X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16206
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu w latach 2009/2012 na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z przebiegu stażu
w latach 2009/2012
na nauczyciela dyplomowanego
mgr Beata Chyła

Zadania wynikające z rozporządzenia:

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji Efekty


1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


1. Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego poprzez Internet oraz czytanie literatury fachowej.


Systematycznie gromadzę dokumentację, dyplomy, zaświadczenia, konspekty, plany miesięczne oraz inną dokumentację

Opracowałam i przeanalizowałam w formie tabelarycznej zgromadzoną dokumentację w latach 2009/2012
Okres stażu
Okres stażu
31 maj
2012

Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Zredagowałam i złożyłam plan rozwoju zawodowego.

Potwierdzenie
Sprawozdanie

§ 8 ust.1 pkt 2


1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci
3. Opieka nad praktykantką
4. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
5. Organizowanie imprez o zasięgu ogólnoprzedszkolnym
6. Stosowanie technologii komputerowej
7. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
8. Publikowanie informacji o życiu Przedszkola Samorządowego w Mełnie
9. Współpraca z nauczycielami
10. Promocja przedszkola wśród społeczności przedszkolnej (rodzice) Wzięłam udział w kursach i warsztatach doskonalących:
► warsztaty metodyczne: „Awans zawodowy od A do Z”
►warsztaty metodyczne: „Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym”
► szkolenie w ramach WDN: „Ewaluacja w pracy nauczyciela”
► szkolenie metodyczne:
„Zanim dziecko pójdzie do szkoły – wspieranie rozwoju dziecka na podstawie nowych publikacji MAC Edukacja”
► kurs doskonalący:
uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia internetowego z zakresu nauczania programu edukacyjnego „Klimatolubne Przedszkolaki” organizowanego w ramach projektu „Partnerstwo dla Klimatu”
►warsztaty metodyczne: „Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka oraz wykorzystanie wyników diagnozy w planowaniu pracy wychowawczej”
► szkolenie w ramach WDN:
„Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”
►warsztaty metodyczne:
„Ruchowe, graficzne i plastyczne działania przygotowujące do nauki pisania”
►warsztaty na temat „Dojrzałość emocjonalna do podjęcia nauki w szkole” prowadzone przez p. psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Grudziądz
►warsztaty na temat „Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji” prowadzone przez p. Irenę Kaczmarowską z KPCEN Włocławek
►warsztaty na temat „Przez edukację rodzica do sukcesu dziecka – sztuka motywowania dziecka do nauki”
► kurs doskonalący:
uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia internetowego z zakresu awansu zawodowego „Jak skutecznie przygotować się do wystąpienia przed komisją?

1. Zorganizowałam wycieczki:
►wycieczka przyrodnicza do Krajobrazowego Rezerwatu Przyrody w Słupskim Młynie
►wycieczka przyrodniczo-ekologiczna do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu
►wycieczka przyrodnicza do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie
►wycieczka przyrodniczo-ekologiczna do Białachowa w Nadleśnictwie Jamy (ścieżka
edukacyjno-dydaktyczna)
2. Zorganizowałam zajęcia tematyczne w terenie:
utrwalenie zasad właściwego poruszania się po drodze, naukę przechodzenia przez jezdnię
► wycieczka przyrodnicza po lesie
►wycieczki po okolicy, poznawanie najbliższego środowiska, rozwijanie zainteresowań artystycznych i twórczych wśród dzieci
►sadzenie remiz śródpolnych
► dokarmianie zwierząt leśnych

3. Przygotowanie i udział dzieci w:
►Gminnym Konkursie Plastycznym „Zwiastuny Wiosny”
►VI Ogólnopolskim Konkursie CZYSTY LAS „Las w sztuce”
►VI Ogólnopolskim Konkursie CZYSTY LAS „Leśna Edukacja Dzieci”
►Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem wzorowym przedszkolakiem”
►Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „O Ziemię dbamy – energię oszczędzamy!”
►Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las”
►Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bądź bezpieczny na drodze”
►Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na komiks z cyklu Historie Leśne 2011 „Woda czy ląd – dylematy płazów”
►Gminnym Konkursie Recytatorskim „Złote Usta”
►Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Złote Usta”
►Gminnym Konkursie Plastycznym „Zwiastuny Wiosny”
►I Powiatowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej


W okresie stażu pełniłam funkcję opiekuna praktyki pani Moniki Górskiej oraz
opiekuna stażu
pani Agaty Lipertowicz.
Wykonywałam wszystkie powierzone mi zadania związane z tą funkcją:
- prowadziłam zajęcia w obecności studentki, stażystki
- obserwowałam zajęcia prowadzone przez studentkę, stażystkę
- omawiałam zajęcia prowadzone przez praktykantkę i stażystkę
- konsultowałam konspekty


►Opracowałam narzędzia diagnostyczne wg nowej podstawy programowej oraz poddałam dzieci zdiagnozowaniu


►Opracowałam narzędzia badawcze do czynności samoobsługowych dziecka
►Opracowałam narzędzia badawcze do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Przedszkola oraz dokonałam analizy
►Opracowałam narzędzia badawcze do własnego Programu „Żyj w zgodzie z przyrodą” oraz dokonałam analizy

►Organizator „Dnia Dziecka” na terenie przedszkola (m.in. wykonałam dekoracje plastyczne)
►Organizator Festynu z okazji Dnia Dziecka „Z przyrodą na sportowo”

►Organizator kiermaszu świątecznego

Opracowałam karty badań, plany miesięczne, pomocy dydaktyczne z wykorzystaniem programu Microsoft Word i kserokopiarki, opracowałam gazetki tematyczne i okolicznościowe,
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
• zaproszenia
• dyplomy
• podziękowania
• karty pracy dla dzieci
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej
• opinie
• ankiety
• scenariusze zajęć uroczystości, imprez
• karty obserwacji
• prace konkursowe

• ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.

Korzystałam z programu Internet Explorer jako źródła pozyskiwania informacji programu OutlookExpress jako sposobu komunikacji, wykonywałam zaproszenia, prezentacje z wykorzystaniem programów Power Point, Corel DRAW, korzystam również z innych urządzeń magnetowidu, DVD skanera, radiomagnetofonu z odtwarzaczem kaset oraz płyt CD, cyfrowego aparatu fotograficznego
Publikacja w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”- www.edux.pl
Stworzenie strony internetowej przedszkola przy użyciu programu Zajączek, ImageShack, ALTCommander
Publikacje na portalu internetowym
Publikacje na portalu internetowym
www.literka.pl


Redagowałam oraz oddawałam do publikacji na łamach Gazety Samorządowej„Głos Gruty” najważniejszych wydarzeń z życia
Przedszkola
Stworzyłam stronę internetową przedszkola oraz ją redaguję. Na bieżąco publikuję wydarzenia z życia przedszkola , której jestem moderatorem
www.przedszkolemelno.cba.plProwadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli naszego przedszkola, udostępniam innym nauczycielom swoją innowację pedagogiczną, udzielam pomocy w czynnościach takich jak: gromadzenie przydatnych materiałów, wykonywanie pomocy dydaktycznych, plastycznych,
Systematycznie redaguję i prowadzę Kronikę Przedszkolną


