X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16205
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowany został z uwzględnieniem zakresu wymagań dla uzyskania stopnia awansu zawodowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
Plan obejmuje realizacje zaplanowanych działań na okres stażu - 2 lat i 9 miesięcy.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.


Autor: Urszula Schober, nauczyciel mianowany, nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

I. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły, w tym
wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
§ 8 ust.1 pkt 1 i 2, § 8 ust.2 pkt 1 i 2


1. Opracowanie i realizacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny z wykorzystaniem komputera.

Przez cały okres trwania stażu.
Przykładowy plan pracy.

2. Opracowanie tematyki kompleksowej do rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dotyczącej plastyczno-technicznej działalności wychowanków świetlicy oraz wdrażanie planu.

IX 2009,
Cały okres stażu.
Kopia dokumentu

3. Kompletowanie materiałów przydatnych w pracy. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy z wykorzystaniem komputera.

Cały okres stażu.
Kopia dokumentu

4. Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.

Cały okres stażu.
Ksero dokumentów.

5. Dekoracja sali świetlicowej z okazji świąt, imprez szkolnych i uroczystości.

Cały okres stażu.
Zdjęcia wystroju.
Sprawozdania.

6.Opracowanie poradnika dla nauczycieli
pt. ”Pomysły na prace plastyczne w szkole” - opracowanie bibliografii.

II 2010
Kopia dokumentu, opracowanie w bibliotece szkolnej.

7. Opracowanie merytoryczne i plastyczne ściennej gazetki świetlicowej.

Zgodnie z planem pracy świetlicy, przez cały okres stażu.
Zdjęcia wybranych tematów, harmonogram tematyczny gazetki świetlicowej. Sprawozdanie.

8. Przygotowywanie i ekspozycja przeglądu
najciekawszych prac wykonanych w świetlicy przez
dzieci. Wykonanie dyplomów. z wykorzystaniem
programu komputerowego CorelDRAW.


Zgodnie z planem pracy świetlicy, przez cały okres stażu.
Sprawozdania, projekty
dyplomów, albumy.

9. Prowadzenie zajęć plastyczno - technicznych
w świetlicy.

Cały okres stażu.
Przykładowe scenariusze
zajęć, zdjęcia.


10. Doskonalenie umiejętności i wiedzy – poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo-wychowawczej.

Cały okres stażu.
Analiza wybranych pozycji
książkowych.

11. Projekt w programie komputerowym CorelDRAW
logotypu szkoły: logo, blok listowy.


II 2010
Komputerowe wydruki projektów. Potwierdzenie
Dyrektora szkoły.

12.Opracowania poligraficzne i wydruki dla szkoły:
zaproszenia, podziękowania, dyplomy, plakaty itp.
wykonane w technice komputerowej.

Cały okres stażu. ( według potrzeb
szkoły).
Projekty opracowań, potwierdzenie Dyrektora
szkoły.

II. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w świetlicy i szkole zbioru scenariuszy zajęć
i uroczystości, ciekawych tematów i technik plastycznych.

Cały okres stażu.
Zbiór opracowanych materiałów w bibliotece
szkolnej, pokazy, potwierdzenie.

2. Analiza i ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej w formie sprawozdania – „Jakie
zajęcia świetlicowe dzieci lubią najbardziej ”.

Koniec 1 roku stażu.
Analiza i sprawozdanie dołączone do
mierzenia jakości pracy szkoły...

3. Wspieranie pomocą plastyczną
nauczycieli placówki ( w ich pracy zawodowej).

Cały okres stażu. ( według potrzeb).
Projekty, plakaty, dyplomy, zaproszenia, rysunki, życzenia, zdjęcia wykonanych napisów itp.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


III. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ ust. 2 pkt 4a


1. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego – „Najciekawsze zakątki Poznania”.

II rok stażu.
Albumy, kserokopia projektu, sprawozdanie..

IV. Opracowanie publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywana praca.
§ 8 ust. 2 pkt 4f


1.Opracowanie i opublikowanie:
- scenariusza zajęć plastycznych,
-planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
(wychowawcy świetlicy),
- scenariuszy i technik plastyczno – technicznych
wykorzystywanych na zajęciach świetlicowych
(prezentacje PowerPoint).

III rok stażu.
Kopie dokumentów, płyta CD

V. Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciel –
„ Ciekawe techniki plastyczne i zabawy świetlicowe”.

I rok stażu.
Konspekty zajęć, prezentacja
PowerPoint na płycie CD.
Sprawozdanie.

2.Opracowanie i prezentacja referatu dla nauczycieli. –
„Media jako źródła wzorców zachowań agresywnych
dzieci i młodzieży”.

II rok stażu.
Kserokopia referatu, płyta
CD, sprawozdanie.

