X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16181
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Z dniem 01.09.2011r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, na stanowisku nauczyciela biologii. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593,zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz.1580). Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a także pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

§ 6 ust.2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (ZAŁĄCZNIK NR 1). Wspólnie z opiekunem stażu, panią .........uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy oraz harmonogram spotkań (ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3). Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam się z procedurą tego awansu analizując przepisy prawa oświatowego: Kartę Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami. Śledziłam również dodatkowe informacje i publikacje internetowe omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego (ZAŁĄCZNIK NR 4), który został zatwierdzony przez Pana Dyrektora.
Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, Program wychowawczy Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolny program profilaktyki, ,,Wewnątrzszkolny System Oceniania” oraz z ,,Zasadami Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli”. Dokładnie przeanalizowałam Statut Szkoły, Program wychowawczy Szkoły oraz podstawę programową. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen.
W poznawaniu wymagań stawianych nauczycielom pomogło mi uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (ZAŁĄCZNIK NR 5). Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.
Byłam członkiem zespołu nadzorującego pisemny egzamin maturalny z matematyki w dniu 08.05.2012r. W związku z tym wcześniej zapoznałam się z wewnątrzszkolnymi procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego. W przygotowaniu do pełnienia tej funkcji pomógł mi również udział w dniu 17.04.2012r w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej, podczas której poznałam procedury prawidłowego przeprowadzania egzaminów maturalnych (ZAŁĄCZNIK NR 6).
Uczestniczyłam również w spotkaniach zespołu przedmiotowego (ZAŁĄCZNIK NR 7). Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP (ZAŁĄCZNIK NR 8).


§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
W ramach tego zadania dokonałam analizy podręcznika do biologii przeanalizowałam program nauczania oraz podstawę programową, co umożliwiło mi w pierwszych dniach września 2011 r. napisanie rozkładów materiału dla klas pierwszych i drugich technikum (ZAŁĄCZNIK NR 9).Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy szkoły, korzystałam z doświadczeń nauczycieli o dłuższym stażu pracy. Korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli (Pani................., Pani .................,Pani.............), co pomogło mi w podnoszeniu poziomu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Nie poprzestałam jednak na korzystaniu z wiedzy moich koleżanek, ale sama przystąpiłam do tworzenia swojego warsztatu pracy. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było prowadzenie różnych działań edukacyjnych. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne jak: foliogramy, prezentacje multimedialne (ZAŁĄCZNIK NR 10),testy sprawdzające z zadaniami o różnym stopniu trudności, karty pracy ucznia (ZAŁĄCZNIK NR 11).
Opracowywałam konspekty (ZAŁĄCZNIK NR 12) i przeprowadzałam zajęcia edukacyjne w ramach pracy indywidualnej oraz w obecności opiekuna stażu. W oparciu o program nauczania i podstawę programową oraz wewnątrzszkolny system oceniania opracowałam standardy wymagań z biologii na poziomie podstawowym oraz przedmiotowy system oceniania (ZAŁĄCZNIK NR 13). Warsztat pracy zamierzam stale rozbudowywać i doskonalić.W celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia posiadanych umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego(szkoleniach, warsztatach), adekwatnych do potrzeb mojej pracy i pracy szkoły.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 06.03.2012 r.- szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (ZAŁĄCZNIK NR 14).
• 17.04.2012 r. – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych.
• 29.05.2012 r.-szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Prawa i obowiązki nauczyciela - nauczyciel funkcjonariuszem publicznym” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (ZAŁĄCZNIK NR 15).
Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 19.04.2012r. - warsztaty ,,Nauczyciel przed komisją egzaminacyjną” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (ZAŁĄCZNIK NR 16).
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
W zgłębianiu wiedzy oraz stosowaniu nowych metod nauczania pomogło mi korzystanie z fachowej literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
• Bruce Joyce, Emily Calhoun, Dawid Hopkins ,,Przykłady modeli uczenia się i nauczania”.
• Julian Elliott, Maurice Place ,,Dzieci i młodzież w kłopocie”.
W ramach wspomagania aktywności twórczej uczniów służyłam pomocą merytoryczną dwóm uczniom naszej szkoły: ...............uczennicy klasa Ic TE oraz ............z klasy IIa TM, którzy przystąpili na początku października 2011r. do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,Eko-Planeta” (ZAŁĄCZNIK NR 17). Ponadto uczestniczyłam w przygotowaniu ,,II Szkolnego Konkursu wiedzy o HIV/AIDS - który został przeprowadzony w dniu 01.12.2011 r- przy współpracy ze pedagogiem szkolnym Panią ...(ZAŁĄCZNIK NR 18). W związku z ,,Światowym Dniem bez papierosa” w dniu 31 maja 2012 r. przeprowadziłam w trzech klasach – klasie 1c TE, klasie 2a TM oraz klasie 2b TH - prelekcje w formie prezentacji multimedialnej (ZAŁĄCZNIK NR 19). Prezentacja omawiała następujące kwestie:
• opis palenia czynnego,
• opis palenia biernego,
• choroby powstające w skutek palenia,
• ciekawostki.
W zajęciach tych uczestniczyła również Pani pedagog, która na początku każdej lekcji rozdawała młodzieży ulotki z w/w tematyki jak również we współpracy z młodzieżą różnych klas przygotowała gablotę oraz plakaty, które zostały rozwieszone w szkole. Prelekcje zostały potwierdzone odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.
Od października 2011r. do marca 2012r. byłam opiekunem Pani .........- studentki Wydziałowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która odbywała w naszej szkole praktykę pedagogiczną. Bycie opiekunem było dla mnie dużym wyzwaniem, a jednocześnie nowym doświadczeniem. Początkowo studentka obserwowała zajęcia edukacyjne prowadzone przeze mnie, a potem samodzielnie prowadziła zajęcia, przygotowując wcześniej konspekty (ZAŁĄCZNIK NR 20).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (ZAŁĄCZNIK NR 21).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć edukacyjnych, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: www.eduseek.ids.pl; www.pwn.com.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.scholaris.pl. Wykorzystywałam technologię komputerową do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na zajęcia. Prezentacje multimedialne przygotowywałam w programie PowerPoint.

