X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16044
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - na stopień nauczyciela mianowanego z I semestru roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego – na stopień nauczyciela mianowanego z I semestru roku szkolnego 2011/2012.
mgr Joanna Podsiedlik
nauczyciel Oddziału Przedszkolnego

§ 7 ust. 2 pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach*

• Współpraca z opiekunem stażu
We wrześniu 2011r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu xxx, gdzie wspólnie ustaliłyśmy cele wszelkich działań, które pozwolą mi w rozwijaniu własnych kompetencji zawodowych. Wspólnie z opiekunem stażu, opracowałam harmonogram zajęć hospitowanych przez opiekuna.
Podczas stażu byłam zobowiązana do opracowywania konspektów zajęć dydaktycznych. Ponadto obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także konsultowałam się z innymi nauczycielkami odnośnie pracy dydaktycznej. Takie rozwiązania pozwoliły mi w tym krótkim czasie zapoznać się z różnymi metodami i formami pracy pedagogicznej.
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć . Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie własnego warsztatu pracy.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, ze każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowanych zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój: techniki C. Freineta, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Dzięki nowatorskim metodom nauczania, pozwalam na wielostronny rozwój dzieci.
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu.
W początkowym etapie stażu wzięłam udział kilku szkoleniach metodycznych:
- „Indywidualne plany edukacyjno – terapeutyczne – zasady konstruowania i ewaluacji”
- „Ciało jako instrument – wykorzystanie elementów metod C. Orffa, E. Dalcroze’a w pracy z dziećmi”
- „Gry i zabawy przeciw agresji”
- „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci przedszkolnych”
Udział w tych szkoleniach znacznie poszerzył moją wiedzę na temat pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz zapoznałam się z procedurami organizowania pomocy PP dla dzieci słabszych jak i uzdolnionych.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
W listopadzie uczestniczyłam w spotkaniu Zespołu Edukacji Przedszkolno-Wczesnoszkolnej, gdzie podzieliłam się moimi spostrzeżeniami na temat wyników diagnozy, przeprowadzonej wśród dzieci 3,4 – letnich.
W styczniu na spotkanie zespołu przygotowałam referat pt: „Higiena dziecka w przedszkolu” aby uświadomić koleżankom, jak ważną rolę odgrywa higiena w wieku przedszkolnym i jak należy ją utrwalać małemu dziecku.
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
Od września 2011 roku, wspólnie z koleżanką, prowadzimy dziennik zajęć, w którym zapisujemy tematy pracy z dziećmi. Wspólnie z koleżanką, opracowałyśmy Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej, na cały rok szkolny 20112012. Plan ten został opracowany zgodnie z nową podstawą programową. Od września pracujemy na podstawie programu wychowania przedszkolnego Nowa Era : „Entliczek – Pentliczek. Ku dziecku”.
Do końca września opracowałam Plan Działań Wspierających oraz Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, dla 2 dzieci 4 – letnich, z problemami edukacyjnymi. Od 1 października przez 30 min. tygodniowo, pracuję z tymi dziećmi, rozwijając ich warsztat pracy, poprzez zajęcia manualne, poznawcze oraz zabawy logopedyczne. Wszystkie te działania zapisuje i doklejam do KIPD.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii dydaktyki oraz zagadnień oświatowych.
W trakcie trwania stażu, na bieżąco korzystałam z publikacji pedagogicznych tj.: „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczyciel przedszkola”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.

