X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15950
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROZWOJU PLANU ZAWODOWEGO

nauczyciel kontraktowy
mgr Alicja Marcinkowska
ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego


Okres trwania stażu: 01.09.2003 – 31.05.2007 r.,

SFERA ORGANIZACYJNA

Lp. / Zadania do realizacji / Formy realizacji podjętych zadań

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Moim opiekunem stażu w okresie 01.09.2003-30. 05.2007 była mgr Barbara Bortel.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego. Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, dotyczące awansu zawodowego:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 – tekst ujednolicony, z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Przeanalizowałam dokumentację Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
1. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego wraz z załącznikami:
- Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Klubu Młodzieżowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin użytkowania szatni szkolnej,
- Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Nadawania Tytułu „Zasłużony Uczeń Szkoły”,
- Regulamin Konkursu „Najlepsza Klasa”,
- Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Biblioteki – Multimedialnego Centrum Informacji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- Regulamin Egzaminów Poprawkowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
2. Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
3. Program Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2004-2008.
4. Plan Pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
5. Regulamin Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wprowadzony w życie zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 10.09.2004r.
6. Program Profilaktyki Szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
7. Szkolny Program Interwencji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadziłam zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć dotyczące mojej pracy w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

1. W ramach współpracy z rodzicami dokonywałam w klasach II, III i I wyboru Trójki Klasowej Rodziców, która reprezentowała rodziców w spotkaniach Rady Rodziców.
2. W 2003 roku współtworzyłam Szkolny Program Interwencji (byłam współodpowiedzialna za rozdział: „Papierosy”).
zał.1
3. W ramach realizacji zadań szkoły wynikających z planu pracy placówki brałam udział w przeprowadzeniu pomiaru dydaktycznego:
- w 2005 roku z przedmiotu „usługi turystyczne”,
zał.2
- w 2007 roku z przedmiotów „usługi turystyczne” i „marketing w hotelarstwie”,
zał.3
zał.4
Przygotowałam analizę wyników pomiaru dydaktycznego, które zostały przedstawione i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
4. Przygotowywałam również szczegółową analizę wyników nauczania ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn ocen niedostatecznych w poszczególnych klasach.
Przykład: zał.5
5. W 2007 roku uczestniczyłam w ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
zał.6
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.Po ukończonym okresie stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.

SFERA OSOBISTA

1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. W każdej klasie, w której uczę zawsze dokonuję analizy możliwości uczniów ze szczególnym uwzględnieniem opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej W indywidualnych przypadkach dostosowuję wymagania edukacyjne do możliwości ucznia, które uwzględniam w odpowiedziach ustnych, sprawdzianach, bieżącym ocenianiu ucznia.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
1. Uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:
- „Doskonalenie kompetencji interpersonalnych ułatwiających rozumienie rzeczywistości szkolnej i zachowań ucznia”,
zał.7
- „Pierwsza pomoc przedlekarska, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Postępowanie w przypadku złamania, zranienia. Urazy mechaniczne”,
zał.8
2. Uczestniczyłam w Forum Pedagogicznym min. na temat:
- „Środki multimedialne a problemy dydaktyczno– wychowawcze szkoły”,
zał.9
- „Wagary szkolne – przyczyny, skutki, środki zaradcze”,
zał.10
- „Eksperymentalna Szkoła Tadeusza Łopuszańskiego w Rydzynie a poglądy współczesnej młodzieży”,
zał.11
- „Narkotyki. Przyczyny – objawy – próby profilaktyki”,
zał.12

- „Motywy uczenia się”,
zał.13
- „Aspekty prawne i wychowawcze w pracy z niedostosowanymi społecznie”,
zał.14
3. W 2007 roku współtworzyłam projekt warsztatów „Belfer na drodze do samodoskonalenia”,
zał.15
zał.16
zał.17
4. Brałam również udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie i Polskie Zrzeszenie Hoteli, które szczegółowo przedstawiam w sferze dydaktycznej pkt 8

