X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Ewa Szymańska


Imię i nazwisko stażysty: Ewa Szymańska
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach, Oddział Przedszkolny 5 - latki
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2012r., 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Anna Moskal
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7. Nabycie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004r.) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580
z 2007r.).

B. Plan działania:
Prawidłowo organizuje swój czas pracy w szkole i umiejętnie nawiązuje kontakty z otoczeniem

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień 2011 Poprawne opracowany planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa,
zwarcie ustnego kontraktu z opiekunem Opiekun stażu Wrzesień 2011 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2011– Maj 2012 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu Wrzesień 2011– Maj 2012 Teczka stażysty
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu

Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych Dyrektor, opiekun Wrzesień 2011– Maj 2012 Lista obecności na radach
2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun Wrzesień 2011 Organizacja zajęć własnych
3 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: -Statut szkoły
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - Program wychowania przedszkolnego - Plany wynikowe - Dzienniki zajęć wychowawczych - Wewnątrzszkolny System Oceniania (ocena opisowa) - Regulamin Rady Pedagogicznej - Regulamin rady Rodziców - Regulamin Rady Pedagogicznej - Program Profilaktyki - Regulamin pracy i wynagradzania
Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Dyrektor, Opiekun stażu Wrzesień – Październik 2011 Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika Opracowanie planu wychowawczego oddziału przedszkolnego na rok 2011/12
4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych Dyrektor, pracownik BHP Wrzesień – Listopad 2011 Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
5 Określenie roli nauczyciela wychowania przedszkolnego Bezpośrednia rozmowa Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny W czasie stażu Uwagi w autorefleksji

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele Dwa razy w miesiącu Wrzesień 2011– Maj 2012 Wnioski z obserwacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Dyrektor, Opiekun Raz w miesiącu wrzesień 2011- Maj 2012 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Samodzielna praca z opiekunem Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach.
Warsztat metodyczny: Trudne sytuacje wychowawcze w szkole a efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami/opiekunowi.
Kurs doskonalenia zawodowego: Awans zawodowy nauczyciela. dyrektor, opiekun,
W ciągu trwania stażu Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
5 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci „Dzień pieczonego ziemniaka”
„Jasełka” - grudzień
„Dzień babci”
Konkurs plastyczno-teczniczny pt. Jajko wielkanocne. Wykonanie : technika dowolna .
Przedstawienie teatralne – „Królewna Śnieżka”
„Dzień matki” Dyrektor, nauczyciel religii, opiekun stażu
Październik 2011
Grudzień 2011
Styczeń 2012
Marzec 2012
Kwiecień 2012
Maj 2012
Potwierdzenie współudziału w organizacji , sprawozdanie
6 Diagnoza pedagogiczna Obserwacja i dokumentacja efektów pracy dzieci z uwzględnieniem narzędzi, analizy Opiekun stażu Jesień 2011
Wiosna 2012 Dokumentacja, wytwory dzieci, zestawienie wyników z kart pracy, karta obserwacji umiejętności
7 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Opiekun stażu, nauczyciel informatyki W trakcie stażu Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym

Posiadanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu
1 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków, zapoznanie z programem wychowawczym szkoły Rozmowa, ankieta Opiekun, pedagog szkolny, dyrektor Październik – Listopad 2012 Charakterystyka oddziału przedszkolnego w przygotowanej przez siebie formie
2 Zapoznanie z literaturą pedagogiczną Czytanie czasopism pedagogicznych Bibliotekarz Wrzesień 2011-Maj 2012 Bibliografia literatury pedagogicznej
3 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, samoocena Samoocena Dyrektor, opiekun Maj 2012 Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.