X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16189
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

1. Nauczyciel stażysta: mgr Alicja Synowiec
2. Okres stażu: od 1.09.2011 r. do 31.05.2012 r.
3. Wykształcenie: wyższe zawodowe
4. Staż pracy pedagogicznej: 9 miesięcy
5. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej
6. Zajmowane stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego
7. Data rozpoczęcia pracy w szkole: 1.09.2011 r.
8. Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie:

Pani Alicja Synowiec we wrześniu 2011 roku po raz pierwszy rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej w oddziale przedszkolnym jako nauczyciel i wychowawca grupy 3, 4 i 5 - latków. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w adaptacji do warunków pracy w oddziale przedszkolnym. Wskazywałam źródła wiedzy merytorycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.

Pani Alicja Synowiec ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora planie rozwoju zawodowego. W szczególności poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w oddziale przedszkolnym: dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka, karty wywiadu z rodzicami, plany miesięczne. Zapoznała się również z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu, omawiała obserwowane zajęcia z prowadzącym pod względem merytorycznym i metodycznym. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna, dyrektora, omawiała i analizowała te zajęcia z hospitującym nauczycielem.
Na zajęciach nauczycielka wykorzystywała dostępne środki dydaktyczne oraz stosowała zróżnicowane metody i formy pracy. Tworzyła warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Pani Alicja Synowiec regularnie z tygodniowym wyprzedzeniem przedstawiała opiekunowi konspekty zajęć. Były to konspekty skrócone uwzględniające planowany przebieg zajęć. Szczegółowe konspekty zawierające metody, formy i cele oraz wnikliwy przebieg zajęć były przygotowywane na zajęcia hospitowane przez dyrekcję szkoły i opiekuna stażu.
Pani Alicja Synowiec była otwarta na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzystała z pomocy i doświadczenia opiekuna stażu.

Stażystka starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo-wychowawczej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.Brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach w ramach WDN. W ciągu roku szkolnego uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczne.. Wzbogacała własną wiedzę oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism przedmiotu a także psychologiczno-pedagogicznych; wyszukiwała interesujących informacji w internecie.

Efektywnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym: biblioteka w Słupi Kapitulnej, biblioteka szkolna, Policja w Rawiczu, Straż pożarna w Słupi Kapitulnej, Nadleśnictwo w Krasnolipce, Sanepid w Rawiczu, MOPS w Rawiczu, pielęgniarka szkolna.

Stażystka zapoznała się z sytuacją rodzinną oraz środowiskiem swoich wychowanków – wykorzystywała narzędzia badawcze dostosowane do tych celów. Prowadziła indywidualne rozmowy z rodzicami, dzięki którym mogła ukierunkować swoją pracę wychowawczą oraz dobrać właściwe sposoby oddziaływania w konkretnych przypadkach. Współpraca pani Alicji z rodzicami przebiegała pomyślnie – zawsze służyła pomocą, zachęcała do udziału w życiu przedszkola.

Pani Alicja Synowiec pomagała w zorganizowaniu następujących uroczystości przedszkolnych: Andrzejki, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Zajączek wielkanocny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny. ). Przygotowała dzieci do konkursu plastycznego „ Kubuś Puchatek i jego przyjaciele dbają o stumilowy las.” Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością, ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze, stażystka często konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego.

W mojej opinii pani Alicja Synowiec wykazuje duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, jest komunikatywna i otwarta na różne sugestie.
Reasumując, pani Alicja Synowiec spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:

• poznała organizację i zasady funkcjonowania przedszkola;
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań;
• poznała środowisko swoich wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy z tym środowiskiem;
• potrafi omawiać prowadzone oraz obserwowane zajęcia.

Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

Opiekun stażu
mgr Maria Balbus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.