3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
W okresie stażu moim celem było ukończenie studiów podyplomowych z zakresu geografii, jednak ze względu na uwarunkowania rodzinne naukę przerwałam.
4. Studiowanie fachowej literatury.W całej mojej pracy dydaktycznej studiuję fachową literaturę. Analizuję i aktualizuję wiedzę i treści merytoryczne dotyczące pracy w turystyce, hotelarstwie, marketingu. Stałymi pozycjami wykorzystywanymi w pracy są:
a) czasopisma:
- prenumerowane: „Hotelarz”, „Rynek Turystyczny”,
- „Świat Hoteli”,
b) podręczniki:
- „Kultura zawodu”, „Trudne rozmowy w interesach”, „Savoir - vivre w biznesie”, „Język ciała, gestów i zachowań”,

- „Organizacja turystyki w Polsce”, „Turystyka”, „Kompendium wiedzy o turystyce”, „Obsługa ruchu turystycznego”, „Marketing w turystyce”, „Produkt turystyczny”, „Vademecum pilota grup turystycznych”, „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, „Europa. Geografia turystyczna”,
- „Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności”, „Organizacja i technika pracy w hotelarstwie”, „Hotel – programowanie, projektowanie, wyposażenie”, „Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych”, „Organizacja i technika usług gastronomicznych”,
- „Marketing”, „Marketing usług hotelarskich”, „Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej”,

5. Wymiana wiadomości i doświadczeń.
1. Bardzo ważna a przede wszystkim motywująca dla mnie jest ocena moich zajęć w ramach lekcji koleżeńskich przez nauczycieli naszej szkoły, a szczególnie przez opiekuna stażu.

