X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16225
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne:

1. Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Węgrzyn
2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
3. Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
4. Nauczany przedmiot: język niemiecki
5. Posiadane kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
- Studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze
- Studia licencjackie w zakresie filologii germańskiej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
6. Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
8. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2012 roku

Cele podejmowania stażu:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka niemieckiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mając na uwadze misję szkoły i jej strategię, planuję podjąć następujące działania:


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania realizowanych zadań
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX 2009
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju .
Gromadzenie potrzebnej dokumentacji.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Założenie teczki „awans zawodowy”, gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli.

Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne dotyczących doskonalenia warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Okres stażu
Zaświadczenia
Zaświadczenia bądź potwierdzenia udziału.


4. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.

Badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów z języka obcego.
Pełnienie funkcji wychowawcy, organizatora imprez klasowych.
Współpraca z rodzicami przy planowaniu pracy wychowawczej, organizowaniu imprez i wyjazdów klasowych.
Organizacja imprez i konkursów językowych:
- Szkolny Dzień Języków Obcych
- Przedmiotowy Konkurs Języka Niemieckiego

Okres stażu
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2009/2010

Kopie testów, opracowanie raportu z przeprowadzonych diagnoz i przedstawienie wniosków.

Plan wychowawczy
Spotkania klasowe i indywidualne
Scenariusze, zdjęcia


5. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym.
Organizowanie gazetek tematycznych

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

Okres stażu

Zdjęcia, notatki

6. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Udział uczniów w konkursach.
Okres stażu
Zaświadczenia, notatki


7. Samodzielne studiowanie literatury.
Literatura czasopism przydatnych do podniesienia jakości pracy.
Korzystanie z zasobów biblioteki w celu wyszukania nowości wydawniczych, dotyczących m.in. aktywizujących metod pracy.

Okres stażu
Wykaz pozycji bibliotecznych, czasopism

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
VI 2012
Sprawozdania roczne z realizacji planu rozwoju.


9. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku.
VI 2012
Wniosek


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania realizowanych zadań

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Opracowanie i przygotowanie: planów wychowawczych, wynikowych, pomocy dydaktycznych, świadectw, scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Przykładowe kopie

2. Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet.

Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych do pracy nauczyciela.

Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.

Okres stażu – na bieżąco

Dokumentacja komputerowa

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

Prowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność korespondencji mailowej w języku niemieckim.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem internetu.

Przekazywanie uczniom ciekawych stron internetowych o tematyce związanej z językiem i krajami niemieckojęzycznymi.

Rok szkolny
2009/2010

Okres stażu

Scenariusze zajęć potwierdzone przez dyrektora lub v-ce dyrektora szkoły.

4. Gromadzenie wideoteki potrzebnej do prowadzenia zajęć.
Nagrywanie kaset i płyt DVD w celu prowadzenia lekcji krajoznawczych.
Wykorzystanie płyt CD do nauki wymowy, piosenek.

Okres stażu – na bieżąco
Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania realizowanych zadań

1. Współpraca z nauczycielami z zespołu przedmiotowego.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego poprzez prowadzenie otwartych zajęć.

Okres stażu

Notatki, opis działań

2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów i uroczystości szkolnych:
- zakończenie roku szkolnego klas III
- Przedstawienie Bożonarodzeniowe
- Dzień Edukacji Narodowej

Rok szkolny
2009/2010
2010/2011

Scenariusze uroczystości


3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
Wymiana poglądów, konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, z doradcą metodycznym.


Okres stażu
Notatki, opis działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Pełnienie roli egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Ukończenie kursu na egzaminatora.

Udział w pracach OKE w Poznaniu.

2009 - 2012
Świadectwo ukończenia kursu
Karta powołania

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury.

Organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno -wychowawczych
Rok szkolny 2009/2010
Zaświadczenia, karty wycieczek

2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Prowadzenie kółka oraz konsultacji z języka niemieckiego.

Angażowanie młodzieży do opracowania pomocy dydaktycznych do pracowni.

Zachęcanie młodzieży do korespondencji w języku niemieckim.

Rok szkolny 2009/2010
Okres stażu

Listy obecności
Materiały opracowane przez uczniów: tablice gramatyczne, albumy dot. państw niemieckojęzycznych.

3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych.

Wzbogacanie podręcznej biblioteczki nauczyciela języka obcego o czasopisma, książki, płyty, plansze.

Okres stażu - na bieżąco
spis


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Konsultacje, rozmowy w celu rozwiązania problemów wychowawczych.
Okres stażu
- na bieżąco
Zapis w dzienniku

2. Współpraca z biblioteką szkolną.

Rozbudzenie potrzeb czytelniczych w ramach godzin wychowawczych.

2009/2010
Zapis w dzienniku

3. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych.

Okres stażu
Zaświadczenia


4. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.

Współpraca z GOPS-em - zorganizowanie zbiórki odzieży dla osób ubogich.
Współpraca ze Świetlicą Środowiskową – pomoc uczniom w nauce języka niemieckiego.

2010/2011

2011/2012

Zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zanalizować i opisać przypadek rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego.

Diagnoza wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego:
Wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej
Wyodrębnienie konkretnych problemów
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

Okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

Dołączony opis i analiza


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Opracowała
mgr Agnieszka Węgrzyn


Zatwierdzam do realizacji: ........................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.