X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15893
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko: mgr Monika Racewicz
Miejsce Pracy: ........................................
Stanowisko: Wychowawca świetlicy.
Wykształcenie: Wyższe pedagogiczne, studia: 5 – letnie magisterskie, kierunek: pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Dyrektor Szkoły: ........................................
Opiekun stażu: ........................................
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie założonych w planie rozwoju celów i zadań. W dniu 01.09.2011r. rozpoczęłam pracę w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie na stanowisku wychowawca świetlicy, w tym samym czasie rozpoczął się mój dziewięciomiesięczny staż nauczycielski. W pierwszym miesiącu pracy zawarłam kontrakt z opiekunem stażu określający zasady naszej współpracy. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz przy pomocy opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego (załącznik nr 1), który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.
W trakcie dziewięciu miesięcy stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego zadania i cele szczegółowe, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Pierwszym krokiem, jaki podjęłam w momencie rozpoczęcia stażu było zorganizowanie pracy poprzez określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu, przedstawionych we wspólnie opracowanym kontrakcie (załącznik nr 2). W celu zrozumienia procedur związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593);
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami); Rozdział 3a(Awans zawodowy nauczycieli);
- Znowelizowaną Kartą Nauczyciela z dn. 18.02.2000r. o Zmianie Karty Nauczyciela;
- Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
Po zapoznaniu się z w/w dokumentami opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, konsultując jego treści z opiekunem stażu. W celu usprawnienia współpracy opracowany został harmonogram spotkań (załącznik 3) oraz plan hospitacji zajęć (załącznik 4) prowadzonych przez nauczyciela stażystę i opiekuna.
Na początku mojej pracy zapoznałam się również z dokumentacją obowiązującą w szkole, tj.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Wewnątrzszkolny System Oceniania. Przeanalizowałam także plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2011/2012 oraz poznałam regulaminy obowiązujące w szkole. Wiedzę na temat zasad funkcjonowania Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie pogłębiłam podczas czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej. Dokonanie analizy dokumentacji szkolnej pozwoliło mi lepiej zrozumieć reguły działania szkoły oraz dowiedzieć się, jakie posiadam prawa i obowiązki. Uzyskanie wiadomości pozwoliły mi na opracowanie Rocznego Planu Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej Świetlicy Szkolnej.
Na początku mojego stażu zaznajomiłam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć świetlicowych). Pomocą w tej kwestii służył mi opiekun stażu wyjaśniając wszelkie napotkane przeze mnie wątpliwości związane z tym zagadnieniem.
Rozpoczynając staż zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów pozwoliła mi dostrzec wyraźne źródła zagrożeń bezpieczeństwa w szkole oraz pokazała mi, w jaki sposób postępować w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli, korzystając z informacji zamieszczanych m.in. na stronach internetowych MEN (www.men.gov.pl, www.bip.men.gov.pl ).

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
W ramach realizacji tego punktu systematycznie pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy. W tym celu uczestniczyłam w szkoleniach, kursach, wykładach przeznaczonych dla nauczycieli zarówno w szkole, jak i poza nią, tj.:
• Kurs doskonalący zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, pt.: „Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym.”
• Szkolenie zorganizowany przez wydawcę podręczników MAC Edukacja na temat: „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej.” Poprowadzony przez p. Wiesławę Żabę – Żabińską;
• Wykład, pt.: „Wpływ zmian w systemie edukacji na pracę nauczyciela.” Poprowadzony przez p. Marię Pantz;
• Wykład, pt.: „Ocenianie, jako ważny element procesu edukacyjnego i wychowawczego.” Poprowadzony przez p. Marię Pantz.
Udział w w/w formach doskonalenia nauczycieli poszerzył mój zakres wiadomości z zakresu funkcjonowania szkoły, przepisów prawa oświatowego oraz pozwolił zrozumieć pewne aspekty działania psychiki dziecka. Zaproponowane podczas szkoleń metody i techniki pracy z dziećmi chętnie wykorzystałam podczas zajęć świetlicowych. Sprawiły one, iż zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów jak i dla mnie. Wprowadzone ćwiczenia pozwoliły wychowankom nauczyć się rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne, m.in.: uczucie gniewu, smutku, zazdrości, wstydu, nudy. A także wpłynęły na poprawę relacji koleżeńskich, umiejętności współpracy w grupie.
