X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15129
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (GIMNAZJUM)

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

Sprawdzian pisemny
- termin przeprowadzenia sprawdzianu podawany jest uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
uczniowie przed sprawdzianem informowani są z jakiego będzie on materiału oraz jaka będzie forma sprawdzianu
zapowiedziany sprawdzian zapisywany jest w dzienniku lekcyjnym
poprawione sprawdziany są oddawane maksymalnie 2 tygodnie później
uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od otrzymania sprawdzianu – sam musi zgłosić chęć poprawy nauczycielowi
sprawdziany są obowiązkowe – uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły
w przypadku, gdy uczeń ucieknie ze sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną
Nieprzygotowanie do sprawdzianu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę

Kartkówka
trwa około 10-15 minut
obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji
nie jest zapowiadana wcześniej
poprawione kartkówki są oddawane maksymalnie 2 tygodnie później
Pisemne prace uczniów sa przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny

Odpowiedź ustna
uczeń udziela odpowiedzi ustnej przynajmniej 1 raz w semestrze
obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji
po odpowiedzi nauczyciel informuje ucznia o popełnionych błędach i pozytywach

Prace domowe
zadawane są z reguły po każdej lekcji
odrabiane są na następną lekcję po ich zadaniu chyba, że nauczyciel poda inny termin
nie wszystkie prace domowe są oceniane, jednak każda praca powinna być sprawdzona
uczeń ma obowiązek zanotować każdą pracę w zeszycie

Aktywność
Za aktywność na lekcji, zgłaszanie się do odpowiedzi uczeń otrzymuje plusa
Jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji, nie wykonuje żadnych zadań i poleceń nauczyciela otrzymuje minusa
Za trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą
Za trzy minusy niedostateczną

2. Zasady obowiązujące na lekcji
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych dwukrotnie w semestrze zaznaczone w dzienniku zajęć edukacyjnych symbolem „np.” Fakt ten powinien zgłosić na początku lekcji, po sprawdzeniu listy obecności. Zaległości powinien wyrównać na nastepną lekcję. Po wykorzystaniu limitu za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Przez nieprzygotowanie się do lekcji należy rozumieć: brak pracy domowej, brak zeszytu, niegotowość do lekcji, odpowiedzi, kartkówki.
Nieobecność na lekcji nie zwalnia z przygotowania i możliwości odpowiedzi.
Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące tematy wynikające z jego nieobecności.
Nie przewiduje się, aby uczeń dopiero pod koniec semestru poprawiał oceny otrzymane w ciągu semestru.
Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie ze statutem gimnazjum.
Udział w konkursach przedmiotowych w zależności od uzyskanych wyników nagradzany jest oceną celująca

3. Sposób oceniania

1. Ocenianie wyraża się według skali:
celujący-6
bardzo dobry-5
dobry-4
dostateczny-3
niedostateczny-1
Dopuszcza się stawianie znaku „+” lub „-„ przy ocenach cząstkowych
Sprawdziany zapisywane są w dzienniku lekcyjnym czerwonym długopisem, kartkówki zielonym zaś pozostałe oceny niebieskim lub czarnym
2. Minimalna liczba ocen bieżących, jaką uczeń musi uzyskać w ciągu jednego semestru to co najmniej 4 oceny
3. Końcowa ocena nie może być średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych, ponieważ każda z ocen ma różną wartość. Prace domowe mają niższą wartość niż prace wykonane na zakończenie rozdziału, sprawdzające większą partię materiału. Z kolei sprawdziany, testy pisane samodzielnie w klasie mają wartość najwyższą
4. Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną za 1 i 2 semestr

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.