Przykłady: zał.18
zał.19
zał.20
zał.21
zał.22
zał.23
2. Bardzo sobie cenię możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych, szczególnie z przedmiotów: technologia informacyjna, pracownia ekonomiczno - informatyczna, technika biurowa.
3. Współpracowałam też z nauczycielami szkół hotelarskich min. z Kutna, Konina. Tworzyłyśmy materiały ułatwiające przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (opracowywałyśmy testy, przygotowywałyśmy zadania z rozwiązaniami, rozwiązania do zadań ze stron internetowych dla hotelarzy)- kontakt telefoniczny, e-mail’owy, spotkania w czasie Targów Turystycznych, szkoleń oraz konferencji organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Hoteli.
4. W okresie odbywania stażu w maju 2003 r., oraz lutym 2007 r., prowadziłam zajęcia w obecności studentów Podyplomowych Studiów Pedagogicznych z zakresu marketingu, turystyki, hotelarstwa. Moim zadaniem była również analiza scenariusza zajęć i ocena sposobu prowadzenia zajęć przez praktykanta.
Przykłady: zał.24
zał.25
zał.26
zał.27
zał.28
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole.
1. Od 2002 roku jestem odpowiedzialna za współpracę z leszczyńskimi mediami. Moim zadaniem jest przygotowanie zaproszeń i dostarczenie lub przekazanie informacji do Telewizji Leszno, Radia Elka, Radia Eska, Dziennika ABC, Panoramy Leszczyńskiej, Głosu Wielkopolskiego.
zał.29
2. Od 2003 roku jestem opiekunem sekcji redakcyjnej Samorządu Uczniowskiego (wraz z uczniami przygotowywałam zaproszenia na imprezy zorganizowane przez SU, aktualizowaliśmy gazetki ścienne „ZSE w mediach”, „Aktualności SU”, przygotowywaliśmy plansze ze zdjęciami dokumentujące imprezy szkolne). W latach 2003-2005 przygotowywałam aktualności Zespołu Szkół Ekonomicznych i Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły,
a od 2006 roku przygotowuję wyłącznie materiały na temat działalności Samorządu Uczniowskiego.
zał.30
3. Co roku w ramach Drzwi Otwartych Zespołu Szkół Ekonomicznych przygotowuję wystawę prezentującą zawód: technik hotelarstwa. Dodatkowo w tym roku przygotowywałam tekst wystąpienia prezentującego w/w zawód oraz wystawę pt. „Maski”.
4. W 2005 roku wraz z pedagogiem szkolnym uczestniczyłam w spotkaniach z gimnazjalistami z Kąkolewa, Osiecznej, Ponieca, prezentując ofertę naszej szkoły.
5. W 2005 roku reprezentowałam Zespół Szkół Ekonomicznych podczas Targów Edukacyjnych zorganizowanych w Zespole Szkół Technicznych.
6. W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęłam przygotowania do debaty na temat Światowego Dnia Turystyki, która odbędzie się we wrześniu 2007 roku, w tym celu złożyłam wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Zostały już poczynione pierwsze prace organizacyjne.
zał.31
7. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnokształcących, edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych wynikających z planu pracy oraz specyficznych potrzeb szkoły. 1. W roku 2003 i 2004 opracowałam pieszą trasę I i II Rajdu Ekonomika” oraz byłam przewodnikiem grup; na II i III „Rajd Ekonomika” przygotowywałam dodatkowo bony uprawniające do konsumpcji, w czasie III Rajdu byłam odpowiedzialna za przebieg spotkania na mecie Rajdu.
2. W 2003 roku, który został ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych w ramach Koncertu Andrzejkowego „Uczniowie-Uczniom” byłam współorganizatorem wystawy prac plastycznych wykonanych przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zostało zlicytowanych kilka prac, z których dochód został przekazany wychowawcy dzieci.
zał.32
zał.33
3. W 2003 roku wspólnie z klasą przygotowaliśmy Wigilię dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.
4. W latach 2003-2005 wspólnie z klasą organizowaliśmy balik dla dzieci pracowników szkoły.
5. W 2004 roku przygotowałam występ artystyczny
z okazji Dnia Edukacji Narodowej („Bezludna Wyspa”)
6. W 2004 roku zorganizowałam kilkanaście nagród na „Mikołajkową Loterię Fantową” a za zebrane środki pieniężne pomagałam przygotować wartościowe paczki świąteczne 15 najbardziej potrzebującym uczniom szkoły.
Zorganizowałam również drobne nagrody na „Loterię Świąteczną” w 2006 r., a w 2007r., na loterię fantową „Kawiarenki Walentynkowej”, z której dochód był przeznaczony dla ucznia naszej szkoły.
7. W 2005 roku uczestniczyłam w przygotowaniach pierwszego Koncertu Noworocznego „Nauczyciele-Uczniom i Rodzicom”. Moim zadaniem było przygotowanie zaproszeń dla rodziców, zaproszeń dla gości oraz podziękowania dla osób, dzięki którym mogliśmy przygotować wiele imprez szkolnych oraz zorganizować w/w koncert. Dodatkowo brałam udział w części artystycznej koncertu (pokaz kolekcji, prezentacja utworu muzycznego).
8. Od lutego 2007 roku jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego, nadzoruję sekcję redakcyjną, techniczną oraz naukową.

W ramach działalności SU:
- przeprowadziłam akcję „Góra grosza”,
zał.34
- Wybory do SU,
zał.35
- przeprowadziłam Referendum wśród uczniów w sprawie noszenia mundurków,
- przygotowałam projekt „Pierwszego Dnia Wiosny”,
- przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy dla ucznia Zespołu Szkół Technicznych; przeprowadziliśmy akcję „Proszek dla Jagody”,
- uczniowie uczestniczyli w przedświątecznych zbiórkach żywności w leszczyńskich supermarketach: listopad 2004r., grudzień 2006r., marzec/kwiecień 2007r.,
zał.36
zał.37
zał.38
- przeprowadziliśmy Konkurs Kartek i Stroików Świątecznych,
- zorganizowałam RUN (Rodzice-Uczniowie-Nauczyciele),
zał.39
- reprezentowaliśmy ZSE na Dniu Integracji Europejskiej prezentując Włochy ( zajęliśmy 1 miejsce)
zał.40
zał.41
- zorganizowaliśmy IV Rajd Ekonomika,
zał.42
Moje zaangażowanie zostało już wcześniej zauważone, dowodem na to jest Nagroda Dyrektora Szkoły przyznana w 2004 roku.

