X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15855
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Piotrowicz

Stanowisko: nauczyciel edukacji zintegrowanej

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 36 w Zabrzu
Plac Warszawski 6
41-800 Zabrze

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie -
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
I Wychowanie Przedszkolne

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011


Data ukończenia stażu: 31.05.2012

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Alicja Fornal


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju, celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu, rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wiedząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu mojej jakości pracy, a przez to i pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu . W szczególności są to:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2 pkt.1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu, było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Znalazło to wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie
ZAŁĄCZNIK NR 1. Wspólnie z opiekunem stażu panią Alicją Fornal uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ZAŁĄCZNIK NR 2, zasady i normy współpracy. Ustaliłyśmy formy obserwacji zajęć, daty hospitacji w obecności opiekuna oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam dodatkowe publikacje i artykuły omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie między innymi tych dokumentów, zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 3 i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawę programową. Zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Zapoznałam się z kompetencjami poszczególnych organów regulujących życie szkoły, wiem również jakie są moje obowiązki i prawa. Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, statut szkoły, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen, plan kierunkowy, plan wynikowy, księga zarządzeń. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam również tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów, uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych. Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust2. pkt.2).

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania, przeanalizowałam podstawę programową. Przez cały czas odbywania stażu samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy tj. teczki z pracami dzieci, tablice na której dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach oraz radach szkoleniowych. Ponadto uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach w szkole jak i organizowanymi poza nią. Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• wrzesień 2011 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia”, prowadząca Jolanta Wrzeciono,
• październik 2011 „Zabawy relaksacyjne, integracyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (zabawy paluszkowe i dziecięce masażyki), prowadząca Magdalena Lebok,
• listopad 2011 „Rola bajek terapeutycznych jako metoda obniżania i pokonywania problemów u dzieci”, prowadząca Ewa Wojciechowska,
• marzec 2012 „Opis bibliograficzny bibliografii załącznikowej”, prowadząca Maria Tomicka,
• marzec 2012 „Sytuacje trudne, kryzysowe, stres, wypalenie zawodowe”.
ZAŁĄCZNIK NR 4
Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 26.09.2011 „Mandala w edukacji wczesnoszkolnej”,
• 25.10.2011 „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej”,
• 29.11.2011 „Pedagogika lecznicza Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej”,
• 20.02.2012 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej”,
• 05.03.2012 „Edukacyjne inspiracje w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”,
• 16.03.2012 „Matematyka dla maluchów”,
• 18.04.2012 „Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania – pracujemy z ilustracją- współpracujemy w grupie”,
• 12.05.2012 „Krokiem tanecznym przez Europę”,
• 02.06.2012 „Śpiewaj i tańcz – piosenki i przyśpiewki w opracowaniu ruchowym ”. ZAŁĄCZNIK NR 5
Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w warsztatach i szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę oraz co za tym idzie, moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Przez cały okres stażu, na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
• Marta Bogdanowicz „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli”,
• Irena Czajkowska, Kazimierz Herda „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole”,
• Edyta Gruszczyk – Kolczyńska „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej”,
• Danuta Krzywoń „Leworęczność – błąd natury czy dar od Boga?”,
• Podstawa programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, tom 1,
• Barbara Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”,
• Halina Spionek „Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych”,
• Magdalena Szuksta – Cendrowska „Propozycja ćwiczeń dodatkowych dla uczniów klasy I, ich nauczycieli, rodziców i terapeutów”. ZAŁĄCZNIK NR 6
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza z okazji Międzynarodowego Dnia Misia ZAŁĄCZNIK NR 7, oraz niniejszego sprawozdania. Na bieżąco śledziłam propozycje scenariuszy lekcji oraz nowości wydawniczych zamieszczonych na internetowych stronach edukacyjnych:
• www.edussek.ids.pl
• www. pwn.com.pl
• www.interklasa.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.nowaera.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl

