X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15936
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOIMIĘ I NAZWISKO: Dorota Kremer
NAUCZANY PRZEDMIOT: biologia
SZKOŁA: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2011 r.
DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2012 r.
OPIEKUN STAŻU: mgr Wojciech Adamus
POSIADANE KWALIFIAKCJE: studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek – biologia, specjalność – biologia ogólna i eksperymentalna; przygotowanie pedagogiczne.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oparłam na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1580).
Wszystkie zadania, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie przemyślane oraz dostosowane do moich możliwości, a także możliwości rozwojowych uczniów oraz szkoły. Poniżej przedstawiam realizację zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.


I. §6 ust. 2 pkt. 1 „Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły”.

Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: rozdział 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dokonałam analizy wyżej wymienionych przepisów, w efekcie czego przygotowałam się do realizacji zadań w nich zawartych.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Nawiązałam dobrą współpracę z opiekunem stażu. We wrześniu 2011 roku przedstawiłam opiekunowi do uzgodnienia plan rozwoju zawodowego. Konsultowałam się z opiekunem stażu i korzystałam z jego rad dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej, organizacji pracy i metod pracy na lekcjach. W efekcie moja praca oraz realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego przebiegały sprawniej.
Zapoznanie się z przepisami BHP. 1 września 2011 roku ukończyłam wstępne szkolenie z zakresu BHP oraz zapoznałam się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na stanowisku nauczyciela biologii. 23 listopada 2011 roku ukończyłam również szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych. Przeanalizowałam przepisy dotyczące BHP w szkole. W efekcie dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dyżurów, zajęć pozalekcyjnych.
Dokumentacja szkolna. Podczas trwania stażu zapoznałam się z dokumentami regulującymi pracę szkoły:
statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, statutem Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Reja,
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
planem pracy szkoły,
programem profilaktyki,
programem wychowawczym,
kryteriami oceniania z biologii oraz innymi wewnętrznymi dokumentami szkoły.
Nauczyłam się prowadzić dokumentację nauczyciela:
dziennik lekcyjny,
dziennik zajęć pozalekcyjnych,
zeszyty uwag,
zapoznałam się również z dokumentacją klasyfikacyjną uczniów.
Poznałam kompetencje oraz zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. W efekcie zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Prawidłowo prowadziłam dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć pozalekcyjnych. Na podstawie WSO opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z biologii, z którym zapoznałam uczniów.
Poznanie zasad organizacji szkoły. Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które odbyły się w dniach: 12.09.2011, 03.10.2011, 07.11.2011, 19.12.2011, 05.03.2012, 02.04.2012, 23.04.2012. Konferencje te pozwoliły mi w pełni zrozumieć zasady organizacji szkoły. Uczestniczyłam również w dyżurach dla rodziców odbywających się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W ramach tych konsultacji rodzice mogli zasięgnąć u mnie informacji na temat postępów w nauce swoich dzieci lub ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Zapoznanie z obiektem szkolnym. Poznałam rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń w szkole, co pozwoliło mi na sprawne przemieszczanie się po budynku. Sprawowałam opiekę nad salą biologiczną dla gimnazjum i dbałam o jej wizerunek, aby uatrakcyjnić uczniom naukę biologii.
Nawiązanie współpracy z pracownikami szkoły. Zapoznałam się z pracownikami szkoły. Nawiązałam współpracę z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów edukacyjno – wychowawczych. W razie potrzeby zwracałam się do wychowawców poszczególnych klas w celu rozwiązania bieżących spraw. Zorganizowałam we współpracy z innymi nauczycielami Dyskotekę Andrzejkową. Nawiązałam także współpracę z nauczycielkami fizyki oraz chemii w realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła Pełna Zasobów. Współpraca z gronem pedagogicznym umożliwiła mi rozwijanie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
Zespół przedmiotowy. Uczestniczyłam w spotkaniach zespołu przedmiotowego. Dokonałam analizy części biologicznej próbnego egzaminu gimnazjalnego klas III i podzieliłam się wnioskami wynikającymi z tej analizy z członkami zespołu przedmiotowego. Spotkania te pogłębiały moją wiedzę na temat organizacji pracy w szkole oraz doskonaliły umiejętność współpracy.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Przez okres stażu gromadziłam dokumentację poświadczającą realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego: zaświadczenia z odbywanych szkoleń, scenariusze lekcji.


