X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16064
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Dorota Koźbiał
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Karłowicz - Jóźwik
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 roku

Nazywam się Dorota Koźbiał i jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam Pedagogikę Resocjalizacyjną na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w roku 2008 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłam Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. W tej formie doskonalenia zawodowego uzyskałam kwalifikacje reedukatora i pedagoga terapeuty w zakresie pracy kompensacyjno – wyrównawczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych z dziećmi wykazującymi problemy rozwojowe, pedagoga wspomagającego oraz uprawnienia do zakładania i prowadzenia przedszkoli i szkół integracyjnych. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce jako pedagog wspomagający w klasie integracyjnej od 2005 roku. Staż, o uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 01.09.2009 roku. Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego (Karta Nauczyciela). Następnie nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Barbarą Karłowicz - Jóźwik w celu określenia sposobu naszej współpracy oraz zamierzeń dotyczących Planu Rozwoju Zawodowego i ich realizacji. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i usystematyzowanie planów dotyczących pracy sprawiło, że realizacja była spontaniczna i przyjemna.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt.1)
Od 1 września 2009 r. rozpoczęłam pracę jako nauczyciel wspomagający w klasie IVb integracyjnej SP. Przez kolejne 3 lata wspierałam nauczycieli przedmiotu oraz prowadziłam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonce.
Od początku mojej pracy współpracowałam z Zespołem ds. Kształcenia Integracyjnego i Specjalnego. Praca w nim polegała na dzieleniu się spostrzeżeniami, uwagami oraz na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas stażu na posiedzeniach zespołu uczestniczyłam w przygotowaniu: wykazu dokumentacji przebiegu nauczania ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej (IX.2009 r.), procedur przyjmowania dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego do grupy/oddziału integracyjnego (III.2010 r.), zapisu do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczącego oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym (2011 r., 2012 r.). Współpraca z nauczycielami zespołu wpłynęła na doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Wymiana doświadczeń ułatwiła mi dokonywanie ewaluacji działań dydaktycznych.
Ważnym elementem mojej pracy w tym zakresie było także uczestniczenie w pracach Komisji ds. Programu Wychowawczego. Ze względu na charakter mojej pracy najważniejszym osiągnięciem podczas spotkań tej Komisji było dokonanie w 2009 r. zapisu w Programie Wychowawczym o istnieniu oddziałów integracyjnych w naszej szkole. Korzystając z literatury fachowej, pomocy opiekuna stażu i publikacji internetowych organizowałam swój warsztat pracy poprzez:
- diagnozowanie możliwości intelektualnych uczniów na wstępie ich nauki na danym etapie edukacyjnym poprzez konstruowanie i wykorzystywanie narzędzi pomiarowych (testów) oraz obserwacji i wywiadów z rodzicami;
- tworzenie Indywidualnych Planów Pracy rewalidacyjnej i korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych);
- tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjnych z dostosowaniem treści nauczania z poszczególnych przedmiotów do możliwości uczniów i zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach do kształcenia integracyjnego ( po konsultacji i we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie);
- opracowywanie pomocy dydaktycznych – testy, karty pracy, sprawdziany, kartkówki itp.
Uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez pracownika WCIES w Warszawie na temat „Praca z uczniem z obniżoną normą intelektualną w klasie integracyjnej i nauczaniu włączającym” (2011 r.). Wiedzę tam zdobytą zastosowałam podczas dostosowania planów wynikowych do możliwości uczniów oraz wykorzystywałam w codziennej pracy.
