X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16252
Przesłano:

Sprawozdanie i autoreflekcja nauczyciela stażysty na temat minonego okresu stażu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE

JOLANTA BARWIŃSKA
Sprawozdanie i autorefleksja na temat minionych 5 miesięcy stażu

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
Dyrektor szkoły: mgr Irena Marcisz
Nauczyciel stażysta: mgr Jolanta Barwińska
Opiekun stażu: mgr Zbigniew Kukla
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012

Pracę w Zespole Szkół w Łopusznie rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski– pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, panem Zbigniewem Kuklą. Wspólnie uzgodniliśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Ponad to wspólnie napisałyśmy projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Ponad to z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej o uczniach z lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam oraz korzystam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielami, wychowawcami klas, w których uczę, dzięki temu poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów, nawiązywałam z nimi dobre kontakty.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu .
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, pomocy dydaktycznych z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych, metod, które miałam zastosować oraz przebiegiem zajęć. Po zajęciach analizowaliśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Tematy obserwowanych lekcji :

Data Temat lekcji
08.09. 2011
Świat na początku XIX wieku
06.10. 2011
Wiosna ludów
03.11.2011
Gospodarka i społeczeństwo w drugiej połowie XIX wieku
22.12. 2011
Rewolucja 1905 na ziemiach polskich
05.01.2012
I wojna światowa

Tematy lekcji hospitowanych z historii

Opiekun stażu – Zbigniew Kukla

Data Temat lekcji
09. 2011 Rewolucja neolityczna
10. 2011 Początki dziejów Grecji
11. 2011 Świat hellenistyczny
12. 2011 Powstanie Imperium Rzymskiego
01. 2012 Społeczeństwo starożytnego Rzymu

Tematy lekcji hospitowanych z Wiedzy o społeczeństwie

Data Temat lekcji
09.2011 Pojęcie i typologia grup społecznych
10.2011 Pojecie i geneza narodu ( czynniki narodotwórcze, świadomość narodowa)
11.2011 Elementy struktury społecznej
12.2011 Postawy o istotnym znaczeniu dla życia społecznego


Podsumowanie

Pierwszy semestr mojej pracy pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Staram się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący czas był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły oraz nauczanie, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą strona mojej pracy zawodowej jest wypełnianie dokumentacji potrzebnej przy realizacji podjętych przeze mnie zadań. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, zaangażowanie się w realizację oraz wartość merytoryczną podjętego zadania.
W dalszym toku mojej pracy, realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty będę się nadal starała poszerzać swoją wiedzę oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki zawodowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.