X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16212
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego - I semestr

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

pierwszy semestr

Nauczyciel kontraktowy: Beata Porolniczak
Opiekun stażu: Irena Kowalewska

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Staż rozpoczęłam 1 września 2010 roku po zaopiniowaniu wniosku przez panią dyrektor Elżbietę Nogaj.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego opracowałam plan rozwoju zawodowego, który miał mi pomóc w skutecznym i efektywnym odbyciu stażu. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Przez ten okres stażu systematycznie śledziłam prawo oświatowe regulujące system awansu. W tym celu studiowałam ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cennym źródłem informacji w tym zakresie były dla mnie zasoby internetowe.
We wrześniu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Ireną Kowalewską. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, które następnie zostały zawarte w kontrakcie. Opiekun stażu pomaga mi w prawidłowej realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Nasza współpraca polega też na wzajemnej obserwacji zajęć i późniejszym ich omawianiu. Działania te są dla mnie bardzo cenne, dostarczają mi wskazówek dotyczących lepszej organizacji pracy.
W celu poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, odbywających się na terenie szkoły i poza nią. Oprócz szkoleniowych rad pedagogicznych oraz spotkań z metodykiem brałam udział w warsztatach nt. „Wybrane zagadnienia kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii. Edukacja przez ruch”. Druga formą szkoleniową były warsztaty odbywające się pod hasłem: „Wiem, że zdrowo jem”. Wiedzę zdobytą na szkoleniach wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, pozwala mi ona na lepsze przygotowywanie i prowadzenie zajęć.
Również samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwia mi pracę z dziećmi, podsuwa nowe pomysły metodyczne, pomaga w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek i czasopism, •z których czerpię pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystuję na warsztatach arteterapeutycznych.
W minionym okresie stażu starałam się samodzielnie opracowywać i wykonywać środki dydaktyczne, które służą mi do uatrakcyjnienia zajęć. Opracowałam również dla klasy system motywacyjny, dzięki temu wzrosła aktywność i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie zamierzonych celów dydaktyczno-wychowawczych. Systematycznie wykonywałam wraz z nauczycielem wspomagającym dekorację sali. Staramy się, aby nawiązywała ona tematycznie do pór roku i tradycji świątecznych. Wystrój ma bardzo duże znaczenie, gdyż wpływa na dobre samopoczucie dzieci w sali lekcyjnej.
W celu dobrej organizacji pracy staram się na bieżąco wypełniać dokumentacje szkolną tj. dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć dodatkowych. We wrześniu założyłam arkusze ocen dla klasy pierwszej „c”.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Podejmując zadania wychowawcy klasy pierwszej, integracyjnej starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam pedagogowi i psychologowi szkolnemu. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach. Dwoje dzieci skierowałam na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – Wigilie klasową, Dzień Chłopca, Mikołajki klasowe, wróżby andrzejkowe, itp. W celu integracji zespołu klasowego oraz upowszechniania kultury teatralnej i sztuki zorganizowałam wyjście do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz do Teatru Muzycznego. W szkole odwiedził nas Teatr Cieni z przedstawieniem „Dwie Dorotki”.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problem z opanowaniem materiału przewidzianego do realizacji w klasie pierwszej. Jedną godzinę tygodniowo pracowałam z chłopcem autystycznym. W ramach programu profilaktycznego „Jestem za” realizowałam program warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci nieśmiałych mających problem w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych, w których odnosiły mniejsze i większe sukcesy. Sama byłam organizatorem szkolnego konkursu „Pięknego czytania”.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Korzystałam z Internetu, jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo - opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych. W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania i scenariusze dostępne na portalach internetowych. Poza tym wykorzystywałam komputer i Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego – tworzyłam sprawdziany, scenariusze, prezentacje multimedialne. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich. Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet i komputer gromadziłam własną multimedialną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego. Zgodnie z nową podstawą programową prowadzę zajęcia komputerowe w klasie pierwszej.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Zdobyta wiedza z zakresu pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii pozwala mi określać aktualny rozwój uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. Staram się w pracy z dziećmi w klasie, a w szczególności z tymi z deficytami rozwojowymi wdrażać ciekawe i nowatorskie propozycje metodyczne, które czerpię z literatury fachowej. Wskazuję rodzicom odpowiednie metody, środki dydaktyczne, które mogą wykorzystywać w pracy ze swoimi dziećmi w domu.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Poznając sytuacje rodzinną dzieci zajęłam się analizą podstawowych aktów prawnych, przydatnych szczególnie w sytuacjach organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce, dzieci niepełnosprawnych oraz rodzin patologicznych.
Na początku roku szkolnego przeanalizowałam dokumenty szkolne tj. statut szkoły, program wychowawczy szkoły, program rozwoju szkoły, program profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, organizacja roku szkolnego. Przy organizacji wycieczek klasowych niezbędna jest analiza przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy: regulaminu wycieczek szkolnych, instrukcji postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.


Podsumowanie
Miniony okres stażu, który odbyłam w szkole jest dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. W trakcie I semestru uczyłam się systematyczności, organizacji, współpracy. Doskonaliłam swój warsztat pracy i umiejętności pedagogiczne. Podjęłam i zrealizowałam wiele zadań, które przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, starałam się podwyższać jakość mojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.