SFERA DYDAKTYCZNA

1. Organizacja pracy dydaktycznej. Podstawą efektywnej pracy było opracowanie do nauczanych przedmiotów plany wynikowe, kryteria oceniania oraz przedmiotowy system oceniania. W trakcie studiowania fachowej literatury wyżej wymienione dokumenty zostały zaktualizowane.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Najważniejsze doświadczenie dla mnie to obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu „pracownia ekonomiczno – informatyczna” (obsługa ekonomicznych programów komputerowych, prowadzenie kadr, obsługa sprzedaży; prowadzenie księgi przychodów i rozchodów”)
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Przynajmniej dwa razy w roku szkolnym prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu według wcześniej przygotowanego i omówionego scenariusza zajęć. Każda przeprowadzona lekcja została szczegółowo przeanalizowana i oceniona.
Przykłady: zał.43
zał.44
zał.45
zał.46
4. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
1. Przygotowując się do zajęć lekcyjnych bardzo często korzystałam z informacji znajdujących się na stronach internetowych, m.in. www.hotelarze.pl (opracowywania, analizy, testy).
2. Przynajmniej raz w semestrze uczniowie mają zajęcia w Multimedialnym Centrum Informacji (praca z internetem – wskazanie pomocniczych stron internetowych, korzystanie z encyklopedii multimedialnej w celu przygotowania pomocy naukowych, referatów dujących się na stronach internetowych).

