X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16198
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

II. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania placówki.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie ich, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych;
- pozaszkolnych;
- samokształcenia.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

III. Program działań: (Tabela - dop. red.)

Zadania / Formy realizacji-działania nauczyciela / Termin realizacji / Sposób dokumentowania

ZADANIA WSTĘPNE:

1.Poznanie procedur awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. wrzesień 2011 Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz zatwierdzenie go przez Dyrektora placówki.
Kserokopie aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, rozmowy i konsultacje:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad komunikowania się i współpracy.
wrzesień 2011
Pisemny kontrakt pomiędzy stażystą a opiekunem stażu.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywa się staż:
1.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy w placówce. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Obserwacja.
Organizacja zajęć własnych.
cały okres stażu
Sporządzenie planów miesięcznych. Systematyczne zapisy w dzienniku zajęć.
2.Poznanie organizacji, zasad i funkcjonowania placówki. Zapoznanie się ze statutem przedszkola, programem wychowawczym, regulaminem prac i wynagrodzeń.
wrzesień 2011
Notatki własne.
3.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji: dziennika zajęć, miesięcznych planów pracy, arkuszy obserwacji, diagnozami.
cały okres stażu
Prawidłowo prowadzona dokumentacja.
4.Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce, instruktaż. wrzesień 2011 Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, potwierdzenie odbycia instruktażu.
5.Dokumentowanie realizacji rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, scenariuszy zajęć, zaświadczeń, fotografii. cały okres stażu Teczka awansu zawodowego.
6.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi placówki. Przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając zmiany i modyfikacje. do końca czerwca 2011 Pisemne sprawozdanie z realizacji stażu.
7.Złożenie u Dyrektora wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. do końca czerwca 2011 Wniosek oraz dokumentacja.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż:
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Obserwacja zajęć, omówienie ich, ewaluacja raz w miesiącu Arkusze obserwacji zajęć, wnioski płynące z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora placówki Przygotowywanie scenariuszy zajęć, konsultowanie ich z opiekunem stażu. Ocena przeprowadzonych zajęć, analiza ich słabych i mocnych stron, formułowanie wniosków.
raz w miesiącu Scenariusze i arkusze obserwacji zajęć. Pisemnie sformułowane wnioski i uwagi do realizacji.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, konferencje metodyczne, rady szkoleniowe.
cały okres stażu
Zaświadczenia/
potwierdzenia udziału.

Studiowanie literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Pisemny rejestr pozycji bibliograficznych, notatki własne.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji przedszkolnej.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, redagowanie i drukowanie zaproszeń, dyplomów. Pomoce wykorzystywane na zajęciach.
Wzory zaproszeń, dyplomów.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Potwierdzenie publikacji.
Przygotowanie dokumentacji staży w wersji elektronicznej. Płyta CD z zapisem dołączona do teczki awansu zawodowego.
5. Doskonalenie warsztatu pracy. Wprowadzanie nowych gier, zabaw, technik plastyczno-technicznych. cały okres stażu Opisy proponowanych gier i zabaw, spis środków dydaktycznych.
6. Aktywny udział w życiu przedszkola poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny. Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu
-organizacja uroczystości, konkursów i wycieczek.
cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna.
Dekorowanie sali przedszkolnej.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i ich potrzeb. Spotkania z rodzicami i opiekunami, współpraca z nauczycielami, wywiady, rozmowy z podopiecznymi.
cały okres stażu
Notatki ze spotkań i rozmów
2.Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Rozmowy w zespole wychowawczym, z pedagogiem szkolnym, logopedą, poszukiwania własne.
cały okres stażu

Notatki własne ze spotkań i rozmów.
3.Pogłębianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i umiejętności praktycznych. Studiowanie czasopism i literatury.
cały okres stażu
Notatki własne, spis bibliograficzny.
4.Diagnozowanie Prowadzenie kart i arkuszy obserwacji. cały okres stażu Karty i arkusze obserwacji wychowanków.
5.Współpraca z rodzicami. Zebrania, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, warsztatowe, angażowanie rodziców w przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
cały okres stażu
Fotografie, sprawozdania.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
1.Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć. Formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy. Zgodny z terminem przeprowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusze obserwacji, notatki.


........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.