VI. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4e


1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Konsultacje w pracy opiekuńczo-wychowawczej:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- zapoznanie sie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Na bieżąco
Konsultacje potwierdzone przez pedagoga lub
psychologa. Sprawozdanie.

2. Udział w konkursach plastycznych.

I, II, III rok stażu.
Podziękowania lub potwierdzenie Dyrektora szkoły. Sprawozdania.

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami
wspomagającymi prace wychowawcza
i dydaktyczną: Fundacja Kawalerów Maltańskich, Biblioteka Miejska itp.

W trakcie stażu.
Podziękowania,
sprawozdania.

4.Współorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci „Dzieci dzieciom”

W trakcie stażu.
Podziękowania, zdjęcia,
sprawozdania.

5. Organizowanie wycieczek, wystaw edukacyjnych.
W trakcie stażu.
Zdjęcia, sprawozdanie.


VII. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
§ 8 ust. 1 pkt 3


1.Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia
zawodowego:
- kursy lub warsztaty.

W trakcie stażu.
Kopie świadectw,
Opis i analiza.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz sporządzanie bibliografii z zakresu:
- metodyki pracy w świetlicy,
-metody aktywizujące w pracy z dziećmi.

W trakcie stażu.
Komputerowy dziennik
lektur.


VIII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5


1. Doskonalenie kompetencji wychowawczych:
-opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

I rok stażu.
Opis i analiza przypadku.

2. Aktywny udział w pracach zespołu nauczycielskiego
w zakresie oceniania zachowania uczniów w szkole
oraz klasyfikowania:
- opracowanie i zredagowanie na komputerze wybranych zagadnień i problemów.

IX 2010 r.
Kserokopia dokumentu,
potwierdzenie Dyrektora szkoły.
Sprawozdanie.


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
ANEKS


Plan rozwoju zawodowego opracowany został z uwzględnieniem zakresu wymagań dla uzyskania stopnia awansu zawodowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
Plan obejmuje realizacje zaplanowanych działań na okres stażu - 2 lata i 9 miesięcy.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r. Aneks: 01. 09. 2010 r.

Autor: Urszula Schober, nauczyciel mianowany, nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu w roku szkolnym 2009/ 2010.
Od roku szkolnego 2010/ 2011 – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Wykształcenie:
-licencjat – nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej – UMK w Toruniu
- Studia podyplomowe z pedagogiki sztuki UAM w Poznaniu Instytut Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu
- Studia podyplomowe z techniki – UAM w Poznaniu
- Studia podyplomowe z edukacji artystycznej w zakresie plastyki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Działania podjęte dla realizacji wymagań
umożliwiających uzyskanie awansu
zawodowego
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
określonego działania

I. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły, w tym
wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
§ 8 ust.1 pkt 1 i 2, § 8 ust.2 pkt 1 i 2


1. Opracowanie i realizacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny z wykorzystaniem komputera.

Przez cały okres trwania stażu.
Przykładowy plan pracy.

2. Opracowanie tematyki kompleksowej do rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dotyczącej plastyczno-technicznej działalności wychowanków świetlicy oraz wdrażanie planu.

IX 2009,
Cały okres stażu.
Kopia dokumentu

3. Kompletowanie materiałów przydatnych w pracy. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy z wykorzystaniem komputera.

Cały okres stażu.
Kopia dokumentu

4. Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.

Cały okres stażu.
Ksero dokumentów.

5. Dekoracja sali lekcyjnej z okazji świąt, imprez szkolnych i uroczystości.

Od roku szk. 2010/ 2011 przez cały okres stażu.
Zdjęcia wystroju.
Sprawozdania.

6.Opracowanie poradnika dla nauczycieli
pt. ”Pomysły na prace plastyczne w szkole” - opracowanie bibliografii.


II 2010
Kopia dokumentu, opracowanie w bibliotece szkolnej.

7. Opracowanie merytoryczne i plastyczne ściennej gazetki ściennej (I piętro).


Zgodnie z planem pracy szkoły,
od roku szk. 2010/ 2011, przez cały okres stażu.
Zdjęcia wybranych tematów, harmonogram tematyczny gazetki szkolnej. Sprawozdanie.

8. Przygotowywanie i ekspozycja przeglądu
najciekawszych prac wykonanych w klasie przez
dzieci. Wykonanie dyplomów. z wykorzystaniem
programu komputerowego CorelDRAW.


Zgodnie z planem pracy od roku 2010/ 2011, przez cały okres stażu.
Sprawozdania, projekty
dyplomów, albumy.

9. Prowadzenie dodatkowych zajęć plastyczno – technicznych dla uczniów szkoły.

Od roku szk. 2010/ 2011 przez cały okres stażu.
Przykładowe scenariusze
zajęć, zdjęcia.