3. Przeanalizowałam ofertę programów komputerowych do wykorzystania na zajęciach dotyczących hotelarstwa. Zamówiłam program komputerowy „Recepcja hotelowa”, który będzie przygotowywał uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2007/2008.
5. Organizowanie wycieczek przedmiotowych.
1. Od 2000 roku organizuję wspólnie z wychowawcami klas hotelarskich wyjazd na Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu w ramach przedmiotów: usługi turystyczne i marketing w hotelarstwie.
2. W ramach przedmiotu: kultura zawodu organizowałam spotkania klas w gabinecie kosmetycznym „Bellissima”.
3. W ramach przedmiotu: usługi turystyczne realizując rozdział „Informacja turystyczna”, organizowałam spotkania w leszczyńskim punkcie Informacji Turystycznej.
4. Również w ramach przedmiotu: usługi turystyczne i marketing w hotelarstwie zwiedzaliśmy z klasami wystawy:
- „Prezentacja gmin” (cykl wystaw),
- „Spotkania wokół globusa” (cykl wystaw),
- „Leszno – Region”,
- „Dwory i pałace”,
5. W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowałam wyjazd dla dwóch klas hotelarskich do hotelu Novotel w Poznaniu oraz do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, gdzie oprócz spotkania z przedstawicielami uczelni, zorganizowałam warsztaty z zakresu obsługi konsumenta.
6. W roku szkolnym 2006/2007 w ramach przedmiotu: organizacja i technika pracy zorganizowałam wycieczkę do hotelu „Zamek w Rydzynie”, która oprócz zwiedzenia miała na celu przygotowanie uczniów do pierwszej praktyki zawodowej; uczniowie wysłuchali również wykładu „ Praca w recepcji hotelowej”.
6. Współpraca z przedstawicielami poszczególnych branż
1. W ramach przedmiotu: marketing w hotelarstwie, realizując rozdział „Model gościnności” w latach 2002-2004 zapraszałam na zajęcia Kierownika hotelu Akwawit, a od 2003 zapraszam na zajęcia z marketingu w hotelarstwie oraz organizacji i techniki pracy w hotelu przedstawiciela jedynego hotelu Intercontinental w Polsce.
2. Od 2003 roku współpracuję z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Organizujemy dla klas maturalnych dwugodzinne spotkania informacyjne oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowałam spotkania dla wszystkich klas kończących naukę w ZSE.
zał.47
zał.48
3. Od 2003 roku w ramach Samorządu Uczniowskiego współpracuję z Młodzieżową Radą Miasta Leszna:
- Byłam współtwórcą teczki i prezentacji multimedialnej działalności Samorządu Uczniowskiego ZSE
na konkurs „Najlepszy Samorząd Uczniowski 2003/2004” zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Leszna pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna (nasza szkoła zajęła II miejsce),
- 1 maja 2004 roku wspólnie z uczniami swojej klasy reprezentowaliśmy Zespół Szkół Ekonomicznych podczas uroczystości powitania Unii Europejskiej na leszczyńskim Rynku.
- w 2007 roku uczestniczyliśmy w zorganizowanym Dniu Integracji Europejskiej prezentując Włochy.
4. W roku szkolnym 2006/2007 nawiązałam współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy. Z przedstawicielem OHP zorganizowałam spotkania w ramach kultury zawodu w klasach maturalnych na tematy: „Samodzielny. Edukacja młodzieży szkolnej na rynku pracy”, „Jak pokonać stres”, „Autoprezentacja”.
Dodatkowo w IV kl. technikum hotelarsko – gastronomicznego w zawodzie technik hotelarstwa odbyły się zajęcia: „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej” z uwzględnieniem działalności dotyczącej agroturystyki.
Natomiast w klasach II technikum hotelarsko-gastronomicznego w ramach realizacji rozdziału: Planowanie działalności marketingowej zorganizowałam zajęcia: „Pomysł na własną działalność gospodarczą” oraz „Tworzenie biznes planu swojej firmy”.
zał.49
5. Od 2004 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Lesznie (organizowanie przedświątecznej zbiórki żywności w leszczyńskich supermarketach).
7. Otoczenie szczególną opieką uczniów posiadających trudności.
1. Zawsze monitoruję wyniki uczniów (raz w miesiącu na „GDDW” szczegółowo analizuję wyniki nauczania i uczęszczanie na zajęcia).
2. Zawsze informuję rodziców (telefonicznie) o słabych wynikach w nauce i o możliwości skorzystania z pomocy pozostałych uczniów z klasy.
3. Zapraszam również rodziców na spotkania indywidualne z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu, z którego dziecko ma słabe wyniki.
4. Organizuję pomoc koleżeńską w klasie (uczniowie z lepszymi wynikami w nauce chętnie pomagają uczniom z trudnościami).
5. Uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnych korepetycji w szkolnym Klubie Młodzieżowym.
8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. W okresie stażu uczestniczyłam w różnych zajęciach warsztatowych organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie, m.in. szkoleniach dotyczących:
- „Tworzenie i konstruowanie programów autorskich”,
zał.50
- „Komunikacja interpersonalna”,
zał.51
- „Problem moobingu w oświacie”,
zał.52
- „Konstruowanie szkolnych programów profilaktyki”.
zał.53
2. Chcąc uatrakcyjnić sposób prowadzenia zajęć uczęszczałam na szkolenia z zakresu technologii informacyjnej:
- „Intel nauczanie ku przyszłości”,
zał.54
- „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”,
zał.55a, 55b,55c
- „Komunikacja w internecie, jako narzędzie budowy społeczności”.
zał.56
3. Szczególnie ważne są dla mnie szkolenia organizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod kątem nauczanych przedmiotów zawodowych:
- „Analiza działalności obiektu hotelarskiego oraz ocena inwestycji hotelarskich”,
zał.57
- „Jakość i poziom usług w recepcji hotelowej w świetle standardów europejskich”,
zał.58
- „Międzynarodowe systemy hotelowe i ich wpływ na polskie hotelarstwo w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”,
zał.59
- „Techniki prowadzenia zajęć w szkołach hotelarsko-turystycznych”,
zał.60
4. Uczestniczyłam również w:
- szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, dzięki któremu uzyskałam tytuł egzaminatora potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik hotelarstwa,
zał.61
- IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Hotelarskich, Turystycznych i Gastronomicznych na temat: „Jakość kształcenia profesjonalnych kadr dla sektora usług turystycznych – współpraca z branżą”, zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,
zał.62
- „Euro-Szkoleniu 2007” zorganizowanym przez Wyższą Szkolę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
zał.63
9. Realizacja zadań pozalekcyjnych.
1. W roku szkolnym 2003/2004 w okresie działalności szkolnego Koła Turystycznego „Rajdochody”, wspólnie zorganizowaliśmy dla członków koła oraz chętnych uczniów pieszy rajd do Osiecznej.
2. W roku szkolnym 2003-2004 współtworzyłam szkolny etap Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie; w latach 2003 - 2005 przygotowywałam uczniów do VI i VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna.
zał. 64
3. W 2005 roku przygotowywałam uczniów do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Turystycznej oraz przeprowadziłam szkolny etap w/w konkursu.
zał.65
zał.66
zał.67
4. W latach 2003-2005 przygotowywałam uczniów Technikum hotelarskiego do wewnątrzszkolnego egzaminu zawodowego z przedmiotu: „usługi turystyczne”. Uczniowie pisali prace dyplomowe. Tematem było zorganizowanie kilkudniowej wycieczki w wybrany przez ucznia region Polski.
zał.68
zał.69
5. W latach 2006-2007 przygotowywałam uczniów technikum hotelarsko – gastronomicznego do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa z przedmiotów: marketing w hotelarstwie, usługi turystyczne, organizacja i technika pracy.
6. W 2007 roku przygotowywałam klasę technikum hotelarsko-gastronomicznego do prezentacji pt. : „Hotel,
w którym chciałbym spędzić czas”.
zał.70
10. Stała troska o sale lekcyjną. W latach 2002-2004 byłam odpowiedzialna za salę 107, obecnie 310. Adaptacja klasy związana była z zakupem wykładziny na gazetki, wyposażeniem klasy w telewizor, wypożyczałam dvd,
co w znacznym stopniu uatrakcyjniło przebieg i sposób prowadzenie zajęć. Dodatkowo wygląd sali poprawiają prace wykonane przez uczniów.

