X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15949
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

( zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)


CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA –
NAZWA I ADRES SZKOŁY-
NAUCZANY PRZEDMIOT – język polski, historia
POSIADANE KWALIFIKACJE –
- ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra na kierunku filologia polska – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
-ukończone studia licencjackie i uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia polska w zakresie specjalizacji nauczycielskiej -Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU –
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2009 – 31. 05.2012.
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE- opiekun biblioteki szkolnej, protokolant Rad Pedagogicznych, opiekun koła teatralnego i koła języka polskiego, w latach 2009 –2011 opiekun Samorządu Uczniowskiego a także szkolny kronikarz, redaktor tekstów i zdjęć z szkolnych uroczystości -publikacje na lokalnej stronie internetowej
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE-
Dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Świadectwo przygotowania zawodowego w zakresie nauczania języka polskiego -Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie specjalizacji nauczycielskiej -Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyplom ukończenia Kolegium Nauczycielskiego na specjalności język polski .
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2009 – 31.05.2012.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze, prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju.
Po zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Profilaktycznym, Programem Wychowawczym oraz regulaminami wewnętrznymi szkoły napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Przeanalizowałam również Kartę Nauczyciela.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć bądź uroczystości prowadzonych przez opiekuna stażu -: Prośby i skragi naszych zabawek kl I, Woda jest bezcennym darem więc używaj jej z umiarem kl. I, Wiatr może być groźny kl. II, Obycie umila życie kl. II, Sztuka latania kl. III, Mistrzowie pióra – Henryk Sienkiewicz kl. III; uroczystość ślubowania klasy I, uroczystość DEN ; zajęcia koła plastycznego, obserwacja pracy opiekuna jako przewodniczącej komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu szóstoklasisty 2012.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły –
: Czy w opowiadaniu ,,Jak upiekła się jedna lekcja „ jest coś podobnego do naszego szkolnego życia? ( kl. IV); W pamiętniku ktoś napisał komuś...Juliusz Słowacki ,,W pamiętniku Zofii Bobrówny” ( kl. V); Trudne, życiowe wybory Zenka Wójcika – bohatera powieści I. Jurgielewiczowej ,,Ten obcy”( kl. VI); Wycieczka do Krainy Książek – pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika biblioteki szkolnej; Podróż wehikułem czasu na Olimp- lekcja otwarta ( kl. V); Poznajemy nową część mowy – przysłówek’ Spotkanie z człowiekiem czującym i wyrażającym swoje przeżycia w wierszu ,,Widok z gór”(kl. VI), Bolesław Krzywousty i jego testament ( kl. V); Moja ulubiona książka ( godz. wychowawcza kl. VI).
Każde przeprowadzone zajęcia zostały omówione w celu uświadomienia słabych i mocnych stron. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Dążąc do ewaluacji własnych działań oraz oceniania ich skuteczności przeprowadzałam dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi lekcjami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy poprzez rozmowy z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego.
Doskonalenie warsztatu pracy odbywało się poprzez udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego
• Warsztaty metodyczne ,,Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowo-stylistycznych” GWO;
• Warsztaty metodyczne ,,Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych” GWO ,
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat ,,Bezpieczeństwo w szkole”;
• Szkolenie Rady Pedagogicznej -analiza Rozporządzenia MENiS z dn. 17 listopada 2010 r. dotyczącego klasyfikowania i promowania;
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat zasad przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI;
• Szkolenie Rady Pedagogicznej – analiza Rozporządzenia MENiS z dnia
5 października 2010r. dotyczącego zmiany organizacji roku szkolnego;
• Szkolenie Rady Pedagogicznej – analiza referatu pt. ,,Motywacja drogą do sukcesu” przedstawionego przez p. Kingę Brzostek;
• Szkolenie BHP .
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły
warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji, np. naklejki motywacyjne były ciekawym wzbogaceniem lekcji ortograficznych.
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Moim zadaniem była również opieka nad szkolną biblioteką, na bieżąco dokumentowałam jej pracę przygotowując roczny plan pracy a także semestralne i roczne sprawozdania. Organizowałam konkursy dla czytelników, motywując ich do odwiedzania biblioteki, przygotowywałam miesięczne wykazy czytelnictwa, a także organizowałam lekcje biblioteczne dla pierwszoklasistów i pozostałych klas. Dzięki temu uczniowie wzbogacali swą wiedzę nie tylko w zakresie czytelniczym ale także medialnym.
Przez cały okres stażu protokołowałam posiedzenia Rad Pedagogicznych, na bieżąco wdrażałam wiedzę pozyskaną podczas posiedzeń. Byłam opiekunem koła teatralnego 2009/2010, koła teatralno – tanecznego 2010/2011, koła teatralnego i koła języka polskiego 2011/2012, przez dwa lata prowadziłam szkolną kronikę a także należąc do sekcji dekoracyjnej dbałam o wygląd i treść szkolnych gazetek.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdzianów, kartkówek, testów, analiz, dyktand) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam plany wynikowe dla klas IV, V oraz VI, jak również opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka polskiego i historii. W każdym roku szkolnym przeprowadzany jest w naszej szkole próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem oraz ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty, przygotowywałam analizy wyników z powyższych prac uczniów co pozwoliło podwyższyć jakość pracy szkoły poprzez zastosowanie wniosków z analiz w dalszej pracy z uczniami.
