X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15901
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Rawa Mazowiecka, 30.09.2011 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię nazwisko: Martyna Chlebicka

Nauczany przedmiot: język polski

Szkoła: Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012 r.

Opiekun stażu: mgr Magdalena Mozga

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


I . STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Znajomość procedury osiągania awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.;- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego 09.2011 r. - znajomość wymienionych aktów prawnych;- poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć prowadzonych i obserwowanych w trakcie okresu stażu. - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu;- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju 09.2011 r. - wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu;- zawarcie umowy
3. Zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją. - analiza następujących dokumentów:· Statut Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz. ,· Program Wychowawczy Szkoły,· Szkolny Program Profilaktyczny;- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych;- wykonywanie samodzielnych wpisów do dzienników; 09 - 10. 2011 r. 01-15.09. 2011 r.okres stażu - znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły;- stosowanie odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej;- przestrzeganie kryteriów oceniania;- posiadanie PSO i planów wynikowych;- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym
4. Zapoznanie się z przepisami określającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. - udział w szkoleniu BHP okres stażu - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły. - współpraca z innymi nauczycielami;- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;- praca w komisji przedmiotowej okres stażu - listy obecności na Radzie Pedagogicznej;- zaświadczenia
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć okres stażu - teczka stażysty
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- analiza wniosków;- autorefleksja 05. 2012 r. - sprawozdanie z realizacji stażu


II . STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Ocena własnych umiejętności. - sprecyzowanie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej;- analiza własnej pracy i możliwości rozwoju okres stażu - wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie;- praca w zespole humanistycznym okres stażu - portale internetowe
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej. - wykorzystanie komputera i Internetu w pracy okres stażu - scenariusze lekcji
4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, warsztatach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez WODN itp. okres stażu - świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - tworzenie zestawów testów, konspektów;- gromadzenie materiałów dydaktycznych okres stażu - pomoce dydaktyczne
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - wychowawstwo klasy III; - konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z języka polskiego;- udział w przygotowaniach imprez szkolnych;- prowadzenie koła dziennikarskiego; opiekun gazetki szkolnej okres stażu - teczka wychowawcy;- notatki z prowadzonych zajęć;- krótkie sprawozdania z imprez

III . STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. - obserwacja zajęć;- omówienie spostrzeżeń dwa razy w miesiącu - notatki i wnioski z obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - opracowanie scenariusza zajęć;- konsultacja z osobą obserwująca zajęcia raz w miesiącu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - korzystanie z portali edukacyjnych, Internetu;- przeprowadzenie lekcji multimedialnej okres stażu przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera;- konspekt z tej lekcji
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. - gromadzenie dokumentacji;- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków okres stażu - konspekty z zajęć, plany wynikowe, testy

IV. STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji;- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów;- współpraca z pedagogiem, psychologiem;- analiza opinii Poradni Pedagogiczno - psychologicznej okres stażu - wdrażanie wniosków do codziennej pracy;-indywidualizacja pracy na lekcji
2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - samoocena;- wnioski na przyszłość 05. 2012 r. - teczka stażysty;- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.