Przygotowałam i przeprowadziłam dostosowany do standardów arkusza A8 – próbny sprawdzian kompetencji w klasie V (2011 r.) i VI (2012 r.) dla uczniów posiadających orzeczenia. Po sprawdzeniu sprawdzianów dokonałam szczegółowej analizy wyników, ustaliłam mocne i słabe strony ucznia. Te informacje były bardzo istotne zwłaszcza podczas wybierania materiału i form pracy z uczniem podczas przygotowywania go do egzaminu szóstoklasisty. Opracowywałam raport o wynikach próbnych egzaminów w klasie V i współpracowałam przy opracowaniu wyników w klasie VI. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że zaplanowane działania edukacyjne przyniosły wymierne rezultaty w postaci dobrych wyników sprawdzianu kompetencji wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W 2011 r. pracowałam w zespole zadaniowym ds. ewaluacji wewnętrznej. Jej przedmiotem była współpraca rodziców ze szkołą w obszarze rodzic – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Od marca do czerwca 2011 r. wraz z nauczycielami tego zespołu wspólnie opracowaliśmy harmonogram ewaluacji. Przygotowaliśmy narzędzia i przeprowadziliśmy badania. Na podstawie zebranych danych dokonaliśmy analizy wyników, ustaliliśmy słabe i mocne strony oraz opracowaliśmy raport.
W trakcie odbywania stażu systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy przez obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli:
- wychowanie do życia w rodzinie mgr Barbara Karłowicz – Jóźwik (2010 r.),
- przyroda mgr Barbara Karłowicz – Jóźwik (2010 r. – quiz międzyklasowy),
- religia w klasie integracyjnej mgr Marzena Kulesza (X. 2010 r., III. 2011 r. – wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej),
- zajęcia świetlicowe mgr Sylwia Kotowska (X. 2010 r.),
- rewalidacja mgr Dorota Gurtat (V. 2012 r. – relaksacja osób z niepełnosprawnością umysłową)
oraz prowadziłam wraz z wychowawcą klasy lekcje godzin wychowawczych.
Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli przedmiotu. Zachęcałam moich podopiecznych do brania udziału w różnych konkursach. I tak uczniowie brali udział w:
- konkursie literackim pt. „Moja szkoła” – swój wiersz o szkole zaprezentowała również uczennica z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (2009 r.);
- konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę szkolną pt. „Ilustrujemy znane baśnie braci Grimm” (2010 r.);
- konkursie plastycznym pod patronatem Urzędu Miasta w Kobyłce zorganizowanym przez Komendę Główną Straży Pożarnej – wyróżnienie otrzymał uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (2010 r.);
- corocznym konkursie piosenki angielskiej – w 2011 r. wyróżnienie otrzymała uczennica z orzeczeniem do kształcenia specjalnego;
- konkursie zorganizowanym przez MOK w Kobyłce pt. „Liryki o Niepodległości” – wyróżnienie otrzymała uczennica z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (XI.2011 r.).
Dla głębszego zintegrowania zespołu klasowego przez cały okres stażu wspólnie z wychowawcą klasy prowadziłam zajęcia profilaktyczno – wychowawcze z elementami bajkoterapii. Zajęcia były bardzo często inspirowane pomysłami uczniów, służyły jednak głównie do przekazywania uczniom ważnych idei integracji i do rozwiązywania pojawiających się problemów. W realizacji tego zadania bardzo pomocny był pomysł założenia i prowadzenia Kroniki Klasowej. Zgodnie z intencją Autorskiego Programu Klasy, to sami uczniowie mieli wpływać na życie kulturalne i społeczne rodzin dzieci z naszej klasy. Aby osiągnąć ten cel wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy spotkanie z pisarką i malarką oraz mamą naszej uczennicy Janeczki.
W ciągu trzech lat trzykrotnie nasi uczniowie korzystali z dłuższych zwolnień lekarskich (w tym uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego). Za każdym razem wraz z klasą znaleźliśmy czas, aby niektóre uroczystości klasowe przeżywać w domu z kolegami (Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Walentynki). Mogę śmiało stwierdzić, że zespół klasowy w stopniu bardzo wysokim zrozumiał i stosował ideę integracji. Największy jednak egzamin klasa zdała w chwili przyjęcia w V klasie nowej uczennicy posiadającej orzeczenie do kształcenia specjalnego.
Co roku wraz z uczniami włączałam się do organizowanych przez nauczycieli przyrody obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie chętnie podejmowali proponowane im zadania. Swoje prace przedstawiali na:
- przyrodniczym konkursie plastycznym pt. „Ginące gatunki” (2010 r. – wyróżnienie otrzymała moja uczennica);
- przyrodniczym konkursie plastycznym pt. „Las blisko nas” (2011 r.);
- przyrodniczym konkursie literacki pt. „Cztery pory roku” (2011 r.).
