X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15816
Przesłano:

Sprawozdanie z odbytego stażu

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu
i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( § 8 ust.1 pkt. 1)

ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA

We wrześniu 2009 roku zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Przeanalizowałam również publikacje internetowe oraz ukończyłam szkolenie na temat awansu zawodowego. Konsultowałam się również z metodykiem i ekspertem. Poznałam w ten sposób wymagania konieczne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz sposób dokumentowania przebiegu stażu.

WSTĘPNA ANALIZA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZASOBÓW

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego oraz przeanalizowaniu mojego dotychczasowego dorobku zawodowego, własnej wiedzy i umiejętności postanowiłam ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Na podstawie wyciągniętych wniosków z samooceny swojej pracy, analizy założeń i wytycznych Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Planu Pracy Szkoły, a także bieżących potrzeb szkoły oraz oczekiwań uczniów i rodziców sporządziłam własny plan rozwoju zawodowego. Głównymi celami mojego planu było podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz wzbogacanie własnego warsztatu i wiedzy oraz metod pracy z dziećmi. Zadania zawarte w planie rozwoju realizowałam terminowo i systematycznie przez cały okres trwania stażu. Analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

STOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH W PRACY Z UCZNIEM

Edukacja wczesnoszkolna ukierunkowana jest na pobudzanie twórczej aktywności uczniów i na rozwijanie ich działalności poznawczej. W swojej pracy stosowałam więc metody zachęcające uczniów do działania, które ułatwiały przyswajanie wiedzy i umiejętności, rozwijały ich zainteresowania, dawały możliwość twórczego myślenia oraz uatrakcyjniały proces nauczania i uczenia. Kierowałam się zawsze zasadą, aby nie szkodzić dziecku w jego indywidualnym rozwoju, ale ten rozwój wspomagać jak najlepiej. Zadania dostosowywałam więc do indywidualnych możliwości, właściwości rozwojowych każdego ucznia oraz jego tempa pracy. Starałam się zawsze, aby zajęcia dla dzieci były ciekawe i atrakcyjne. Przeprowadzałam lubiane przez uczniów różne doświadczenia i eksperymenty, wyruszałam w teren na piesze i autokarowe wycieczki, podczas których zachęcałam podopiecznych do wnikliwego obserwowania otaczającego ich świata. W terenie dzieci uczyły się analizowania, oceniania, porównywania i wyciągania właściwych wniosków z poczynionych obserwacji. Zachęcałam je też do samodzielnego poszukiwania określonych informacji, pokazywałam jak właściwie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zarówno podczas zajęć lekcyjnych oraz mojej działalności pozalekcyjnej zachęcałam dzieci do zdobywania określonych sprawności. Były to odznaki turystyczne, jaki i osiągnięcia z różnych dziedzin edukacyjnych: „Mistrz ortografii”, „Pożegnanie z ołówkiem”, „Starannie piszę” „Dobrze czytam”, oraz z zachowania: „Wzorowy dyżurny”, „Dobry kolega”. Dzieci zaznajomione były z kryteriami ich zdobywania. Właściwie zmotywowane chętnie podejmowały trud w celu ich uzyskania. Zmuszało je to do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i wyrabiania takich cech charakteru jak wytrwałość, pilność, systematyczność. Dzięki wykorzystaniu bogatego wachlarza nagród każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu w dziedzinie, która była jego mocną stroną. Z satysfakcją obserwowałam jak uczniowie z coraz większym zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki, przestrzegali norm zgodnego współżycia w grupie, pomagali sobie nawzajem, gdyż zdobycie określonej sprawności dostarczało im wiele radości. Skuteczną metodą wpływającą na poprawę zachowania wielu uczniów było zastosowanie gazetki wychowawczej. Dzieci uczyły się obiektywnie oceniać zaistniałe na terenie klasy konflikty oraz we właściwy sposób rozwiązywać je bez kłótni i bójek między rówieśnikami. Uczyły się przestrzegać ustalone zasady obowiązujące na terenie klasy i szkoły oraz zgodnie współpracować w grupie. Gromadziłam również prace artystyczne i literackie dzieci, z których organizowałam na koniec semestru i roku szkolnego wystawę. Uczniowie, wiedząc o tym, że ich rysunki, opowiadania, rymowanki i wiersze będą prezentowane na gazetkach, pokazywane na zebraniach oraz podczas dni otwartych z większym zaangażowaniem przystępowali do ich wykonywania. Raz w miesiącu przeprowadzałam lekcję, w czasie której każdy wychowanek mógł pochwalić się swoimi zainteresowaniami, hobby. Dzieci miały możliwość przyniesienia do szkoły swoich „skarbów” oraz pochwalenia się nimi. Integrowało to grupę, zmuszało do poszukiwania swojej pasji, rozwijało umiejętność wypowiadania się przed innymi.
OPRACOWANIE I GROMADZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH PRZYDATNYCH W PRACY Z DZIEĆMI

