X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16235
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela:
mgr Angelika Jankowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ------------
Miejsce pracy: ------------------------------
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ------------
Czas trwania stażu: 1 września 2011r. - 31 maja 2012r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

W roku szkolnym 2011/2012 podjęłam pracę w Szkole Podstawowej, zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Pierwsze miesiące były dla mnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy, czasem próby, organizowania własnego warsztatu pracy, kreowania wizerunku, jako nauczyciela wychowawcy. Musiałam budować swój autorytet w oczach uczniów i rodziców.
Po zakończeniu stażu uważam, że wyznaczone cele osiągnęłam. Bardzo pomogli mi w tym: w szczególności p. ............ mój opiekun stażu, p. dyrektor ............. i inni nauczyciele pracujący w szkole.
Staż rozpoczęłam 01.09.2011 r.. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, który został zatwierdzony 19.09.2011 r. przez p. dyrektor ......(załącznik nr 1).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

& 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu p. ............. . Zawarłyśmy kontrakt (załącznik nr 2)i ustaliłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań (załącznik nr 3).
We wrześniu i październiku zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Pracy, WDN, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych, z zasadami prowadzenia dokumentacji, z tygodniowym planem zajęć w szkole, harmonogramem dyżurów (załącznik nr 4). Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela jak: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (załącznik nr 5). Opracowałam również Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi takimi jak: przewodnicząca Komisji Obowiązku Szkolnego, członek zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, członek komisji ds. ewaluacji w szkole, koordynator programów: „ Nie pal przy mnie, proszę”, „Aktywnie po zdrowie”, „Klub Bezpiecznego Puchatka” . Rozpoczynając staż, jako wychowawca klasy pierwszej zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: arkusze ocen, księgą zarządzeń, protokoły z zebrań z rodzicami, arkusze miesięcznej analizy wyników w nauce i sytuacji wychowawczej oraz z zakresem moich obowiązków. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć). Uczestniczyłam w szkoleniu BHP i P.poż. (załącznik nr 6) i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Podczas jednej z rad pisałam protokół z posiedzenia Szkoleniowej Rady Pedagogicznej z dnia 21 marca 2012 r. (protokolarz). W okresie stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły (rada pedagogiczna, samorząd uczniowski – współpraca) realizujących podstawowe funkcje i wynikające z nich zadania. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej oraz komisji do spraw ewaluacji w szkole. Byłam członkiem zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej i opracowałam Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla uczniów klasy 1, którzy w roku szkolnym 2012/2013 zostaną objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną (teczka pedagoga). Ponadto aktywnie uczestniczyłam przygotowując dekoracje okolicznościowe, gazetki szkolne i klasowe. Pracowałam również, jako opiekun podczas dyskoteki zorganizowanej w szkole z okazji „Dnia Chłopaka” jak również w komisji przeprowadzającej sprawdzian klasy 6 w SP. Oprócz tego zostałam oddelegowana, jako opiekun uczniów biorących udział w turnieju warcabowym Grand Prix 2012 (załącznik nr 7).
Ostatnim punktem sfery organizacyjnej było przygotowanie niniejszego sprawozdania.
Efekty pracy
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na moją lepszą pracę w szkole. Praca ta dostarczyła mi nowych doświadczeń i umiejętności związanych z wypełnianiem wszelkiej dokumentacji na potrzeby szkoły. Ponadto wzbogaciłam swoja wiedzę w zakresie prawa oświatowego i na bieżąco śledzę wszelkie zamiany.