Systematyczne śledzenie i dokumentowanie wydarzeń z życia przedszkola

Październik
2009
Grudzień
2009
Luty
2010
Maj
2010
Listopad
2010
Listopad
2010
Listopad
2010
Czerwiec
2011
Listopad
2011
Listopad
2011
Luty
2012
Maj
2012
Wrzesień
2009
Czerwiec
2011
Maj
2012
Maj
2012
2009/2012
Październik
2011
Kwiecień
2012
2009/2012
Kwiecień 2012
Czerwiec
2010
Czerwiec
2010
Listopad
2010
Marzec
2011
Czerwiec
2011
Wrzesień
2011
Październik 2011
Marzec
2012
Marzec 2012
Kwiecień
2012
Maj
2012
Marzec – Listopad 2010
Marzec – Czerwiec
2011
Październik
2009/2011
Październik
2011/2012
Styczeń – Czerwiec 2010
Listopad
2011
Maj
2012
Czerwiec
2010
Maj
2011
Kwiecień
2011
Grudzień
2011
2009/2012
2009/2012
2009/2012
Wrzesień
2010
2009/201
2009/2012
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Potwierdzenie
Certyfikat
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Potwierdzenie
Certyfikat
Potwierdzenie, zdjęcia
Potwierdzenie, zdjęcia
Potwierdzenie, zdjęcia
Potwierdzenie, zdjęcia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Wyróżnienie
Podziękowanie
Wyróżnienie
Podziękowanie
Wyróżnienie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Wyróżnienie
Potwierdzenie
Wyróżnienie
Zajęcie I miejsca
Zajęcie I miejsca
Zajęcie I miejsca
Zdobycie Pucharu Gazety Grudziądzkiej „Nowości”
oraz wyróżnienia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Karty badania dziecka 3,4-letniego
Karty badania dziecka 5,6-letniego
Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
Ankiety oraz dokonana ich analiza, wyniki badań i wnioski do dalszej pracy
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Gromadzenie kart badań, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych
Potwierdzenie korzystania ze stron portali edukacyjnych i wydawniczych
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Zgromadzone materiały metodyczne, scenariusze wycieczek, imprez przedszkolnych, konspektów zajęć otwartych
Kronika przedszkolna
Strona internetowa przedszkola
Potwierdzenie ● poprzez poznawanie i stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi podnoszę jakość pracy swojej i jakość pracy placówki, a także mam możliwość integracji z innymi nauczycielami, a tym samym wymiany doświadczeń.

● wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem środowiska lokalnego oraz przyrodniczego
● wzbogaciła się oferta edukacyjna placówki
● nastąpiło poszerzenie zakresu współpracy przedszkola ze środowiskiem i placówkami partnerskimi
● rozbudzanie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrycie ich możliwości i talentów
● promowanie zdolności dzieci poprzez udział w wystawach, konkursach i przeglądach plastyczno-przyrodniczych
● nastąpił wszechstronny rozwój zainteresowań dzieci oraz zostały właściwie rozpoznane i stymulowane ich potrzeby rozwojowe
● zajęcia prowadzone przeze mnie wzbogaciły studentkę i stażystkę o nowe doświadczenia
● poszerzyłam swój zakres działań pedagogicznych
● poszerzony został zakres działań przedszkola

● dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Świadczą o tym umiejętności dzieci prezentowane w czasie obserwowanych zajęć i zabaw, wytwory ich pracy
znajdujące się w przedszkolu oraz wyniki analiz osiągnięć edukacyjnych wychowanków, wskazujące na dobre
przygotowanie przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole kształtuje czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

● promocja pracy placówki w środowisku
● integracja środowiska lokalnego i rodzinnego
● podniesienie jakości usług oferowanych przez nasze przedszkole
● dostarczenie dzieciom radości, pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych
● integracja z innymi nauczycielami we wspólnych działaniach


● zdobycie przeze mnie nowych doświadczeń , w zakresie zastosowania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej usprawniło moją pracę zawodową, proces Edukacji dzieci, a tym samym wpłynęło na podniesienie jakości pracy placówki
● technologia komputerowa i informacyjna stała się częścią mojego warsztatu pracy
● znacząco rozszerzył się zakres stosowanych przeze mnie metod pracy, rozwiązań organizacyjnych, pomysłów metodycznych i środków dydaktycznych, które pozyskiwałam z zasobów internetowych lub też samodzielnie tworzyłam, modyfikowałam

● dostęp do Internetu umożliwił mi zdobywanie wiedzy i doświadczeń, które wykorzystuję by poszerzać zakres działań placówki
●dzięki zasobom Internetu wzbogaciła się moja wiedza i udoskonalił się mój warsztat pracy

● promowanie placówki przyczyniła się do dobrego kontaktu ze środowiskiem lokalnym

● warsztat pracy, który prezentowałam podczas zajęć wzbogacił doświadczenia zawodowe innych nauczycieli, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego
● moje działania związane z prowadzeniem zajęć otwartych mobilizowały mnie do lepszej pracy. Posłużyły mi także do autorefleksji i podjęcia ewentualnych działań kodyfikacyjnych