Bogato wyposażony warsztat pracy nauczyciela pomagał mi lepiej i ciekawiej zorganizować pracę uczniów i zachęcać ich do własnej aktywności. Przez wiele lat zgromadziłam już wiele niezbędnych środków dydaktycznych, ale wciąż sukcesywnie wzbogacałam swoją bazę o nowe pomoce:
-wykonywałam samodzielnie karty pracy dla uczniów wykorzystywane podczas zajęć: (krzyżówki, rebusy, sprawdziany, plansze tematyczne i dyktanda),
- kompletowałam płyty CD z piosenkami dla dzieci i kasety z filmami przyrodniczymi, lekturami i bajkami bez przemocy,
-zbierałam foldery, albumy i zdjęcia związane z ciekawymi miejscami naszego regionu oraz nagrania rozmów i wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami „naszej małej ojczyzny”,
- powiększałam swoją biblioteczkę o pozycje psychologiczno-pedagogiczne, przewodniki i informatory turystyczne, czasopisma i książki dla dzieci,
-opracowałam własną teczkę z ciekawymi scenariuszami lekcji, referatami dla nauczycieli i rodziców, testami kompetencji uczniów,
- gromadziłam prace plastyczne uczniów, opowiadania twórcze i wiersze dziecięce.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU W PRACY ZAWODOWEJ

Kontakt z komputerem miałam od wielu lat, ale w początkowym okresie nie korzystałam z niego zbyt często. Nie potrafiłam bowiem wykorzystać właściwie wszystkich jego możliwości. Widząc jednak zainteresowanie dzieci komputerem oraz obserwując wykorzystywanie tego sprzętu przez różnych ludzi, postanowiłam poznać bliżej to urządzenie. Chcąc posiąść umiejętności obsługi programów potrzebnych w pracy nauczyciela zapisałam się na kurs obsługi komputera organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach. Od tego momentu, z każdym rokiem, doskonaliłam swoje umiejętności informatyczne i coraz bardziej wykorzystywałam komputer w swoim codziennym życiu. Obecnie nie wyobrażam sobie pracy bez komputera. Stał się on nieodzownym narzędziem, które ułatwia mi wiele czynności i spraw. Dzięki opanowaniu pakietu Microsoft Office ( Excel, Word) mogłam przygotowywać różnorodne pomoce dydaktyczne, np. teksty z lukami, rozsypanki wyrazowe, sprawdziany, ćwiczenia, karty pracy itp. Ułatwiało mi to m.in. indywidualizację nauczania, sprawdzanie poziomu opanowania przerabianych partii materiału. Pozwoliło również na prowadzenie uporządkowanej i czytelnej dokumentacji nauczyciela, wychowawcy oraz opiekuna koła turystycznego.
Mogłam m.in. sporządzić:
- karty z opisem postępu dzieci, które przekazywałam rodzicom na zebraniach,
- bazę danych uczniów wykorzystywaną do sporządzania list uczestników wycieczek,
- dokumentację SKKT (regulamin wycieczek, informacje o planowanych wyjazdach, zgody rodziców na wyjazdy, rozliczenie wycieczek, ankiety ewaluacyjne przeznaczone dla dzieci i rodziców),
- dokumentację związaną z awansem zawodowym,
- rozkłady materiałów, plany profilaktyczno-wychowawcze,
- karty kroniki, napisy na gazetki, sprawozdania z odbytych wyjazdów.
Korzystając z zasobów Internetu rozwijałam własne zainteresowania, wzbogacałam swoją wiedzę dydaktyczną, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Dokonałam spisu ciekawych stron internetowych, na których aktualizowałam swoje wiadomości dotyczące mojej pracy, prawa oświatowego, awansu zawodowego. Poszukiwałam ciekawych rozwiązań prowadzenia lekcji, zabaw, ćwiczeń oraz gromadziłam informacje o ciekawych miejscach regionu. Ułatwiło mi to moją pracę, gdyż:
- miałam możliwość szybkiego znalezienia informacji na temat ciekawych miejsc naszego regionu, zabytków, atrakcji turystycznych, ustalenia trasy i kolejnych punktów wyjazdu,
-umożliwiało wcześniejsze dokonywanie kosztorysu wycieczki ( sprawdzenie cen biletów i innych kosztów związanych z wyjazdem),
- dzięki uporządkowanej dokumentacji szybko wykonywałam niezbędne listy na wycieczki,
- drogą elektroniczną rezerwowałam bilety, przelewałam pieniądze ,
- otrzymywałam stosowne wiadomości z oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej oraz prowadziłam korespondencję z opiekunami innych szkolnych kół turystycznych w celu wymiany doświadczeń i uwag dotyczących wycieczek organizowanych przez nich,
- miałam możliwość szybkiego komunikowania się z osobami i instytucjami związanymi z propagowaniem turystyki i ekologii wśród młodzieży m. in. PTTK, klubem ekologicznym i ornitologicznym,
-poczta elektroniczna ułatwiała mi kontakt z innymi nauczycielami, instytucjami, przewoźnikami, rodzicami i dziećmi,
-na mój adres mailowy uczniowie mogli przesyłać min. wykonane zdjęcia na konkursy,
-drogą elektroniczną dowiadywałam się o różnych akcjach, atrakcjach, projektach i konkursach,
-na bieżąco przekazywałam na stronę internetową naszej szkoły zdjęcia oraz sprawozdania z wyjazdów, co promowało działalność naszego koła turystycznego w środowisku lokalnym.
Udostępniłam rodzicom mój numer telefonu komórkowego. Zawsze mogli zadzwonić do mnie w razie jakichś problemów. Kontaktowali się również w sprawach organizowanych wycieczek.
Wiele czasu poświęciłam również na aktualizowanie swoich wiadomości. Systematycznie odwiedzałam strony menis.gov.pl, awans.net, literka.pl. Jestem zarejestrowana na portalu Chomikuj.pl., gdzie udostępniłam m. in. materiały z mojej pracy zawodowej, wymieniałam się doświadczeniami z innymi, zamieszczałam zdjęcia z wycieczek, prace uczniów, które mogą być inspiracją dla innych nauczycieli. Brałam czynny udział w dyskusjach na forach edukacyjnych. Umieściłam na nich swój program autorski, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z okresu stażu, konspekty zajęć.
Często sama poszukiwałam informacji na portalu www.eduseek.pl oraz www.scholaris.pl. Ostatnio zalogowałam się również na portalu nauczycieli edukacji polskiej wchmurze.net.
Nasza szkoła posiada własną pracownię informatyczną, dlatego miałam możliwość korzystania z komputerów podczas zajęć z dziećmi. Uczyłam ich, że komputer to nie tylko instrument służący do rozrywki, ale potężna skarbnica wiedzy. Zapoznałam dzieci z multimedialnymi programami komputerowymi oraz stronami internetowymi, gdzie mogą znaleźć ciekawe informacje, zabawy, ćwiczenia, gry edukacyjne. Przekazałam również dzieciom i ich rodzicom informacje związane z zagrożeniami płynącymi ze strony komputera i Internetu.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU KOŁA TURYSTYCZNEGO PĘDZIWIATRY

