X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16275
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w pierwszym roku stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Magdalena Czerwińska
Pedagog szkolny/wychowawca świetlicy
ZS w Dąbrowie


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w 2009/2010r.

/w pierwszym roku stażu na stopień nauczyciela mianowanego/


W roku 2009/2010 zostały zrealizowane zaplanowane w planie rozwoju zawodowego wszystkie zadania ujęte na ten rok szkolny.
Na początku stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, jak również nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zostały ustalone zasady, w których opiekun będzie sprawdzał sposób realizacji napisanego przeze mnie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego oraz pomagał w przezwyciężeniu zaistniałych problemów. Zgodnie z zawartym kontraktem uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna, oraz prowadziłam zajęcia w jego obecności.

Współpracowałam z gronem pedagogicznym w celu wypracowania nowych rozwiązań (głównie pojawiających się problemów wychowawczych), bądź modyfikacji istniejących dokumentów: planu profilaktycznego na rok szkolny 2009/2010 dla gimnazjum. Opracowałam plan pracy pedagoga szkolnego i świetlicy szkolnej, koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole, harmonogram współpracy z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i/lub opiekuńcze (plany te znajdują się w dzienniku pedagoga i świetlicy). Rzetelnie prowadziłam dokumentację szkolną. Współpracowałam z GOPS w Dąbrowie (min. wymiana informacji), Policją w Dąbrowie (byłam obecna podczas przesłuchań uczniów), Ośrodkiem Zdrowia (badania czystości), PPP w Mogilnie (konsultacje, przekazywanie opinii o uczniach, uczestnictwo w spotkaniach tematycznych), TSSE w Mogilnie (program profilaktyczny,,Trzymaj Formę”- ostatnia edycja, przeznaczony dla uczniów gimnazjum. W ramach programu odbyły się godziny wychowawcze i konkurs plastyczny a prace uczniów zostały zaprezentowane na gazetce ściennej na korytarzu dolnym). Prowadziłam wymianę informacji z kuratorami społecznymi i zawodowymi. Pisałam opinie od Sądu i na potrzeby innych instytucji (np.OHP). Przy współpracy wychowawców zajęłam się kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów w wyniku, czego zostały wysłane zawiadomienia UG w Dąbrowie. Nawiązałam również współpracę ze Szpitalem Miejskim w Strzelnie, dla którego uczniowie z kółka plastycznego wykonywali dekoracje ścienne na święta (Boże Narodzenie i Wielkanoc -otrzymaliśmy podziękowanie) a pozostałe prace uczniów zaprezentowałam podczas wyświetlania prezentacji multimedialnej i na świetlicy szkolnej w gablotach.
Doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, z których chętnie korzystali zarówno wychowawcy jak i uczniowie (biblioteczka pedagoga, w której oprócz ulotek, plakatów i książek o tematyce profilaktycznej znajdują się również płyty dvd, CD, VHS, własne prezentacje multimedialne, testy i ankiety).
Starałam się również brać aktywny udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (10.10.09r. udział w zajęciach pt. ,,Awans zawodowy nauczyciela”- zaświadczenie; ,,Praca z dzieckiem trudnym”- zaświadczenie; 21.10.09r. kurs ,,Kierownik wycieczki dzieci i młodzieży”- zaświadczenie; 11.03.10r. szkolenie pt. Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011”- zaświadczenie. Uczestniczyłam również w spotkaniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie (4 spotkania tematyczne, min. charakterystyka i pomoc uczniowi z FAS, specyfika pracy z uczniem zdolnym). Podjęłam naukę w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy – na kursie kwalifikacyjnym ,,Sztuka”.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek i biwaku ( wycieczka do Biskupina w dniu 25.09.09r.- przygotowałam prezentację zdjęć z wycieczki w programie power point, która została wyświetlona na korytarzu; do Torunia 15.09.09r., biwak Gołąbki 30.05-01.06.10r.).
Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych i w spotkaniach zespołu nauczania indywidualnego (a ponadplanowo w dniu 27 maja 2010r. prowadziłam spotkanie zespołu nauczania indywidualnego, którego tematem było:,,Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi- dzieci głębiej upośledzonych umysłowo”.)