SFERA WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
Na początku każdego roku szkolnego szczegółowo analizowałam Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
2. Przygotowanie planu pracy wychowawczej. Przygotowałam plany pracy wychowawczej w 2003 r., dla
kl. II, w 2004 r., dla kl. III, w 2006 r., dla kl. I.
3. Współpraca z rodzicami uczniów. 1. Spotkania z rodzicami to najważniejszy punkt pracy wychowawczej. Odbywały się wg przyjętego harmonogramu spotkań.
2. Obowiązkiem rodziców było aktualizowanie podpisów (co miesiąc) na kartach korespondencyjnych z rodzicem „Wykaz ocen ucznia”.
3. Dodatkowo utrzymywałam z rodzicami kontakt telefoniczny: przede wszystkim w celu analizy ocen uczniów słabszych oraz potwierdzania powodów nieobecności dziecka
w szkole
4. Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków.
1. W klasie pierwszej w 2006 roku przeprowadziłam szczegółową Ankieta Poznawczą. Uczniowie bardzo szczerze odpowiadali w nich na poszczególne pytania. W klasie II (2003 r.,) i III (2004r.,) przeprowadziłam podobną ankietę w celu aktualizacji danych i oceny relacji panujących w domu, sytuacji materialnej i zdrowotnej uczniów.
2. Rozmowa z uczniem to kolejny ważny element pracy wychowawczej. Nie mam trudności z nawiązywaniem kontaktu z wychowankami, wiem że uczniowie mi ufają, ponieważ nie raz dali mi tego dowód otwarcie rozmawiając o trudnej sytuacji rodzinnej czy osobistej.

