X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16208
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego


Stażysta: Magdalena Grochal

Za okres stażu
1.09.2011 – 31.05.2012

Opiekun stażu: Gabriela Pawłowska


Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Z dniem 01.09.2011r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią dyrektor. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.
Włożyłam wiele pracy i starań w rozwój zawodowy, który przebiegał w trzech sferach, zgodnie z planem rozwoju zawodowego:

• Sfera organizacyjna
• Sfera dydaktyczna
• Sfera opiekuńczo-wychowawcza
Podział ten pozwolił na przedstawienie osiągnięć w zakresie organizacji własnego warsztatu pracy, uwzględnia problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, samokształcenia i poszerzania wiedzy oraz poznania przepisów prawa oświatowego.

• Sfera organizacyjna

1. Dokładnie przeanalizowałam tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego.
2. Przeprowadziłam bezpośrednią rozmowę z opiekunem stażu Panią mgr Gabrielą Pawłowską, która dokładnie poinformowała mnie o moich obowiązkach w szkole oraz pomogła w analizie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznałam się ze statutem Gimnazjum nr 2, przeanalizowałam program wychowawczy oraz profilaktyczny. Zapoznałam się z Wewnątrzszkolnym Systemem Nauczania, nową podstawą programową, kalendarzem roku szkolnego 2011/2012. Dowiedziałam się czym jest Karta Nauczyciela oraz co należy do zakresu obowiązków nauczyciela. Zapoznałam się z prowadzoną przez nauczycieli dokumentacją, którą stanowią dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne.
Dzięki temu uzyskałam podstawowe informacje o szkole oraz dowiedziałam się jakie są cele szkoły. Ułatwiło mi to aktywne i prawidłowe funkcjonowanie w szkole. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
4. Zapoznałam się także z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, planem dyżurów i na podstawie tego zorganizowałam własną pracę. Na bieżąco zapoznawałam się z książką zarządzeń i komunikatów dla nauczycieli na rok 2011/2012. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych.
5. Brałam udział w szkoleniu BHP oraz zapoznałam się lekturą obowiązujących aktów prawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciw pożarowymi.
6. Prowadziłam zajęcia i wypełniałam dyżury zgodnie z planem.
7. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sfera dydaktyczna

1. Zapoznałam się z nową podstawą programową z języka angielskiego. Stworzyłam swój warsztat pracy przygotowując rozkłady materiałów i plany wynikowe do podręczników, dzięki którym realizowałam programy do nauki języka angielskiego w gimnazjum.
2. Zanalizowałam i dobrałam najlepsze kryteria oceniania.
3. Samodzielnie opracowałam konspekty lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego.
4. Samodzielnie wykonałam wiele pomocy dydaktycznych na prowadzone przeze mnie zajęcia.
5. Przez cały rok prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich chętnych klas, które uczę. Celem tych zajęć była pomoc uczniom słabszym w nadrobieniu zaległości, pomoc uczniom uzdolnionym w rozwijaniu talentu lingwistycznego, rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań uczniów, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach.
6. Zdobywałam kolejne doświadczenia obserwując pracę różnych nauczycieli.
7. Podzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikując plan rozwoju i niniejsze sprawozdanie w Internecie.
8. Pomagałam w przygotowanie materiałów i dekoracji na Europejski Dzień Języków Obcych. Zorganizowałam konkurs z wiedzy o krajach anglojęzycznych razem z moim opiekunem stażu. Pomagałam w organizacji konkursu „Mam talent” oraz sędziowałam podczas zawodów sportowych które odbyły się 1 czerwca 2012 z okazji Dnia Szkoły.
9. Poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z realizowanym planem metodycznym również doskonaliłam swój warsztat pracy. Samodzielnie sporządzałam konspekty lekcji z użyciem systemów aktywizujących uczniów oraz wymagań zawartych w podstawie programowej.
10. Przez cały okres stażu przygotowywałam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego w formie elektronicznej. Znajdywałam nowe propozycje ćwiczeń w Internecie, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania i wychowania. Korzystałam z następujących stron internetowych: www.wydawnictwo.oxford.pl, www.pearsonlongman.pl, www.anglisci.pl, www.eduforum.pl, www.men.gov.pl, www.jezykowcy.org. Brałam udział w szkoleniu z zakresu obsługi tablicy interaktywnej.
11. Przez cały okres stażu co miesiąc uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu jako obserwator. Dzięki tym obserwacjom oraz rozmowom po każdej z tych lekcji miałam możliwość poznania różnych metod prowadzenia lekcji, poszerzyłam swoją wiedzę pedagogiczną i metodyczną o nowe formy nauczania, które stopniowo starałam się wprowadzać na swoich własnych lekcjach.
Każda obserwowana lekcja była szczegółowo omawiana z opiekunem stażu.
W czasie obserwacji lekcji szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu zajęć, tempo lekcji, układ treści na lekcji, sposoby wdrażania uczniów do samokształcenia, elementy twórczego i nowatorskiego podejścia do realizowanych treści, indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, dobór metod i środków dydaktycznych, język oraz komunikację z młodzieżą, sposób oceniania uczniów przez nauczyciela
Obserwacja zajęć opiekuna stażu pozwoliła mi dostrzec własne błędy i uniknąć ich powtarzania, a także pomogła wprowadzić pewne zmiany w moim sposobie prowadzenia lekcji i podsunęła mi wiele pomysłów, które później z powodzeniem wykorzystałam. Obserwacje te pozwoliły mi także poznać w praktyce metody nauczania, które motywują ucznia do samodzielnej pracy, do myślenia i poszerzania wiedzy. Szczególnie cenne były dla mnie obserwacje w zakresie organizacji pracy dla całej klasy i dla ucznia słabego, modyfikacja progu wymagań w zależności od możliwości indywidualnego ucznia.

