X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15979
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - bibliotekarza

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:.....................................
Okres stażu: od 1 września 2011r. do 31 maja 2012r.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Łubnicy
Stanowisko: nauczyciel- bibliotekarz
Wykształcenie: magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr ........................................

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Pracę w Szkole Podstawowej w Łubnicy na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza rozpoczęłam 1 września 2011 roku i tym samym zapoczątkowałam swój staż nauczycielski. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności merytoryczne i dydaktyczne, podniesie efektywność mojej pracy przyczyniając się do doskonalenia jakości usług świadczonych przez placówkę. Zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego skorelowane były z potrzebami placówki i wynikały z powinności nauczyciela stażysty (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §6 ust.1). Ich realizacja pozwoliła mi sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §6 ust. 2).
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 13 września 2011 roku, poprzez:

§ 6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel
odbywa staż

1. Podejmując awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z procedurą tego awansu i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.( Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Na bieżąco analizowałam publikacje z zakresu awansu zawodowego nauczyciela stażysty ukazujące się w prasie pedagogicznej i Internecie.
2. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy lekcji oraz notatek z obserwacji lekcji. Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia własnego warsztatu pracy. Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzone na potrzeby realizowanych zadań scenariusze lekcji wykorzystam w kolejnych latach pracy.
3.Dokonałam analizy dokumentów regulujących organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły oraz biblioteki szkolnej:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (DZ.U. 1991, nr 95, poz. 425);
•Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku – o bibliotekach (Dz.U. z 1997, Nr 85, poz.539 z późn.zm.)
•Statut Szkoły Podstawowej w Łubnicy
• Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
•Plan pracy biblioteki szkolnej
• Regulamin biblioteki szkolnej
4.Poznałam i opanowałam zasady prowadzenia dokumentacji bibliotecznej:
- Księgi inwentarzowe księgozbioru;
- Dowody wpływów i ubytków;
- Rejestr ubytków
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
- dziennik biblioteki szkolnej
Wnikliwe studiowanie wewnętrznych dokumentów stanowiących o organizacji szkoły przyczyniło się do poznania przeze mnie ogólnych celi , zadań i organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Łubnicy. Dowiedziałam się jakie są organy szkoły, ich zadania i obowiązki. Dokonałam analizy zapisów w tych dokumentach oraz sposobów ich prowadzenia.
5. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Dokładnie przeanalizowałam również ryzyko zawodowe dla nauczycieli – bibliotekarzy. Uświadomiłam sobie jakie są potencjalne źródła zagrożenia w pracy nauczyciela-bibliotekarza oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wiedzę tę wykorzystywałam przestrzegając zasad BHP w codziennej pracy.

