X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15939
Przesłano:

Sprawozdanie z realizcji planu rozwoju nauczyciela stażysty

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej klasy I,III, IV oraz VI, a następnie w zastępstwie w klasie II Szkoły Podstawowej oraz klasach Ia, Ib i IIb Gimnazjum.
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 20 września 2011 roku.

Realizacja zadań związanych z organizacją stażu.
1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
3. W terminie do 20 września 2011 roku opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Pani Dyrektor.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie scenariuszy lekcji i przeprowadzonych imprez, konkursów i dokumentacji z obserwowanych lekcji.

I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
d) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
- Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczny
e) Rozkład Zajęć i Kalendarz Imprez Szkolnych
f) Regulamin Rady Pedagogicznej;
g) Podstawa programowa z języka obcego – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
h) Regulamin Dyżurów Nauczycielskich i Pracy Świetlicy Szkolnej
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, m.in.:
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
d) Arkuszy ocen;
3. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz planem dyżurów szkolnych i planem świetlicy szkolnej oraz planem dyżurów na stołówce szkolnej i placu szkolnym.
4. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
1. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników wybrałam i dostosowałam plany wynikowe nauczanego przeze mnie przedmiotu:
a) plany wynikowe nauczania języka angielskiego klasy I-III
b) plany wynikowe nauczania języka angielskiego klasy IV-VI
c) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia z PPP w Rykach dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej
2. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania języka angielskiego w oparciu o minimum programowe, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
3. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych. W pracy bardzo przydatne okazały się m.in.: zasoby Internetu, poznana literatura z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz samodzielnie przygotowywane sprawdziany oraz dodatkowe ćwiczenia dla uczniów. Strony z których najczęściej korzystałam to:
http://www.anglomaniacy.pl/, http://www.drukowanka.pl/, http://www.ang.pl/,
http://www.perfect-english-grammar.com/, http://www.tlumaczenia-angielski.info/
http://www.angielski.edu.pl/
4. Gromadziłam dokumenty, książki, słowniki oraz czasopisma, współpracując z wydawnictwem Pearson Longman.
5. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami.
6. Zamieściłam planu rozwoju zawodowego w Internecie oraz niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.

III. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów i nauczycieli.
1. W celu gromadzenia informacji o środowisku uczniów byłam w stałym kontakcie z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole i konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów.
2. Starałam się systematycznie poznawać sytuację uczniów poprzez np.: rozmowy z uczniami lub nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami.
3. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu różnorodnych imprez oraz innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Przygotowanie klasy I Szkoły Podstawowej do występu wokalnego na Ślubowaniu dnia 26.10.2011r.
b) Zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach I i III Szkoły Podstawowej – MY ENGLISH ADVENTURE dnia 20.12.2011r.
c) Udział w zabawie choinkowej oraz sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej dnia 25.01.2012r.
d) Zorganizowanie z klasami Ia i Ib Gimnazjum oraz uczennicą klasy III LO Moniką Jakubaszek Akademii Szkolnej w Dniu Patrona Szkoły Jana III Sobieskiego dnia 29.03.2012r.
e) Uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu klasy III Gimnazjum (część humanistyczna) dnia 24.04.2012r.
f) Uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego, ustnego z języka angielskiego dnia 16.05.2012r.
g) Zorganizowanie konkursu z języka angielskiego w klasach IV i VI Szkoły Podstawowej –
HOW HIGH IS YOUR ENGLISH SKY? dnia 30.05.2012r.
IV. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1. Jako obserwator raz lub dwa razy w miesiącu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji;
2. Przeprowadziłam sześć lekcji z uczniami w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.
3. Przeprowadziłam dwie lekcje z uczniami w obecności Pani Wicedyrektor. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.
4. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.

Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie od wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Odbyty staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w tym okresie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Chciałabym w jej trakcie nadal podnosić swoje umiejętności a także kwalifikacje zawodowe, aktywnie współpracować z podopiecznymi oraz stosować nowoczesne metody nauczania.
........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.