X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16046
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
za okres od 1 września 2006r. do 19.03.2010r.Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.


Elżbieta Mika

Pracę w Gimnazjum nr 1 w Barczewie rozpoczęłam 8 października 2002 r. na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego skierowałam do dyrektora Gimnazjum wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W czasie trwania stażu od 1 września 2006 r. do 19.03.2010r. zrealizowałam opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego, uwzględniając w szczególności:

- uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
- samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty

Rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, skupiając szczególną uwagę na Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w szczególności rozdział: Awans zawodowy nauczycieli) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z tym rozporządzeniem opracowałam plan rozwoju zawodowego, który we wrześniu 2006 r. przedstawiłam dyrektorowi szkoły. W trakcie trwania stażu rozporządzenie dotyczące uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uległo zmianom. Od dnia ogłoszenia nowego rozporządzenia , tj. 1 grudnia 2007r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007r., z którym również się zapoznałam.


Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1

UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO


W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu oraz specyfiki szkoły. Na początku stażu przypomniałam i przeanalizowałam dokumenty regulujące pracę szkoły: Statut Gimnazjum nr 1 w Barczewie, WSO, Regulamin Rady Pedagogicznej. Przypomniałam również treść Programu Wychowawczego Szkoły, Regulaminu Rady Rodziców, Regulaminem SU, Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z nauczycielami w ramach zespołów zadaniowych. Pracowałam w:
- Zespole Przedmiotowym Nauczycieli Języka Polskiego.
Wraz z innymi polonistami tworzyłam próbne testy gimnazjalne, testy kompetencji i sprawdzające, uczestniczyłam w przeprowadzaniu próbnych egzaminów, sprawdzałam testy i analizowałam ich wyniki. W celu ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły przez cały okres stażu badałam wyniki nauczania i porównywałam je z wynikami osiąganymi przez uczniów w poprzednich latach. Aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka polskiego. W oparciu o Podstawę Programową oraz standardy wymagań egzaminacyjnych opracowałam plany wynikowe z języka polskiego dla klas I – III do programu „Świat w słowach i obrazach” Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego. Dokonałam analizy Podstawy Programowej obowiązującej od września 2009r., stworzyłam plan wynikowy i PSO do klasy I.
- Zespole do Spraw Badania Osiągnięć Edukacyjnych.
Analizowałam wyniki egzaminów próbnych z części humanistycznej, diagnoz klas pierwszych. Badałam przyrost wiedzy w klasach I. Wnioski z analiz wprowadzałam w życie, dostosowując swój plan pracy do potrzeb uczniów.
- Zespole Wychowawców Klas I i III
W ramach pracy w zespole współtworzyłam tematykę godzin z wychowawcą zgodnie z Planem Wychowawczym Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Wraz z zespołem poszukiwałam metod rozwiązywania sytuacji problemowych i podejmowałam konkretne działania usprawniające pracę wychowawczą.
Wspólnie z całym zespołem od roku 2006 rozpoczęliśmy pracę nad diagnozowaniem ucznia klasy pierwszej. Jako opiekunowie chcieliśmy zdobyć jak najwięcej informacji o uczniu, jego sytuacji rodzinnej, lokalowej i materialnej. W związku z tym przygotowaliśmy ankiety i testy psychologiczne, dzięki którym poznajemy naszych wychowanków. Ponadto w zespole wybieraliśmy materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji tematów godzin z wychowawcą, podjęliśmy decyzję jakie informacje i dokumenty o uczniu są niezbędne i powinny znaleźć się w teczce wychowawcy.
Prócz tego pracowałam w komisji egzaminacyjnej organizującej i przeprowadzającej egzamin gimnazjalny, a w roku szkolnym 2008/2009 byłam jej przewodniczącą.
Brałam aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W październiku 2006r. przedstawiłam Radzie cele pilotażowego projektu „Przejrzysta Szkoła” i poprowadziłam dyskusję na temat zasad realizacji zasady II tego projektu – „Troski o etykę zawodową”

