X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15978
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel bibliotekarz stażysta

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli- Dz.U. Nr 260, poz.2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580

mgr ........................................
Bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Łubnicy

Czas trwania stażu:
01.09.2011r. – 31.05.2012r.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i biblioteki szkolnej.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w bibliotece i sposobów jej prowadzenia.
3. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrekcji, omawianie przeprowadzonych zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Lp. /ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*) Poznanie procedury awansu zawodowego oraz aktualnie obowiązujących przepisów
oświatowych
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.), śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie. wrzesień 2011 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji);
• Omówienie treści zawartych w Planie rozwoju zawodowego;
• Określenie sposobu pisania konspektów. Wrzesień 2011. Potwierdzenie
opiekuna stażu.
Opracowanie Planu rozwoju zawodowego
• Zredagowanie we współpracy z opiekunem stażu Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Pani Dyrektor SP w Łubnicy
Wrzesień 2011. Zatwierdzenie planu Rozwoju przez Panią Dyrektor.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania SP w Łubnicy ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki szkolnej
• Zaznajomienie się ze Statutem SP w Łubnicy;
• Zapoznanie się z Regulaminem biblioteki szkolnej;
• Zapoznanie się z Kronikami Szkoły. Wrzesień- listopad
2011.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
• Udział w szkoleniu;
• Lektura obowiązujących przepisów BHP;
• Zapoznanie się z publikacją „Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”;
• Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy w bibliotece szkolnej. W okresie stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w bibliotece szkolnej.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej Wrzesień
2011 – maj 2012.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Uczestniczenie w pracach Biblioteki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Obsługa czytelników;
• Udzielanie informacji bibliograficznych i przygotowywanie zestawień na określony temat;
• Opracowywanie książek; Dokumentowanie realizacji
Planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji,zaświadczeń, arkuszy hospitacji, świadectw,
sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, zdjęć, prezentacji multimedialnych itp. W okresie stażu, na bieżąco.
W okresie Stażu, na bieżąco. Potwierdzenie opiekuna stażu.
Poświadczenie opiekuna stażu.
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu
• Dokonanie autoanalizy;
• Opis realizacji Planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2012 Sprawozdanie z realizacji Planu
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień
nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku;
• Przygotowanie dokumentacji. Czerwiec 2012. Wniosek, Dokumentacja z
Realizacji stażu
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa
staż
(§ 6 ust. 2 pkt 2*) Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli oraz samokształcenie
• Udział w szkoleniach wewnętrznych; spotkaniach metodycznych, szkoleniowych radach pedagogicznych, itp.
Zgodnie z potrzebami szkoły;
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia
(konferencje, kursy, szkolenia, studia itp.);
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i
bibliotekarskiej. W okresie stażu.
Zaświadczenia,
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Dwie lekcje w miesiącu.
• Sporządzanie notatek i wyciąganie wniosków;
• Omawianie obserwowanych lekcji z opiekunem stażu lub innymi nauczycielami. W okresie stażu. Arkusze obserwacyjne.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Jedna lekcja w miesiącu.
Prowadzenie lekcji bibliotecznych Wrzesień 2011-maj
2012. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby obserwującej prowadzone zajęcia na temat pracy dydaktycznej, scenariusze lekcji
Wpisy do dziennika biblioteki
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie;
• Udostępnianie własnych scenariuszy zajęć zainteresowanym
nauczycielom. Poświadczenie opiekuna stażu, scenariusze zajęć
Analiza własnych umiejętności oraz mocnych i słabych stron własnych
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz nauczycieli (uwagi, rozmowy). W okresie stażu.
• Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, scenariusze, itp.);
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
• Przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem zestawu multimedialnego. Poświadczenie
opiekuna stażu.
3. Znajomość
środowiska uczniów,
ich problemów oraz
umiejętność
współpracy ze
środowiskiem
uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3*)
Sprawowanie opieki w bibliotece nad uczniami przebywającymi przed i po lekcjach
• Pomoc w odrabianiu lekcji;
• Zajęcia z wykorzystaniem komputera
• kształcenie umiejętności wykorzystywania zbiorów bibliotecznych w zdobywaniu wiedzy przez uczniów.
• literackie spotkanie z książką (czytanie bajek). W okresie
stażu. Dziennik Biblioteki Szkolnej
Współpraca z innymi instytucjami oświaty i kultury, wspomagającymi rozwój i edukację uczniów
• Nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną miasta
Wielichowa W okresie stażu. Poświadczenie opiekuna stażu
Diagnozowanie potrzeb czytelniczych uczniów
• Przygotowanie ankiety badającej potrzeby czytelnicze uczniów.
• Polecanie odpowiedniej literatury;
• Rozmowy z uczniami;
W okresie stażu. Ankieta, wnioski
Współzawodnictwo między klasowe w zakresie czytelnictwa
• Informowanie uczniów i nauczycieli o stanie czytelnictwa
W okresie stażu. Tabele, statystyka
Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i
rozwiązywaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych
• Udzielanie porad w wyborze lektury pedagogicznej i innej, w zależności od potrzeb. W okresie stażu. Dziennik Biblioteki
Szkolnej
4. Działania na rzecz szkoły Zakup nowych książek z uwzględnieniem bieżących potrzeb uczniów i nauczycieli według zapotrzebowania W okresie stażu.
Konkursy:
• Konkurs wewnątrzszkolny –
„ Znam i czytam lektury szkolne”, konkurs całoroczny.
• Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
• Przygotowanie gazetek tematycznych
• konkursy klasowe Cały rok Szkolny
Wrzesień
2011-Kwiecień
2012 Dypolmy, dokumentacja fotograficzna, strona www szkoły
Udostępnianie ciekawych pomocy dydaktycznych innym nauczycielom (prezentacje multimedialne, itp.) Cały rok szkolny
Udział w imprezach organizowanych w szkole i środowisku.
• Organizacja i przygotowanie wystaw tematycznych dotyczących czytelnictwa.
• Współpraca z kółkiem teatralnym
• Przygotowanie i przeprowadzenie „Pasowania na czytelnika” uczniów klasy pierwszej.
Pomoc w przygotowaniu ,,Pasowania na ucznia” w klasie pierwszej.
• Kiermasz ,,Tania książka” Cały rok szkolny
Maj
2012
Październik
2011
Październik2011
Kwiecień
2012
5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4*)
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków Wrzesień
2011-maj 2012 Notatki, arkusze hospitacji
Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i
obserwowanych zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja. W okresie stażu. Scenariusze i konspekty lekcji,
Wnioski z hospitacji


Łubnica,dn.12.09.2011r. Zatwierdzam do realizacji
Podpis Dyrektora Szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.