Przygotowywałam szkolne imprezy okolicznościowe:
• Dzień Ziemi ( 2009/10);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 Listopada ( 2009/10);
• Jasełka ,, Dnia jednego o północy” ( 2009/10);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka ( 2009/10);
• Walentynki ( 2009/10);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
( 2009/10);
• Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( 2010/11);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 Listopada ( 2010/11);
• Jasełka ,, Dzisiaj w Betlejem” ( 2010/11);
• Walentynki ( 2010/11);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
( 2010/11);
• Inscenizacja pt. ,, Królewna Śnieżka” przedstawiona podczas obchodów Święta Rodziny ( 2010/11);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego ( 2011/12);
• Inscenizacja pt. ,, Z wizytą na Zielonym Wzgórzu” przedstawiona podczas uroczystości wręczenia nagrody z Góry Grosza ( 2011/12);
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 Listopada ( 2011/12);
• Jasełka Bożonarodzeniowa ( 2011/12)
• Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
( 2011/12).
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną, pedagogiczną i dydaktyczną tworząc własną bazę pomocnych książek.
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym byłam wychowawcą początkowo klasy IV i V , potem V i VI i w ostatnim roku stażu klasy VI. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Te trzy wspólne lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
W roku szkolnym 2010/2011 byłam współorganizatorem akcji charytatywnej Góra Grosza, uczniowie mieli możliwość udzielenia pomocy dzieciom z Ośrodków Opiekuńczych i Domów Dziecka. Również w tym roku, szkoła przystąpiła i realizowała program ,, Pierwszy Dzwonek” organizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej ,, Nie! Dla Meningokoków”. Poprzez współrealizację tego programu chciałam kształtować wśród uczniów właściwe postawy zdrowotne poprzez sygnalizowanie im zagrożeń jakie niosą dla zdrowia i życia człowieka zakażenia bakterią meningokokową. Współorganizowałam także II Ogólnopolski Dzień Recyklingu, dzięki przeprowadzonej akcji uczniowie nauczyli się jak dbać o środowisko przyrodnicze by nie było zanieczyszczone, jak zużytym przedmiotom nadać nowe życie. Swoją akcję uczniowie propagowali także w środowisku lokalnym podczas marszu recyklingowego.
W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego, który brał czynny udział we wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych, był organizatorem wielu dyskotek i apeli okolicznościowych. Samorząd współpracował z dyrekcją, nauczycielami i trójkami klasowymi.
Przygotowywałam opinię do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej, w sprawie trudności ucznia z opanowaniem zasad ortografii a także słabego poziomu czytania. Po badaniach uczeń otrzymał wskazówki do pracy w domu, zaś ja jako wychowawca i nauczyciel porady jak pracować z uczniem dysortograficznym i dysgraficznym. Dzięki badaniu i wspólnej pracy uczniowi łatwiej było przyswajać trudną do tej pory wiedzę. Osiągnęliśmy wspólny sukces.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów zorganizowałam bądź przygotowywałam ich do następujących konkursów:
2009/2010
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUS z historii- ( organizacja i koordynacja)
Laureaci: uczennica kl. IV – IV miejsce oraz uczennica kl. VI – III miejsce
• Szkolny konkurs recytatorski ,,Ks. Jan Twardowski – poeta od biedronek”
( organizacja i koordynacja)
Laureaci – uczennica kl. IV – I miejsce,
uczennica kl. V – II miejsce
• I Powiatowy Konkurs Recytatorski ,, Ks. Jan Twardowski – poeta od biedronek”
( przygotowanie uczniów i opieka)
Laureaci- uczennica kl. IV – wyróżnienie
• Ogólnopolski Konkurs ,,Lubię czytać” ( organizacja )
• Szkolny konkurs biblioteczny ,, Znam twórczość Jana Brzechwy” ( organizacja i koordynacja)
Laureatka- uczennica kl. III – I miejsce
2010/2011
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUS z historii ( organizacja i koordynacja)
• Szkolny konkurs recytatorski ,,Ks. Jan Twardowski – poeta od biedronek”
( organizacja i koordynacja)
Laureaci – uczennica kl. V – I miejsce, uczennica kl. V - II miejsce. uczennica kl. III – II miejsce.
• II Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Ks. Jan Twardowski – poeta od biedronek”.
( przygotowanie uczniów i opieka)
• Ogólnopolski Konkurs ,, Zagadki i łamigłówki ortograficzne” EDI 2011 ( organizacja i koordynacja)
Laureaci – uczennica kl. III – wyróżnienie
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z historii PANDA 2011 ( organizacja i koordynacja)
Laureaci- uczennica kl. V – III miejsce, uczeń kl. V – III miejsce, uczennica kl. V – V miejsce, uczennica kl. V – V miejsce, uczeń kl. V- wyróżnienie, uczeń kl. V –wyróżnienie.