Wspólnie z uczniami i wychowawcą klasy wykonywaliśmy okazjonalne dekoracje sali i korytarza. Były to głównie dekoracje z okazji Świąt Bożego Narodzenia (nagradzane co roku wyróżnieniem przez Samorząd Uczniowski) i Świąt Wielkanocnych. Na klasowej gazetce ukazywały się dekoracje jesienne, wiersze naszych uczniów, dyplomy za sportowe osiągnięcia, gazetki tematycznie (np. Zagrożenia – narkomania, nikotynizm, alkoholizm, pracoholizm), jak również spisany kontrakt klasy. Dzięki takiej aktywności chciałam przekonać uczniów, że dbanie o estetykę naszej sali na również wpływ na nasze samopoczucie. Wspólna praca wszystkich uczniów również uczyła integracji.
W efekcie wszystkich podejmowanych przeze mnie działań pogłębiłam wiedzę o specyfice pracy szkoły i klasy integracyjnej. Poznałam lepiej swoich wychowanków, przez co dobrze zaplanowałam pracę rewalidacyjną i korekcyjno – kompensacyjną. Podniosłam atrakcyjność i efektywność swojej pracy przez wykorzystywanie poznanych technik i metod wychowawczych i dydaktycznych.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)
Jako nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Na bieżąco śledziłam zmiany w naszych szkolnych dokumentach takich jak: Program Wychowawczy, Profilaktyczny czy Statut Szkoły. Zapoznałam się z planem pracy naszej szkoły na dany rok szkolny. Starałam się zawsze dokładnie orientować w treściach naszej szkolnej dokumentacji, a zachowanie i postępy uczniów w nauce oceniałam zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. W czasie rozmów z rodzicami uczniów ewentualne wątpliwości wyjaśniałam odwołując się do w/w dokumentów.
Zawsze chętnie współpracowałam z innymi nauczycielami wspomagającymi z klas integracyjnych. Dzieliłam się z nimi swoim doświadczeniem, pomagałam rozwiązywać problemy, korzystałam z rad, przekazywałam informacje o interesujących szkoleniach i wspólnie w nich uczestniczyłam. Każda rozmowa, każde spotkanie miało wymiar edukacyjny i owocowało nowymi pomysłami w pracy.
Realizacja zadań w zakresie powyższego wymagania egzaminacyjnego wynikała przede wszystkim ze specyficznych warunków środowiska i szkoły, w której pracuję. Dotyczyła podejmowania przeze mnie działań mających na celu przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom i eliminowaniem braków edukacyjnych. Staram się zaszczepić wśród młodzieży poczucie wrażliwości na krzywdę innych, dlatego zachęcałam swoich uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole oraz współnadzorowałam ich przebieg. Były to akcje:
- „Góra Grosza” – akcja, w którą włączyli się także moi uczniowie; dotyczyła ona zbiórki jak największej ilości monet 1, 2 i 5 groszowych, z których składki przekazane zostały rodzinom potrzebującym wsparcia finansowego;
- świąteczne zbiórki artykułów żywnościowych i chemicznych dla Hospicjum w Wołominie – tej akcji towarzyszyły zawsze rozmowy z uczniami na temat specyfiki tego miejsca. Chciałam w ten sposób uwrażliwić uczniów na cierpienie i samotność drugiego człowieka, a tym samym rozbudzić chęć do ewentualnej pracy w wolontariacie w gimnazjum;
- zbiórka pieniędzy dla rodziny potrzebującej pomocy materialnej;
- zbiórka odzieży dla rodzin poszkodowanych w pożarze domu;
- „cegiełka” – akcja polegająca na zbiórce funduszy na wyposażenie wnęki na drugim piętrze szkoły;
- „Pomóż dzieciom – ofiarom przemocy” – akcja zbiórki odzieży pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje, z której część przychodu ma być przeznaczona na pomoc psychologiczną, medyczną i prawną dla dzieci potrzebujących.