§ 7 ust. 2 pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych*
• Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanków i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
Prowadzona przeze mnie praca, stała i systematyczna obserwacja dzieci, badanie ich kompetencji i umiejętności, diagnozowanie rozwoju, pozwoliły na opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. Dużą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami wychowanków. Spójność działań rodziców i przedszkola zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Aby spełnić te wymagania zawsze dbałam i dbam o dobry kontakt z rodzicami, podejmując różnorodne formy współpracy z nimi. Główne formy tej współpracy to: zajęcia otwarte, uroczystości z udziałem członków rodziny, rozmowy indywidualne.
Praca z dziećmi niejednokrotnie wiąże się z różnorodnymi trudnościami, a także problemami. Na przestrzeni krótkiego czasu swojej pracy podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zawierciu. Współpraca ta polegała na podsuwaniu rodzicom możliwości korzystania z usług poradni w przypadku konkretnych trudności wychowawczych. W tej sytuacji w połowie listopada zorganizowałam spotkanie z logopedą z PPP w Zawierciu, w celu zbadania mowy i słuchu dzieci uczęszczających do przedszkola. Poznając opinię specjalisty mogłam również ukierunkować swoją pracę z tymi dziećmi. Ponadto byłam w stałym kontakcie z logopedą i na bieżąco przekazywałam rodzicom diagnozę i zalecenia specjalisty. Dla poszerzenia własnych wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową (www.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy.
Od polowy września do października, wspólnie z koleżanką, przeprowadziłyśmy diagnozę dzieci 3,4 – letnich, z której można było wyszczególnić 2 dzieci z problemami edukacyjnymi oraz 2 dzieci uzdolnionych plastycznie. Wszystkie te dzieci są objęte programem pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Na bieżąco rodzice tych dzieci są informowane o postępach oraz o farmach pomocy udzielanej z mojej strony.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
30 listopada 2011r. wspólnie z koleżanką, zorganizowałyśmy zabawę „Andrzejkową” dla dzieci 3,4 – letnich. Były to zajęcia otwarte dla rodziców, bez których pomocy, nie były by tak interesujące. Wspólnie z 4 mamusiami, wprowadziłyśmy dzieci w świat czarownic i czarodziejów.
• Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Wspólnie z koleżanką, przygotowałam w tym semestrze ciekawe imprezy przedszkolne:
- 30.11.2011r. – zabawa Andrzejkowa – zajęcia otwarte dla rodziców i z rodzicami.
- 5.12.2011r. – uroczystość Mikołajkowa – zajęcia otwarte dla rodziców, wspólna zabawa, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków o Mikołaju i dla Mikołaja.
- 20.01.2012r. – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wspólna zabawa przy pląsach muzyki.
Publiczna prezentacja przez dzieci swoich umiejętności i wiadomości przyczyniła się do wspomagania adaptacji dzieci w przedszkolu i rozbudzenia u nich wiary we własne możliwości oraz integracji całej społeczności przedszkolnej.
• Uczestnictwo dzieci w konkursach wewnątrz przedszkolnych oraz między przedszkolnych
Po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012, wspólnie z koleżanką Lidią Kowalską, przygotowywałyśmy 8 dzieci do udziału w zawodach sportowych zwanych „SPARTAKIADĄ”. Ćwiczyłyśmy z dziećmi codziennie, aby utrwalić nazwy poszczególnych konkurencji oraz rozwinąć sprawność ruchową. Ostatecznie 18.11.2011r. zawody sportowe wygrały wszystkie dzieci z poszczególnych przedszkoli Zawierciańskich. W nagrodę otrzymały medale oraz dyplomy.
Udział w tych zawodach pozwolił rozbudzić w dzieciach wiarę we własne siły oraz pomógł im poznać coś nowego, pomógł doświadczyć nowych doznań (rywalizacja, wygrana) na tak dużą skalę. Dla mnie z kolei przygotowywanie dzieci do tych zawodów było bodźcem do poszukiwań coraz to nowych, lepszych rozwiązań i pomysłów do podnoszenia jakości pracy przedszkola.
W styczniu 2012 roku, wspólnie koleżanką xxx, ogłosiłyśmy konkurs na „Najciekawsze Drzewo Genealogiczne”- praca z pomocą rodziców. 18 stycznia komisja wybrała z pośród 7 prac, I, II, III miejsce. 23 stycznia dzieci otrzymały drobne upominki oraz piękne dyplomy.
• Promocja placówki.
Na bieżąco przez cały czas trwania stażu, przekazuje zdjęcia, do umieszczenia na stronie internetowej przedszkola oraz ich opisów. Dostarczyłam również zdjęcia do prezentacji na korytarzu szkolnym.
Napisałam artykuł na podstawie pracy z dziećmi przedszkolnymi, pt: „Dzień Mamy i Taty w przedszkolu”, który został opublikowany w „Kwartalniku Towarzystwa Sympatyków Kromołowa – Kromołów wczoraj i teraz” w Nr 3 (51) 2011r.

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej*
Komputer to narzędzie bez którego współczesna edukacja nie może się obejść. Dzisiejszy nauczyciel powinien wykorzystywać go jako współczesny środek audiowizualny, jako multimedialne źródło informacji. Komputer usprawnia pracę nauczyciela, pomaga zaoszczędzić wiele czasu, a także wzbogacić zajęcia. Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi.
Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam:
• Dokumentację nauczyciela – miesięczne plany wychowawczo – dydaktyczne, karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć i uroczystości
• Pomoce do zajęć – karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci, znaczki na szuflady i półeczki szatni
• Pokaz slajdów pt: „Stroje Barokowe”
• Dekoracje Sali
• Zaproszenia, podziękowania
• Ogłoszenia i informacje dla rodziców
• Dokumentację związaną z awansem zawodowym
Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym. Na bieżąco korzystałam z poczty elektronicznej, która pozwalała mi na szybki kontakt z innymi nauczycielami, korespondencję i wymianę materiałów. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: www.men.gov.pl, www.literka.pl, www.edukator.org.pl, www.nowaera.pl

§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań*
• Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgnęłam do literatury fachowej: Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”, Monika i Marcin Gajdowie „Rodzice w akcji. Jak przekazywać dzieciom wartości”, Anna Franczyk i Katarzyna Krajewska „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”.
W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, a także agresji wśród wychowanków, pomocna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Pani pedagog naszej szkoły podpowiedziała jak prowadzić zajęcia aby zminimalizować zachowania agresywne u niektórych dzieci.
Dzięki szkoleniu jakie pani metodyk zorganizowała dla nauczycieli przedszkolnych z panią psycholog, mogłam zdiagnozować (przypadek xxx) i objąć ich programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to dzieci z trudnościami wychowawczymi, a w szczególności z problemami edukacyjnymi.

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż*
• Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Na początku roku szkolnego 2010/2011, ukierunkowując swoją drogę zawodową, szczegółowo przeanalizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz procedury awansu zawodowego, tj. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580); Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Co w konsekwencji przyczyni się do ulepszenia jakości pracy przedszkola jak i pracy własnej.
• Pogłębienie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn. zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. dotyczące podstawy programowej,
- Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. dotyczące programów nauczania.
• Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły.
- Statut Szkoły,
- Plan Rozwoju Szkoły,
- regulaminy placówki

Na bieżąco zapoznaje się z dokumentami dotyczącymi zasad funkcjonowania Zespołu Szkół w tym zasad funkcjonowania Przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.