§ 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Przystępując do stażu na nauczyciela kontraktowego, wspólnie z opiekunem, opracowałam harmonogram zajęć obserwowanych. Zakładał on mój udział w charakterze obserwatora w dwóch godzinach zajęć w miesiącu przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Istotnym elementem obserwowanych zajęć było ich omówienie i analiza z osobami, w obecności, których zajęcia się odbywały. Szczególną uwagę w swych obserwacjach zwracałam na kwestie merytoryczne oraz dydaktyczne. Notatki i wnioski prezentowałam opiekunowi ucząc się formułowania celów, dostosowywania form i metod pracy.
Poprzez obserwacje i rozmowy z nauczycielami prowadzącymi, wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia lekcji. Wdrożyłam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy, które zaobserwowałam na lekcjach.
2.Zgodnie z planem rozwoju zawodowego, wspólnie z opiekunem, opracowałam harmonogram zajęć do samodzielnego prowadzenia. W ramach tego zadania przeprowadziłam 11 lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej w obecności opiekuna i dyrektora szkoły. Po zajęciach rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych lekcji. Omówienie moich lekcji przez opiekuna przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Obserwacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej. Efektem lekcji obserwowanych są przygotowane przeze mnie scenariusze wszystkich przeprowadzonych zajęć i konkursów.
3.W czasie trwania stażu w ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy i metod pracy uczestniczyłam w :
• Posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Szkoleniowych radach
• Warsztatach ,,Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy”. Zdobytą wiedzę wykorzystałam na zajęciach bibliotecznych, stosując ruch przy muzyce, który wprowadza do zajęć odprężenie oraz zaspokaja naturalną u każdego dziecka potrzebę ruchu.
• Kursie ,,Sposoby wspierania rodziców w skutecznym i świadomym stymulowaniu rozwoju dziecka”.
• Szkoleniu ,,Dysleksja a dyskalkulia” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. Dzięki temu szkoleniu zapoznałam się ze zjawiskiem dysleksji i dyskalkulii w świetle najnowszych wyników badań oraz przepisów prawnych.
• Cyklu szkoleń poświęconych pracy w bibliotece szkolnej m.in. ,,Biblioteka szkolna we współczesnym świecie”, ,,Zbiory biblioteki szkolnej” oraz ,,Praca z czytelnikiem biblioteki szkolnej” zorganizowanych przez CDN Leszno. Uważam, że wiedza, umiejętności i doświadczenie, które zdobyłam w czasie tych spotkań wpłynęły na poprawę jakości pracy biblioteki szkolnej. Dzięki tym spotkaniom poznałam ciekawych ludzi i nawiązałam kontakty zawodowe. Dzieliłam się swoja wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi bibliotekarzami.
• Kursie ,,Czytanie ze zrozumieniem jako priorytetowa umiejętność ucznia” zorganizowanym przez CDN w Lesznie. Zaprezentowane ćwiczenia wykorzystałam podczas zajęć bibliotecznych, co przyczyniło się do podniesienia poziomu czytania ze zrozumieniem przez uczniów, zwłaszcza uczniów słabych z trudnościami.
• Szkoleniu ,,Twórcze nauczanie- rzecz o wspieraniu twórczej postawy uczniów zorganizowanym przez ODN w Poznaniu. Dzięki szkoleniu uświadomiłam sobie, że twórczość zapewnia połączenie dynamicznego uczenia się w harmonii z potrzebami społecznymi i potrzebami samorealizacji.
• Studia podyplomowe ,,Muzyka, plastyka, wiedza o kulturze”
4.Sukcesywnie pogłębiałam swoja wiedzę studiując literaturę pedagogiczną z zakresu nowoczesnych form, metod i środków pracy z czytelnikiem i uczniem. Z książek uczyłam się jak należy rozmawiać z dziećmi, by nas słuchały(Mazlish Elaine, Faber Adele ,, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”)oraz jak rozwiązywać problemy młodzieży(Joanna Danielewska ,,Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia”, Klaus Schaeffer ,,Jak przeżyć szkołę?”). Korzystałam z licznych czasopism bibliotekarskich (,,Poradnik bibliotekarza’, ,,Biblioteka w szkole”, ,,Vademecum nauczyciela bibliotekarza”), co pozwoliło poszerzyć wiedzę z dziedziny bibliotekoznawstwa. Cenne informacje przekształciły się w ciekawe pomysły na lekcje biblioteczne, scenariusze zajęć i wystaw. Zdobytą wiedzę wzbogacali także inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
5.W ramach kształcenia w zakresie wykorzystania komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym całą dokumentację stażu przygotowałam z wykorzystaniem komputerowych programów użytkowych. Prowadzone przeze mnie lekcje wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi prezentowanymi przy użyciu komputera i zestawu multimedialnego. Dzięki nim zajęcia stają się atrakcyjniejsze i łatwiej zapamiętać dany materiał poprzez wizualizację. Uczniowie w procesie dydaktycznym wykorzystują więcej zmysłów. Wykorzystywałam zasoby Internetu podczas przygotowania konspektów lekcji i pomocy dydaktycznych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.

