X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15898
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu

Monika Herchel
Przedszkole Miejskie Nr 3
w Mielcu


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 r.
§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, odpowiednie rozporządzenia; śledzenie informacji w Internecie, na stronach MEN oraz w prasie i literaturze pedagogicznej. Napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011

Sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego.
Wykonałam rejestr przeanalizowanych przepisów.
Posiadam spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji, a także bibliografię literatury pedagogicznej.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego. Zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2011
Zawarłam kontrakt o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola oraz obowiązującej dokumentacji.
Analiza dokumentów: statutu, planu rocznego pracy, programu, regulaminów dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć).
Wrzesień – Październik 2011

Posiadam odpowiednie notatki własne. Przeanalizowałam wymagane dokumenty.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć.
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
okres stażu
Prowadzę zapisy w dzienniku zajęć.
Sporządziłam notatki własne z dotychczasowych Rad Pedagogicznych.
Przygotowywałam przydatne w toku realizacji zajęć plany miesięczne.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Posiadam zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu . W teczce stażysty zgromadziłam scenariusze zajęć, a także scenariusze prowadzonych przez mnie imprez i konkursów, oraz sprawozdanie z przebiegu I semestru stażu.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
Poznanie regulacji prawnych z zakresy BHP placówki, udział w zorganizowanej ewakuacji przeciwpożarowej
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, odpowiednie zaświadczenia
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi przedszkola
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie bieżących zmian i modyfikacji
Do końca maja 2012
Przygotowałam sprawozdanie obejmujące cały okres odbywanego przeze mnie stażu


§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Uczestniczenie i obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela w wymiarze co najmniej dwóch godzin co drugi miesiąc. Omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
Hospitacja według wcześniej opracowanych reguł, omówienie i zapisanie jej wyników, wniosków i spostrzeżeń
dwa razy co drugi miesiąc w okresie trwania stażu
Posiadam scenariusze zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wraz z zapisanymi wnioskami i spostrzeżeniami sporządzonymi po omówieniu zajęć z opiekunem stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej dwóch godzin co drugi miesiąc i ich omówienie z osobą w obecności której zostały przeprowadzone.
-opracowanie konspektów, scenariuszy zajęć
-konsultacje z opiekunem stażu
-ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
dwa razy co drugi miesiąc w okresie trwania stażu
Opracowałam scenariusze zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu. Posiadam notatki własne z analizą słabych i mocnych stron zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola
-opracowanie konspektów
-ocena i analiza przeprowadzonych zajęć
-konsultacje z dyrektorem przedszkola
dwa razy w trakcie trwania stażu
Posiadam konspekty zajęć, oraz zapis w dzienniku(potwierdzenie obserwacji zajęć przez dyrektora)
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
Przybliżenie dzieciom twórczości poetów polskich poprzez organizowanie zabaw inscenizacyjnych na podstawie twórczości polskich poetów.
okres stażu
Posiadam zapisy w dzienniku dokumentujące prowadzenie czytania dzieciom o poranku w ramach akcji „Cała |Polska czyta dzieciom”
Tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć i zabaw inscenizacyjnych.
Pomoce dydaktyczne do zajęć, plansze kukiełki, makiety, ilustracje.
okres stażu, wg bieżących potrzeb.
Posiadam własne przygotowane pomoce dydaktyczne.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji, publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji. Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
okres stażu
Czerpię informacje na tematy pedagogiczne korzystając z zasobów Internetu. Posiadał zaświadczenie potwierdzające zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonalenia zawodowego.
Korzystanie z literatury i czasopism pedagogicznych
-udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach
-lektura literatury i czasopism pedagogicznych
okres stażu
Czerpię informacje na tematy pedagogiczne.
Posiadam spis wybranych pozycji pedagogicznych.
Doskonalenie własnych działań pedagogicznych
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza oraz korzystanie z wyciągniętych wniosków
Okres stażu
Zgromadziłam odpowiednie dokumenty


§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
okres stażu
Sporządziłam spis pozycji książkowych.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami; wywiady.
okres stażu
Prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami
Diagnoza pedagogiczna dzieci
Prowadzenie kart obserwacji w dwóch etapach
II semestr stażu
Posiadam uzupełnione karty obserwacji każdego dziecka.
Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
Konsultacje z opiekunem stażu
październik – listopad 20101
Prowadziłam konsultacje z rodzicami –co potwierdzają zapisy w planach miesięcznych i dzienniku.
Współpraca z rodzicami
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
okres stażu
Posiadam scenariusze i zdjęcia z dotychczasowych uroczystości (pasowanie na przedszkolaka, dzień babci i dziadka, zajęcia otwarte dla rodziców, piknik rodzinny).
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ ORAZ Z POTRZEB PLACÓWKI
Wykonanie dekoracji okazjonalnych w sali.

Dekoracje sali przedszkolnej
okres stażu
Posiadam zbiór wykonanych rekwizytów, ilustracji, ozdób, itp.

Prowadzenie i aktualizowanie kącika dla Rodziców
Przygotowywanie bieżących artykułów
Okres stażu
W teczce stażysty, zgromadziłam zamieszczane przeze mnie w kąciku dla rodziców artykuły.
Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową „Uczymy się rozpoznawać własne i cudze emocje-poznanie sposobów radzenia sobie z gniewem.”
Zebranie, opracowanie i przedstawienie zebranych materiałów
kwiecień_2012
Posiadam zebrane i opracowane materiały.
Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych
Opracowanie scenariuszy imprez (Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień babci i dziadka,itp)
okres stażu
Posiadam scenariusze organizowanych i współorganizowanych przez mnie imprez.
Współorganizo -wanie Międzyprzedszkol- nego Konkursu dla dzieci niepełnosprawnych
Opracowanie scenariusza konkursu, przygotowanie dekoracji, upominków i poczęstunku
kwiecień_2012
Posiadam scenariusz prowadzonej imprezy oraz potwierdzenie dyrektora placówki
Współorganizacja przedstawienia „Ptasie radio”dla przedszkolaków i Rodziców (w ramach zajęcia otwartego)
Przygotowanie scenariusza i innych potrzebnych rekwizytów
maj-2012
Opracowałam scenariusz(do wglądu w teczce stażysty razem z kserokopią listy obecności rodziców)
Prowadzenie „Pikniku Rodzinnego”
Opracowanie scenariusza imprezy oraz prowadzenie pikniku
maj -2012
W teczce stażysty załączyłam scenariusz prowadzonego festynu rodzinnego


Załączniki do sprawozdania:

1.Scenariusze zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.
2.Scenariusze zajęć obserwowanych przez stażystę.
3.Scenariusze prowadzonych imprez grupowych.
4.Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.
5.Artykuły zamieszczane w Kąciku Rodzica.
6.Spis przydatnych stron internetowych o tematyce pedagogicznej.
7.Spis pozycji książkowych o tematyce pedagogicznej.
8.Scenariusz współprowadzonego konkursu międzyprzedszkolnego.
9.Materiały przygotowane na radę szkoleniową :„Uczymy się rozpoznawać własne i cudze emocje-poznanie sposobów radzenia sobie z gniewem.”
10.Lista obecności rodziców na zajęciach otwartych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.