X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16073
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Iwona Prucnal

Stanowisko: nauczyciel matematyki

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2012r

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Chorzempa


Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2011 roku w Zespole Szkół nr 2 w Stobiernej na stanowisku nauczyciela matematyki. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§ 6 ust. 2 pkt 1).

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego.
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Małgorzatą Chorzempa. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy. Rezultatem rozmów był podpisany kontrakt.
3. Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
a) Statut Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej,
b) Regulamin pracy i wynagrodzenia
c) Wewnątrzszkolny system oceniania,
d) Program profilaktyczny szkoły,
e) Plan pracy Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej,
Ponadto wraz z innymi nauczycielami opracowałam Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej na rok szkolny 20112012.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie
są moje własne obowiązki i prawa. Natomiast bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
6. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych
c) rozkłady zajęć,
d) Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.
7. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2).

1. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki.
2. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program: Matematyka z plusem (kl. IV, kl. VI).
3. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania matematyki w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
4. Kryteria oceniania uczniów ujęłam w opracowanych przez siebie planach wynikowych nauczanego przedmiotu; z oczekiwanymi umiejętnościami zapoznałam zarówno uczniów, jak i rodziców.
5. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a) Koło matematyczne dla uczniów klasy VI ( zajęcia przygotowujące uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty jak i zajęcia dla uczniów słabych ).
b) Koło matematyczne dla uczniów klasy IV ( zajęcia z uczniami zdolnymi przygotowujące do konkursów jak i zajęcia dla uczniów słabych ).
Pracowałam również z uczniem z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w celu wyrównania szans edukacyjnych.
6. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Wraz z opiekunem stażu panią Małgorzatą Chorzempa przeprowadziłam szkolenie w ramach WDN. Tematem szkolenia była „Praca metodą projektu promująca efektywne techniki pracy zespołowej uczniów”
7. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli, zarówno w szkole jak i poza nią.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia realizowane były na Radach Pedagogicznych. We wszystkich uczestniczyłam, czego dowodem jest lista obecności.
Zewnętrzne formy doskonalenia:
a) „Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego” warsztaty zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie,
b) „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki. Zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD/ADD)” - warsztaty połączone z prezentacją oferty wydawniczej zorganizowane przez wydawnictwo GWO,
c) „ Matematyka TRZY – CZTE - RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz strategiach liczenia”- warsztaty organizowane przez wydawnictwo GWO.
d) „Udowodnij, że NIE!, Udowodnij, że TAK!”- warsztaty dotyczące dowodzenia matematycznego na egzaminach zewnętrznych. Co należy, a co warto zmienić w pracy na lekcji, żeby uczniowie mogli sprostać nowym wymaganiom? Organizowane przez wydawnictwo GWO.
e) „ Zapobieganie problemom dyscypliny w klasie”- warsztaty zorganizowane przez PCEN
w Rzeszowie.
f) „ Praca z uczniem mającym trudności w nauce”- warsztaty zorganizowane przez PCEN
w Rzeszowie.
g) „ Uwaga na czwartą klasę! ” Spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era i PCEN, dotyczące zmian w nowej podstawie programowej w nowym roku szkolnym w klasie 4.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze.
Moje doświadczenia wzbogacili również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
a) I. John Robertson „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?”
b) Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska „Polubić szkołę”
c) Bolesław Niemierko „ Miedzy oceną szkolną a dydaktyką”
Samodzielnie przygotowywałam wszystkie materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów.
8. Przeprowadziłam 1 lekcje w obecności pani Dyrektor i 9 lekcji w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą w obecności, której odbyły się. Omawianie moich lekcji przyczyniło się do w prowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia zajęć. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej.
9. Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególna uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczna i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