Pracując w gimnazjum, realizowałam zadania wynikające z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Systematycznie i wnikliwie starałam się badać wyniki nauczania, by podnieść jakość pracy szkoły. W mojej pracy za najważniejsze uważam indywidualne podejście do ucznia. Dokładam wszelkich starań, by motywować młodzież do nauki i zapewnić im godne warunki do intelektualnego rozwoju. Dostosowuję tempo i metody pracy do potrzeb uczniów i staram się stworzyć atmosferę sprzyjającą podejmowaniu wysiłku zdobywania wiedzy na każdym poziomie. W roku szkolnym 2006/2007 nauczałam języka polskiego w klasie wyrównawczej, w której znaczna część uczniów miała rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i tym samym wymagała intensywnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej . Część uczniów posiadała opinie PPP-P. Pracując z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych, starannie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego. Praca z uczniem mającym duże trudności w nauce to prawdziwe wyzwanie. Za cel obrałam sobie zmotywowanie tych uczniów do osiągania wyników na miarę własnych możliwości.
Od początku trwania stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów potrzebujących pomocy. Opracowałam programy pracy z uczniami mającymi trudności w nauce dla klasy I i II. Nie zapominałam jednak o uczniach zdolnych. W latach 2008/2009, 2009/2010 prowadziłam zajęcia fakultatywne, których celem było powtórzenie i uporządkowanie wiadomości z zakresu języka polskiego. Zajęcia prowadzone były według planu ustalonego przeze mnie na początku roku szkolnego i obejmowały zagadnienia związane m.in. z: interpretacją dzieł malarstwa w korelacji z twórczością literacką i redagowaniem form wypowiedzi pisemnych zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Ponadto uczniowie utrwalali wiadomości z zakresu literatury i gramatyki oraz rozwiązywali testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu. Poza tym, przygotowywałam uczniów do konkursów j.polskiego, ortograficznego, recytatorskiego. W roku szkolnym 2006/2007 organizowałam na terenie szkoły konkurs ortograficzny, z laureatami pojechałam na „Corridę ortograficzną” do Olsztynka. W latach 2008/2009 i 2009/2010 byłam organizatorką konkursu recytatorskiego.
Aby wzbogacić swoją wiedzę i doskonalić warsztat pracy uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadziłam także lekcje w obecności opiekuna, dyrekcji, starając się uwzględniać wszelkie wskazówki, które zostały mi udzielone na rozmowach pohospitacyjnych. Korzystając z rad i wiedzy nauczycieli z wieloletnim stażem, miałam możliwość zapoznania się z technikami i sposobami realizacji zajęć przy użyciu różnorodnych metod aktywizujących. Szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie różnych form pracy, komunikację z uczniami, różne sposoby dokonywania samooceny.