Uczniowie wraz z rodzicami chętnie włączali się do takich akcji, co świadczy o ich wrażliwości. Jest to duże osiągnięcie, kiedy dzieci z problemami rozwojowymi dostrzegają inne osoby potrzebujące i potrafią pozytywnie zareagować.
Przez okres stażu współpracowałam systematycznie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Konsultowałam się i zasięgałam porad w trudnych sprawach wychowawczych, na które napotykałam. Uzyskałam wsparcie pedagoga szkolnego podczas rozmów z rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze. Wspólnie w wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Policją miejską. Zaproszona pani policjantka rozmawiała z uczniami o skutkach agresji i jej przeciwdziałaniu.
Wszyscy moi podopieczni objęci byli opieką logopedyczną, a ja na bieżąco kontaktowałam się z panią logopedą. Wspólnie ustalałyśmy zakres współpracy z uczniami i ich rodzicami. Często przekazywałam rodzicom informacje od pani logopedy. Sama również starałam się zastosować do wskazówek logopedycznych w pracy z uczniem, który ma duże problemy z formułowaniem wypowiedzi. Były to bardzo owocne i pouczające spotkania. W sposób twórczy wpłynęły na dobór form i metod pracy z uczniem.
Moja współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonce polegała na monitorowaniu rodziców w zakresie uaktualniania opinii i orzeczeń do kształcenia specjalnego. W wyniku rozmów z rodzicami troje uczniów zostało poddanych badaniom pedagogicznym i psychologicznym. W rezultacie otrzymali oni nowe orzeczenia, które pozwoliły na dokonanie ewaluacji w ich programach edukacyjnych. Zgodnie z nowymi zaleceniami, dokonałam wyboru metod, form nauczania, środków dydaktycznych oraz dostosowałam treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
Współpracowałam również na bieżąco z pielęgniarką szkolną, z którą konsultowałam się w sprawie stanu zdrowia moich wychowanków. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wizyt w gabinecie lekarskim.
Zadaniem moim było również zapoznanie z informacjami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach moich uczniów z pracownikami świetlicy i biblioteki szkolnej. Podejmowałam rozmowy w sprawie zachowań dzieci podczas pobytu zarówno w bibliotece jak i w świetlicy szkolnej. Udzielałam wskazówek nauczycielom, którzy zwrócili się do mnie o pomoc, w sprawach dotyczących moich uczniów.
Do zadań jako nauczyciela wspomagającego należało aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. W tym celu zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich wychowanków, współpracowałam z rodzicami, prowadziłam rozmowy wychowawcze i pogadanki. Byłam obecna na wszystkich zebraniach klasowych wychowawcy z rodzicami, aby na bieżąco informować ich o postępach uczniów, służyć radą, informować o zaistniałych problemach w klasie.
Na początku pracy w klasie integracyjnej odbyłam pogadankę z rodzicami na temat specyficznych trudności w uczeniu się, dostosowaniu sprawdzianu na koniec klasy szóstej do możliwości ucznia oraz pełnionej przeze mnie roli nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej. Systematycznie współpracowałam z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i zaburzeniami zachowania. We wrześniu 2009 r. przygotowałam i przeprowadziłam spotkania z nauczycielami uczącymi w klasie IV b integracyjnej w celu poinformowania o specyficznych potrzebach uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Udostępniłam nauczycielom wgląd do orzeczeń uczniów, współpracowałam w zakresie przygotowywania i dostosowywania do możliwości uczniów kart pracy, kartkówek i sprawdzianów. Wymagało to przede wszystkim analizy podstawy programowej dla szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem programu nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Ważnym elementem mojej pracy podczas odbywania stażu było realizowanie zadań w ramach szkolnego kalendarza imprez:
• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (2010 r.)
• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu apelu w ramach święta Patrona Szkoły (wraz z klasą odśpiewaliśmy piosenkę własnego autorstwa – kwiecień 2010 r.)
• współpraca w przygotowaniu apelu z okazji Święta Niepodległości (listopad 2010 r.)
• pomoc w przygotowaniu dekoracji z okazji Gminnych obchodów Dnia Nauczyciela (październik 2011 r.)