Program skierowany był do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Uwzględniał założenia podstawy programowej zawartej w Programie Wczesnoszkolnej Edukacji XXI wieku dla klas 1-3/DKW-4014-267/99. Treści programu były realizowane na pozalekcyjnych zajęciach koła turystycznego w latach 2010-2012. Podstawowym założeniem programu było zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, propagowanie turystyki od najmłodszych lat. Miał charakter otwarty. Był modyfikowany, uzupełniany i wzbogacany. Realizowany był w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Program został tak skonstruowany, by dać dzieciom możliwość wyboru wycieczek, zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami, ich sprawnością fizyczną, stopniem przygotowania do wędrowania oraz możliwościami finansowymi rodziców. Proponowałam wycieczki piesze i autokarowe. Dzieci po odbytych wyprawach uzupełniały książeczki, które są swojego rodzaju pamiętnikiem, potwierdzającym ich wysiłek, celowość uprawianej turystyki oraz uczyły systematyczności i uporu w realizowaniu zamierzonego celu. Motywowały do dalszego wysiłku, uczyły pokonywania własnych słabości. W organizację wycieczek włączani byli rodzice, gdyż turystyka szkolna okazała się pomocnym narzędziem integrującym szkołę z domem rodzinnym uczniów oraz wspomagającym rodzica w procesie wychowania. Podczas realizacji programu aktywnie współpracowałam z PTTK Ziemi Gliwickiej oraz innymi opiekunami i członkami szkolnych kół turystycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Właściwa współpraca z rodzicami to istotny czynnik, który warunkuje prawidłowy i harmonijny rozwój ucznia, wpływa korzystnie na jego postępy w nauce, rozwój osobowości, zainteresowań oraz właściwe funkcjonowanie w grupie. Szkoła, organizując różne formy kontaktów z rodzicami, powinna wpływać na podniesienie jakości wychowania, nauczania i poprawę sytuacji dziecka w domu i w szkole. Mając to na uwadze, moją pracę, zarówno jako nauczyciela, wychowawcy, jak i opiekuna koła turystycznego opierałam na życzliwej współpracy z rodzicami. Od pierwszego kontaktu z wychowankami starałam się uzyskać przychylność i sympatię ich rodziców. Wiedziałam bowiem, że tylko na przyjacielskim gruncie oraz na wspólnych, jednorodnych oddziaływaniach wychowawczych można podejmować działania, z których skorzystają moi uczniowie. Usilnie dążyłam do tego, by rodzice czuli się potrzebni i ważni w życiu klasy i szkoły, ale by mieli jednocześnie świadomość tego, że to oni ponoszą główną odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dzieci, a szkoła wspomaga ich w tym trudnym zadaniu. Zbierałam informację o sytuacji rodzinnej dziecka zarówno po to, by w razie potrzeby zorganizować pomoc materialną, psychologiczną, pedagogiczną, jaki i poprawić sytuację domową dziecka. Na bieżąco informowałam rodziców o postępach dydaktycznych i trudnościach szkolnych uczniów. Wpisywałam do zeszytu kontaktów uwagi i spostrzeżenia, zapraszałam na indywidualne rozmowy, konsultacje i zebrania. Organizowałam podczas wspólnych spotkań wystawy prac dzieci, ich zeszytów, ćwiczeń, dzienniczków lektur. Chwaliłam uczniów za osiągnięcia w konkursach, zdobyte odznaki i sprawności, wręczałam uzyskane dyplomy. Z niepokojem obserwowałam zwiększającą się liczbę rodziców, którzy nie radzili sobie z różnymi, nieakceptowanymi zachowaniami swych pociech. Nie potrafili wyegzekwować określonych zasad postępowania. Wychodząc naprzeciw ich prośbom, kierując się zdobytą wiedzą, wieloletnimi obserwacjami i doświadczeniem udzielałam różnych porad dotyczących właściwej postawy rodzicielskiej i oddziaływania na dziecko. Tłumaczyłam, jak wspomóc dziecko w różnych sytuacjach dnia codziennego, sytuacjach kryzysowych w rodzinie. Organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, by mogli naocznie zobaczyć, jak pracuję z dziećmi, jak funkcjonuje ich pociecha w grupie rówieśniczej oraz porównać zachowanie swojego dziecka w domu i w szkole. Podczas indywidualnych rozmów demonstrowałam proste, ciekawe metody pracy dostosowane do aktualnych potrzeb dzieci, przekazywałam materiały do ćwiczeń w domu, polecałam książki i czasopisma, w których rodzice mogli znaleźć szereg wskazówek wychowawczych.
Podczas ogólnych zebrań klasowych przeprowadziłam również pogadanki na temat:
-Nie bójmy się szkoły czyli pierwsze kroki dziecka w szkole. Właściwa współpraca rodziców z wychowawcą klasy.
-Właściwej pomocy w nauce w klasach młodszych.
-Prawidłowej organizacji dnia ucznia oraz znaczenia czynnego wypoczynku dla zdrowia i rozwoju dziecka.
-Najczęstszych błędów wychowawczych popełnianych przez kochających rodziców. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka.”Dekalog mądrego rodzica”.
- Zagrożenia płynące z Internetu dla dzieci surfujących w sieci. Bezpieczne strony i gry bez agresji.
- Jak bez stresu rozpocząć naukę w czwartej klasie i jak pomagać starszym uczniom w nauce.
Przygotowałam również referat dla rodziców przyszłych uczniów naszej szkoły, w którym przedstawiłam główne założenia nowej podstawy programowej oraz udzieliłam rad związanych z przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Pożyczałam moje prywatne książki o tematyce psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice chętnie włączali się do organizowanych na terenie klasy i szkoły uroczystości. Przygotowali paczki mikołajkowe i świąteczne. Dzięki ich przychylności mieliśmy zawsze ciasta i napoje podczas zabaw i imprez klasowych i szkolnych. Otrzymywałam różne materiały papiernicze potrzebne do zajęć, książki do klasowej biblioteczki, filmy dziecięce i płyty z piosenkami. Rodzice pomagali też w przygotowaniu dekoracji klasy, uświetniali wystrój szkoły i dekorację, stroje na wrześniową kawalkadę. Byli niezastąpionym źródłem informacji o ciekawych imprezach w regionie, poszukiwali tańszych przewoźników wycieczek.