§ 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

W ramach realizacji tego punktu dokonałam dokładnej analizy Programu Wychowawczego Szkoły, co pozwoliło mi na stopniowe wdrażanie wybranych jego punktów w zajęciach edukacyjnych. Zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych i postaw prozdrowotnych. W drugich klasach technikum przeprowadziłam serię zajęć o tematyce ekologicznej i związanych z ochroną środowiska.
Przykładowe realizowane przeze mnie tematy:
1.Ekologia jako dziedzina nauki,
2.Podstawowe cechy populacji biologicznej.
3.Struktura i funkcjonowanie ekosystemów.
4.Formy ochrony przyrody w Polsce.
5.Wpływ człowieka na środowisko naturalne.
6.Jak chronić środowisko naturalne?
Realizacja tej tematyki na lekcjach biologii przybliżyła uczniom zagrożenia wynikające z braku ochrony środowiska, jak również przybliżyła potrzebę ochrony przyrody. Zachęcanie młodzieży do realizacji tematyki ekologicznej zaowocowało udziałem uczennicy kl.1c TE oraz ucznia kl.2a TM w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym ,,Eko-Planeta”.
W klasach pierwszych przeprowadziłam lekcje, które wzbogaciły młodzież w wiedzę o zdrowiu i jego zagrożeniach, jak również lekcje poruszające tematykę zdrowego stylu życia. Realizacja w/w tematyki dała młodzieży możliwość świadomego wybierania aktywnych form wypoczynku, jak również umożliwiła poznanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i stosowania narkotyków.
Podczas stażu podjęłam się zapoznania ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, zwłaszcza tych z problemami w nauce i problemami natury emocjonalnej. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest indywidualizacja w pracy z młodzieżą. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o uczniu, o jego predyspozycjach, możliwościach, jak i trudnościach. W tym celu na początku roku szkolnego (w październiku) stopniowo odbywałam rozmowy z wychowawcami na temat tych uczniów, u których zaobserwowałam zarówno problemy w nauce jak również problemy natury emocjonalnej. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam również (na zasadzie konsultacji) z pedagogiem szkolnym (ZAŁĄCZNIK NR 22). Z niektórymi uczniami udało mi się nawiązać dobre kontakty, co umożliwiło mi poznanie ich potrzeb jeśli chodzi o naukę biologii. Znalazło to odzwierciedlenie w uczestnictwie tych uczniów w zajęciach wyrównawczych z biologii (realizowanych w ramach art.42 Karty Nauczyciela - ZAŁĄCZNIK NR 23) jak również znacznie lepszymi ocenami z biologii w semestrze drugim. Brałam udział w różnych imprezach organizowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły takich jak:
• rozpoczęcie roku szkolnego,
• akademia z okazji Dnia Nauczyciela,
• zakończenie roku szkolnego klas IV.
W trakcie trwania stażu współpracowałam z samorządem uczniowskim na zasadzie rozmów zarówno z uczniami należącymi do samorządu uczniowskiego jak również z jednym z opiekunów Panią .......,co zostało potwierdzone poprzez sporządzenie kalendarza imprez szkolnych (ZAŁĄCZNIK NR 24).
W dniu 24 maja 2012 r. uczestniczyłam w zebraniu rodziców w klasie II b ZSZ (ZAŁĄCZNIK NR 25) oraz w ogólnym zebraniu dla rodziców, które odbyło się w auli szkoły. Odbyła się tam prelekcja, przeprowadzona przez Panią........– pedagoga i psychoterapeutkę z Centrum Profilaktyki ,,Remedium” w Sycowie. Tematem spotkania było: ,,Alkohol - mity i fakty”.

§ 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Bardzo ważnym elementem doskonalenia własnego warsztatu pracy było obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (ZAŁĄCZNIK NR 26). Obserwując zajęcia szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na: sposób wykorzystania czasu na lekcji, czy nauczyciel przedstawia cele lekcji w języku ucznia, czy są stosowane na lekcji metody aktywizujące uczniów i czy wzbudzana jest ciekawość poznawcza uczniów. Zwracałam również uwagę na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Poprzez obserwację i rozmowy z opiekunem stażu wzbogaciłam swoją wiedzę dotycząca sposobu prowadzenia zajęć. Wzbogaciłam również swój warsztat pracy w niektóre metody, które zaobserwowałam.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. Z obserwowanych zajęć opiekun sporządzał arkusze obserwacji (ZAŁĄCZNIK NR 27). Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć (ZAŁĄCZNIK NR 28). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźna poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Podsumowanie
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.
Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju i zadowolenia młodzieży, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z większością uczniów z trudnościami w nauce, zrozumieć ich problemy oraz w miarę własnych możliwości próbować je rozwiązywać. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie i akceptację mojej osoby przez młodzież. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Moim marzeniem jest w najbliższym czasie podjecie studiów podyplomowych. Myślę również o większej aktywności w życiu szkoły. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy młodzieży do skupienia uwagi podczas prowadzonych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego ucznia należy postarać się podejść w indywidualny sposób, co nie zawsze jest rzeczą możliwą. Starałam się poznać młodzież,z którą odbywałam lekcje biologii, zrozumieć jej zachowania i reakcje, a także wpływać na jej postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji. Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.

...............................
podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.