Przygotowując się do zajęć korzystałam z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowania konspektów, dokumentacji, pomocy na lekcje. W ramach art. 42 ustawy Karta Nauczyciela prowadziłam zajęcia dla uczniów z problemami oraz kółko Młodego Europejczyka, na którym to tworzone przy użyciu komputera pomoce były nieocenione. Prezentacje multimedialne pozwoliły mi przybliżyć uczniom wiele europejskich krajów, zabytków, ciekawostek. Uczyliśmy się podstawowych zwrotów, piosenek, oglądaliśmy widokówki, zdjęcia, jednym słowem zwiedzaliśmy Europę. W październiku przygotowałam uczniów do apelu porządkowego pt: „Zdrowo się odżywiamy”, postanowiliśmy z tej okazji zaprezentować szkolnej widowni przedstawienie „Zdrowy Czerwony Kapturek”, które nagrodzone zostało wielkimi brawami. 25 listopada organizowałam w naszej szkole Dzień Misia, przygotowałam scenariusz tego dnia ,każdy uczeń mógł przynieść swojego ukochanego misia, oglądaliśmy bajki, czytaliśmy opowiadania gdzie głównym bohaterem był oczywiście miś. ZAŁĄCZNIK NR 7 Pomagałam w organizacji Kiermaszu Świątecznego, gromadziłam fanty potrzebne do loterii, współpracowałam z rodzicami. Kolejnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w naszej szkole był Dzień Kota, wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy wiele prac konkursowych. ZAŁĄCZNIK NR 8 Innym ważnym wydarzeniem w naszej klasie był Dzień Matki, przez cały maj ćwiczyliśmy przydzielone kwestie. ZAŁĄCZNIK NR 9 Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 zaprezentujemy uroczystą akademię, wspólnie z kolegami i koleżankami z innych klas przywitamy wakacje z uśmiechem na ustach. ZAŁĄCZNIK NR 10 Powierzono mi również zadanie koordynowania programu „Warzywa i owoce w szkole”. Wspólnie z koleżanką dbałyśmy aby cotygodniowa dostawa warzyw i owoców trafiła do każdego dziecka biorącego udział w programie. Otrzymane od organizatora materiały dydaktyczne przekazywałam koleżankom, stanowiły one ciekawy dodatek uzupełniający wiedzę nas nauczycieli oraz były dodatkowym aspektem, przez który akcja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród naszych uczniów. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust. 2. pkt.3.).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego zapoznałam się z kilkoma pozycjami dotyczącymi dojrzałości szkolnej dzieci a następnie przeprowadziłam diagnozę każdego z uczniów. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Przeprowadziłam cztery zebrania z rodzicami, na których w ramach pedagogizacji rodziców wygłosiłam referaty:
• „Moje dziecko będzie pierwszoklasistą”,
• „Co warto wiedzieć o dysleksji?”,
• „Leworęczność u dzieci”. ZAŁĄCZNIK 11
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. Korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2. pkt.4.).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. ZAŁĄCZNIK 12 Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystywania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Również raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor ZAŁĄCZNIK NR 13 i dwie godziny w
obecności pani Wicedyrektor. ZAŁĄCZNIK NR 14 Uczestniczyłam w lekcji otwartej, prowadzonej przez panią Ewę Wojciechowską. ZAŁĄCZNIK 15 Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. ZAŁĄCZNIK NR 16 Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.


PODSUMOWANIE

Odbycie dziewięciomiesięcznego stażu oraz nabyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych jak i słabych stron mojej pracy zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom naszej placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok okazał się dla mnie sprawdzianem wiedzy, umiejętności, ogromnym wyzwaniem i okresem wzmożonej pracy. Uważam, iż działania, które podejmowałam pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców na mój temat. Widząc na twarzach moich wychowanków uśmiech i zadowolenie, mogę sądzić, że podejmowane przeze mnie działania są słuszne i akceptowane, przynoszą efekty. Za swoją mocną stronę uważam zaangażowanie w proces nauczania oraz wychowania dzieci. Sprawy szkoły również nie są mi obojętne. Mnogość form dokształcania, wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody i formy a także podsunęło wiele ciekawych pomysłów. Za nieco słabszą stronę, mogę uznać prowadzenie dokumentacji szkolnej, podczas pierwszego roku pracy zobowiązana byłam przygotować kilka opinii dotyczących uczniów, co przyspożyło mi trochę trudności, jednak z powodzeniem mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby dążyć do miana dobrego nauczyciela. Myślę, że działania podjęte w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym aby moje działania były coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Technologia informacyjna jest szczególnie istotna w pracy nauczyciela, dlatego też nadal będę korzystać z wielu pomocnych programów i portali edukacyjnych. Chciałabym również podjąć studia podyplomowe.


(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.