Współpracowałam w wychowawcą klasy w zakresie:
- opracowania i realizowania Programu Wychowawczego: wspólne prowadzenie godzin wychowawczych, dobieranie metod i form pracy na zajęciach, dostosowywanie tematyki godzin wychowawczych do możliwości i specyfiki klasy;
- realizacji Autorskiego Programu dla Klasy Integracyjnej m. in. w zakresie organizacji imprez klasowych: Andrzejki, Katarzynki, Mikołajki, Wigilie, Walentynki, Tłuste Czwartki, klasowe Dni Chłopca i Dziewczyny, klasowe „jajeczka”, Dni Dziecka i pikniki;
- organizowania wycieczek (Kadzidło, Łowicz, Konstancin Jeziorna, Kazimierz Dolny, Mazury: Mrągowo – Olsztyn – Nidzica) i wyjść klasowych (do Ossowa, na basen, do kina w Wołominie);
- przygotowywania spotkań z udziałem rodziców (spotkania indywidualne i zebrania klasowe), udzielania wskazówek rodzicom uczniów posiadających opinie i orzeczenia do pracy z dzieckiem w domu, stała współpraca;
- przygotowania kontraktu dla uczniów oraz wydawania opinii o uczniu w celu przebadania go w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- prowadzenia dokumentacji rozmów indywidualnych z rodzicami, wspólne konsultacje, wymiany informacji i spostrzeżeń o uczniu.
Integracja uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi na poziomie klasy, szkoły i środowiska odbywała się we współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi, między innymi przez:
• wyjścia do Biblioteki Miejskiej, wyjazdy do kina i teatru;
• wyjazd do Centrum Kopernika, do Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury;
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas uroczystości o charakterze profilaktyczno – integracyjnym „Paraolimpiada 2011”, która odbyła się w hali sportowej naszej szkoły. Impreza miała na celu umożliwienie udziału w zawodach uczniom niepełnosprawnym (w tym moim wychowankom). Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach sportowych. Zdjęcia z tej imprezy zostały opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
Wykonywanie określonych zadań wpłynęło na doskonalenie moich umiejętności organizacyjnych. Podejmowane akcje najwięcej korzyści przynoszą jednak uczniom. Pogłębiają ich wrażliwość i otwartość na potrzeby innych, uczą właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, uczą wzajemnych relacji interpersonalnych, kształtują postawę odpowiedzialności za pełnione role społeczne. Wycieczki integracyjne zawsze dają okazję do lepszego poznania uczniów. Integrują zespół klasowy, uczą młodzież współdziałania w grupie. Wszystkie podejmowane zadania w tym zakresie dawały mi dużo satysfakcji, poza tym przyczyniły się do doznania nowych przeżyć, zdobycia doświadczenia i zadowolenia uczniów. A rodzicom radości z osiągnięć dzieci i współpracy z nauczycielami.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)
Korzystałam z materiałów multimedialnych oraz stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (www.profesor.pl, www.awans.net, www.literka.pl, www.edux.pl, www.menis.pl). Wykorzystywałam w swojej pracy materiały zamieszczone na tych stronach oraz śledziłam zmiany w polskim prawie oświatowym dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. W Internecie wyszukiwałam również informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego, z których korzystałam.
W roku szkolnym 2010/2011 przygotowałam wykaz kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów metodycznych. Wybrałam je z oferty zamieszczonej na stronie www.wcies.edu.pl. Wykaz ten przedstawiłam Dyrektorowi Szkoły i zaproponowałam nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych. Szkolenia dotyczyły głównie problemów integracji. W efekcie część nauczycieli wraz ze mną uczestniczyła w wybranych formach szkoleń.
W swojej pracy wykorzystywałam technologię komputerową zarówno przy opracowywaniu bieżącej dokumentacji wymaganej przez Dyrektora Szkoły, jak i całej dokumentacji związanej z przebiegiem stażu. Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w celu:
- przygotowywania nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego i wychowawczego (testy, ankiety),
- doskonalenia własnej pracy i pracy na lekcji przez wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych (www.nowaera.pl, www.cke.edu.pl, www.oke.poznan.pl, www.oke.krakow.pl, www.oke.wroc.pl itp.),
- wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych przez korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Wykorzystywane przeze mnie programy to między innymi: Word, Excel, Internet Explorer, Clip Art., Galeria Word Ap, Power Point, których używałam niemal na co dzień do wykorzystywania w mojej pracy. Przygotowywałam karty pracy, testy, kartkówki, sprawdziany, scenariusze zajęć, rebusy, krzyżówki, dyplomy, pomoce dydaktyczne, opinie o uczniach, oceny opisowe, Indywidualne Programy Edukacyjne i Edukacyjno - Terapeutyczne, Autorski Program Klasy Integracyjnej, sprawozdania.