UPOWSZECHNIANIE ZDOBYTEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ WŚRÓD INNYCH NAUCZYCIELI
Umiejętność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, jak również korzystanie z doświadczenia innych koleżanek i kolegów to nieodzowny element pracy każdego nauczyciela i wychowawcy.
Chcąc sprostać temu zadaniu:
1) AKTYWNIE UCZESTNICZYŁAM W PRACACH ZESPOŁU NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
W ramach pracy tego zespołu:
-Spotykaliśmy się w celu omówienia bieżących problemów, tworzenia niezbędnej dokumentacji, wymiany wzajemnych doświadczeń i wiedzy.
- Wygłosiłam referaty dla nauczycieli na temat:
> Roli wycieczki oraz właściwej jej organizacji w kl. 1-3 .
> Wykorzystania metody projektów badawczych podczas zajęć w kl. 1-3 .
> Pracy z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową.
> Błędów wychowawczych popełnianych przez kochających rodziców.
> Konfliktów w domu i ich wpływu na zachowanie dziecka.
-Przeprowadziłam zajęcia, podczas których zapoznałam chętnych nauczycieli z różnorodnymi eksperymentami przyrodniczymi, optycznymi, fizycznymi i chemicznymi, które można wykorzystać podczas zajęć w klasach młodszych. W zajęciach tych uczestniczyli również rodzice moich wychowanków.
-Pomagałam w planowaniu i organizacji wycieczek, przekazując informacje o atrakcjach regionu, niezbędnych numerach telefonu, kosztach wyjazdu i tanich przewoźnikach.
-Dzieliłam się wiedzą zdobytą podczas warsztatów i ukończonych kursów.
- Udostępniłam opracowane przeze mnie scenariusze imprez okolicznościowych (Klasowa wigilia, Pasowanie na ucznia, Dzień Matki, Dzień Dziadka i Babci, Spotkanie rodzinne itp.) oraz ciekawych lekcji przyrodniczych.
- Wraz z koleżankami realizowałyśmy zadania wynikające z udziału w programach „Kicaj zdrowo”, „Szkoła bez przemocy”.
-W ramach integrowania społeczności szkolnej przygotowujemy wspólne uroczystości szkolne, apele, konkursy, bale karnawałowe. Wspólnie planujemy wyjazdy do kina, opery, teatru.
Podczas wyjazdu na ,,zielone lekcje’’ do Łeby przeprowadziłam m. in.:
> Zajęcia z wykorzystaniem metody projektów.
> Cykl zajęć w terenie o specyfice krajobrazu nadmorskiego, widnokręgu, roślinach i zwierzętach strefy nadmorskiej oraz pracy ludzi w tym regionie.
> Zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Wykonaliśmy m.in. specjalne podziękowanie dla organizatorów wyjazdów i właścicieli pensjonatu, które ozdobiły jadalnię ośrodka.
Uczestniczące w wyjeździe koleżanki zapoznały się z nową dla nich metodą pracy z dziećmi oraz specyfiką zajęć prowadzonych w terenie. Bardzo pozytywnie wyrażały się również o ciekawych sposobach wykorzystania darów przyrody w rozwijaniu talentu artystycznego dzieci i ich kreatywnego myślenia.

