pracą w grupach. Metody te rozwijały w uczniach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy kreatywność. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizowałam pracę uczniów. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych, jak i tych słabszych, potrzebujących troski i zrozumienia.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami. Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. Starałam się dyplomatycznie rozwiązywać występujące problemy. Przedstawiałam misję i wizję pracy placówki. Podkreślałam w rozmowach z rodzicami mocne strony ucznia. Dla lepszego przepływu informacji opracowywałam tabele zachowania, które codziennie informowały rodziców o zachowaniu ich dzieci. Kontaktowałam się z rodzicami również na spotkaniach indywidualnych, przez telefon oraz drogą elektroniczną.
Bardzo dobry kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy. Dzięki spotkaniom indywidualnym mogłam lepiej zrozumieć sytuację rodzinną uczniów, stąd łatwiej było mi udzielać im wsparcia. Pomagałam kontaktować się ze specjalistami szkolnymi. W ramach spotkań ogólnych starałam się wprowadzać elementy pedagogizacji rodziców, uświadamiając im znaczenie rodziny w życiu dziecka czy ukazując sposoby motywujące do nauki .Działania te pomogły przy wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Efekty podjętych działań:
wykorzystywałam podczas prowadzonych zajęć poznane w literaturze i podczas szkoleń propozycje rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
udoskonaliłam umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów edukacyjnych;
rozwijałam w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji , poprzez stosowanie metod aktywizujących;
dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci mających opinie z Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej;
wspierałam i indywidualizowałam pracę uczniów zdolnych oraz słabszych, mających trudności w nauce;
uczyłam uczniów samodzielności w rozwiązywaniu problemów;
kształtowałam właściwe postawy moralne;
organizowałam efektywnie życie społeczne na poziomie klasy;
rozwiązywałam problemy dydaktyczne i wychowawcze moich uczniów;
zdobyłam potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę;
rozwinęłam umiejętności komunikacyjne i budowania więzi interpersonalnych;
umiejętnie współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, specjalistami szkolnymi
w celu rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.


§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

W trakcie trwania stażu na bieżąco poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego, analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka. Zapoznałam się z zasadami postępowania w sprawach nieletnich.
W trakcje stażu poznałam organizację szkoły, zasady jej funkcjonowania i dokumentację. Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły. Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego, opracowując i modyfikując dokumenty wewnątrzszkolne, program profilaktyczny. W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 byłam członkiem zespołu statutowego. Tworzyłam system oceniania, dostosowując go do obowiązujących regulacji prawnych i zgodnie z WSO. Realizowałam zadania programu wychowawczego szkoły.
Uczestniczyłam w szkoleniach podejmujących tematykę z zakresu prawa oświatowego:
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
Konferencja Międzynarodowa zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na temat „Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń-dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych”;
„Warsztat skutecznego nauczyciela-wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III”.
Uczestniczyłam w spotkaniach metodycznych, na których omawiane były przepisy dotyczące prawa oświatowego.
W trakcie trwania stażu ponadto zapoznałam się ze sposobami prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej:
dzienników zajęć lekcyjnych;
dzienników zajęć dodatkowych;
arkuszy ocen.
Statut Szkoły Podstawowej XYZ był dla mnie bardzo ważnym dokumentem szkolnego prawa. Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizacji mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wycieczek szkolnych, imprez, wyjść.
W swojej pracy oraz w trakcie trwania stażu poznane przepisy prawa oświatowego wykorzystywałam na bieżąco. Dbałam o bezpieczeństwo podczas zajęć i wycieczek szkolnych. Oceniałam swoich uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadziłam dokumentację szkolną, poznałam zasady jej tworzenia i przestrzegałam rzetelnego jej wypełniania. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: podczas pisania planu, sprawozdania i przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu.

Efekty podjętych działań:
poznawałam przepisy prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie stażu;
znam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły;
poznałam dokumenty szkolne;
potrafię prowadzić dokumentację szkolną;
brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wczesnoszkolnego na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły;
zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich.


Podsumowanie

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich uczniów.
W trakcie odbywania stażu korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego podwyższając swoje kompetencje zawodowe oraz wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć szkolnych. Poszerzyłam i ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, studiując literaturę fachową. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku „Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej”, które wyposażyły mnie w dodatkowe wiadomości i umiejętności, a także przygotowały mnie do pełnienia funkcji socjoterapeuty. Szkolenia, warsztaty, które odbywałam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomagały mi w rozwiązywaniu wielu sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, z którymi spotykałam się w codziennej pracy.
Okres stażu był dla mnie szczególnym sprawdzianem moich umiejętności wychowawczych, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe metody i formy pracy, które wykorzystywałam na zajęciach. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych szkoły wynikających ze statutu szkoły. Skutecznie prowadziłam zajęcia edukacyjne, rozbudzałam zainteresowania poznawcze oraz wspierałam rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych.
Promowałam uczniów i szkołę poprzez udział w konkursach miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w których moi uczniowie zdobywali wysokie lokaty. Uwzględniałam w swojej pracy problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy cywilizacyjne. Zdobyłam nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów, akcji charytatywnych. W swojej pracy na co dzień posługiwałam się technologią informacyjną i komunikacyjną, stosowałam ją w sytuacjach edukacyjnych. Poznałam przepisy prawa oświatowego i wykorzystywałam je w zakresie potrzeb szkoły.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Systematyczna ewaluacja własnej pracy pozwoliła mi poprawiać jakość pracy i wyniki uczniów. Po zakończeniu stażu planuję nadal wspierać i troszczyć się o uczniów mających trudności wychowawcze i dydaktyczne. Ważnym celem dla mnie pozostanie wspieranie uzdolnień uczniów, gdyż daje im to szanse na dalszy rozwój osobowości, a nauczycielowi niebywałą satysfakcję.
Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata. Zamierzam nadal doskonalić warsztat własnej pracy i kwalifikacje zawodowe, w szczególności doprowadzając do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. Chciałabym, aby moje działania stały się bardziej atrakcyjne i przydatne uczniom szkoły i by jeszcze lepiej móc realizować postawione cele. Jestem przekonana, że praca nad sobą, dokonaniami dydaktycznymi i wychowawczymi nie dobiegła jeszcze końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.

Gliwice, dnia ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.