Korzystałam także z gotowych materiałów dydaktycznych przygotowanych na nośnikach CD przez Wydawnictwo Nowa Era m.in. „Przyroda dla klas 4 – 6”, „Język polski dla klas 4 - 6” i „Historia dla klas 4 - 6”. Otrzymywałam od nauczycieli plany wynikowe z poszczególnych przedmiotów w formie elektronicznej, które dostosowywałam do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Drogą elektroniczną komunikowałam się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w mojej klasie np. przekazywałam dostosowane sprawdziany, karty pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ciągu stażu zebrałam i przygotowałam do przekazania do zasobów biblioteki szkolnej własne materiały dotyczące pracy w klasie integracyjnej: karty pracy przygotowane dla uczniów z dysfunkcjami z różnych przedmiotów (przyroda, jęz. polski, matematyka). Opublikowałam swój plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji za okres stażu na nauczyciela mianowanego na stronie www.edux.pl.
Wraz z nauczycielami pracującymi w klasach integracyjnych przekazywałam materiały do zamieszczenia na stronie internetowej naszej szkoły. Były to głównie zdjęcia z wycieczek klasowych i zajęć z bajkoterapii (z tych zajęć zdjęcia były również umieszczone na stronie internetowej MOK-u w Kobyłce).
Obszar wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy realizowałam przede wszystkich poprzez stałe kontaktowanie się z rodzicami moich uczniów (zeszyty korespondencji, rozmowy indywidualne przy odbiorze dzieci ze szkoły, rozmowy telefoniczne w sytuacjach koniecznych, sms-y jako forma przekazywania krótkich informacji). Rodzice również bardzo często poza zebraniami klasowymi przychodzili rozmawiać o swoich pociechach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, niepokojami i radościami. Takie rozmowy pozwalały nam w jeszcze doskonalszy sposób realizować zamierzone cele wobec dzieci.
Każdego dnia, podczas spotkań w klasie i w pokoju nauczycielskim wymieniałam swoje spostrzeżenia o uczniach z nauczycielami przedmiotu i koleżankami pracującymi w innych klasach integracyjnych jako nauczyciele wspomagający. Kilka razy w tygodniu o swoich uczniach rozmawiałam z Dyrekcją Szkoły. Żaden problem nigdy nie pozostawał bez rozwiązania. Systematycznie swoim doświadczeniem dzieliłam się na spotkaniach Zespołów do których byłam przydzielona.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt.4)
W ramach doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz dydaktycznych podczas odbywania stażu uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz pozaszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
Szkolenia wewnątrzszkolne:
• Warunki przeprowadzania sprawdzianu po szóstej klasie (przed sprawdzianem szóstoklasisty)
Szkolenia zewnętrzne:
• Pierwsza pomoc przedlekarska; MSCDN Warszawa (2010 r.), 16 godzin;
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych; MSCDN Warszawa (2011 r.), 10 godzin;
• Sporządzanie ofert i sprawozdań dotyczących konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; Urząd Miasta Kobyłka (2011 r.);
Seminaria:
• Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela w oparciu o potrzeby szkoły; WCIES Warszawa (2010 r.), 2 godziny;
• Emisja i higiena głosu; EKO – TUR (2011 r.), 6 godzin;
Warsztaty:
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego; WCIES Warszawa (2010 r.), 12 godzin.
Na co dzień pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz wykazującymi zaburzenia w zachowaniu, dlatego też pragnęłam pogłębić wiedzę z zakresu psychologii i dydaktyki poprzez udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach i seminariach.