10. Doskonalenie umiejętności i wiedzy – poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki nauczania zintegrowanego i pracy wychowawczej
Od roku szk. 2010/ 2011 przez cały okres stażu..
Analiza wybranych pozycji
książkowych.

11. Projekt w programie komputerowym CorelDRAW
logotypu szkoły: logo, blok listowy.


II 2010
Komputerowe wydruki projektów. Potwierdzenie
Dyrektora szkoły.

12.Opracowania poligraficzne i wydruki dla szkoły:
zaproszenia, podziękowania, dyplomy, plakaty itp.
wykonane w technice komputerowej.

Cały okres stażu. ( według potrzeb
szkoły).
Projekty opracowań, potwierdzenie Dyrektora
szkoły.

II. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 3


1. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w świetlicy i szkole zbioru scenariuszy zajęć, ciekawych tematów i technik plastycznych.

Cały okres stażu.
Zbiór opracowanych materiałów w bibliotece
szkolnej, pokazy, potwierdzenie.

2. Analiza i ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej w formie sprawozdania – „Jakie
zajęcia świetlicowe dzieci lubią najbardziej ”.

Koniec 1 roku stażu.
Analiza i sprawozdanie dołączone do
mierzenia jakości pracy szkoły...

3. Wspieranie pomocą plastyczną
nauczycieli placówki ( w ich pracy zawodowej).

Cały okres stażu. ( według potrzeb).
Projekty, plakaty, dyplomy, zaproszenia, rysunki, życzenia, zdjęcia wykonanych napisów itp.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


III. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ ust. 2 pkt 4a


1. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego – „Najciekawsze zakątki Poznania”.

II rok stażu.
Albumy, kserokopia projektu, sprawozdanie..

2. Opracowanie i realizacja projektu „Kinezjologia edukacyjna Paula E. Dennisona”

Od roku szk. 2010/ 2011 przez cały okres stażu. Opracowane materiały. Sprawozdanie z realizacji projektu. Potwierdzenie dyrektora


IV. Opracowanie publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywana praca.
§ 8 ust. 2 pkt 4f

1.Opracowanie i opublikowanie:
- scenariusza zajęć plastycznych,
-planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego,
- scenariuszy i technik plastyczno – technicznych
wykorzystywanych na zajęciach szkolnych

III rok stażu.
Kopie dokumentów, płyta CD


V. Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciel –
„ Ciekawe techniki plastyczne i zabawy świetlicowe”.
I rok stażu.
Konspekty zajęć, prezentacja
PowerPoint na płycie CD.
Sprawozdanie.

2.Opracowanie i prezentacja referatu dla nauczycieli. –
„Media jako źródła wzorców zachowań agresywnych
dzieci i młodzieży”.

II rok stażu.
Kserokopia referatu, płyta
CD, sprawozdanie.


VI. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4e

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Konsultacje w pracy opiekuńczo-wychowawczej:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Na bieżąco
Konsultacje potwierdzone przez pedagoga lub
psychologa. Sprawozdanie.

2. Udział w konkursach plastycznych.

I, II, III rok stażu.
Podziękowania lub potwierdzenie Dyrektora szkoły. Sprawozdania.


3. Podejmowanie współpracy z instytucjami
wspomagającymi prace wychowawczą
i dydaktyczną: Fundacja Kawalerów Maltańskich, Światowy Związek Amun z siedzibą w Lichtensteinie, itp.

W trakcie stażu.
Podziękowania,
sprawozdania.

4.Współorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci „Dzieci dzieciom”, Ziemia – ziemi.

W trakcie stażu.
Podziękowania, zdjęcia,
sprawozdania.

5. Organizowanie wycieczek, wystaw edukacyjnych.
W trakcie stażu.
Zdjęcia, sprawozdanie.VII. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
§ 8 ust. 1 pkt 3

1.Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia
zawodowego:
- kursy lub warsztaty.

W trakcie stażu.
Kopie świadectw,
Opis i analiza.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz sporządzanie bibliografii z zakresu:
- metodyki pracy w nauczaniu zintegrowanym,
-metody aktywizujące w pracy z dziećmi.

W trakcie stażu.
Komputerowy dziennik
lektur.

VIII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5


1. Doskonalenie kompetencji wychowawczych:
-opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

I rok stażu.
Opis i analiza przypadku.

2. Aktywny udział w pracach zespołu nauczycielskiego
w zakresie oceniania zachowania uczniów w szkole
oraz klasyfikowania:
- opracowanie i zredagowanie na komputerze wybranych zagadnień i problemów.

IX 2010 r.
Kserokopia dokumentu,
potwierdzenie Dyrektora szkoły.
Sprawozdanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.