2) UDOSTĘPNIAŁAM MATERIAŁY DO WYKORZYSTYWANIA W PRACY INNYM NAUCZYCIELOM
W ciągu wielu lat mojej pracy wzbogaciłam swój warsztat pracy o wiele pomocy dydaktycznych. Dużo z nich wykonałam i opracowałam samodzielnie (szablony, pomysły prac plastycznych, karty pracy, sprawdziany, testy, scenariusze imprez, krzyżówki). Część zakupiłam. Chętnie udostępniam je innym współpracownikom. Wspólnie wymieniamy się tymi materiałami. Ponieważ posiadam bogaty księgozbiór książek o tematyce dydaktyczno-wychowawczej, często korzystają z niego koleżanki. Do biblioteki szkolnej przekazałam materiały otrzymane od osób zajmujących się propagowaniem treści przyrodniczych i ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, prezentacje multimedialne, pakiety edukacyjne, konspekty i scenariusze zajęć w celu udostępniania ich innym nauczycielom. Świetlica szkolna otrzymała gry dydaktyczne, które dostałam od Klubu Ekologicznego.

Pożyczam również zakupione przeze mnie płyty:
- CD z piosenkami dla dzieci, wierszami, bajkami i fragmentami lektur czytanymi przez znanych aktorów.
-DVD z filmami o tematyce przyrodniczej z cyklu „Pytalscy”, „Byli sobie Odkrywcy”, „Było sobie życie”, „Kropelka”, bajkami bez przemocy, baśniami i legendami polskimi oraz lekturami szkolnymi.
- CD z programami edukacyjnymi „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy ortografii”.
Cieszę się, gdy wzajemna wymiana różnorodnych pomocy pomaga nam w uatrakcyjnianiu zajęć szkolnych oraz ułatwia pracę nauczycielom.

3) OPUBLIKOWAŁAM NA STRONACH INTERNETOWYCH OPRACOWANE MATERIAŁY
Na stronie internetowej www.edux.pl. oraz www.publikacje.edu.pl. zamieściłam moje dokumenty związane z awansem, plan rozwoju i sprawozdanie z jego realizacji.
Wyhodowałam własnego chomika o nazwie KAJAPUMA na portalu www.chomikuj.pl. Umieściłam w nim wszystkie relacje z wyjazdów z dziećmi oraz zdobyte z różnych źródeł informacje na temat różnych atrakcji naszego regionu. Zawarte są tam też niezbędne wskazówki dotyczące organizacji wyjazdu (numery telefonu, kosztorysy wyjazdów, plan wyjazdu). Systematycznie wzbogacałam go też ciekawymi scenariuszami zajęć oraz wierszami i piosenkami dla dzieci. Umożliwiło to dostęp do opracowanych materiałów nie tylko koleżankom z mojej szkoły, ale wszystkim zainteresowanym tymi zagadnieniami.

4) PRZEKAZAŁAM REFERATY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WDN
Kierując się potrzebami szkoły i problemami, na jakie często napotykaliśmy w pracy z dziećmi przygotowałam następujące referaty:
> Problemy w pracy z uczniem zdolnym we współczesnej szkole.
> Znaczenie wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym w kl. 4-6 oraz zasady właściwego planowania i opieki nad uczestnikami wyjazdu.

5) ZORGANIZOWAŁAM IMPREZY MIĘDZYSZKOLNE
W ciągu stażu zorganizowałam dla członków z zaprzyjaźnionych grup SKKT PTTK Ziemi Gliwickiej
- Wspólny kulig w Szałszy połączony z pieczeniem kiełbasek i zwiedzaniem zabytków tej wioski.
-
Byłam również współorganizatorką X, XI, XII Edycji Miejskiego Konkursu Wielkanocnego odbywającego się od wielu lat w naszej szkole oraz pomagałam podczas przebiegu VII Zabrzańskiej Krzyżówki Matematycznej.