Kursy doskonalące:
• Akademia pedagoga specjalnego; WCIES Warszawa (2010 r.), 44 godziny (m.in. akty prawne, obowiązująca dokumentacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych, rola i zadania pedagoga specjalnego, współpraca z nauczycielem przedmiotu, praca metodą kart pracy, zindywidualizowane programy nauczania, obserwacja zajęć modelowych);
• Poznać, poczuć, zrozumieć – cykl godzin wychowawczych w klasach integracyjnych gimnazjum; WCIES Warszawa (2011 r.), 20 godzin.
Warsztaty metodyczne:
• ADHD – żywe srebro czy samochód bez hamulców; WCIES Warszawa (2011 r.), 4 godziny;
• Namawianie i odmawianie czyli wykorzystanie dramy w nauce umiejętności społecznych; WCIES Warszawa (2011 r.), 4 godziny;
• Praca z uczniem z obniżoną normą intelektualną w klasie integracyjnej i nauczaniu włączającym; WCIES Warszawa (2011 r.), 4 godziny;
We wszystkich tych formach spotkań omawiane były metodyczne i psychologiczne aspekty różnych zaburzeń. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi jak ważne jest indywidualne podejście do ucznia z problemami, jak z takim uczniem postępować, aby zmotywować go do nauki i uzyskać oczekiwane efekty w jego zachowaniu w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. Nie ma jednej metody dobrej dla każdego dziecka. Przy doborze odpowiedniej metody, należy zwracać uwagę na wiele czynników.
Skorzystałam z oferty Wydawnictwa Nowa Era i wysłuchałam otrzymanych na nośniku CD wykładów dla nauczycieli szkoły podstawowej „Pracuję z klasą – uczę, wychowuję, rozwijam się. Rozwiń swój warsztat pracy”:
• Negocjacje w pracy nauczyciela – prowadzący Tomasz Chomczyk;
• Żeby im się chciało chcieć, czyli o motywowaniu uczniów słabych, zdolnych i przeciętnych – prowadząca Anna Tulczyńska;
• Twórczo i zgodnie z programem, czyli jak skutecznie stymulować kreatywność uczniów – prowadzący Jarosław Ligęza.
Zapoznałam się z najważniejszymi prawami i aktami prawnymi dotyczącymi wychowania, kształcenia, nauki i opieki dla młodzieży niepełnosprawnej.
Na przełomie maja i czerwca 2010 r. przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów klas IV i Ia (klasy integracyjne) i rodziców tych uczniów ankietę dotyczącą samopoczucia uczniów w klasie integracyjnej i oczekiwań rodziców wobec takiej klasy. Następnie dokonałam analizy ankiet i opracowałam wnioski. Uczniowie w wysokim stopniu ocenili swoje samopoczucie i bezpieczeństwo w klasach integracyjnych. Również wypowiedzi rodziców budziły zadowolenie z idei integracji. Ankieta potwierdziła, że klasy integracyjne dobrze funkcjonują i spełniają swoją rolę.
Prowadziłam także lekcje otwarte:
- godzina wychowawcza: „Słówka grzeczne i niegrzeczne – różne sposoby porozumiewania się w sytuacjach trudnych” (X.2009 r.)
- język polski: „Czy chciałbyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy? – metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono” (X. 2010 r.)
Bardzo zależy mi na wszechstronnym rozwoju moich uczniów, dlatego też zostałam członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Szansa. W ramach Stowarzyszenia przez 3 lata prowadziłam wraz z p. Dorotą Malinowską zajęcia terapeutyczno – warsztatowe z bajkoterapii „Czarodziejski pyłek” dla dzieci z klas integracyjnych. Na zajęciach uczyłam dzieci tolerancji, zrozumienia, wyrażania siebie w sposób werbalny i niewerbalny poprzez różne metody i formy pracy, między innymi bajkoterapię, muzykoterapię, teatroterapię, zajęcia plastyczne i relaksacyjne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a zwieńczeniem ich trudu był występ podczas Festynu Integracyjnego „Kobyłka na biegunach” (wrzesień 2011r.). Wystawiliśmy w MOK-u przedstawienie terapeutyczne pt. „W krainie baśni – Królewna Śnieżka” (zdjęcia zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły i stronie Mok-u). Wspólnie z dziećmi przygotowywaliśmy stroje, rekwizyty oraz dekorację. Całe przedsięwzięcie bardzo zaangażowało zespół klasowy.