● dzięki rozpowszechnianiu wydarzeń z życia przedszkola, promowałam jednocześnie placówkę , która umożliwia swoim nauczycielom szansę na samorealizację i podejmowanie własnych inicjatyw, służących wszechstronnie pojętemu wychowaniu przedszkolnemu

§ 8 ust.1 pkt 2

1. Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka

2. Realizacja działań programu Edukacji ekologiczno-przyrodniczej „Żyj w zgodzie z przyrodą”
3. Organizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez
4. Podejmowanie działań mających na celu promocję przedszkola
5. Pedagogizacja rodziców.
6. Współpraca z Kołem Łowieckim „Sokół” z Grudziądza
7. Współpraca z Nadleśnictwem Jamy, Leśnictwo Słup
8. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Grudziądzu
9. Współpraca z Policją
10. Współpraca z higienistką i Ośrodkiem Zdrowia
11. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska Gminy Gruta
12. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
13. Współpraca ze szkołą na terenie Gminy Gruta
Systematycznie przeprowadzam zajęcia w zakresie profilaktyki elementami wg Weroniki Sherborne
►Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metod ruchu wg Weroniki Sherborne „Pobaw się ze mną mamo i tato”
►Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metod ruchu wg Weroniki Sherborne „Mamo i tato pobaw się ze mną”
►Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metod ruchu wg Weroniki Sherborne z okazji „Dnia Matki i Dnia Ojca”

Opracowałam i wdrożyłam program z zakresu Edukacji ekologiczno-przyrodniczej
►Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu programu ekologiczno - przyrodniczego
►Zorganizowałam wycieczkę ekologiczno-przyrodniczą
►Organizuję zajęcia dydaktyczne z leśnikami, myśliwymi

►Zorganizowałam wycieczkę przyrodniczą do Białachowa

►Zrealizowałam Program „Bezpieczny Przedszkolak”
►Zrealizowałam Program Edukacyjny Klubu Gaja „Święto Drzewa”
►Zrealizowałam Program Fundacji P&G Nasza Ziemia „Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
►Zrealizowałam Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”
►Realizacja Programu Ożywić Pola „Rok Kaczki”2012

Na podstawie przygotowanych przez siebie scenariuszy przygotowywałam dzieci, organizowałam i przeprowadzałam różnorodne imprezy przedszkolne, także z udziałem i pomocą osób z zewnątrz (rodziców, dziadków): jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, pikniki

►Organizator Festynu z okazji „Dnia Dziecka” dla środowiska lokalnego
►Wolontariusz Akcji Charytatywnej na rzecz
Dzieci WOŚP
►Organizator kuligu dla społeczności lokalnej

►Organizator warsztatów plastyczno – technicznych dla społeczności lokalnej o tematyce wielkanocnej – wykonanie pisanek i kraszanek
►Organizator Obchodów z okazji Dnia Dziecka na terenie przedszkola

Organizator szkoleń dla rodziców nt:
►„Jak pomóc dziecku odnaleźć się w przedszkolu”
►”Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym”
►Jak powstają trudności wychowawcze?
►„Jak przygotować dziecko do pojęcia nauki w szkole”
►”Stymulowanie mowy dziecka”
►”Czyste powietrze wokół nas”

►pomoc w organizacji wycieczki do Rezerwatu Przyrody Dolina Osy w Słupskim Młynie
► przeprowadzanie zajęć z zakresu Edukacji ekologiczno-przyrodniczej
► organizator zbiórki karmy dla zwierzyny dziko żyjącej
►udział przedstawicieli Koła w obradach Komisji Konkursowej „Zwiastuny Wiosny”
►pomoc w organizacji wycieczki do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu
►organizator spotkania z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Sokół”

►sponsoring pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków
►pomoc w organizacji konkursu plastycznego pod patronatem „Rok kaczki”

►pomoc w organizacji wycieczki do Rezerwatu Przyrody Dolina Osy w Słupskim Młynie
►udział przedstawicieli Leśnictwa w obradach Komisji Konkursowej „Zwiastuny Wiosny”
►przeprowadzenie zajęć ekologiczno – przyrodniczych przez przedstawicieli Nadleśnictwa Jamy
►rozstrzygnięcie konkursu „Czysty Las”
►pomoc w organizacji konkursu plastycznego pod patronatem „Rok kaczki”

