X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16246
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta
KATARZYNA ŻĄDŁO

Nauczyciel stażysta: mgr Katarzyna Żądło
Opiekun stażu: mgr Anna Waksmundzka
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Gminne w Skawie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

I. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU.
1. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego i procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności z poniższymi dokumentami:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zwłaszcza rozdział 3a tej ustawy (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.) /obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2004r./
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) /obowiązuje od dnia 22 grudnia 2004 r./
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214, poz. 1580) /obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r./
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /ogłoszona 2. grudnia 2004r., obowiązuje od 25. października 1991r./
Dzięki analizie tych dokumentów wiem, na czym polega awans zawodowy nauczyciela i według jakiej procedury przebiega (wrzesień 2011r.).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, mgr Anną Waksmundzką i ustaliłam zasady tej współpracy. 30 września 2011r. zawarty został kontrakt, w którym ustalono kryteria stażu, zakres obowiązków stażysty i opiekuna, zasady wzajemnego komunikowania się i współpracy. Po konsultacjach z opiekunem stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola (wrzesień-październik 2011r.).
3. Dokumentowałam (w ciągu całego roku szkolnego) realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego: prowadziłam notatki (w wersji elektronicznej i tradycyjnej); gromadziłam dokumenty, tj.: zaświadczenia, sprawozdania, plany pracy, rozkłady materiałów nauczania, scenariusze zajęć hospitowanych, zdjęcia (w wersji elektronicznej), uzupełniałam dziennik zajęć.

II. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z POZNANIEM PRZEDSZKOLA (JEGO ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA).
1. Poznałam strukturę organizacyjną i zasady działania przedszkola – październik 2011r.
1.1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację i pracę oraz proces dydaktyczny w Gminnym Przedszkolu w Skawie:
- Statut Przedszkola Gminnego w Skawie
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Przedszkola
- Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w Przedszkolu
- Program wychowawczy w Przedszkolu
- Program profilaktyki Przedszkola
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
- Program nauczania „Nasze Przedszkole” wyd. MAC Edukacja
1.2. Zapoznałam się z obowiązującą w przedszkolu dokumentacją i sposobami jej prowadzenia – miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, scenariusze i konspekty oraz arkusze obserwacji zajęć i uroczystości, arkusze obserwacji cech rozwojowych dzieci (październik 2011r.).
1.3. Brałam udział w szkoleniu BHP i przeanalizowałam stosowne regulaminy (wrzesień 2011r.).
1.4. Uczestniczyłam w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie się z powyższymi przepisami, regulaminami, dokumentami i rozmowy z opiekunem stażu na temat ich praktycznego wykorzystania oraz uczestnictwo w Radach Pedagogicznych (kontakty z innymi nauczycielami) pozwoliły mi zrozumieć zasady, na których oparta jest organizacja i praca przedszkola oraz jej założenia i cele wychowawcze, jak również pozwoliły mi poznać sposoby reagowania w trudnych sytuacjach. Ponadto, dzięki analizie podstawy programowej i programów nauczania, stosowałam w swojej pracy obowiązujące w Przedszkolu Gminnym w Skawie wymagania edukacyjne, a także opracowałam plan pracy wspomagającej rozwój dziecka.
W ciągu całego roku szkolnego na bieżąco uzupełniałam dziennik zajęć; pisałam miesięczne plany pracy; pisałam scenariusze zajęć i uroczystości; gromadziłam materiały pomocnicze do zajęć; przygotowywałam dekoracje sali i przedszkola w ogóle stosownie do pory roku lub organizowanej uroczystości; systematycznie prezentowałam prace dzieci na tablicy; przeprowadziłam również dwie obserwacje rozwoju dzieci 3- i 4-letnich (wyniki zawarłam arkuszach obserwacji cech rozwojowych: I – w październiku 2011r., II – na pocz. czerwca 2012r.).

III. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WŁASNYM ROZWOJEM ORAZ Z WŁAŚCIWYM (STATUTOWYM) PROWADZENIEM ZAJĘĆ, OMAWIANIEM ZAJĘĆ PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH.
1. Opanowałam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przygotowywania konspektów i scenariuszy zajęć.
Kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego miałam możliwość (1) swobodnego obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, mgr Annę Waksmundzką oraz wychowawczynię grupy starszej, 5-6-latków, mgr Katarzynę Mierczak, (2) prowadzenia własnych zajęć w obecności opiekuna stażu. Po zajęciach odbywała się zawsze konsultacja dotycząca wybranych obszarów zajęć, wymiana spostrzeżeń, wniosków. Od opiekuna stażu, mgr Anny Waksmundzkiej, za każdym razem otrzymywałam potrzebne wskazówki metodyczne, merytoryczne, które inspirowały mnie do dalszej twórczej pracy z dziećmi, a zarazem uświadamiały mi skuteczność lub nieskuteczność niektórych działań dydaktycznych i wychowawczych. Opiekun stażu zawsze służył mi swoją radą i doświadczeniem.
Obserwacje zajęć, hospitacje, konsultacje wzbogacały i wzbogacają mój warsztat pracy, uczą oceniania swoich działań, wskazują ich mocne i słabe strony, są inspiracją do dalszych poszukiwań nowych, ciekawych pomysłów na zajęcia z dziećmi, by zainteresować je otaczającym światem, wspomagać ich wszechstronny rozwój. Dzięki nim mogę nieustannie doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne.
2. Realizowałam zadania z rocznego planu pracy przedszkola. Brałam udział w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez przedszkolnych: zabawa andrzejkowa (listopad 2011r.), spotkanie z Mikołajem i spotkanie wigilijne (grudzień 2011r.), Dzień Babci i Dziadka (styczeń 2012r.), zabawa karnawałowa (luty 2012r.), piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka (czerwiec 2012r.). Ponadto dbałam o estetykę i funkcjonalność powierzonych pomieszczeń, a także gromadziłam niezbędne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne
Angażowanie się w takie działania utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka forma zajęć i doskonalenia oraz prezentowania różnych swoich umiejętności jest dla dzieci bardzo atrakcyjna i pozwala im odkrywać własne talenty.
3. Nieustannie pogłębiałam i pogłębiam wiedzę na temat pracy z dziećmi, wzbogacałam swój warsztat pracy pedagogicznej, zdobywałam nowe umiejętności, doświadczenia.
3.1. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb przedszkola i swoich potrzeb i zainteresowań. Uczestniczyłam szkoleniach:
- Szkolenie BHP – wrzesień 2011r.
- Szkolenie pt. „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”, organizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – listopad 2011r.
- Szkolenie pt. „Dysleksja”, organizowane przez poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce – grudzień 2011r.
- Szkolenie pt. „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa”, organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej – marzec 2012r.
3.2. Podjęłam również trud samokształcenia. Starałam się systematycznie przeglądać zgromadzone we własnej bibliotece książki, publikacje oraz dostępne w Internecie artykuły dotyczące pracy z dziećmi, różnych aspektów i poziomu ich rozwoju w różnym wieku; szukać na edukacyjnych stronach internetowych i w innych publikacjach ciekawych pomysłów do prowadzenia ciekawych zajęć (w przygotowaniu materiałów do zajęć, wzbogacaniu warsztatu pracy, pomocy dydakt., prowadzeniu dokumentacji stażu pomocna jest mi zatem i wykorzystywana technologia informacyjna i komunikacyjna, dzięki niej również opublikowałam kilka swoich opracowań na stronie www.edukacja.edux.pl, m.in.: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu za I semestr, a za chwilę i za cały okres stażu, sprawozdanie półroczne z pracy w grupie 3-4-latków).
Dążąc do pełnej realizacji zadań związanych z pracą w grupie 3- i 4-latków zaglądałam do literatury:
- M. Kwiatkowska, (red), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP
- B. Suchodolski (red.), Zarys pedagogiki, PWN
- M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu, WSiP
- W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, PWN
- Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina
- P. Szarota, Psychologia uśmiechu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
- D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP
- Stopnie awansu zawodowego nauczyciela, Akad. Ofic. Wydawn.
Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy zajęć edukacyjnych, szukałam materiałów dydaktycznych (artykułów przedmiot.), nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.psychologiadziecka.org
- www.miastodzieci.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.przedszkolak.pl
- www.blizejprzedszkola.pl
- www.dziecionline.pl
- www.eduseek.ids.pl
- www.interklasa.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.men.waw.pl
- www.edukacja.edux.pl
- www.chomikuj.pl
- www.superkid.pl
- www.wsip.com.pl
- www.pwn.com.pl
- www.awans.net
- i in.