II. §6 ust. 2 pkt. 2 „Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły”.

Warsztat pracy. Przeanalizowałam podstawę programową w nauczaniu biologii, program nauczania biologii dla gimnazjum: Ciekawa biologia 1 i 2, rozkład materiału oraz podręczniki: Ciekawa biologia 1 i 2. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz podręcznikami przygotowałam warsztat pracy oraz pracownię biologiczną do realizacji zajęć. Zapoznałam się z pomocami dydaktycznymi (mikroskopy, preparaty mikroskopowe, plansze, preparaty w formalinie) dostępnymi w pracowni, mającymi ułatwić uczniom naukę na lekcjach biologii.
Wypracowane dokumenty. Opracowałam cykl konspektów nauczania biologii w kl. I i II gimnazjum (semestr I i II), aby lekcje prowadzone były zgodnie z programem nauczania oraz spełniały cele edukacyjne.
Opracowałam również konspekty dotyczące zajęć z projektu Szkoła Pełna Zasobów na temat: Zrównoważony rozwój - ekoślad oraz Świadoma konsumpcja, modyfikując scenariusze zawarte w książkach: „Szkoła ekorozwoju”oraz „Szkoła pełna energii” otrzymanymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajęcia te wzbogaciłam prezentacją multimedialną oraz plakatami i przedmiotami ułatwiającymi pełniejsze wytłumaczenie uczniom wprowadzanych zagadnień.
Przygotowałam różnego rodzaju środki dydaktyczne potrzebne na lekcji np. karty pracy, ćwiczenia, przedmioty potrzebne do prostych doświadczeń. Efektem było zainteresowanie uczniów oraz zrozumienie danego tematu.
Wykorzystanie różnych metod nauczania podczas lekcji. Zapoznałam się z literaturą metodyczną na temat wykorzystania różnych metod nauczania podczas lekcji:
Motywowanie ucznia do pracy – wybrane metody aktywizujące.
Dydaktyka dla nauczycieli. – J. Półturzycki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
Metody aktywizujące procesy uczenia w szkole – Małgorzata Taraszkiewicz, Internetowy magazyn nr 1/2005.
Podczas obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu również poznawałam różne metody pracy z uczniami. Wykorzystywałam poznane metody podczas prowadzenia lekcji np. praca w grupie, burza mózgów, dyskusja, mapa myślowa. W efekcie lekcje były atrakcyjne, uczniowie chętniej angażowali się w pracę na lekcjach.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Swój własny rozwój jako nauczyciela doskonaliłam biorąc udział w szkoleniach:
06.09.2011 – szkolenie organizowane przez ZNP na temat planu rozwoju zawodowego. Efektem szkolenia było poznanie procedur awansu zawodowego oraz zapoznanie się z dokumentami i zadaniami związanymi z odbywaniem stażu.
23.11.2011 – szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno -Edukacyjny Metis: Wychowanie w szkole szczególnie w aspekcie zagrożeń wynikających z uzależnień. W efekcie nabyłam cennych informacji pozwalających mi ciekawie i odpowiedzialnie zaplanować w klasach II lekcje na temat uzależnień.
08.12.2011 – warsztaty dla nauczycieli: Multimedia na lekcjach geografii i przyrody. Szkolenie to pozwoliło mi poznać ofertę wydawniczą wydawnictwa PWN.
18.01.12 - szkolenie organizowane przez ZNP na temat okresowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Efektem szkolenia było sporządzenie okresowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, które przedstawiało moje dotychczasowe osiągnięcia w pracy nauczyciela.
07.03.2012 – Kurs Kierownika Wycieczek zorganizowany przez Oddział Śląski PTSM w Katowicach, którego celem było uzyskanie uprawnień kierownika wycieczek.
02.04.2012 – szkolenie „Szkoła Nowych Technologii” organizowane w naszej szkole. Efektem było poznanie nowoczesnych technologii w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole, w tym biologii. Poznałam sposoby wykorzystania tych technologii w pracy z uczniami.
24.04.2012 - szkolenie organizowane przez ZNP na temat sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Efektem szkolenia było sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
15.05.2012 – wykłady dla nauczycieli: Nowe spojrzenie na życie – biologia jednoczy nauki ścisłe oraz WSiPnet.pl jako wsparcie edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Podczas tego spotkania zapoznałam się z ofertą wydawnictwa oraz wzbogaciłam swoją wiedzę na temat różnorodnych przykładów powiązania biologii z naukami ścisłymi. Podane przykłady wykorzystywałam podczas lekcji.
Szkolenia te wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności, które mogłam wykorzystać w praktyce.
Doskonalenie technik multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania zajęć lekcyjnych – opracowanie konspektów, kart pracy, ćwiczeń dla uczniów, wykonanie prezentacji multimedialnej. Opublikowałam w Internecie plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie (www.publikacje.edux.pl, www. profesor.pl). Śledziłam również edukacyjne strony internetowe, zapoznając się z propozycjami scenariuszy lekcji, testami oraz ofertami wydawniczymi (www.eduseek.interklasa.pl, www.biologiainaczej.pl, www.olimpus.edu.pl, www.wsip.pl, www.nowaera.pl, www.profesor.pl, www.awans.net).