Podczas pracy na stanowisku pedagoga szkolnego prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami w celu wsparcia uczniów, niwelowania zachowań agresywnych lub innych wybiegających poza ramy ogólnie przyjętych przez społeczeństwo norm i zasad. Prowadziłam zajęcia na godzinach wychowawczych (w tym grupowe) w klasach od 4 szkoły podstawowej do III gimnazjalnej dotyczące: przemocy w tym ankieta, HIV i AIDS, zagrożeń płynących z Internetu, o higienie osobistej, narkotykach, udzielaniu pierwszej pomocy a w klasach III gimnazjalnej były to informacje zawodoznawcze oraz ankieta skłonności zawodowych. Uczniowie chętnie też korzystali z możliwości zapoznania się z folderami szkół ponadgimnazjalnych (utworzyłam kącik z folderami i podaniami do szkół w pokoju pedagoga).
Pomagałam rodzicom uczniów mających problemy w nauce w podjęciu decyzji dotyczących badań w PPP. W dniu 25.03.10r. spotkałam się z rodzicami w celu wyjaśnienia im pojęć występujących w opiniach, przekazałam im opracowany przeze mnie mini informator dotyczący w/w.
Dla uczniów ZS zorganizowałam spotkania z przedstawicielami: Policji na Posterunku w Dąbrowie dla klas 4-5 w dniu 14.12.09r. na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią; kuratorem zawodowym w dniu 15.12.09r. dla klas I i II gimnazjum na temat konsekwencji prawnych dotyczących nieletnich, ze strażakami z Mogilna w dniu 25.02.09r. na temat udzielania pierwszej pomocy i przepisów p/p dla klas I i II gimnazjum, 28.05.10r. z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie – praktyczne wykorzystanie sprzętu gaśniczego; dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie odbyło się również spotkanie ze specjalistą do spraw uzależnień dla klas gimnazjalnych oraz uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu grupy teatralnej Kurtyna pt. ,,Metamorfoza”.
Uczestniczyłam w pracach komisji konkursowych min.: 03.03.10r. jury w ogólnopolskim konkursie ekologicznym ,Ekoplaneta”; 29.03.10r. jury w konkursie recytatorskim w przedszkolu w Dąbrowie; 24.05.10r. jury w konkursie teatrzyków szkolnych z języka angielskiego w Szczepanowie; jury w konkursach dnia regionalnego a ponadplanowo wykonałam dekoracje do przedstawienia wystawionego przez uczniów w ramach tego dnia ; jury oceniające plakaty konkursowe uczniów o Australii i Nowej Zelandii.
Przygotowałam uczniów do skeczu profilaktycznego, który został zaprezentowany uczniom klasy II b w dniu 14.04.10r. oraz uczestnikom konkursu profilaktycznego z wiedzy na temat alkoholizmu i nikotynizmu (dla kl. 4-6) w dniu 16.04.10r. i jury konkursu. Przygotowałam również konkursy:,,Udzielam pierwszej pomocy” - plastyczny dla klas 4-6 (05.03.10r); dla gimnazjum pt.,,Alkoholizm plagą XXI wieku” (18.03.10r.); plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej pt.,,Kulturalni w szkole”(16.11.09r.). Prace uczniów zostały wyeksponowane na gazetce na korytarzu a uczniowie otrzymali ufundowane przez sponsorów nagrody. Byłam również autorem konkursu plastycznego do programu ,,Warzywa i owoce w szkole”- prace zostały wyeksponowane na korytarzu dolnym w części nauczania zintegrowanego. Zaprosiłam uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej do obejrzenia krótkiego przedstawienia nt. roli warzyw i owoców i występujących w nich witamin w wykonaniu uczniów z kółka teatralnego prowadzonego przez p. G. Konopińską..
Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej byli włączani do prac związanych z dekorowaniem pomieszczenia świetlicy i korytarzy szkolnych na np. Halloween, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc. Organizowałam uczniom konkursy (min.recytatorski, plastyczne), zabawy ruchowe, umysłowe, zajęcia plastyczne. Wybrane prace można było obejrzeć w gablotach na świetlicy. Uczniowie mogli również korzystać z pomocy koleżeńskiej podczas odrabiania zadań domowych.
Prowadziłam dokumentację fotograficzną podczas uroczystości i apeli szkolnych.

Większość z w/w zadań znajdują potwierdzenie w zaświadczeniach lub jako wypisy w dziennikach.

Opracowanie komputerowe:
Magdalena Czerwińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.