6) INNE DZIAŁANIA
- Podczas stażu, we wrześniu 2011 roku, byłam opiekunem stażu dwóch słuchaczek II roku Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, a 17 IX 2010r. przeprowadziłam zajęcia otwarte dla praktykantek tego kolegium.
-Zachęciłam do uczestnictwa w akcji organizowanej przez firmę Vattenfall „Ratujmy śląskie kasztanowce” członków zaprzyjaźnionej grupy turystycznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gliwicach. Przekazałam im worki na liście, zrobiłam pamiątkowe zdjęcia do ich kroniki i pomogłam w utylizacji zebranych liści.
-Służyłam pomocą w wykonaniu dekoracji na różne uroczystości klasowe i szkolne.

PRZYGOTOWANIE DZIECI I ICH UDZIAŁ W KONKURSACH
Przez cały okres mojej pracy uczniowie byli zachęcani przeze mnie do brania udziału w konkursach organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią. Oferta konkursów była na tyle bogata, że każde dziecko miało możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami. Udział w nich był dla dzieci bodźcem do rozwijania swoich zainteresowań i talentu. Zawsze starałam się solidnie przygotować uczniów do współzawodnictwa tak, by godnie reprezentowali klasę i szkołę w środowisku.
Do naszych wspólnych sukcesów mogę zaliczyć udział dzieci w następujących konkursach:
OGÓLNOPOLSKIE
- SPRING ALIVE – Przesłaliśmy zdjęcia bocianów, jerzyków i dymówek – 3 miejsce- Kamil P.
MIEJSKIE
- 2 miejsce w konkursie PTTK Ziemi Gliwickiej na najlepsze szkolne koło turystyczne
- ,,Szopka bożonarodzeniowa’’ PTTK Ziemi Gliwickiej - 1 miejsce - Dominik P.
-,,Anioły’’ PTTK Ziemi Gliwickiej - 1 miejsce zespołowo
- Patrycja O., Marta K.
- wyróżnienie - Łukasz S.
- XII Edycja Miejskiego Konkursu Wielkanocnego - 2 miejsce - Martyna B.
- Ilustracja do legendy o Zabrzu - 2 miejsce - Natalia N.
- Miejski Konkurs Fotograficzny ,, Wiosna w Zabrzu” -2 miejsce - Marcin P.
-XIV Edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu - 3 miejsce - drużyna w składzie:
Dawid K., Hanna P., Dominik P.
-X Edycja Miejskiego Konkursu Wielkanocnego - 3 miejsce- Patrycja O.
- „Czytam i znam lektury szkolne” - wyróżnienie - Dominik P.
-Skarbnikowe Gody - strój Karolinki - nominacja do głównej nagrody
- Patrycja O.
MIĘDZYSZKOLNE
- Cała Polska czyta dzieciom: „Książka, tata i ja” - 1 miejsce- Jakub J.
- Plakat pod hasłem „Rok Turystyki Rodzinnej 2011”
- 1 miejsce indywidualnie- Marcelina K.
- 2 miejsce drużynowo Dawid K- Oliwia G.
- wyróżnienie specjalne za ciekawą technikę - Dawid K.
- Strój karnawałowy PTTK Ziemi Gliwickiej - 1 miejsce -Jakub J.
- 2 miejsce -Łukasz S.
- Konkurs plastyczny z okazji 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 15 w Zabrzu
- wyróżnienie- Martyna B.
- II Edycja Konkursu Literackiego „Czytolandia” - wyróżnienie- Dominik P.
SZKOLNE
- Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego - 1 miejsce- Dominik P.
- Szkolny Konkurs Wiedzy „Euro 2012” - 1 miejsce - drużyna kl. 1
- Szkolny konkurs plastyczny na plakat rekolekcyjny - 2 miejsce- Julia B.
- „Malowanie na ekranie” - 2 miejsce - Dawid K.
- Góra Grosza -2 miejsce mojej klasy
- Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
- 2 miejsce drużyny w składzie Łukasz S., Wiktoria B., Jakub M.
- Zawody sportowe z okazji Dnia Sportu - 2 miejsce - drużynowo
-Szkolny Konkurs Recytatorski - 3 miejsce - Marcelina K
- Mistrz Tabliczki Mnożenia - 3 miejsce - Tomasz B.
- Dyktando Szkolne - 3 miejsce - Jakub S.

ORGANIZACJA KONKURSÓW NA TERENIE SZKOŁY
Podczas stażu zorganizowałam wiele konkursów na terenie szkoły m.in.:
-Eliminacje szkolne do ogólnopolskiego konkursu fotograficznego ptaków.
- Eliminacje do wojewódzkiego konkursu na makietę o nietoperzach.
- Eliminacje do miejskiego konkursu na makietę szopki bożonarodzeniowej.
-Eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu „Anioły’’.
-Eliminacje do miejskiego konkursu rysunkowego na plakat promujący rodzinną turystykę.
- Eliminacje do konkursu „Rok 2012- Rokiem turystyki rowerowej”.
-Eliminacje do miejskiego konkursu znajomości lektur szkolnych.
-Eliminacje do Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zabrzu.
-Eliminacje do Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Wiosna w Zabrzu”.
-.Szkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej kl. 1-3.
Do wszystkich tych konkursów przygotowałam stosowne regulaminy, powoływałam jury, organizowałam ich przebieg, wykonywałam dyplomy, szukałam sponsorów nagród. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Zdobyte dyplomy i nagrody dały dzieciom wiele satysfakcji i były zachętą do dalszej rywalizacji w innych zmaganiach i turniejach. Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w dalszych miejskich, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich etapach zdobywali często wysokie miejsca i wyróżnienia.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust.1 pkt. 2)