Ważnym elementem mojej pracy zawsze była praca wychowawcza i aktywna współpraca z rodzicami. Starałam się skutecznie i dogłębnie poznać środowiska i domy moich uczniów. Poprzez diagnozę zainteresowań, potrzeb i sytuacji rodzinnej moich wychowanków mogłam dokładniej rozpoznać ich oczekiwania i dopasować formy pomocy oraz metody i formy pracy. Dzięki ankietom i rozmowom indywidualnym z uczniami dokładniej poznałam ich osobowość . Praca wychowawcza w klasie, której byłam wychowawcą w latach 2006/2007, 2008/2009 była dość trudna i wymagająca szerokiego wachlarza wiedzy i umiejętności. Była uczennica, która miała poważną nerwicę spowodowaną przewidzeniami i koszmarami sennymi. Praca z nią polegała na wsparciu psychicznym jej i jej rodziców, systematycznych rozmowach, umówieniem jej z psychologiem, psychiatrą i neurologiem. Dużą pomocą służyła tu pedagog szkolna, która była łącznikiem między uczennicą a ww. instytucjami. Dzięki naszemu wsparciu dziewczynka uwierzyła, że może pokonać swoje lęki i z powodzeniem zdała egzaminy do wymarzonego liceum plastycznego. Inna uczennica miała problem z poczuciem bezpieczeństwa w szkole, będąc przekonaną, że każdy uczeń jej zagraża. W tym przypadku również zwróciłam się o pomoc do psychologa i umówiłam ją i jej mamę na spotkania. Poza tym, zorganizowałam jej pomoc koleżeńską w nadrabianiu zaległości, zaistniałych w skutek częstych nieobecności dziewczyny. Prócz tego, w klasie było 6 ocen nieodpowiednich i 6 nagannych, które były wynikiem takich zachowań jak: wagary, uleganie nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu), bójki, agresywne zachowania, ignorowanie regulaminów szkoły, niszczenie mienia szkoły, ubliżanie i poniżanie innych, demoralizacja. Wszystkie powyższe sytuacje wymagały mojej natychmiastowej reakcji. W związku z tym, przeprowadzałam rozmowy wychowawcze, wnikliwie obserwowałam uczniów, spotykałam się z rodzicami konkretnych uczniów, odwiedzałam ich w domach, dzwoniłam, umawiałam na spotkania z dyrektorem. W przypadku jednego z nich żadne działania nie przyniosły efektów, dlatego zwróciłam się do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny. W związku z tym podczas godzin z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące m.in. agresji i przemocy, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków przyjaciół, szacunku do siebie i innych. Poza tym, uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga PPP w Olsztynie, które miały na celu lepszą ich integrację. Organizowałam również wspólne imprezy integracyjne, np. wyjazd na lodowisko w ramach mikołajek klasowych, Wigilię klasową, Bal Gimnazjalny. Prócz tego, realizując tematykę godzin z wychowawcą, starałam się pomóc moim uczniom w wyborze zawodu, szkoły ponadgimnazjalnej. W związku z tym ściśle współpracowałam z doradcą zawodowym zatrudnionym w naszej szkole.