§ 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Począwszy od pierwszych tygodni mojej pracy często rozmawiałam z uczniami przebywającymi w bibliotece przed i po lekcjach w celu poznania środowiska, problemów oraz zainteresowań. Służyłam pomocą w odrabianiu lekcji. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności m. in. nieufności, nieśmiałości, lęku. W ramach literackich spotkań z książką raz w miesiącu na lekcjach bibliotecznych czytałam książki ,są to m.in. bajki których jeszcze nie znają uczniowie, książki o dobrym wychowaniu oraz savoir-vivre. W prowadzonych działaniach edukacyjnych staram się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka. Jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego przeprowadziłam ankietę dotyczącą biblioteki szkolnej, jej księgozbioru oraz zainteresowań czytelniczych uczniów.
2. Jako nauczyciel bibliotekarz utrzymuję współpracę z Biblioteką Publiczną w Wielichowie. Uczestniczyłam z uczniami z klas I-III w konkursie ,,Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez bibliotekę. Pomagałam im w przygotowaniach do konkursu, przeprowadziłam etap szkolny tego konkursu oraz zawiozłam ich prace do Biblioteki w Wielichowie.
3.Współpracowałam także z Przedszkolem w Łubnicy. W ramach akcji ,,Klasa IV czyta dzieciom” uczniowie czytali przedszkolakom bajki oraz przygotowaliśmy krótkie zagadki i zadania dotyczące treści przeczytanych bajek. Moi uczniowie są usatysfakcjonowani tym, że mogą podzielić się wiedzą czytelniczą a także umiejętnościami aktorskimi z młodszymi kolegami. Działania te sprawiają, że potrafią integrować się z dziećmi. Chętnie przygotowali dla nich zagadki i zadania. Dzięki temu uczą się samodzielności i kreatywności.
4. Nawiązałam także współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam z nimi sprawę czytelnictwa uczniów i metody zwiększenia efektywności czytania. Każdy wychowawca otrzymał wykaz czytelnictwa w jego klasie zawierający ilość książek przeczytanych przez każdego ucznia, ilość wszystkich książek oraz średnią klasową. Poprzez takie działania uczniowie mogli rywalizować między klasami w zakresie wypożyczonych woluminów. Podczas odwiedzin uczniów w bibliotece zachęcałam do korzystania ze zbiorów biblioteki, udzielałam porad w wyborze lektury pedagogicznej i innej, w zależności od potrzeb uczniów. W październiku i marcu odbył się w bibliotece kiermasz książek- uczniowie mogli zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz doposażyć swoją domową biblioteczkę, a Hurtownia Taniej Książki przekazała na rzecz biblioteki darmowe książki. Jak tylko było to możliwe starałam się zakupić nowe książki , mając na uwadze bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli. Przygotowywałam wystawy książek wydawnictw edukacyjnych współpracujących z naszą placówką: EGMONT, Siedmioróg, GWO, Nowa Era.
5. W ciągu roku szkolnego przygotowałam merytorycznie i zorganizowałam konkursy: czytelniczy ,,Baśnie Andersena” dla klas II-III oraz ,,Wiersze Tuwima” dla klasy IV, plastyczny: ,,Kartka Bożonarodzeniowa”. Opracowałam samodzielnie pytania konkursowe korzystając z własnej wiedzy i doświadczeń. W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” wraz z uczniami klasy IV czytaliśmy bajki uczniom naszej szkoły oraz przedszkolakom z Przedszkola w Łubnicy. Raz w miesiącu przygotowywałam gazetki tematyczne m.in. Książko przyjaciółko moja”, ,,Ja jestem książka”, ,,Bohaterowie bajek i baśni-misie”, ,,Zalety książki”. Swoją wiedzą i pomocami dydaktycznymi dzieliłam się z innymi nauczycielami.
6. Nawiązałam współpracę z kółkiem teatralnym podczas której pomagałam w przygotowaniu przedstawień: ,,Kot w butach” oraz ,,Calineczka”.
7. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu imprez związanych z życiem szkoły m.in.:
• Festyn Rodzinny
• ,,Pasowanie na ucznia” w klasie pierwszej
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Uroczystości otwarcia nowego boiska
• Warsztatach artystycznych
• Występ cyrkowy
• Dyskoteka andrzejkowa
• Wigilia dla pracowników szkoły
• Dyskoteka z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Wieczorek Walentynowy
Byłam członkiem komisji w konkursie recytatorskim ,,Ojczyzna w poezji” oraz konkursie ortograficznym ,,Mistrz ortografii 2012”. Ponadto pełniłam funkcję opiekuna nad dziećmi podczas wyjazdów do kina i na basen do Zielonej Góry, na kręgle do Wielenia oraz podczas rekolekcji wielkopostnych.

§ 6 ust. 2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez okres mojego stażu obserwowałam niejednokrotnie zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Jencz – opiekuna stażu zwracałam szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji oraz różnorodność metod pracy. Prowadziłam również zajęcia ,w których obserwatorem była moja opiekun stażu. Każde takie zajęcia dokładnie omawiałyśmy bezpośrednio po ich zakończeniu. W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam trzy lekcje obserwowane przez Panią Dyrektor. Zajęcia te poprzedziłam przygotowaniem konspektów omówieniem ich z opiekunką stażu oraz Panią Dyrektor. Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzone na potrzeby realizowanych zadań scenariusze lekcji wykorzystam w kolejnych latach pracy. Po zakończeniu stażu i powtórnej analizie planu rozwoju zawodowego mogę stwierdzić, ze udało mi się zrealizować wszystkie swoje założenia.


Podsumowanie.
Celem nauczyciela-bibliotekarza powinno stać się osiągniecie poziomu własnego rozwoju zbliżonego do ideału, który oprócz satysfakcji uczniów , nauczycieli i użytkowników biblioteki stanowi także istotny czynnik przeciwdziałający wszechobecnej rutynie i monotonii, które staja się głównym powodem spadku atrakcyjności świadczonych usług.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom użytkowników biblioteki szkolnej. Rzetelnie realizowałam zadania wynikające z zajmowanego stanowiska i planu rozwoju osobistego. W podejmowanych działaniach korzystałam z pomocy i wskazówek opiekuna stażu. Dzięki różnorodnym zadaniom realizowanych w placówce wzbogaciłam swoją wiedzę, zyskałam nowe umiejętności, udoskonaliłam własny warsztat pracy co w znacznym stopniu podniosło jakość świadczonych przez bibliotekę usług. Zauważyłam, że najlepsze efekty dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Zwróciłam uwagę na istotną dla mnie rzecz, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich a także zrozumieć ich zachowania i reakcje. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę biblioteki, nauczanie młodzieży poprzez uświadamianie im czym jest książka i media, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzenie u uczniów potrzeby czytania oraz uświadomienie im sensu istnienia książki. Poprzez owocną pracę oraz dobre relacje z uczniami to założenie udało mi się zrealizować.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego dokształcania swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem moich kompetencji bibliotecznych i pedagogicznych, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.