X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Alicja Marcinkowska
2. Nauczany przedmiot: obsługa konsumenta; organizacja pracy w hotelu,
3. Czas stażu: 01.09.2009 – 31.05.2012
4. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) 1997-1999 studia licencjackie na kierunku: turystyka i rekreacja, specjalność: hotelarstwo i gastronomia; Wyższa szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
b) 1999-2001 studia magisterskie na kierunku: turystyka i rekreacja; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
c) 2001-2002 kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w Poznaniu

II. Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

- pogłębianie wiedzy, kompetencji i umiejętności w procesie wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
- doskonalenie warsztatu i metod pracy,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów w nauczanych przedmiotach,
- współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

III. Czynności organizacyjne

1 Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (np. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004
- analiza zmian w dokumentacji zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14.11.2007r.
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu IX.2009
2 Wstępna ocena własnych umiejętności
- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3 Analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- dostosowanie własnego planu rozwoju zawodowego do wymagań szkoły
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- zbieranie informacji z realizacji zadań, gromadzenie materiałów i dokumentów
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, potwierdzeń, opracowanych materiałów Okres stażu
5 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- analiza zgromadzonych materiałów,
- przygotowanie sprawozdania
31.05.2012

IV. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 1

1 Opracowanie programów nauczania
- przygotowanie programów - kserokopie Okres stażu
2 Przygotowanie Wymagań Edukacyjnych oraz Przedmiotowego Systemu Oceniania z nauczanych przedmiotów
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania - kserokopie IX.2009/10/11

Okres stażu
3 Opracowanie materiałów dydaktycznych - scenariusze zajęć, pomoce naukowe - przykładowe kserokopie Okres stażu
4 Sprawowanie opieki nad pracownią - opracowanie regulaminu pracowni
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
- organizowanie gazetek tematycznych
- zdjęcia i notatki Okres stażu

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 2

1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
- opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych
- prowadzenie lekcji otwartych
- opracowanie materiałów do publikacji - potwierdzenia Okres stażu
2 Stosowanie aktywnych form i metod pracy
- praca podczas zajęć lekcyjnych -potwierdzenia Okres stażu
3 Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces nauczania
- wycieczki przedmiotowe - sprawozdania Okres stażu
4 Promowanie Zespołu Szkół Ekonomicznych na terenie miasta
- przygotowywanie notatek do lokalnych mediów,
- realizacja przydzielonych zadań w ramach „Drzwi Otwartych”
- artykuły - potwierdzenia - Okres stażu

Pogłębiające wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 3

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziałuw wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne - zaświadczenia Okres stażu
2 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
- wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy,
- zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- materiały dydaktyczne,
- rejestr stron internetowych Okres stażu
3 Wymiana doświadczeń
- uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego,
- współpraca z nauczycielami szkoły oraz innych szkół min. przy tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania - potwierdzenia Okres stażu

V. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 roku

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 1

1 Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe
- doskonalenie swoich umiejętności opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych
- potwierdzenia Okres stażu
2 Czynny udział w tworzeniu narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły
- pomiar dydaktyczny,
- analiza wyników, - sprawozdanie, Okres stażu
3 Organizacja pracowni do przedmiotu „obsługa konsumenta”
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych - sprawozdanie, Okres stażu
4 Stosowanie aktywnych form i metod pracy - praca podczas zajęć lekcyjnych,
- opracowanie materiałów dydaktycznych, - sprawozdanie Okres stażu
5 Przeprowadzanie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminu,
- przygotowanie analiz egzaminów, -sprawozdania, Okres stażu
6 Organizowanie oraz współorganizowanie szkolnych konkursów tematycznych
- przygotowanie do prezentacji,
- ocena wystąpień,
- sprawozdanie, Okres stażu
7 Studiowanie literatury przedmiotowo – metodycznej
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących dydaktyki, wychowania, aktywizujących metod pracy
- korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki,
- wzbogacanie zasobów szkolnej biblioteki
- zestawienie bibliografii, Okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 2

