X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16232
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

I.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

FORMY REALIZACJI:
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Uczestnictwo bądź współpraca zespołach przedmiotowych .
3. Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
5. Współpraca z Radą Rodziców.
6. Kontakty z rodzicami.
7. Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcami klas.

II.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

FORMY REALIZACJI:
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
- Udział w pracach zespołu mierzenia jakości uczniów.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – radach szkoleniowych.
2. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, książek, czasopism itp.

III.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

FORMY REALIZACJI:
1. Analiza dokumentacji
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z 19. 04. 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa z dnia 07.09. 1991 r. o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www.

IV.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

FORMY REALIZACJI:
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego,
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy w PowerPoincie itp..
3. Obieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
- Publikacja scenariuszy lekcji.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.

V.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

FORMY REALIZACJI:
1. Promowanie szkoły poprzez obsługę strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
2. Współorganizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży.
3. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych
4. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce związanej ze sportem.
5. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów sportowych.
6. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
7. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.

VI.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

FORMY REALIZACJI:
1.Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej w kontaktach z partnerami szkoły.
2.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
3.Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
4.Działanie na rzecz upowszechniania wśród młodzieży posiadania kont poczty elektronicznej.
5.Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

VII.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

FORMY REALIZACJI:
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu
- Aktywna praca nad samokształceniem.

VIII.RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENIS Z 01.12.2004R:
§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

FORMY REALIZACJI:
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktycznego, Wewnątrzszkolny System Oceniania
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.