X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16133
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty

Sprawozdanie jest podsumowaniem procesu realizacji celów i zadań założonych w moim planie rozwoju zawodowego. Swój staż nauczycielski rozpoczęłam w dniu 1 września 2011r. na stanowisku nauczyciela terapii pedagogicznej. Stanowisko pracy objęłam zgodnie z posiadanym wykształceniem zawodowym magistra pedagogiki oraz uzyskanymi kwalifikacjami podczas studiów podyplomowych do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2011/2012 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
Rozpoczynając realizację planu zawodowego wierzyłam, iż proces ten wzbogaci moje umiejętności pedagogiczne oraz podniesie efektywność moich działań terapeutycznych. Dlatego też w czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego, z jednoczesną dbałością o interdyscyplinarność moich działań. Dokumentację oraz opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań formalnych.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Pierwszym krokiem podjętym w celu realizacji planu zawodowego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią .......... Wspólnie z opiekunem stażu, uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i zasady współpracy, które miały doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
Przystępując do realizacji moich zamierzeń we wrześniu 2011r. zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej, takimi jak: Karta Nauczyciela oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego a w szczególności z Rozdziałem 3a dotyczącym „Awansu zawodowego nauczycieli” oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego przedkładając go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi, które regulują pracę szkoły tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Roczny Plan Rozwoju Szkoły, wewnętrzny system oceniania i klasyfikowania, regulamin Rady Pedagogicznej, Program Profilaktyki Szkoły, nowa podstawa programowa i inne potrzebne dokumenty. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, opinie i orzeczenia o kształceniu specjalnym z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przeanalizowałam również rozporządzenia dotyczące pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i palcówkach oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły .
Pracując jako nauczyciel terapii pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012 byłam obserwatorem zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych specjalistów i nauczycieli. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularnie udział w jej posiedzeniach. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły. Poniżej prezentuję listę szkoleń z wyodrębnieniem szkoleń wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych:
A. szkolenia wewnątrzszkolne
- „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej ”–brak zaświadczenia ,
- „Zadania zespołów do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- „Diagnoza uzdolnień" ,
- „Motywowanie uczniów do pracy” – brak zaświadczenia.
B. pozaszkolne formy doskonalenia
- Międzynarodowa konferencja naukowa „RUCH, WZROK, SŁUCH –podstawa uczenia się”,
- „I stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej”,
- „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”- egzamin - czerwiec 2012r.,
- „Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI”- od marca 2012r. -nadal trwa,
- „Forum Nauczycieli Terapii Pedagogicznej”- od marca 2012r.- nadal trwa.
Jednocześnie chciałam poinformować, iż od trzech lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl).
Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
www. akademiaortograffiti.pl
www.edukacyjna.pl
www.cdidn.edu.pl
www.cmppp.edu.pl
www.men.gov.org.pl
www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji i pomocy dydaktycznych na zajęcia. W trakcie prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej wykorzystywałam dla uatrakcyjnienia komputerowe programy edukacyjne: „Dyslektyk II”, „Czytam i piszę”, „Alfabet”, „Matematyka”, „Porusz umysł” i wiele innych.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu, nauczycieli oraz innych specjalistów (logopedy, psychologa, pedagoga), co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Informacje o zakwalifikowanych dzieciach na zajęcia terapii pedagogicznej oraz innych uczniów w szkole uzyskiwałam podczas rozmów z wychowawcami klas, nauczycielami oraz specjalistami. Ustaliłam również formy kontaktu z rodzicami: indywidualne spotkania w miarę potrzeb rodziców lub moich, wpisy w dzienniczku ucznia, rozmowy telefoniczne. Podczas rozmów z rodzicami uzyskiwałam informacje o funkcjonowaniu ucznia w domu. Rodzice dzielili się problemami swoich dzieci jak również ich sukcesami. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, dobrze poznałam środowisko rodzinne ucznia oraz relacje panujące pomiędzy nim a rodzicami. Dzięki czemu nawiązałam dobrą współpracę z zainteresowanymi rodzicami. Zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Zachęcałam również rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, lekarzami i innymi specjalistami. Niestety nie wielu rodziców było zainteresowanych współpracą.
Przez cały rok szkolny redagowałam tablicę ogłoszeń, gdzie zamieszczałam informacje i wskazówki dla rodziców: „Pomoc dziecku z problemami grafomotorycznymi”, „Pomoc dziecku z zaburzoną percepcją wzrokową”, „Pomoc dziecku z zaburzoną percepcją słuchową”, „Zaburzenia koncentracji uwagi u dziecka”, „Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej”, „ Prawa dziecka w rodzinie i szkole” i inne.
W celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stale sięgałam do literatury specjalistycznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkole.
Przez cały okres stażu współpracowałam z zespołem nauczycieli i specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zespołem do spraw integracji. Regularnie brałam udział w posiedzeniach zespołów oraz służyłam pomocą w trakcie realizacji ich zadań (np. organizacja Europejskiego Tygodnia Dysleksji)

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaju stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem konspektu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na jakość prowadzonych przeze mnie zajęć. Za każdym razem uwzględniałam opinie opiekuna stażu dotyczące sposobu prowadzenia zajęć oraz postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PODSUMOWANIE
Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom placówki oraz potrzebom i wymaganiom moich uczniów.
W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć szkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich uczniów do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców, specjalistów i innych nauczycieli. To pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich uczniów, a także ustawiczne dokształcanie. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy stosowane w terapii pedagogicznej uatrakcyjnia zajęcia. Widząc korzyści z dodatkowego kształcenia, chciałabym w przyszłości utrzymać tę formę wsparcia mojego rozwoju zawodowego.
Za słabą stronę mojej pracy zawodowej muszę uznać prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki, indywidualne programy terapii pedagogicznej). Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka. Uważam również, iż terapia pedagogiczna polega przede wszystkim na indywidualizacji zajęć. Największe efekty mojej pracy widzę wtedy kiedy pracuje tylko z jednym lub dwójką dzieci. Niestety zbyt duża liczba uczniów potrzebujących zajęć terapii pedagogicznej uniemożliwia pracę 1:1. Również większe zainteresowanie rodziców systematyczną współpracą, przyniosłoby większe efekty mojej pracy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym specjalistą. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Mam potrzebę kontynuowania szkolenia w zakresie integracji sensorycznej II stopnia, oraz poszerzania wiedzy na temat innych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.