UTWORZENIE I PROWADZENIE SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO PĘDZIWIATRY

Przygoda z turystyką powinna zaczynać się od najmłodszych lat dziecka, bo wtedy jest ono najbardziej chłonne wiedzy, ciekawe świata i pełne chęci do jego poznawania i rozumienia. Chcąc sprostać tym ideom postanowiłam założyć w naszej szkole Koło Turystyczne SKKT PTTK Pędziwiatry. Działalność grupy turystycznej w naszej placówce była czymś zupełnie nowym. Rozpoczynałam więc pracę od podstaw. Złożyłam stosowne podania do dyrektora szkoły oraz prezesa Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej z prośbą o zgodę na utworzenie takiego koła. Pragnęłam bowiem od pierwszych dni działać profesjonalnie. Chciałam nawiązać kontakt z ludźmi, którzy mieli większe doświadczenie w krzewieniu turystyki wśród dzieci i młodzieży. Po otrzymaniu zgody na powstanie koła rozpropagowałam wśród uczniów klas 2-3 ulotki, w których reklamowałam SKKT Pędziwiatry. Podałam cele i planowane wyjazdy. Ułożyłam również regulamin obowiązujący na wycieczkach, z którym zostali zapoznani zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Od pierwszych dni działalność koła spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem i aprobatą w środowisku szkolnym. Na pierwsze zebranie przyszło sześćdziesięciu chętnych uczniów oraz ich rodziców. Planując kolejne wyprawy zostałam zmotywowana do poznawania ciekawych miejsc naszego regionu, z którymi warto było zapoznać dzieci. Korzystałam również z opinii i rad doświadczonych opiekunów grup SKKT. Zakupiłam różne przewodniki promujące region, śledziłam artykuły w prasie dotyczące różnych atrakcji Śląska. Na podstawie wcześniej zgromadzonych doświadczeń i informacji ułożyłam program pracy SKKT Pędziwiatry, który systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. W organizowanych wyprawach chętnie uczestniczyły dzieci. Z ochotą uzupełniały i zbierały punkty na kolejne odznaki turystyczne (Turysta Przyrodnik, Turysta Junior, Turysta Juniorek). We wspólnych wyprawach często towarzyszyli mi rodzice oraz grupa zaprzyjaźnionych nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów lub po prostu wraz z dziećmi i wychowankami aktywnie spędzali czas wolny. Cała działalność grupy turystycznej była dokumentowana w formie kroniki. Są w niej relacje z wypraw, ilustracje dzieci o zwiedzanych miejscach, wspomnienia i opinie uczestników wyjazdów. Relacje i zdjęcia były systematycznie umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Wspaniałą okazją do promocji działalności SKKT Pędziwiatry były organizowane corocznie Dni Otwarte Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu, podczas których prezentowałam karty kroniki, przygotowałam gazetki ścienne i plakaty na korytarzu ukazujące moją turystyczną pracę z dziećmi. Działalność koła spotkała się z dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, wciąż zgłaszają się nowi uczniowie chętni do uczestnictwa w wyjazdach.