Swój zasób wiedzy poszerzałam również studiując literaturę fachową o tematyce psychologiczno – pedagogicznej, czasopisma przeznaczone dla nauczycieli. Korzystałam również z pozycji zawierających interesujące ćwiczenia edukacyjne, ruchowe, relaksacyjne przeznaczone dla dzieci. Poszukiwałam również pozycji prezentujących nowe techniki plastyczne, rozwijających zdolności manualne i estetyczne uczniów. W swoich zajęciach dużą uwagę poświęciłam czytelnictwu dzieci, dlatego poszukiwałam ciekawych pozycji zawierających opowiadania, bajki. Szczególnie dla mnie przydatne były następujące pozycje:
- I. Obuchowska, „Jak radzić sobie z niechcianymi uczuciami.”
- Praca zbiorowa pod red. B. Bleja – Sosna, „Świetlicowe zajęcia tom I i II. Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki”
- E. Giacone, M. Schiavetta, „Zabawy na każdy dzień. 183 zabawy grupowe.”
- D. Brett, „Czytajmy dzieciom! Bajki, które leczą.”
- D. Dziamska, „Magiczne kółeczka, czyli orgiami płaskie z koła.”
- M. Bondarowicz, T. Staniszewski „Wielka księga zabaw i gier ruchowych.”
Przestudiowanie wymienionych przeze mnie pozycji ułatwiło mi pracę z dziećmi, pozwoliło także stworzyć roczny plan pracy świetlicy. Zawarte w książkach pomysły zabaw, gier pozwoliły wypełnić zajęcia świetlicowe, sprawić, aby stały się one dla uczniów bardziej atrakcyjne.
W ramach zajęć świetlicowych organizowałam następujące formy pracy, tj.: zajęcia plastyczne, techniczno – plastyczne, konstrukcyjne, rozwijające wyobraźnię, zdolności manualne, poczucie estetyki, inteligencję wizualno – przestrzenną. Wszelkie prace plastyczne prezentowane były na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. Kolejną z form, jaką zaproponowałam swoim wychowankom były zajęcia umuzykalniające oraz ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Pracując z dziećmi zwróciłam również uwagę na usprawnianie ich funkcji społecznych, emocjonalnych, intelektualnych i motorycznych. Ważnym i lubianym przez dzieci elementem były zajęcia czytelnicze. Prezentowane przeze mnie opowiadania, bajki wspólnie omawialiśmy, co zawsze wiązało się z ożywioną dyskusją i naśladowaniem postaci bajkowych. Istotnym elementem zajęć świetlicowych było wspólne odrabianie prac domowych, starałam się jednak zachęcić uczniów do samodzielnej pracy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, wszelkimi sukcesami i osiągnięciami z radością dzieliły się ze swoimi rodzicami.
W przygotowywaniu zajęć świetlicowych wykorzystałam znajomość technik komputerowych. Przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne dla uczniów, tj.: krzyżówki, rebusy, zagadki, rozsypanki słowne, kolorowanki, elementy do wycinania, dyplomy, medale. Mając stały dostęp do Internetu śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz wyszukiwałam potrzebne mi do pracy materiały. Mogłam także korzystać ze stron internetowych, gdzie nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami z innymi. Najchętniej przeglądałam następujące strony internetowe: www.edukacja.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl, www.nauczyciele.mom.pl, www.szkolnictwo.pl, www.interklasa.pl, www.czasdzieci.pl. W ramach doskonalenia technik multimedialnych dokonałam publikacji mojego Planu Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdania z odbytego stażu.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
W trakcie odbywania stażu starałam się poznać swoich uczniów, ich potencjał rozwojowy, zainteresowania, zaobserwować, jakie zajęcia sprawiają im przyjemność, a jakie trudności. Dlatego podczas opracowywania zajęć świetlicowych zwracałam uwagę na indywidualne potrzeby uczniów. Starałam się organizować takie formy pracy, aby każdy uczeń mógł się wykazać, zaprezentować się od najlepszej strony. Sukcesy odnoszone podczas zabaw, gier i innych czynności motywowały dzieci do dalszej pracy. Zabiegałam również o to, aby nauczyć dzieci ponosić porażki i nie zrażać się niepowodzeniami.
W celu lepszego poznania swoich podopiecznych podjęłam współpracę z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym. Rozmowy z wychowawcami klas pozwoliły mi zebrać potrzebne informacje o swoich wychowankach, które ułatwiły mi prowadzenie zajęć. Wychowawcy oraz pedagog szkolny zwrócili uwagę na problemy emocjonalne, psychoruchowe, niektórych uczniów.