III. §6 ust. 2 pkt. 3 „Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.”.
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów. Przeanalizowałam program wychowawczy szkoły. Zapoznałam się z problemami dydaktycznymi w klasach, w których uczyłam poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas oraz pedagogiem szkolnym. W efekcie rozmowy te pozwoliły mi rozpoznać środowisko uczniów, ich poziom wiedzy oraz problemy.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Przeprowadzałam rozmowy z uczniami, indywidualne konsultacje. Obserwowałam poziom wiedzy oraz możliwości uczniów, aby znaleźć najlepsze metody nauki, zainteresować uczniów tematyką przyrodniczą, dać szansę pogłębienia wiedzy uczniom zdolnym oraz wykazania się uczniom słabszym. Bardzo pomocna była również analiza opinii i orzeczeń PPP, na podstawie których mogłam uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów.
Wiedzę i umiejętności uczniów pozyskane podczas lekcji sprawdzałam zgodnie z formami opisanymi w PSO, czyli poprzez sprawdziany, klasówki, kartkówki, odpowiedź ustną, zadania domowe, pracę ucznia na lekcji. W przypadku pojawienia się trudności z opanowaniem materiału wyznaczałam dodatkowe terminy zaliczenia materiału lub proponowałam uczniowi udział w zajęciach wyrównawczych.
Praca z uczniami zdolnymi oraz z uczniami mającymi trudności edukacyjne. Mając na uwadze różne potrzeby uczniów wynikające z zainteresowania biologią lub też związane z trudnościami w nauce prowadziłam Kółko Biologiczne oraz zajęcia wyrównawcze.
Zajęcia z Kółka Biologicznego odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 1 lub 2 godzin, w zależności od potrzeb uczniów. W ramach tych zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii. Uczniowie na bieżąco proponowali tematy, które odzwierciedlały ich zainteresowania. Uczennice uczęszczające na te zajęcia wykonały również serię plakatów na temat oszczędzania energii, które pokazane zostały na Mega Festynie Szkolnym, który odbył się 20 kwietnia 2012 roku na terenie naszej szkoły. Pod koniec maja odbyły się zajęcia terenowe w Lasku Chropaczowskim, podczas których członkowie kółka zapoznali się z bezkręgowcami w nim występującymi oraz ich siedliskami. Podczas wycieczki robione były zdjęcia, które zostały wykorzystane do stworzenia plakatu dokumentującego te zajęcia. Lekcja w terenie bardzo zainteresowała uczennice, podczas jej trwania wykazywały one zaangażowanie i zapał do pracy, wiele ze znalezionych organizmów mogły zaobserwować po raz pierwszy.
Zajęcia wyrównawcze również odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 1 lub 2 godzin, w zależności od potrzeb uczniów. Zajęcia te prowadzone były dla uczniów mających zaległości lub problemy w nauce. Ich celem było wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach poszczególnych uczniów, utrwalenie materiału poznawanego na lekcjach biologii, poprawa wyników nauczania i kształcenia oraz rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań biologicznych. W ramach tych zajęć uczniowie mogli również poprawić negatywne oceny ze sprawdzianów.