W listopadzie 2011 r. odbyły się też lekcje pokazowe dla przedszkola i klas I – VI, na których uczniowie wystawili to samo przedstawienie terapeutyczne pt. „W krainie baśni – Królewna Śnieżka”.
Wszystkie wymienione zajęcia były przeze mnie przeanalizowane i omówione na spotkaniach z Dyrektorem Szkoły, opiekunem stażu oraz nauczycielami przedmiotów. Wnioski, które wyciągnęłam z tych rozmów wdrożyłam do dalszej pracy. Były one dla mnie bardzo pouczające i owocowały nowymi pomysłami i rozwiązaniami w pracy z dziećmi.
Oprócz współpracy z nauczycielami i udziału w warsztatach szkoleniowych, samodzielnie poszerzałam wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki specjalnej i wychowania. Pomocne były mi w tym lektury książek na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w grupie: M. Klaczak, P. Majewicz, „Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; Praca zbiorowa, Materiały dla nauczycieli „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; seria One są wśród nas (7 części) m.in. G. Jagielska, „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera”; I. Namysłowska, „Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole”; F.J. O’Regan, „Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”; D. Gulińska – Grzeluszka, „Muzykoterapia dzieci agresywnych”; na temat wychowania: T. Gordon, „Wychowanie bez porażek”; A. Faber, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
(§7 ust.2 pkt.5)
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa i procedurami awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami w rozporządzeniu z 14 listopada 2007 roku).
Zapoznałam się w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę w Zespole Szkół Nr 2 w Kobyłce takimi jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły, Prawa i Obowiązki Ucznia, Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Przestrzegałam zawartych w nich zasad i przepisów oraz wykorzystywałam je podczas rozmów z nauczycielami przedmiotów na temat klasyfikowania uczniów oraz rozwiązywania konfliktów w oparciu o procedury szkolne.
Następnie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 roku oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, we współpracy z opiekunem stażu przygotowałam projekt Planu Rozwoju Zawodowego, w którym starałam się uwzględnić wymagania egzaminacyjne, specyfikę szkoły i klasy, swoje dotychczasowe doświadczenia oraz umiejętności.
Dla lepszego zgłębienia wymagań jakie stoją przed nauczycielem ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego, uczestniczyłam w warsztatach pt. „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” WCIES Warszawa (II. 2010 r.), 12 godzin i w seminarium pt. „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela w oparciu o potrzeby szkoły” WCIES Warszawa (IV.2010 r.), 2 godziny.
Dokonałam analizy dokumentacji szkoły: Statutu, planów pracy szkoły, obowiązujących regulaminów i przepisów bhp. Na tej podstawie zaplanowałam swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą.
Podczas odbywania stażu interesowałam się wszystkimi akcjami organizowanymi w szkole oraz zajęciami dla dzieci na terenie ZSP nr 2. Włączyłam się też w pracę Świetlicy Środowiskowej nr 2 działającej przy szkole. Moja pomoc polegała na odrabianiu z dziećmi ze świetlicy prac domowych, organizowaniu zajęć profilaktyczno – wychowawczych z wychowawcami świetlicy oraz przygotowywaniu posiłków. Jednocześnie angażowałam uczniów klas integracyjnych do zbiórek produktów żywnościowych na paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy. Organizowałam też zbiórki potrzebnych przyborów szkolnych.

Podsumowanie
W szkole pracuję od 01 września 2005 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Uważam, że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam. Udział w kursach i warsztatach pogłębił moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz w zakresie posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie mieli możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu. Starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynania moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2009 roku za pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły oraz stosować wobec uczestników zajęć różnorodne formy oddziaływań wychowawczych. Już w czerwcu 2012 r. wezmę udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miasta w Kobyłce na temat Niebieskiej Karty i procedur dotyczących jej otwierania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Ossowa w Kobyłce uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Przede wszystkim jednak uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli.
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.