& 6 ust. 2 pkt 2 Wykazanie umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Pracując w roku szkolnym 2011/2012 w klasie 1 realizowałam miesięczne plany pracy w oparciu o „Program Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1”. WSiP
W grudniu – 2011 r. na szkoleniowej Radzie Pedagogicznej wygłosiłam referat pt. „Współpraca rodziców z placówką edukacyjną dziecka. Umiejętna komunikacja z rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo.” Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych, podczas których nauczyciele uczący w tej szkole przeprowadzili szkolenia na następujące tematy
- „Sprawdzian przeprowadzony w kwietniu 2011r. w klasach szóstych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.” – prezentacja multimedialna(październik 2011),
- „Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klasy szóstej w roku szkolnym 2011/2012.” – prezentacja multimedialna (październik2011),
-„Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce” – referat z seminarium (październik 2011),
- „Formy i metody pracy z uczniem z zaburzeniami edukacyjnymi: dyslalia, dysgrafia, dysortografia to nie koniec świata”. (luty 2012).
- „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – monitorowanie, realizacja i planowanie.” (marzec 2012)
- „Sprawdzian przeprowadzony w styczniu 2012 r. w klasach szóstych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.” – prezentacja multimedialna (marzec 2012). Uczestniczyłam również w radach szkoleniowych przeprowadzonych przez edukatorów z CKU w Toruniu. Tematy spotkań:
- „Rodzice w akcji – o rodzicach i dla rodziców przykładów kilka.” (listopad 2011)
-„ Jak radzić sobie z wulgarnymi zachowaniami , które są sposobem zwrócenia uwagi na siebie. ” (grudzień 2011) prowadząca oraz konferencji szkoleniowej:
- Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie gminy Lubicz (marzec 2012).
Brałam udział również w konsultacjach przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- „Szkoła z pasją” i „Indywidualizacja/różnicowanie pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych” (październik 2011, załącznik nr 8).
- Zajęcia otwarte. „Koło graniaste - zabawy integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej” (grudzień 2011, załącznik nr 9a, b).
- Szkolenie zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja na temat: „Zabawy, które uczą. Jak wspierać rozwój dziecka?” (marzec 2012, załącznik nr 10).
- Zajęcia otwarte. „W królestwie zwierząt i roślin” – obserwacja, eksperyment, doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej (kwiecień 2012, załącznik nr 11a, b)
- Zajęcia otwarte. „Z ortografią za pan brat” – zabawy i gry ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej (maj 2012, załącznik 12a, b).
Warsztaty:
- „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym”(październik 2011, załącznik nr 13a, b).
- „Dla Ciebie Mamo” – upominki wykonane różnymi technikami (kwiecień 2012, załącznik 14a, b).
- „Wspieranie twórczej aktywności dziecka” (kwiecień 2012, załącznik nr 15a, b).
- „Kwiatowe broszki” (maj 2012, załącznik nr 16 a, b).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego (załącznik nr 17) oraz niniejszego sprawozdania (załącznik nr 18) jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na rozmowę kwalifikacyjną sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty przygotowałam w formie prezentacji multimedialnej.
Realizując treści programowe korzystałam z multimedialnych technik pracy oraz z programu „Słoneczna edukacja”, za pomocą, którego mogłam samodzielnie tworzyć karty pracy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi jak również dodatkowe karty pracy dla uczniów zdolnych. Zbierałam informację dotyczące analizy poziomu wiedzy ucznia według gotowych oraz samodzielnie przygotowanych narzędzi diagnostycznych takich jak:
- test z edukacji przyrodniczej: „Zwierzęta polne”, „Jesień w parku i lesie”, „Zwierzęta i ich domy”, „Zwiastuny wiosny” (załącznik nr 19 a, b, c,d),
- test z informatyki: „Znam elementy komputera” (załącznik nr 20),
- test z edukacji muzycznej: „Wartości nutowe” (załącznik nr 21).
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.Podczas stażu prowadziłam rozmowy z logopedą szkolnym na temat efektu diagnozy, ustalenia planu pracy, poznania etapów rozwoju mowy dziecka i metod pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy (załącznik nr 22). Konsultowałam się z pedagogiem szkolnym na temat uczniów mających problemy w nauce (załącznik nr 23), z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w celu przebadania dwóch uczniów klasy 1 – załącznik nr 24a, b), z pielęgniarką środowiskową ( załącznik nr 25). Uczestniczyłam 23.03.2012 r. w spotkaniu z pedagogiem szkolnym oraz z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Toruniu w sprawie uczniów wymagających specjalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 26).
Podczas stażu prowadziłam także dwa razy w tygodniu zajęcia świetlicowe. Moim obowiązkiem było organizowanie różnych aktywności plastycznych, technicznych czy też ruchowych. Swoje działania dokumentowałam w formie dziennika świetlicy. Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl

Efekty pracy
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szczególnie na warsztatach, pozwoliło mi bardziej uatrakcyjnić proces nauczania, a zajęcia uczynić bardziej efektywnymi. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, z pewnością wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcia, co jak myślę pozytywnie wpłynęło na moja pracę z dziećmi. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych oraz wychowawczych. Współpraca z logopedą oraz pedagogiem szkolnym dostarczyła mi wielu pozytywnych doświadczeń.

& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z Programem Wychowawczym Szkoły, a następnie opracowałam Program Wychowawczy dla klasy 1 (teczka wychowawcy klasy). Starałam się jak najlepiej poznać moich uczniów poprzez systematyczną obserwację zarówno podczas zajęć lekcyjnych, przerw, imprez klasowych jak i szkolnych wycieczek. Chciałam jak najlepiej poznać sytuację rodzinną wychowanków rozmawiając z uczniami i ich rodzicami. Integrowałam klasę poprzez różne formy oddziaływania np. pracę w grupach, uczestnictwo w różnych imprezach, akcjach, wycieczkach i uroczystościach oraz organizując urodziny klasowe. Jako wychowawca omawiałam z uczniami wyniki nauczania i zachowania. Analizowałam wszelkie sygnały od nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Wszystko po to, aby właściwie rozpoznać potrzeby moich uczniów, przyczyny niepowodzeń i w razie potrzeby udzielić im pomocy. Szczególną opieką otoczyłam uczniów: ........ . Uczniowie ci zostali skierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii specjalisty. Podczas stażu przygotowywałam dzieci do konkursów artystycznych :
- „20 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży – MUZYKA, OBRAZ, WYOBRAŹNIA”.
- II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”
- Gminny Konkurs plastyczny pt. „Wiosenna Łąka” – Zespół Szkół nr 1 Lubicz Górny (załącznik nr 27).
- Gminny Konkurs – „Teatru Jednego Aktora” w Grębocinie (załącznik nr 28a, b).
- Powiatowy Konkurs na interpretacje wiersza pt. „Niesforni bohaterowie”.
- Powiatowy Konkurs plastyczny pt. „Janusz Korczak – przyjaciel i opiekun dzieci” – Chełmiński Ośrodek Kultury w Chełmży - Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może” w Lubiczu Dolnym (załącznik nr 28c).
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim uczestnicząc w akcjach: „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zbiórka makulatury”, „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek, zbiórka nakrętek, kiermasz ozdób świątecznych (załącznik nr 29), a także konkursach na „Super klasę” i „Zieloną klasę” z okazji Dnia Ziemi (załącznik nr 30).
We wrześniu opracowałam i przeprowadziłam ankietę dla rodziców dotyczącą trudności, zdolności oraz sytuacji rodzinnej dziecka (załącznik nr 31). Jako wychowawca klasy prowadzę zeszyt kontaktów z rodzicami. W całym roku szkolnym przeprowadziłam cztery wywiadówki: 22.09.2011r., 22.11.2011r., 19.01.2012 r., 17.05.2012 r. (załącznik nr 32a, b, c, d, e). Ponadto od początku września na bieżąco organizuje z własnej lub rodzica inicjatywy konsultacje indywidualne (dziennik lekcyjny). Efektywnie i pozytywnie układała mi się współpraca z opiekunami wychowanków grupy, którzy chętnie przynoszą pomoce dydaktyczne. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, w trakcie, których starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Brałam udział w organizacji i realizacji uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych: Mikołajki (grudzień – załącznik nr 33a, b), Dzień Babci i Dziadka (styczeń-załącznik nr 34a, b), Bal Karnawałowy (załącznik nr 35), Dzień Mamy (maj-załącznik nr 36a,b), Dzień Dziecka – Dzień bez Przemocy (załącznik nr 37). Zorganizowałam Uroczystość Ślubowania na pierwszoklasistę (październik – załącznik nr 38 a, b, c), Dzień Chłopaka (wrzesień), Andrzejki klasowe (listopad – załącznik nr 39), Wigilie klasową (grudzień – załącznik nr 40a, b) oraz zajęcia edukacyjne „Z ekologią na ty w państwach Unii Europejskiej”. Poznaję Unię Europejską. ABC Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (załącznik nr 41). Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne w klasie oraz wystrój na uroczystości (załącznik nr 42a, b).
Integrowałam klasę organizując również wycieczki np. do:
- Torunia - Planetarium „Cudowna podróż”. Muzeum Etnograficzne „W dawnej szkole” (załącznik nr 43).
- Biskupina – Muzeum Etnograficzne, warsztaty w Karczmie Biskupińskiej (załącznik nr 44).
- Teatru Lalek „Zaczarowany Świat” – „Uwaga obcy”. Barbarka – przejażdżka tramwajem konnym, zajęcia edukacyjne w Szkółce Leśnej „W poszukiwaniu Kubusia Puchatka” (załącznik nr 45). Ponadto klasa 1 przez cały rok szkolny brała udział w koncertach Filharmonii Pomorskiej (załącznik nr 46).
Podczas stażu aktywnie realizowałam działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych u uczniów a także poprzez prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia. Do realizacji tych działań bardzo przydatne okazały się programy, które przez cały rok szkolny 2011/2012 realizowałam:
- Zdrowo jem, więcej wiem – Aktywnie po zdrowie (załącznik nr 47).
- Klub bezpiecznego Puchatka (załącznik nr 48).
- Nie pal przy mnie, proszę! (załącznik nr 49a, b).
- 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Bardzo ważnym elementem mojej pracy jak już wspomniałam były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam ją z dziećmi nieśmiałymi, z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, dzieckiem z obniżoną sprawnością manualną. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu oraz korzystałam z doświadczeń dyrektora placówki, opiekuna stażu i koleżanek pracujących w szkole. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową. W swojej pracy edukacyjnej wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak :
- „Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu” – T. Srebnicki, T. Wolańczyk
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- „Zabawy paluszkowe” – K. Sąsiadek
- Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych – K. Wlaźnik
- „Trudności w pisaniu i czytaniu” – B. Zakrzeska
- ”Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu” – Grabałowska, Jastrząb, Mickiewicz, Wojek
- „Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami” – E. Bieżuńska, M. Wierzbicka
- „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zaingerowania i zdolności uczniów klas I-III” - J. Stasica
- „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej” – J. Krzyżewska
- „Wychowanie bez porażek” – T. Gordon
- „Wychowanie bez porażek w szkole” – T. Gordon