Były także w tej klasie osoby, które wyróżniały się na tle szkoły wzorowym zachowaniem i nauką, więc mimo zaangażowania w pracę z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, starałam się nie tracić ich z oczu i je dopingować, wspierać oraz zachęcać do wytrwałości w osiąganiu najwyższych celów, jakie osiągnąć mogą. Dla nich wnioskowałam o pochwały dyrektora, które zostały przyznane. Na koniec roku uczennica tej klasy otrzymała tytuł „ Primus Inter Pares”, inna nagrodę za 100% frekwencji przez trzy lata nauki. Dwie uczennice otrzymały stypendium naukowe.
Kontakty z rodzicami z reguły inicjowane były przeze mnie, gdyż na zebrania przychodziło 28% z nich. Odwiedzałam rodziców w domach, zapraszałam do szkoły bądź dzwoniłam . Prócz tego, niezbędne informacje przesyłałam na bieżąco listownie. Współpraca z rodzicami uczestniczącymi w życiu szkoły i klasy układała się pomyślnie, czego dowodem może być sprawna organizacja Balu Gimnazjalnego.
W roku szkolnym 2009/2010 jestem wychowawczynią klasy I, która, w odróżnieniu od poprzedniej klasy, wymaga ode mnie zupełnie innych umiejętności wychowawczych. Uczniowie są bardzo sympatyczni i otwarci. Większość z nich łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, co powoduje, że klasa jest dość zgrana. Chętnie angażują się w życie klasy i szkoły. Do swoich obowiązków podchodzą rzetelnie, na miarę swoich możliwości.
Moja praca z tym zespołem polegała na poznaniu sytuacji rodzinnej i domowej (przeprowadzenie ankiet, wywiadu), integracji zespołu klasowego (wspólne przygotowanie prezentacji klasy podczas ślubowania klas pierwszych, Dzień Chłopaka, mikołajki klasowe, Wigilia klasowa, wyjazd na lodowisko, Dzień Kobiet), stworzeniu atmosfery sprzyjającej zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku, wysłaniu dwóch uczniów na badania do PPP, wnioskowaniu o stypendium naukowe dla trojga uczniów, systematycznym śledzeniu frekwencji i postępów uczniów nauce, motywowaniu uczniów do pilnej nauki. Moje działania przyczyniły się do dużego sukcesu klasy w klasyfikacji śródrocznej – klasa uzyskała najwyższą frekwencję w szkole i trzecią z kolei średnią ocen, trzy osoby otrzymały stypendium za wyniki w nauce, brak uczniów z obniżoną oceną zachowania.
Współpraca z rodzicami tych uczniów przebiega bardzo pozytywnie. Moje kontakty z rodzicami to przede wszystkim spotkania podczas zebrań bądź telefoniczne rozmowy. W czasie spotkań omawialiśmy głównie postępy w nauce dzieci i ich adaptacji w nowym otoczeniu.
W pracy z rodzicami staram się wykazać rzetelnością i kompetencją pedagogiczną, spotkania uatrakcyjniam prezentacjami, analizami. Na zebrania rodzice są pisemnie zapraszani przez własne dzieci. Myślę, że te działania przyczyniły się do dużej frekwencji rodziców na spotkaniach , a co za tym idzie do dobrej i skutecznej współpracy rodziców ze szkołą. Poza tym, zdołałam nakłonić większość z nich do systematycznego korzystania z dziennika elektronicznego, który funkcjonuje w szkole od marca 2010r.

