X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16162
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Realizując w roku szkolnym 2011/2012 opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego dążyłam do wykonania założonych celów umożliwiających mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły.

Pierwszym krokiem jaki poczyniłam aby lepiej organizować pracę w czasie odbywania stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Panią mgr Elżbietą Kosobucką. W tym celu zawarłam pisemną umowę z opiekunem stażu. Następnym krokiem było wspólne opracowanie harmonogramu spotkań a także ustalenie dat zajęć prowadzonych i obserwowanych. Poprzez cały okres trwania stażu przygotowywałam scenariusze, gromadziłam zaświadczenia o przebytych szkoleniach, gromadząc w ten sposób dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego. Aby pełniej wykonać to zadanie zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego analizując poniższe przepisy prawa oświatowego:

- Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela),
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie ministra ws. awansu nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Rozmowy z Dyrektorem szkoły a także z opiekunem stażu pozwoliły mi poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się także z dokumentacją szkolną, m.in. ze statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zernicy, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania a także z programem Wychowawczym realizowanym przez szkołę, podobnie jak poznałam sposób prowadzenia dziennika lekcyjnego czy dziennika zajęć pozalekcyjnych. Poprzez udział w szkoleniu BHP zapoznałam się przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy tak w szkole jak i poza nią.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Spełniając m.in. statutowe wymagania szkoły, jak i wypełniając własne obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska pracy zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Razem w szkole”, przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne, dekoracje sali a także korytarza szkolnego.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- Szkolenie BHP
-
-
Pozaszkolne formy doskonalenia:
- 07.03.2012r. – warsztaty: „Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania – pracujemy z ilustracją – współpracujemy w grupie”;
- 16.03.2012r. – „Odkrywam Siebie i Świat – zgoda na zmiany. Dziecko ruchomy cel, czyli dziecko i edukacja w wielowymiarowej perspektywie.”;
- 20.03.2012r. – „Nie taki diabeł straszny...”-pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce;
- 28.03.2012r. – „Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej.”
- 17.04.2012r. – warsztaty „Tańce śląskie”.

Uważam wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla dzieci.
Nie były mi także obce różne publikacje z zakresu psychologii czy pedagogiki. Organizowałam także przez cały rok szkolny zajęcia wyrównawcze dla uczniów mojej klasy, w czym bardzo pomogła mi publikacja Anety Paszkiewicz - „Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna
”. Z książek czerpałam również inspiracje, które pomogły mi w codziennej pracy z dziećmi (Herbert Renz-Polster –„Zrozumieć dzieci. Jak kształtuje nasze dzieci ewolucja”).
Aby w pełni uczestniczy w życiu szkoły razem z moimi wychowankami brałam udział w balu przebierańców, koncercie „Złota bombka 2012”, spotkaniu edukacyjnym ze „Sznupkiem”. Prowadziłam także z wychowankami trzydniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu Pierwszej Pomocy. Przygotowaliśmy także jako jedyna klasa dwie marzanny, które szły na czele szkolnego korowodu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Zorganizowałam także dla swojej klasy „Szukanie Wielkanocnego Zajączka”. Jako wychowawca i opiekun jeździłam z moją klasą na wszystkie organizowane wycieczki, w tym także na „Zieloną Szkołę”. W maju zorganizowałam pokaz mody – „Coś z niczego” dla klasy Ia.
Biorąc pod uwagę punkt o doskonaleniu multimedialnych technik pracy, podczas zajęć lekcyjnych niejednokrotnie korzystałam z przygotowanych przez siebie wcześniej prezentacji multimedialnych, a także opublikowałam w Internecie plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie. W formie elektronicznej przygotowałam także dokumentację stażu.
Stały kontakt z innymi nauczycielami wzbogacił moje doświadczenia wychowawcze, cenne rady i wskazówki jakich mi udzielali wniosły bardzo wiele do mojej pracy.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

Prowadząc działania opiekuńczo-wychowawcze starałam się zwracać uwagę na potrzeby i zainteresowania dziecka, ale także na jego możliwości, tak intelektualne jak i fizyczne. Wprowadzając różnego rodzaju zabawy np. integracyjne, których celem było stopniowe zwalczanie nieśmiałości, nieufności, wstydu czy lęku u wychowanków.
Pracując indywidualnie lepiej poznawałam potrzeby dzieci, mogłam więc lepiej dostosować działania aby przeciwdziałać frustracji czy niezadowoleniu.
W pełnym zrozumieniu zachowań dzieci pomogli mi rodzice, z którymi byłam w stałym kontakcie, tak na konsultacjach jak i na zebraniach klasowych.
W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam pięć zebrań klasowych, na których mawiałam z rodzicami postępy dzieci i sprawy bieżące a także trzy razy w ciągu roku szkolnego prowadziłam konsultacje dla chętnych rodziców.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wszystkie zajęcia jakie były prowadzone przeze mnie, bądź przez opiekuna stażu okazały się niezwykle pomocne i zostały przeze mnie odpowiednio opisane. Analiza i obserwacja tych zajęć pozwoliła mi w lepszym stopniu przygotowywać się na prowadzone zajęcia. Zaś wskazówki jakie otrzymywałam od opiekuna polepszyły efekty moich działań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu okazały się bardzo cennym doświadczeniem i stanowiły dla mnie wzór tego, jak powinny wyglądać prawidłowo przeprowadzone zajęcia. Aby w pełni przygotować się do zajęć, przed każdymi zajęciami wraz z opiekunem omawiałyśmy cały scenariusz zajęć, natomiast po odbytych zajęciach analizowałyśmy ich przebieg ze zwróceniem uwagi na ewentualne błędy i omówieniem ich. W ten sposób doskonaliłam swój warsztat pracy i poznałam wiele ciekawych metod i form pracy z dzieckiem, które okazały się pomocne w dalszym planowaniu moich zajęć.


Podsumowanie

W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Warsztat mojej pracy wzbogacił się o wiele nowych doświadczeń. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Ten czas był sprawdzianem mojej wiedzy, umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania, doprowadziły do wypracowania pozytywnych opinii rodziców i ufności moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Natomiast moją słabą stroną, nad którą staram się pracować, jest zbyt mała śmiałość i brak doświadczenia, których skutkiem jest obawa przed publicznym występem moich wychowanków. Będę musiała także zwracać większą uwagę na konsekwentne wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad. Pomimo moich słabym stron wszystkie zaplanowane prze mnie działania doprowadziłam do końca.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Pomimo zakończonego stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

Planuję także nadal gromadzić literaturę przedmiotu, która okazała się tak pomocna w mojej pracy zawodowej. Nie zrezygnuję także z samodzielnego przygotowywania środków dydaktycznych a także wszelkich dekoracji i gazetek, które bardzo podobały się moim wychowankom. zawrotną szybkością.
Aby „nie być w tyle” i nadążać za rozwijającym się wciąż światem techniki, nadal będę śledziła przeróżne programy komputerowe wspomagające pracę dzieci, przygotowywała prezentacje multimedialne tak by w ramach swoich możliwości wykorzystać jak najlepiej dostępną technologię komputerowa i informacyjną.
Dzięki ogromnej pomocy opiekuna stażu, Pani mgr Elżbiety Kozobuckiej a także współpracy z Gronem Pedagogicznym ZSP w Żernicy odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.