Efekty pracy
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia. Ponadto współpraca z innymi nauczycielami oraz samorządem uczniowskim podczas min. organizacji różnych uroczystości wdrożyła mnie do współpracy i organizacji życia szkolnego. Myślę, że zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców, dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla ich dziecka.

& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora i/lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Uczestniczyłam w 9 przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez nauczycieli klas 1-3, w czasie, których szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych, formy pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć, język i komunikację z dziećmi (załącznik nr 50). Po zajęciach omawiałam z nauczycielem cele oraz przebieg zajęć, metody i formy pracy.
- 23.09.2011 r. klasa 1 – Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów (załącznik nr 51a, b).
- 21.10.2011 r. klasa 3 – Moja rodzina, dzieje rodziny (załącznik nr 52a, b).
- 18.11.2011 r. klasa 1 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6 (załącznik nr 53a, b).
- 19.12. 2011 r. klasa 1- Zagadki matematyczne (załącznik nr 54a, b).
- 26.01.2012 r. klasa 3 – Zwyczaje karnawałowe (załącznik nr 55a, b).
- 09.02.2012 r. klasa 3 – Lodowe zabawy (załącznik nr 56a, b).
- 26.03.2012 r. klasa 2 – Wiosenne obserwacje (załącznik nr 57a, b).
- 19.04.2012 r. klasa 3 – W królestwie pszczół (załącznik nr 58a, b).
- 17.05.2012 r. klasa 1 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 16; zadania z treścią i grafy liczbowe (załącznik nr 59a, b).

Efekty pracy
Uczestnictwo w tych zajęciach dostarczyło mi nowych doświadczeń. Zwróciło uwagę na metody i formy prowadzenia zajęć. Sprawiło, że korzystałam z doświadczenia i pomocy koleżanek i dyrektora. Dzięki czemu moje zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy, a także prowadziłam stosowna dokumentację - arkusze obserwacji.
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 10 działań edukacyjnych (zajęć, uroczystości) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Każde zajęcie omawiałam z Panią Dyrektor i opiekunem stażu. Omawiane były cele, przebieg zajęcia, stosowane metody oraz formy pracy, indywidualizacja nauczania, kontrola i ocena wiadomości uczniów, zagadnienia programowe.
- 30.09.2011 r. klasa 1 – „Piękno parku w jesiennej szacie” (załącznik 60, ocena po obserwacji w dokumentacji dyrektora szkoły ).
- 12.10.2011 r. klasa 1 – Ślubowanie pierwszoklasisty (załącznik 37, ocena po obserwacji w dokumentacji dyrektora szkoły).
- 24.10.2011 r. klasa 1 - Leki i herbatki ziołowe (załącznik nr 61a, b).
- 14.11. 2011 r. klasa 1 - Pora na sen. (załącznik 62, ocena po obserwacji w dokumentacji dyrektora szkoły).
- 12.12.2011 r. klasa 1 – Wspólne rodzinne chwile (załącznik nr 63a, b).
- 24.01.2012 r. klasa 1 – Dziecięce zabawy (załącznik nr 64, ocena po obserwacji w dokumentacji dyrektora szkoły).
- 07.02.2012 r. klasa 1 – W muzeum techniki (załącznik nr 65a, b).
- 27.03.2012 r. klasa 1 – wychowanie fizyczne – Zabawy z użyciem lekkiego przedmiotu (załącznik nr 66, ocena po obserwacji w dokumentacji dyrektora szkoły).
- 26.04.2012 r. klasa 1 – Z wizytą u lekarza (załącznik nr 67a, b).
- 31.05.2012 r. klasa 1 – edukacja muzyczna – Zabawy rytmiczne (załącznik nr 68a, b).

Prowadzenie zajęć sprawiło, że bardziej zaczęłam się przyglądać własnej pracy i poszukiwać nowych rozwiązań. Natomiast umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy i lepiej komunikuje się z dziećmi. Myślę, że z zajęcia na zajęcie stawały się one coraz bardziej atrakcyjne dla dzieci.


PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie i wychowywanie dzieci, ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy, a także współpraca z nauczycielami szkoły. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością i nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle” musi podążać na przód. Dlatego też będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Sądzę, że wszystkie dotychczas zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę do dalszego rozwoju zawodowego.


..........................
data i podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.