Starałam się również poznać środowisko rodzinne dzieci poprzez stałe kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami. Każdego dnia, gdy rodzic odbierał dziecko ze świetlicy, przekazywałam mu podstawowe informacje o samopoczuciu dziecka, jego osiągnięciach, ewentualnych problemach wychowawczych. Wspólnie z rodzicami starałam się szukać rozwiązań sytuacji problemowych, służyłam im radą, dostarczałam wszelkich materiałów dotyczących nurtujących ich pytań.
W trakcie odbywanego stażu poznałam środowisko rodzinne moich podopiecznych. Rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym dostarczyły mi mnóstwa niezbędnych informacji potrzebnych do pracy z dziećmi. Obserwacje uczniów w trakcie prowadzonych zajęć pozwoliły mi zgromadzić informacje na temat ich moc stron, ale również dostrzec ich potrzeby, trudności, troski oraz problemy emocjonalne.

4. Umiejętności prowadzonych i obserwowanych zajęć.
W trakcie dziewięciomiesięcznego stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Podczas tych zajęć zwracałam szczególną uwagę na stosowane metody pracy, wykorzystywane przez opiekuna gry, zabawy i techniki relaksacyjne. Obserwowałam sposób pracy z uczniami słabszymi oraz uczniami zdolnymi, indywidualizację pracy. Uczestnictwo w zajęciach opiekuna stażu wpłynęło na poprawę, jakości zajęć prowadzonych przeze mnie. W swojej pracy zastosowałam wiele nowych i ciekawych zabaw, gier integrujących grupę, poszerzyłam swoją wiedzę na temat technik pracy z uczniem słabszym.
Opiekun stażu raz w miesiącu obserwował zajęcia prowadzone przeze mnie. Przed każdą hospitacją przygotowywałam scenariusz zajęć (załącznik nr 5) z jasno określonym celami oraz szczegółową prezentacją ich przebiegu. Po każdych zajęciach omawiałam ich przebieg z opiekunem stażu, który udzielał mi wielu cennych wskazówek, co do treści merytorycznych prowadzonych zajęć, czasu trwania niektórych ćwiczeń, sposobu motywowania uczniów do pracy. Sugerowała różne ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o organizację zabaw dowolnych.

PODSUMOWANIE
Niniejsze sprawozdanie prezentuje przebieg mojej dziewięciomiesięcznej pracy pedagogicznej. Zawarłam w nim wszelkie działania, jakie podjęłam w celu spełnienia warunków do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie pogłębiać swoją wiedzę czytając pisma pedagogiczne, książki o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. Przeglądając strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli mogłam uzyskać wiele ciekawych informacji na nurtujące mnie pytania.
Najistotniejsze jednak było zdobywanie wiedzy praktycznej, która jest niezbędna w pracy młodego nauczyciela. W tym celu starałam się poznać moich podopiecznych, zaobserwować ich mocne i słabe strony, podejść do każdego ucznia indywidualnie. Organizowałam tak swoją pracę, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu i pogłębianiu ich zainteresowań oraz starałam się zapoznać ich z nowymi technikami plastycznymi, zabawami, grami, metodami przyswajania wiedzy. Motywowałam uczniów do pracy nad swoimi słabościami, uczyłam jak radzić sobie z negatywnymi emocjami w przypadku porażki. Szczególną uwagę zwracałam na zachowanie uczniów i motywy ich postępowania. Ważnym elementem wychowawczym było określenie przejrzystych zasad i reguł obowiązujących podczas zajęć świetlicowych. W momentach pojawienia się zachowań niestosownych, agresywnych starałam się wpływać na postawy moich podopiecznych, pomagać w rozwiązywaniu konfliktów.
Okres dziewięciomiesięcznego stażu na stanowisku wychowawcy świetlicy skłania do dokonania analizy i określenia mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Mocną stroną mojej pracy jest zaangażowanie w pracę zawodową, czynny udział w życiu szkoły, nawiązanie dobrego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami oraz ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Słabą stroną w mojej pracy była umiejętność angażowania dzieci do skupiania uwagi podczas organizowanych przeze mnie zajęć.
W trakcie trwania stażu spotkałam się z życzliwością i wsparciem wielu osób pracujących w naszej szkole. Za wszelką pomoc, wskazówki jestem im bardzo wdzięczna. Podjęte w okresie stażu działania będę starała się nadal kontynuować. Chcę pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić warsztat pracy pedagogicznej. Myślę, że podejmowane w trakcie stażu działania wpłynęły na uzyskanie pozytywnej opinii o mojej osobie ze strony rodziców, innych nauczycieli oraz pozwoliły zdobyć zaufanie dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.