Przez cały rok prowadziłam zajęcia koła matematycznego dla uczniów kl. VI (1 godzina w tygodniu) i zajęcia z uczniem słabym w kl. VI (1 godzina w tygodniu), zajęcia z uczniami zdolnymi w kl. IV- przygotowujące do konkursu i zajęcia z uczniem słabym (1 godzina w tygodniu), zajęcia z uczniem z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej (1 godzina w tygodniu).
10. Przygotowywałam uczniów kl. IV do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „ Kangur Matematyczny ” w kategorii „Maluch”.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazywał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał stawiać czoło postawionemu problemowi.
11. Na lekcjach matematyki wykorzystywałam metody aktywizujące min.:
- burza mózgów
- pogadanka
- praca z tekstem i podręcznikiem
- ćwiczenia
- dyskusja dydaktyczna
- gry i zabawy (np. domino matematyczne)
- metoda nagród i kar ( w formie naklejek motywujących - tzw. „zachętki”)
- nagradzanie aktywności uczniów ocenami i plusami.
Z własnej inicjatywy zorganizowałam i przeprowadziłam „sesje z plusem” w klasie IV i VI.
12. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania w realizacji stażu.
W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
a) Plan rozwoju zawodowego,
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c) Przedmiotowy system oceniania,
d) Plany wynikowe,
e) Pomoce dydaktyczne,
f) Program działań wychowawczych na lekcjach matematyki,
g) Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów,
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie.
W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
a) WWW.eduforum.pl
b) WWW.gwo.pl
c) WWW.edukacja.edux.pl
d) WWW.szkolnictwo,pl
e) WWW.literka.pl
f) WWW.awans.net
g) WWW.men.gov.pl
h) WWW.profesor.pl
Zamieściłam również na stronie internetowej WWW.edukacja.edux.pl następujące dokumenty:
a) Plan rozwoju zawodowego
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Staram się poznać sytuację ucznia. W tym celu zapoznałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozmawiałam z rodzicami na spotkaniach wywiadowczych i spotkaniach indywidualnych. Ponadto byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i wychowawcami klas, których wychowanków uczyłam matematyki. Wszystkie te działania pozwoliły mi uporządkować informacje na temat sytuacji rodzinnej uczniów, tym sposobem mogłam dostosować wymagania biorąc pod uwagę sytuację w domu dziecka, tak ważną w procesie wychowania, nauczania i uczenia się.
3. Brałam udział w różnorodnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.
a) Byłam opiekunem uczniów kl. V i VI podczas wycieczki do Krakowa.
b) Byłam opiekunem podczas wycieczki rowerowej z klasami gimnazjum powiązanej z ogniskiem w leśniczówce.
c) Byłam członkiem w komisji próbnego egzaminu gimnazjalnego
d) Zorganizowałam lekcję pokazowa z dziedziny fizyki- „Fizyka w lotnictwie”
e) Brałam udział w szkolnej wigilii
f) Byłam członkiem komisji liczącej w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
g) Przygotowałam gazetkę szkolną z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
4. Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że matematyka nie musi być nudna i że można naprawdę dobrze się bawić ucząc się matematycznego myślenia: rebusy matematyczne, wiersze matematyczne, interaktywne zadania matematyczne. Poza tym zwracałam szczególną uwagę na to, by na lekcjach rozwiązywać zadania związane z życiem codziennym, po to by uzmysłowić dzieciom, że z matematyką mamy do czynienia każdego dnia i że bez znajomości podstawowych rzeczy nie da się żyć.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:
a) „ Ułamki zwykłe dziesiętne ” – 26.09.2011r. – kl. VI,
b) „ Trójkąty, czworokąty i inne wielokąty ” – 11.10.2011r. – kl. VI,
c) „ Skala na planach i mapach ”– 23.11.2011r. – kl. VI,
d) „ Czas- ćwiczenia ” –14.12.2011r. – kl. VI,
e) „ Pola powierzchni figur ” – 12.01.2012r. – kl. VI,
f) „ Ułamki zwykłe i liczby mieszane ” – 29.02.2012r. – kl. IV,
g) „ Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej ” – 12.03.2012r. – kl. IV,
h) „ Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków zwykłych ” – 18.04.2012r. –kl. IV,
i) „ Odejmowanie ułamków dziesiętnych ” – 16.05.2012r. – kl. IV.
Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych.
Przeprowadziłam z uczniami lekcje koła matematycznego klasie czwartej z wykorzystaniem komputera ( program „ Matlandia ” - zadania interaktywne), bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.


Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy poprzez zainteresowanie matematyką w szczególności uczniów zdolnych.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji zawodowej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka i pracę z nim nad dbanie o systematyczne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się również starała bardziej angażować w życie szkoły oraz angażować całą klasę do skupienia uwagi podczas lekcji i przestrzegania przez dzieci ustalonych zasad.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.


Stobierna, dnia 02.06.2012r. Opracowała: Iwona Prucnal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.