1 Kursy obsługi komputera
- udział w kursach i szkoleniach - potwierdzenia Okres stażu
2 Systematyczne korzystanie z technologii informatycznej w celu tworzenia dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawozdań, analiz
- przygotowanie dokumentów, materiałów dydaktycznych,
- przykładowe kserokopie Okres stażu
3 Zaprojektowanie narzędzia badawczego do określania efektywności zajęć edukacyjnych.
- opracowanie, przeprowadzenie testów podsumowujących zrealizowany materiał nauczania - sprawozdanie Okres stażu
4 Zajęcia w szkolnej czytelni multimedialnej - wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów na zajęcia, min. prezentacji multimedialnych
- wirtualne wycieczki po obiektach hotelowych, - potwierdzenia Okres stażu
5 Współpraca z nauczycielami innych szkół, konsultantami wydawnictw
- poczta elektroniczna - sprawozdanie
Okres stażu
6 Kurs on-line
- „Domowy barista" - potwierdzenie Okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 3


1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą w latach 2009 –2012, jeżeli Dyrektor wyrazi zgodę - obserwacja zajęć
- opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela w okresie stażu
- przygotowanie i omówienie zajęć, w których będzie brał udział nauczyciel starający się o wyższy stopień awansu - potwierdzenie Dyrektora Okres stażu
2 Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów oraz kontraktowych
- przygotowanie zajęć
- omówienie celu zajęć z nauczycielem - scenariusze zajęć Okres stażu
3 Sprawowanie opieki nad praktykantem - obserwacja zajęć
- opracowanie projektu oceny praktykanta w okresie praktyki
- przygotowanie i omówienie zajęć
- udzielanie właściwych wskazówek do dalszej pracy
- potwierdzenie Dyrektora,
- potwierdzenie praktykanta Okres stażu
4 Przygotowanie publikacji na potrzeby innych nauczycieli
- potwierdzenie o publikacji
na stronie internetowej Okres stażu
- udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych,
- publikacja przedmiotowego systemu oceniania,
- publikacja planu rozwoju zawodowego
5 Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do literatury tematycznej
- udostępnianie książek uczniom i nauczycielom, - potwierdzenia Okres stażu
6 Opracowanie scenariusza przedstawienia - udostępnienie scenariusza w bibliotece szkolnej - scenariusz zajęć Okres stażu


Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Rozp.§8 ust.2 pkt4b

1 Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- sprawdzanie prac egzaminacyjnych- potwierdzenie Okres stażu


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 4c

1 Organizowanie wycieczek przedmiotowych - współpraca z obiektami noclegowymi i gastronomicznymi,
- wyjazdy na targi turystyczne Tour Salon - potwierdzenia Okres stażu
2 Kontynuacja współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
- spotkania uczniów kończących naukę w ZSE z pracownikami CIiPKZ - potwierdzenie spotkań Okres stażu
3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim ZSE - organizacja min. kiermaszu książek, paczek świątecznych, koncertów charytatywnych, cyklicznych imprez szkolnych - potwierdzenie Okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub z innymi podmiotami
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 4e

1. Promowanie Szkoły
- „Drzwi Otwarte”,
- prezentacja szkoły na terenie innych placówek
- współpraca z lokalnymi mediami - potwierdzenie Dyrektora szkoły Okres stażu
2 Współpraca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności - wolontariat -zbiórka żywności w supermarketach, - potwierdzenia Okres stażu
3 Współpraca PCK,
- wolontariat
– nabór młodzieży do leszczyńskiego oddziału, - potwierdzenia Okres stażu
4 Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie
- kiermasz prac wykonanych przez wychowanków Ośrodka - potwierdzenie Okres stażu
5 Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa - zbiórka krwi - sprawozdania Okres stażu
6 Współpraca z Pedagogiem szkolnym
- czuwanie nad uczniem z dysfunkcjami
- współpraca w ramach projektu „Kochasz, pozwól kochać innym, twoja krew może uratować życie” akcja „Zostań potencjalnym dawcą szpiku” - potwierdzenie pedagoga szkolnego Okres stażu
7 Współpraca z przedszkolami - Projekt „Puszek Okruszek – przyjaciel małych serduszek” - Sprawozdanie Okres stażu


Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Rozp. § 8 pkt 2 ust 5

1 Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia
- poprawa zachowania, frekwencji, wyników w nauce
- poświadczenie Dyrektora i Pedagoga Okres stażu
2 Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego ucznia
- poprawa wyników nauczania - poświadczenie Dyrektora i Pedagoga Okres stażu


Zastrzegam możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego
w trakcie trwania stażu.


Plan zatwierdzono
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.