X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16207
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Magdalena Iwanicka
2. Nazwa placówki: Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
3. Opiekun stażu: Gabriela Pawłowska

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.


IV. PLAN DZIAŁANIA (Tabela - dop. red.)
1. Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Wrzesień 2011
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2011
Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. Analiza Statutu szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
Wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.. Wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego.
Wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień 2011- maj 2012
Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2011
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
maj 2011
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Wrzesień 2011
Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Wrzesień 2011
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty.
Cały okres stażu.
Notatki własne, zaświadczenie.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych związanych z zainteresowaniami uczniów. Forma dokształcania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Cały okres stażu
Dokumentacja stażysty, dzienniki pozalekcyjne.
Organizacja konkursów, pomoc w organizacji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Przygotowanie materiałów, dekoracji.
Wrzesień 2011, październik 2011, grudzień 2011
Dokumentacja szkolna.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim.
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Wrzesień 2011, maj 2012 oraz cały okres stażu.
Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Wrzesień 2011 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie.
raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
raz w miesiącu
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena
Maj 2011
Dokumentacja stażysty.

3. Sfera opiekuńczo – wychowawcza rozwoju zawodowego
(§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza i opracowanie programu wychowawczego. Wrzesień 2011 Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, wychowawcami klas.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Cały okres stażu
Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych. Rozmowy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, uczniami. Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole np. opiniami i orzeczeniami poradni pedagogiczno- psychologicznej. Zapoznanie się z IPET-ami (Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi) uczniów, Opracowywanie PDW (Planów Działań Wspierających) i KIPU (Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia). Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych. Współpraca z zespołami wychowawczymi, poradnią psychologiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Obserwacja i analiza możliwości i zainteresowań ucznia. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce. Praca z uczniem słabym i z uczniem uzdolnionym.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Dzienniki pozalekcyjne.
Pedagogizacja rodziców. Organizacja zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.
Propagowanie zdrowego, bezpiecznego i higienicznego trybu życia. Pogadanki na godzinie wychowawczej o tematyce zdrowotnej, profilaktycznej.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.
Bezpośredni nadzór i opieka nad uczniami w czasie zajęć i po lekcjach. Dyżury na korytarzach i terenie szkoły zgodnie z grafikiem dyżurów oraz opieka na zajęciach pozalekcyjnych.
Cały okres stażu.
Dokumentacja szkolna.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.