W okresie stażu starałam się uwzględnić w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. W związku z tym podjęłam współpracę z lokalnymi instytucjami, które wspierały mnie w mojej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Współpracowałam z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kierując uczniów z trudnościami w nauce na badania oraz uwzględniając wskazówki specjalistów dotyczące pracy z badanymi dziećmi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pomagając rodzicom uzyskać wsparcie finansowe. Nawiązałam współpracę z Wiadomościami Barczewskimi, na łamach których ukazywały się redagowane przeze mnie artykuły. Systematycznie też podejmowałam współpracę z pedagogiem szkolnym, z którym konsultowałam stosowane przez siebie działania w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze, a także analizowałam trudności w nauce i sytuację rodzinną uczniów. Pośrednio przy współpracy z pedagogiem podjęłam także współpracę z policją. W mojej pracy wychowawczej zdarzały się sytuacje, które wymagały interwencji policji i wtedy korzystałam z ich pomocy. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, często prosiłam Straż Miejską w Barczewie o współpracę, by zapewnić bezpieczeństwo bawiącej się młodzieży.

W trakcie trwania stażu podejmowałam różnorodne działania, które wynikały z potrzeb szkoły. Jestem osobą aktywną, kreatywną i chętnie angażuję się w nowe przedsięwzięcia zwłaszcza jeśli usprawniają one pracę szkoły.
W okresie odbywania stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Było to i jest dla mnie jedno z najważniejszych zadań jakie postawiła przede mną szkoła. Jestem opiekunem od kilku lat, ale każdego roku na nowo muszę zdobywać zaufanie i szacunek samorządowców. Moja współpraca z SU to nie tylko wspieranie młodzieży w podejmowanych działaniach, mających na celu organizację życia kulturalnego szkoły ale przede wszystkim nauka przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Praca z młodzieżą stwarza mi możliwość wskazania uczniom drogi kreatywnego rozwoju, szansy odniesienia sukcesu, nie tylko w nauce. Jestem dumna z pracy tych młodych ludzi, którzy przez wszystkie lata dawali się poznać jako ludzie operatywni, energiczni i gotowi podjąć się nawet najtrudniejszych wyzwań. We wrześniu każdego roku, wspólnie opracowywaliśmy plan pracy Samorządu Uczniowskiego i kalendarz imprez na bieżący rok szkolny. Wspólnie też dokonywaliśmy zmian w dokumentach regulujących pracę SU i udoskonalaliśmy jego funkcjonowanie.
Do zadań samorządu, należało także: przeprowadzanie demokratycznych wyborów, poprzedzanych kampanią wyborczą, stała współpraca z gazetką szkolną, organizowanie ślubowania i otrzęsin klas I, mikołajek po warmińsku, dyskotek (karnawałowych, walentynkowych, z okazji Dnia Chłopaka). Ustalaliśmy też kolejność dyżurów klas, organizowaliśmy dni Święta Szkoły (konkursy, loterie, szkolny Idol), organizowaliśmy apele porządkowe, współorganizowaliśmy Dzień Otwarty dla szóstoklasistów ze szkół podstawowych, pomagaliśmy w sprawnym przebiegu Targów Szkół Ponadgimnazjalnych odbywających się w naszej szkole. W roku szkolnym 2006/2007 nawiązaliśmy współpracę z Domowym Hospicjum w Olsztynie i braliśmy czynny udział w akcji „Pola nadziei”. W tym samym roku, wraz z młodzieżą biorącą udział w wymianie polsko-niemieckiej, stworzyliśmy Klub Uczniowski, adaptując jedno z pomieszczeń w naszym gimnazjum. Dziś mieści się tam także radiowęzeł. Ponadto, Samorząd Uczniowski brał udział w kampanii „Szkoła bez Przemocy”. Przeprowadzał i analizował ankiety dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji w szkole, tworzył gazetki propagujące walkę z agresją i przemocą.
W roku szkolnym 2006/2007 byłam koordynatorem wdrażania w naszym gimnazjum pilotażowego projektu „Przejrzysta Szkoła”. We współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, podjęłam się wdrożenia zasady II – „Troski o etykę zawodową”. W ramach tego zadania szkoliłam się w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku, przeprowadzałam warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, podczas których wypracowano normy postępowania ważne dla naszego środowiska, brałam udział w audycie koleżeńskim. Wraz z dobranym przeze mnie zespołem nauczycieli opracowałam Kodeks Etyczny Nauczycieli Gimnazjum nr1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie oraz procedury w razie jego naruszenia, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 5 listopada 2006r. dodatkowo stworzyłam ankiety będące narzędziem ewaluacji. Praca przy tym zadaniu była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Dzięki niej, poznałam mechanizmy komunikacji w zespole wdrażającym zmianę, wiem jak wygląda praca z trudnościami indywidualnymi i zespołowymi, jak negocjować czy prowadzić mediacje. Prócz tego realizacja zadania pozwoliła mi poznać wartości, które są najważniejsze dla uczniów, ich rodziców oraz nas – nauczycieli. To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto wspólnie dążyć do podwyższania standardów naszej pracy.
W roku szkolnym 2008/2009 przygotowałam grupę teatralną do XVI Powiatowego Przeglądu Grup Kolędujących. Napisałam scenariusz występu, spośród chętnych uczniów wybrałam aktorów, wraz z nauczycielką religii przygotowałam rekwizyty i stroje, prowadziłam próby przedstawienia. Występ tego roku był pierwszym spotkaniem naszych uczniów z takim przeglądem, do sukcesów więc należy zaliczyć wyróżnienie jednej z naszych uczennic jako najlepszej aktorki. Prócz tego, przygotowałam apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, więc znów mogłam zrealizować się w pracy z kreatywną grupą uczniów.
W tym samym roku współtworzyłam scenariusz Balu Gimnazjalnego, pisząc przemówienia, przygotowując uczniów do wystąpień, ustalając kolejność etapów uroczystości.


Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 2

SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Będąc nauczycielem kontraktowym organizowałam doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowałam i dokumentowałam własne działania. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych organizowanych w ramach WDN-u, m.in.:

- „Edukacyjna Wartość Dodana”
- „Próby rozwiązywania konfliktów”
- „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum”
- „Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego”
- „Jak motywować uczniów do nauki?”
- „Uczeń zdolny”
- „Metody i formy pracy z uczniem zdolnym”
- „Jak pomóc rodzinie w profilaktyce zachowań dysfunkcyjnych”
- „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”
- „Wszechstronne wspomaganie ucznia szczególnie zdolnego”
- „Działania podnoszące skuteczność kształcenia”
- „System kontroli frekwencji i postępów w nauce”
- „Postępowanie w sprawach nieletnich”

Poszerzanie zasobu wiadomości i samodoskonalenie jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela. Dzięki radom szkoleniowym miałam możliwość dotarcia do informacji z zakresu profilaktyki i wychowania oraz spotykania kompetentnych ludzi, których wiedza i doświadczenie nieraz okazywały się być bardzo przydatne w mojej pracy.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach, konferencjach i szkoleniach metodycznych. Były to:
- „Przejrzysta Szkoła” – warsztaty organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
- „Jak żyć z poczuciem bezpieczeństwa i wiarą w siebie” - warsztaty organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
- „Przejrzysta Szkoła. Pilotażowe wdrażanie zasad przejrzystości w szkole” – szkolenie organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
- „Jak prowadzić lekcje i nie zwariować” – warsztaty prowadzone przez konsultanta Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
- „Komputer dla ucznia – doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych” – szkolenie organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
- „Myślenie naukowe w nowej podstawie programowej” – konferencja zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w ramach VII Olsztyńskich Dni Nauki
- „Komputer dla ucznia” – e-learningowe szkolenie zorganizowane przez CODN
- „Rola filmu edukacyjnego w nauczaniu” – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzięki ukończonym przeze mnie kursom przez cały czas udoskonalam swój warsztat pracy. Opracowuję i doskonalę narzędzia do pracy dydaktycznej poprzez tworzenie testów, sprawdzianów, kart pracy, prezentacji multimedialnych. Staram się uatrakcyjniać swoje lekcje, prezentując niestandardowe sposoby zapisu notatek, inne (często muzyczne) interpretacje utworów poetyckich. Zachęcam także uczniów do korzystania z Internetu, ucząc ich przy tym jak to robić rozsądnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem. Ciągle poszukuję metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w podstawie programowej i kompetencjach kluczowych. Podczas pracy w szkole stale dokonuję ewaluacji własnych działań poprzez sprawdzanie osiągnięć moich uczniów oraz wychowanków za pomocą ankiet, prezentacji, wyników egzaminów gimnazjalnych, sposobie ich zachowania i poprawy.
Dzięki współpracy z biblioteką szkolną miałam ciągły dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Na bieżąco studiowałam literaturę fachową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami. Starałam się analizować wybrane teksty i wykorzystywać je podczas pracy z uczniem, rodzicami i nauczycielami. Przez cały okres stażu gromadziłam ciekawe rozwiązania metodyczne w postaci scenariuszy lekcji, opracowań dotyczących metodologii pracy. Systematycznie dokonuję przeglądu stron internetowych w poszukiwaniu ciekawych artykułów i publikacji dotyczących nowatorskich rozwiązań metodycznych czy wychowawczych w kształtowaniu postaw uczniów. Aktywnie poszerzam swoja wiedzę kulturalno – oświatową poprzez udział w różnych formach kultury – teatr, kino, koncerty.
W swojej pracy umiejętnie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Tworzyłam zaproszenia, plakaty informacyjne, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania. Przy pomocy komputera przygotowywałam pomoce naukowe w postaci kart pracy, rysunków, schematów, prezentacji multimedialnych.
Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 3

POZNANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY

W trakcie trwania stażu na bieżąco śledziłam akty prawne – ustawy i rozporządzenia dotyczące systemu oświaty. Często korzystałam z Internetu, przeglądając strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zapoznałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, z procedurą awansu zawodowego, skupiając się zwłaszcza na Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r z późniejszymi zmianami ( 1 grudnia 2007r.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.