►Organizator zbiórki pluszowych zabawek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i pożarach
►Organizator wycieczki dydaktycznej do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

►Organizator zajęć dydaktyczno – wychowawczych przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


►Organizator spotkania oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez pielęgniarkę p. Beatę Jabłońską

►Organizator spotkania oraz przeprowadzenie zajęć przez
p. Beatę Bielik

►Organizator szkolenia przeprowadzonego przez
p. Alinę Borowską z PPP z Grudziądza nt. „Dojrzałości emocjonalnej dzieci do podjęcia nauki w szkole”.

►Organizator Festynu z okazji „Dnia Dziecka” dla przedszkolaków i uczniów nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkół w Grucie
► Udział uczniów nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkół w Grucie w spektaklu i pląsach z Grupą T

► Udział uczniów klas I – III w spektaklu z okazji Dnia Ziemi
Wg miesięcznych planów zajęć
Maj
2010
Maj
2011
Maj
2012
Październik 2011
Czerwiec
2011
Październik
2010
Marzec
2011
Maj
2012
Czerwiec
2010
2011/2012
2011/2012
Styczeń – maj 2012
Kwiecień
2012
2009/2012
Maj
2011
Styczeń
2010
Styczeń 2011
Luty 2012
Kwiecień 2011
Czerwiec 2011
Październik
2009
Październik
2010
Listopad
2011
Kwiecień
2012
Maj
2011
Maj
2012
Wrzesień
2009
2009/2012
2009/2012
Kwiecień
2010
Kwiecień
2012
Czerwiec
2011
Październik 2010
Marzec
2011
Grudzień
2011
Grudzień
2011
Kwiecień
2012
Wrzesień
2009
Kwiecień
2010
Październik
2010
Marzec
2011
Kwiecień
2012
Wrzesień
2009
Maj 2010
Maj 2011
Maj 2012
Maj 2011
Czerwiec 2011
Maj 2012
Maj 2012
Październik
2011
Maj
2011
Październik
2011
Kwiecień
2012
Konspekty zajęć
Scenariusz zajęć, potwierdzenie
Scenariusz zajęć, potwierdzenie
Scenariusz zajęć, potwierdzenie

Pozytywna recenzja programu, decyzja dyrektora o włączeniu programu do przedszkolnego zestawu programów, pozytywny wynik ewaluacji programu przez jego realizatorów (protokół posiedzenia komisji Rady Pedagogicznej)
Potwierdzenia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie o realizacji
Scenariusze imprez
Potwierdzenie Stowarzyszenia „Przyjaciele Boguszewa”
Potwierdzenie
Potwierdzenie Stowarzyszenia „Przyjaciele Boguszewa”
Potwierdzenie Stowarzyszenia „Przyjaciele Boguszewa”
Potwierdzenie
Scenariusz szkoleń
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie
Regulamin konkursu
Potwierdzenie
Scenariusz wycieczki
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Otrzymanie wyróżnienia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie zaproszenia
Potwierdzenie zaproszenia
Scenariusz spektaklu
● zostały rozpoznane potrzeby wychowawczo-edukacyjne i opiekuńcze oraz adekwatnie do nich zorganizowany proces wychowania i nauczania, dzięki któremu nastąpił wielostronny rozwój dzieci
● wzrost oferty edukacyjnej placówki
● promowanie zakresu działań placówki

● rodzice aktywniej uczestniczą w realizacji zaplanowanych zadań, co ma wpływ na podniesienie jakości pracy i bogacenie jej bazy dydaktycznej
● rodzice czuli się podmiotem oddziaływań placówki

● integracja środowiska lokalnego
i rodzinnego
● dostarczenie dzieciom radości, pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych
● poszukiwanie nowatorskich
rozwiązań organizacyjnych
●wyniki wewnątrzprzedszkolnych badań były analizowane i wykorzystywane do podnoszenia efektywności m.in. procesu wychowawczo-dydaktycznego
● rodzice mają świadomość, że w placówce jest realizowany program wychowawczo-profilaktyczny
● w sytuacji zaistniałych problemów wychowawczych mogą zwrócić się o pomoc do przedszkola
● dzieciom dostarczane są właściwe wzorce zachowania
● przedszkole kieruje procesy wychowawcze w odpowiednim kierunku

● poszukiwanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych
● dzięki szkoleniom zostały jasno określone sposoby konstruowania poprawnych scenariuszy zajęć, które są narzędziem nauczyciela, służącym dzieciom i ich wszechstronnej edukacji
●podniosła się jakość oferowanych przez przedszkole usług
●doskonaliłam umiejętność przekazywania swoich własnych doświadczeń zawodowych innym osobom
● dzięki współpracy i współdziałaniu przedszkola
z wymienionymi instytucjami były możliwe przedsięwzięcia promujące i realizujące zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze
● współpraca miała bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dzieci i bogacenie ich doświadczeń poznawczych
● jako nauczyciel zdobyłam nowe doświadczenia społeczne, zintegrowałam się z „nowym” środowiskiem i nawiązałam trwałe przyjaźnie z pracownikami Koła Łowieckiego, Leśnictwa Słup, Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiej Policji Grudziądz
● doskonaliłam swoje umiejętności organizatorskie, które miały bezpośredni wpływ na rozwój osobisty i pewność w podejmowaniu działań i inicjatyw
●uczestniczenie dzieci środowiska lokalnego w imprezach integracyjnych

§ 8 ust.1 pkt 3

1.Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
2. Praca z dzieckiem zdolnym
3. Dzielenie się pomysłami mojej pracy z nauczycielami
4. Dzielenie się dobrą praktyką zawodową.

► „Trudności w adaptacji dziecka 4-letniego do przedszkola i sposoby ich rozwiązywania”
►Opis i analiza działania związanego z umiejętnym rozpoznaniem
i rozwiązywaniem problemu edukacyjnego i wychowawczego
„Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu”

Wprowadziłam odimienną naukę czytania wg metody dr I. Majchrzak.

►Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam w szkoleniach poza przedszkolem, a także wszelkimi nowościami metodycznymi znalezionymi w Internecie.
Otrzymałam Nagrodę Dyrektora za włożony wkład w realizację procesu dydaktycznego
►Wykonałam upominki dla dyrektorów szkół, przedstawicieli Urzędu Gminy Gruta oraz pracowników przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej
►Podjęłam pracę jako kurator społeczny w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
►Zostałam Koordynatorem Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Przeprowadziłam radę szkoleniową w ramach WDN :
►”Stymulowanie mowy dziecka”
► „Jak uczyć rozumienia i znaczenia podstawowych pojęć ekologicznych. W jaki sposób przekazywać podstawowe relacje i zależności zachodzące w środowisku. Jak kształtować umiejętności i postawy przeciwdziałające niekorzystnym przekształceniom środowiska”
► „System wspierania rozwoju dziecka”
Cały rok
Szkolny
2009/2010
Cały rok szkolny
2011/2012
2009/2012
2009/2012
Październik 2010 oraz 2011
Październik
2010
Październik
2010
Marzec
2011
Listopad
2009
Październik
2010
Marzec
2011
Opis przypadku
Opis przypadku
Wyniki analizy badań własnych
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie
Dyplom
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Scenariusz szkoleń
Potwierdzenia

● metoda ta wpłynęła na podniesienie poziomu gotowości szkolnej dzieci
● efektywność zastosowania tej metody inspiruje mnie do dalszych innowacji w pracy z dziećmi

● doskonaliłam umiejętność przekazywania swoich własnych doświadczeń w zakresie ekologiczno-przyrodniczym oraz plastycznym innym nauczycielom

●osobista satysfakcja i zaangażowanie w działalność służącą innym oraz doskonalenie własnych umiejętności organizatorskich

● przekazałam nauczycielom z placówki zdobytą wiedzę na szkoleniu i w toku samokształcenia
●szersze grono odbiorców umożliwiło mi sprawdzenie stopnia przydatności prezentowanych przeze mnie materiałów
●opracowane i rozpowszechniane przeze mnie materiały zachęcały, inspirowały innych nauczycieli, co z kolei przekłada się na „ dobro” dzieci i jakość procesu edukacyjnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.