X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16203
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

MIASTO, 20.09.2011r.


PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nazwisko Imię

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię nazwisko:
Nauczany przedmiot:
Szkoła:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
Opiekun stażu:

Kwalifikacje:
• ukończone studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lesznie, tytuł zawodowy licencjat, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.
7. Gromadzenie informacji o środowisku uczniów oraz o ich problemach.


I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)

L.P. / ZADANIE / FORMY REALIZACJI / OSOBY WSPIERAJĄCE / TERMIN REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r.
• Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
• sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
09.2011 r.
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych - notatki własne

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju
opiekun stażu
09.2011 r.
- kontrakt z opiekunem stażu
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- obserwacja
- bezpośrednia rozmowa na temat współpracy i organizacji w szkole
- udział w spotkaniach zespołów
dyrektor szkoły, opiekun stażu
okres stażu
- organizacja zajęć własnych
- udział w lekcjach i spotkaniach zespołów
-pełnienie dyżurów

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych
- analiza następujących dokumentów:
• Statut szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania
• Regulamin Pracy i Wynagradzania
• Program Profilaktyczny
• Regulamin Realizacji Projektu Gimnazjalnego
• Dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć w świetlicy
• sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
• dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
09.2011 r. - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
- lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz wykorzystanie wiadomości nabytych na szkoleniu BHP
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
dyrektor szkoły, opiekun stażu
09.2011 r.
- notatki własne
6. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
- współpraca z innymi nauczycielami
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
dyrektor szkoły, opiekun stażu
okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
dyrektor szkoły, opiekun stażu
okres stażu
- teczka stażysty

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
opiekun stażu
05.2012 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu

II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4*)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju + wnioski
okres stażu
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
opiekun stażu
okres stażu
- portale internetowe

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
- podjęcie studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznani, kierunek filologia angielska
- udział w kursie dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez PWSZ w Lesznie
okres stażu
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych
- tworzenie planów wynikowych
opiekun stażu
okres stażu
- pomoce dydaktyczne
- konspekty
- plany wynikowe

5. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej
- wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji
opiekun stażu
okres stażu
- przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji
- płyta CD z zapisem elektronicznym

6. Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu przystosowania sali do nauki, stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania
- metoda projektowa
opiekun stażu
okres stażu
- wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące, jako pomoce naukowe

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
- pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 organizowanie imprez szkolnych
 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu i pośredniczenie między uczniami, a nauczycielami
 zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich
 prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych
- organizowanie klasowych konkursów z języka angielskiego
-organizowanie zajęć wyrównawczo - dydaktycznych
opiekun staż, członkowie Samorządu Uczniowskiego, były opiekun SU
okres stażu
- notatki z prowadzonych zajęć
- sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
- krótkie sprawozdania z imprez


III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4*)

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 4*)

1.
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma, słowniki, testy diagnostyczne, plany wynikowe
- przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub internecie
- analiza wybranych zestawów podręczników
- modyfikacja i tworzenie planów wynikowych
opiekun stażu
09.2011 r. - zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup
- wybrane czasopisma i słowniki, a z nich konkretne ćwiczenia
-plany wynikowe do wybranych podręczników

2.
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce - opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników
- ułożenie kontraktu z uczniami odnośnie regulaminem pracy na lekcjach języka angielskiego
opiekun stażu
09.2011 r. - ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych
-stworzony regulamin oraz lista z podpisami uczniów

3. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
- studiowanie literatury metodycznej
- hospitacje
opiekun stażu
okres stażu
- notatki własne
-konspekty z lekcji

4. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
- opracowanie terminów z opiekunem stażu
opiekun stażu
okres stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń
opiekun stażu
okres stażu
- wnioski, notatki z obserwacji

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, lub dyrektora szkoły
- opracowanie scenariusza zajęć
-hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
• wykorzystanie czasu lekcji
• środki dydaktyczne stosowane na lekcji
• sposób prowadzenia zebrań z rodzicami
• zasady stosowania WSO na lekcji
• indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce
• indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych
• lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia
opiekun stażu, lub dyrektor szkoły
okres stażu (raz w miesiącu)
- konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

7. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków
opiekun stażu
okres stażu
- scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3*)

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły
- analiza planu wychowawczo-dydaktycznego
dyrektor szkoły, opiekun stażu
09.2011 r.
- notatki własne

2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
- rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas
pedagog szkolny, wychowawcy klas

09.2011 r. - potwierdzenie pedagoga oraz wychowawców klas
-notatki własne

3.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej
opiekun stażu, pedagog szkolny
okres stażu
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

4. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców
- lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych
- rozmowy z uczniami
- dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych
opiekun stażu
okres stażu
- konspekty z lekcji -świadomość kulturowa uczniów

5. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem
- rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów
- lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka
opiekun stażu
okres stażu
- konspekty

6. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym

- rozmowa, wywiad, udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie.
dyrektor szkoły, opiekun stażu, pedagog szkolny, wychowawcy klas
okres stażu
- notatki własne

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.