IV. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z POZNANIEM ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCIAMI WSPÓŁPRACY Z TYM ŚRODOWISKIEM.
1. Diagnozując środowisko dzieci z grupy 3- i 4-latków, na początku roku szkolnego zapoznałam się z kartami informacyjnymi (zgłoszeniowymi). W ciągu całego roku szkolnego prowadziłam obserwacje dzieci w zabawach swobodnych, w czasie zajęć zorganizowanych; rozmawiałam z dziećmi indywidualnie. Takie indywidualne rozmowy z dziećmi umożliwiały mi poznanie ich potrzeb, problemów, emocji, czasem motywów postępowania. W rozmowach z dziećmi starałam się służyć pomocą i wsparciem. Byłam również w stałym kontakcie z rodzicami (poprzez spotkania, rozmowy, tablicę ogłoszeń „Kącik dla rodziców”). Doskonaląc umiejętności diagnozowania dzieci prowadziłam arkusze obserwacji, a także konsultowałam się z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, którzy mieli okazję poznać konkretne dziecko już wcześniej.
Indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci służyły omówieniu postępów i trudności dziecka w przedszkolu, poznaniu ich sytuacji rodzinnej oraz podtrzymaniu kontaktu i współpracy. Uczestniczyłam także w zebraniach z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola. Dzięki temu wiedziałam i wiem, jak nawiązać dobry kontakt z rodzicami dzieci, jak powinno przebiegać spotkanie z rodzicami oraz o czym należy ich informować.
2. Organizując wszelakie uroczystości w przedszkolu (w/w – wg rocznego planu pracy przedszkola) zachęcałam rodziców do uczestnictwa i współpracy, angażowałam w pomoc w ich organizowaniu.
Z pomocą i obecnością rodziców odbyły się zatem (wydarzenie – działania rodziców – data):
- Zabawa andrzejkowa – pomoc przy organizacji (listopad 2011r.)
- Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu – pomoc przy wyborze i zakupie paczek, udział z dziećmi w spotkaniu z Mikołajem (grudzień 2011r.)
- Wycieczka do Raby Wyżnej na mikołajkowy występ zespołu „Promyczki Dobra” – pomoc w zorganizowaniu opieki w czasie transportu i na miejscu (grudzień 2011r.)
- Świąteczne spotkanie w przedszkolu – uroczyste śniadanie z dziećmi i personelem przedszkola (grudzień 2011r.)
- Dzień Babci i Dziadka – pomoc w czasie uroczystości (styczeń 2012r.)
- Zabawa karnawałowa /Bal przebierańców – pomoc przy organizacji (luty 2012r.)
- Wycieczka do teatru Rabcio do Rabki na przedstawienie pt. „Karius i Baktus” – pomoc w zorganizowaniu opieki w czasie transportu i na miejscu (kwiecień 2012r.)
- Piknik rodzinny w przedszkolu z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka – pomoc w organizacji, wspólne z dziećmi uczestnictwo w grach i zabawach sportowych (czerwiec 2012r.).
Oprócz uroczystości, wycieczek współorganizowałam również zajęcia otwarte dla rodziców oraz konkursy plastyczne zachęcające dzieci i ich rodziców do wspólnej twórczej zabawy w wolnym czasie:
- Jesienne malowanie na styropianie” – zajęcia otwarte, praca i zabawa z dziećmi (październik 2011r.)
- Konkurs plastyczny na plakat „Ruch to zdrowie” (listopad 2011r.) – złożono cztery prace, które zostały nagrodzone i wywieszone w Ośrodku Zdrowia w Skawie (Kacper Madeja, Karol Madeja, Łucja Gacek, Konrad Wójciak)
- „Wielkanocne obrazki” – warsztaty plastyczne z malowania na szkle – zajęcia otwarte (kwiecień 2012r.)
Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia otwarte, uroczystości i przedszkolne imprezy, niż konkursy plastyczne.


PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia i materiały dydaktyczne. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem bardzo wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.

Opracowała mgr Katarzyna Żądło

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.