• Sfera dydaktyczno- opiekuńcza

1. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły.
2. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami uczniów i chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy.
3. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez rozmowę z samymi uczniami i rodzicami. Jako wychowawca brałam udział w zebraniach z rodzicami jak również przeprowadzałam rozmowy z innymi wychowawcami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
5. W prowadzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu byłam w stałym kontakcie ze szkolnym pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami.
6. Chcąc ulepszyć i poszerzyć swoją wiedzę korzystałam z następujących czasopism i książek:
• Jeremy Harmer, 2007 „The practice of English Language Teaching”, Longman ,
• Marek Szałek, 2004 „Jak motywować uczniów do nauki języka obcego”, Wagros
• „Teacher’s magazine” –magazyn dla nauczycieli języka angielskiego
7. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno –pedagogicznej oraz Indywidualnymi Programami Edukacyjno- Terapeutycznymi uczniów. Przy współpracy ze szkolnym pedagogiem opracowałam Program Działań Wspierających oraz Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
8. Na każdej lekcji starałam się wzbudzić w młodzieży zainteresowanie bieżącym tematem oraz pokazać im jak ważne jest posiadanie konkretnych umiejętności. Natomiast uczniów z trudnościami w nauce zachęcałam do udziału w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego.
9. Podczas godzin wychowawczych prowadziłam pogadanki o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej

Podsumowanie

W okresie dziewięciomiesięcznego stażu, dokonałam analizy i określenie swoich mocnych i słabych stron zawodowych. Staż ten pozwolił mi wzbogacić mój warsztat pracy o nowe doświadczenia oraz wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Starałam się również stwarzać uczniom wiele różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi młodzieży.
Myślę, że kontakt z uczniami i ich rodzicami pomógł mi przybliżyć problemy młodzieży i poznać przyczynę niektórych problemów wychowawczych bądź edukacyjnych. Przyczyniły się również do tego rozmowy na temat dzieci ze szkolnym pedagogiem.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zachęcanie uczniów do nauki i poszerzania własnej wiedzy. Słabszą stroną natomiast jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Doskonale rozumiem jak ważne jest rzetelne i terminowe wypełnianie dzienników lekcyjnych, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na podział na grupy. Wydaje mi się jednak, że w przyszłości również i panowanie nad dokumentacją stanie się moim atutem. Będę się również starała bardziej angażować w życie szkoły oraz pracowała nad dyscypliną podczas lekcji poprzez wypracowanie zasad które dzieci będą musiały przestrzegać.
Praktycznie wszystkie założone cele zostały przeze mnie zrealizowane. Nauczanie młodzieży i zaangażowanie w życie szkoły wzbudziło we mnie potrzebę ciągłej pracy nad sobą oraz ukazało moje pozytywne i negatywne strony zarówno na polu zawodowym jak i mojego charakteru.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem. Po zakończeniu stażu zamierzam nadal wzbogacać swoje doświadczenia, doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje, aby móc włożyć jeszcze większy wkład w jakość pracy szkoły.


Koszalin, dnia 06.06.2012r. Opracowała : Magdalena Grochal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.