IV. §6 ust. 2 pkt. 4 „Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje przeprowadzane przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, na temat:
27.09.2011 – Budowa komórek, kl. Ig – biologia, mgr Wojciech Adamus.
10.10.2011 – Funkcje życiowe organizmów, kl. Ig – biologia, mgr Wojciech Adamus.
09.11.2011 – Sposoby rozmnażania się organizmów, kl. Ie – biologia, mgr Wojciech Adamus.
12.12.2011 – Pochodzenie człowieka, kl. IIIo – biologia, mgr Wojciech Adamus.
09.01.2012 – Przemiany energii podczas topnienia i krzepnięcia. Wyznaczenie ciepła topnienia lodu, kl. IIs- fizyka, mgr Izabela Kastelik.
28.02.2012 – Ziarnista budowa materii, kl. Ik – chemia, mgr Aleksandra Sikorska.
14.03.2012 – Figury środkowosymetryczne, kl.IIo – matematyka, mgr Marzena Golly.
17.04.2012 – Płazy – kręgowce przystosowane do życia w środowisku wodno – lądowym, kl.Ig – biologia, mgr Wojciech Adamus.
16.05.2012 – Ucho – narząd zmysłu słuchu i równowagi, kl. IB – biologia, mgr Wojciech Adamus.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Co najmniej raz w miesiącu przeprowadziłam lekcję w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, na temat:
29.09.2011 – Pięć królestw organizmów, kl. Io – obserwował opiekun stażu.
11.10.2011 – Mózg i rdzeń kręgowy, kl. IIs - obserwował opiekun stażu.
24.11.2011 – Grzyby, kl. Im – hospitacja dyrektora szkoły.
01.12.2011 – Protisty, kl. Is - obserwował opiekun stażu.
6.12.2011 – Rozwój zarodka i płodu, kl. IIs - obserwował opiekun stażu.
10.01.2012 – Zdrowie i choroby, kl. IIs - obserwował opiekun stażu.
28.02.2012 – Badania okresowe i lekarstwa, kl. IIs – hospitacja zastępcy dyrektora szkoły.
15.03.2012 – Mięczaki, kl. Is - obserwował opiekun stażu.
19.04.2012 – Gady, kl. Io - obserwował opiekun stażu.
24.05.2012 – Tkanka mięśniowa i nerwowa, kl. Is - obserwował opiekun stażu.
Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć z opiekunem stażu. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Z obserwacji wyżej wymienionych zajęć wyciągnęłam cenne wskazówki oraz wnioski, które ułatwiły mi realizację lekcji. Omawiałam obserwowane lekcje z opiekunem stażu oraz dyrektorem, wysłuchałam uwag, wymieniłam poglądy i spostrzeżenia. W efekcie poznawałam swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu mogłam wyeliminować błędy oraz podnosić efektywność swojej pracy.

Podczas mojego stażu zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe i starałam się, aby moja praca była rzetelna i spełniała wymagania szkoły oraz jej potrzeby. Starałam się zdobywać jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy z uczniami.
Po odbyciu stażu przeanalizowałam swoją pracę i określiłam jej mocne i słabe strony. Mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązania kontaktu z uczniami i rozbudzenie w nich zaufania. Zauważyłam, że do każdego ucznia należy podejść indywidualnie, poznać go i starać się zrozumieć jego zachowanie, a także w razie konieczności zwracać uwagę na niestosowne zachowania i reakcje. Moją słabą stroną jest umiejętność angażowania całej grupy do skupienia uwagi podczas lekcji. W dalszej pracy będę starała się poprawić tę umiejętność, tak aby zajęcia przynosiły każdemu uczniowi zamierzone efekty.
Po zakończeniu stażu zamierzam dalej doskonalić swoje kwalifikacje i własny warsztat pracy. Chciałabym, aby moje lekcje, zajęcia pozalekcyjne i inne działania w szkole stawały się coraz bardziej ciekawe i atrakcyjne. Biologia jest nauką, w której główne miejsce zajmuje doświadczenie i obserwacja różnego rodzaju zjawisk, dlatego chciałabym wzbogacać moje lekcje o ciekawe przykłady szerzej pokazujące uczniom dane zagadnienie. Będę starała się przeprowadzać więcej zajęć w terenie, tak aby uczniowie dokonywali sami obserwacji w przyrodzie oraz chciałabym w większym stopniu wykorzystywać pomoce multimedialne.


Przepisy prawne:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1580).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.