2011/2012
• Konkurs ,,Najpiękniejszy strój leśny” organizowany podczas festynu ,,Pożegnanie lata” ( przygotowanie stroju i opieka)
Laureatka – uczennica kl. VI – I miejsce
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z historii OLIMPUS ( organizacja i koordynacja)
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z historii PANDA 2012 ( organizacja i koordynacja)
Laureaci- wyniki w czerwcu
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne). W listopadzie 2010r. zorganizowałam w klasie V i VI lekcję otwartą pt. ,,Podróż wehikułem czasu na Olimp” uczniowie przemienili się w mitycznych bogów, utrwalając wiedzę z mitów za pomocą zabaw dydaktycznych. Ponieważ lekcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród pozostałych uczniów, zorganizowałam ją także w klasie V w marcu 2012r.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych; Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, klasową Wigilię, Dzień Kobiet, Wielkanocne jajko, Walentynki. Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki klasowe:
• Spacery po miejscowości ,
• Wyjścia na pobliski grób nieznanego żołnierza, w listopadzie każdego roku,
Sprawowałam opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli:
• Wyjazd do Ostrowi Mazowieckiej na basen *2,
• Wyjazd do Ostrowi Mazowieckiej na przedstawienie teatralne do MDK-u pt.
,,ABC teatru”
• Wyjazd do Warszawy *2
• Wyjazd do Ostrowi Mazowieckiej na przedstawienie teatralne do MDK-u pt.
,, Legendy Polskie”
• Wyjazd do Ostrowi Mazowieckiej na Edukacyjny Bieg Parkowy na orientację o Puchar Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej zorganizowany w ramach Międzynarodowego Roku Lasów.
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologie komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w klasach IV-VI, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na portalach internetowych własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp. ( 15 zaświadczeń o publikacjach);
• Poprzez Internet współpracowałam z Gminnym Centrum Informacji w Broku , publikując na stronie internetowej Brok. pl, artykuły i zdjęcia z szkolnych akcji i uroczystości;
• Odwiedzałam strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.plwww.men.gov.plwww.edux.pl, www.awans.net, Oświatowiec.pl, 45minut.pl, www.fundacjaarka.pl, świetlica59.pwii.pl,

• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii pozwoliło mi pogłębiać swoją wiedzę z tych dyscyplin. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji.
Starałam się stale realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, dlatego też na każdym spotkaniu z rodzicami starałam się wprowadzić elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego w latach 2009/2011 starałam się zaszczepić w uczniach poczucie solidarności i jedności pomagając w przeprowadzeniu takich akcji jak wspomniana wcześniej akcja ,, Góra Grosza”. Samorząd Uczniowski to przede wszystkim aktywne życie szkoły dlatego wspólnie przygotowywaliśmy wiele szkolnych uroczystości.
Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Przez cały okres stażu starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska a także drugiego człowieka.
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego łączyło się z dokładnym poznaniem aktów prawnych systemu oświaty. Po analizie najważniejszych dokumentów: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dotyczącego programów nauczania, Rozporządzenia dotyczącego oceniania i promowania uczniów, Rozporządzenia w sprawie BHP, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego,, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka , co okazało się pomocne w przeprowadzeniu lekcji tematycznej w klasach IV-VI w roku szkolnym 2009/10 z okazji 20 lat Konwencji Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących. Protokołowałam posiedzenia przez cały okres stażu. Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, a także jako członek komisji nadzorującej sprawdzian klasy szóstej (3.04.2012) Byłam członkiem komisji i organizatorem szkolnego etapu konkursu recytatorskiego ,,Ks. Jan Twardowski – poeta od biedronek”w latach 2009/10, 2010/11, byłam członkiem komisji socjalnej.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka polskiego i historii w oparciu o obowiązujące przepisy. Co roku tworzyłam analizy próbnych i ogólnopolskich sprawdzianów szóstoklasisty w naszej szkole, a także analizę z trzech lat 2009/2011.
Pracowałam nad aktualizacją dokumentacji szkoły, opracowałam Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w klasach IV-VI w roku szkolnym 2010/11.
Pełniłam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był sprawdzianem moich kompetencji zawodowych - cennym doświadczeniem przemian dokonanych za pomocą badań, analiz i wniosków, które prowokowały do wprowadzenia zmian i sprzyjały rozwojowi. Owo doświadczenie nauczyło mnie przede wszystkim sposobów podnoszenia jakości, skuteczności i efektywności. Teraz jestem bardziej otwarta na problemy i potrzeby uczniów. Z zadowoleniem obserwuję efekty swojej pracy, sukcesy moich uczniów są dla mnie największą nagrodą i poświadczeniem efektywnego przekazywania wiedzy.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartość i aktywności.
Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w latach 2009/10, 2010/11; 2011/12 , a więc przez cały okres stażu.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, dbać o rozwój moich uczniów i mam nadzieję, że każdy kolejny rok pracy będzie równie satysfakcjonujący jak okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.