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
1. Bardzo ważna była pomoc opiekuna stażu mgr Barbary Bortel i Dyrekcji ZSE.
2. Aby zrozumieć pracę wychowawcy, studiowałam fachową literaturę z dziedziny pedagogiki, min.: „Pedagogika”,„Aby szkoła dała się lubić”, „Wychowawca i jego klasa”, „Niespokojne dzieci”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Każdy inny, wszyscy równi”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci”.
3. Dodatkowo uczestniczyłam w kursach i szkoleniach wspomagających pracę wychowawczą, które uwzględniłam w sferze osobistej, w punkcie Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu ( pkt 1,2,3)
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.
1. W każdym roku szkolnym jako wychowawca wspierałam się pomocą pedagoga szkolnego. Szczególnie w sprawach indywidualnych ucznia przed ostateczną decyzją konsultowałam się z pedagogiem, a w momencie samodzielnej decyzji zawsze dana sytuacja została przeanalizowana i oceniona.
2. W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy „Otrzęsiny klas pierwszych”.
3. W roku 2003/2004 wyjechaliśmy z klasą na biwak do Boszkowa.
4. W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowaliśmy „Połowinki”. Impreza wraz z osobami towarzyszącymi miała miejsce w jednym z leszczyńskich lokali.
5. Świętowaliśmy z klasą 18-tki uczniów.
6. Jako dowód sympatii odebrałam częste odwiedziny wychowanków w okresie urlopu macierzyńskiego, a w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 zaproszenia i spotkania z absolwentami w bardzo ważnych momentach ich życia osobistego.
7. W 2006 roku z klasą I zorganizowaliśmy pieszą wycieczkę do Karczmy Borowej.
8. Chętnie wyjeżdżałam z klasami jako drugi opiekun na życzenie klasy, min. na biwak do Boszkowa (2004 r. kl. IIe), czy na Wigilię Klasową do Lubinia (2006 r., kl. III t)
9. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych z policją, dietetykiem, spotkaniach dotyczących: profilaktyki raka piersi, wad wrodzonych cewy nerwowej, HIV i AIDS; uczestniczyli również w akcji: „Bezpieczne Lato”
10. Już na początku pierwszej klasy zachęcałam uczniów do aktywności na terenie szkoły, dzięki której nabyli doświadczenia i nowe umiejętności. I skutecznie:
- uczniowie, którzy gościli w klasie pierwszej uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Alfed, uczestniczyli w programie rewizyty,
- uczennica mojej klasy w latach 2004/2005 pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego,
- uczniowie reprezentowali Zespół Szkół Ekonomicznych podczas uroczystości powitania Unii Europejskiej,
zał.71
- uczniowie należeli do Kółka Hotelarskiego, w ramach, którego wychowankowie podnosili swoje kwalifikacje;w 2005r., sześcioro uczniów ukończyło Kurs Barmański I stopnia,
- uczestniczyli w obsłudze gastronomicznej imprez szkolnych i pozaszkolnych; jednocześnie wychowankowie podnosili swoje kwalifikacje; w 2005r., sześcioro uczniów ukończyło Kurs Barmański I stopnia,
- w roku szkolnym 2003/2004 przygotowali „Prezentację stołów i zwyczajów wielkanocnych”,
- uczestniczyli w konkursach: „VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna” (2005r.,)„ V Ogólnopolski Konkurs Młodych Barmanów”(2006r.,), „Stół Pięknie Nakryty”(2007r.,),
- brali udział w przedstawieniach szkolnych min.: „Savoir – vivre w biznesie, biurze i nie tylko...”(2004r.,), „Maski”(2007r.,), „Apel z okazji Konstytucji
3 Maja”(2007r.,); pozaszkolnych: „Dzień Integracji Europejskiej”(2007r.,),
- w latach 2003-2005 należeli do szkolnego Kabaretu „Nico”,
- w roku 2004 i 2005 prowadzili „Kawiarenkę Walentynkową”,a w 2007r., kl. I przygotowała ciasta i rogaliki z wróżbami na loterię oraz zajęła się sprzedażą ciast następnego dnia,
- w 2007 r., brali udział w przygotowaniach do Debaty Free2choose,
- w roku szkolnym 2006/2007 klasa chętnie zorganizowała: „Dzień Chłopaka”, „Andrzejki”, „Dzień Kobiet”; zajęła II miejsce w szkolnym konkursie Karaoke w ramach „Pierwszego Dnia Wiosny”, pomocni byli przy organizacji RUN-u,
- uczestniczyli w zbiórce żywności,
zał.72
- w ramach współpracy z Młodzieżowym Klubem Szkolnym uczniowie przygotowywali się do imprez „Szlifowanie bruku”, „Wakacje w mieście”

Aktywność zaowocowała nadaniem w 2005 roku dwóm uczennicom mojej klasy tytułu „Zasłużony Uczeń Szkoły”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.