ORGANIZOWANIE WYCIECZEK

W okresie stażu udało mi się zorganizować wiele wycieczek, a mianowicie:
-Wyjazd na XVII Zlot Młodzieży w Toszku, który miał miejsce 19.09.2009 r. Podczas wyjazdu mogliśmy zapoznać się z członkami innych grup szkolnych kół turystycznych. Braliśmy udział w grach zespołowych i sztafetach zręcznościowych. Zwiedzaliśmy też Zamek w Toszku.
- W dniu 26.09.2009 r. reprezentowaliśmy naszą szkołę w barwnej kawalkadzie w ramach obchodów Zabrzańskiego Września.
-W dniu 17.10.2009 r. poznaliśmy jeden z najciekawszych zabytków techniki na Górnym Śląsku, Radiostację Gliwicką. W Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów uczestniczyliśmyw lekcji historii prowadzonej przez ówczesnego kustosza pana Andrzeja Jarczewskiego.
- 30.10.2009 r. pojechaliśmy do Opery Śląskiej w Bytomiu na przedstawienie pt: Kopciuszek, a 08.11.2009 r. do Multikina w Zabrzu na seans pt: Gwiazda Kopernika.
-Chcąc przybliżyć dzieciom pracę górnika zabrałam uczniów 06.12.2009 r. do Skansenu Górniczego Królowa Luiza w Zabrzu.
-W styczniu 2010 r. braliśmy udział w Turystycznym Balu Karnawałowym PTTK Ziemi Gliwickiej zorganizowanym w SP 39 w Gliwicach.
-23.01.2010 r. zorganizowałam kulig w Stadninie koni „Nowy Dwór” w Szałszy
-09.03.2010 r. zaprosiłam dzieci do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Uczniowie poznali zabawy i zabawki sprzed lat, którymi bawiły się dzieci w rodzinie górniczej. Uczyli się kaligrafii pisząc piórem ze stalówką, posmakowali ,,szklorza’’ i ,,kopalnioka’’. Niesamowitych wrażeń dostarczyła im multimedialna ekspozycja, która przeniosła je w świat okresu karbońskiego i pozwoliła przeżyć karbońską burzę.
-23.04.2010 r. uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Multikinie „Spotkaniu z ekologią” podczas którego dzieci obejrzały film pt: Magiczne drzewo oraz pochwaliły się swoją wiedzą z ekologii podczas konkursu, zdobywając różne nagrody.
- 25.04.2010 r. przybliżyłam dzieciom sąsiednie miasto - Gliwice. Wraz z przewodnikiem PTTK weszliśmy na wieżę Kościoła Wszystkich Świętych, przeszliśmy Ścieżkę wiedzy o roślinach egzotycznych w Palmiarni gliwickiej ,poznaliśmy zabytki Starówki.
-W dniu 05.06.2010 r. pojechaliśmy do Parku Dinozaurów w Zatorze i Parku Miniatur w Inwałdzie.
-W dniu 09.09.2010 r. wraz z przedstawicielkami Towarzystwa Miłośników Rokitnicy wyruszyliśmy na poznanie zabytków Rokitnicy.
- Chcąc zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego pojechałam z nimi 05.11.2010 r. na sportową wycieczkę przed Centrum Handlowe Platan w Zabrzu. Zabawy były zorganizowane w ramach akcji „Zaszalej z drużyną Bugsa”, której honorowy patronat objęło Śląskie Kuratorium Oświaty .
-Okazją do poznania tradycji i zapomnianych zawodów były dwa pobyty w Wiejskiej Chacie w Bojkowie.
> 06.11.2010 r. poznaliśmy tradycje i historię wyrobu naczyń glinianych.
> 05.03.2011 r. dzieci zapoznały się z obróbką lnu, dawnym warsztatem tkackim oraz różnymi technikami uzyskiwania tkaniny ze słomy lnianej.
-25.09.2010 r. i 01.10.2011 r. po raz kolejny zaprezentowaliśmy szkołę w barwnym korowodzie związanym z obchodami Zabrzańskiego Września.
- W dniu 13.10.2010 r. dzieci miały okazję poznać proces powstawania filmu rysunkowego w Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Po drodze zwiedziliśmy zaporę w Goczałkowicach zaliczaną do Obszaru Natura 2000 oraz stację meteorologiczną. Gościliśmy również w Domu Przyrodnika im. E. i St. Foryś, gdzie podziwialiśmy największą w kraju kolekcję motyli i chrząszczy.
-Poznając kolejne zabytki techniki pod nazwą Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 11.12.2010 r. zjechaliśmy w podziemia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Zwiedziliśmy dwa poziomy tej kopalni na głębokości 170 i 320 metrów.
-Podczas kolejnej wizyty w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dniu 12.02.2011 r. zobaczyliśmy wystawy:
> „Izba i kuchnia górnicza, wnętrza mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku”.
> „U górnika gro muzyka”.
>„W służbie księcia Karbo”.
> „Nudle, szałoty i inne roboty”.
-W dniu 11.06.2011 r. poznaliśmy nowe zakątki naszego miasta - Kościół św. Józefa, stadion sportowy Górnika Zabrze, Miejski Ogród Botaniczny.
-17.09.2011 r. zwiedziliśmy Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Sztolnię Czarnego Pstrąga.
-08.10.2011 r. gościliśmy na zamku w Chudowie i w „Oberży pod św. Jerzym”. Bawiliśmy się w najstarszym w kraju Labiryncie Historycznym.
- 05.11. 2011 r. pojechaliśmy do Planetarium w Chorzowie.
- 03.12.2011 r. obejrzeliśmy w kinie IMAX w Katowicach film edukacyjny w wersji 3D pt: „Pod taflą oceanu”.
- 25.01.2011 r. w kinie Roma w Zabrzu dzieci poznały techniki animacji i tajniki powstawania filmu animowanego oraz obejrzały film pt: „Artur i Minimki”.
- 25.02. 2011 r. na Zamku w Starych Tarnowicach uczestniczyliśmy:
> w lekcji muzealnej: „W świecie dawnych zawodów”.
> w warsztatach artystycznych związanych z powstawaniem ksiąg.

- 19.05.2012 r. pojechaliśmy do Ochab, gdzie mogliśmy zobaczyć pierwsze na świecie Oceanarium Prehistoryczne.

Oprócz wycieczek wyjazdowych, w ramach działalności koła turystycznego, dzieci były zapraszane na piesze spacery, podczas których:
- utrwalały zasady ruchu drogowego i doskonaliły umiejętność poruszania się po ulicach miasta,
- czytały plany i mapę miasta i okolicy, utrwalały kierunki świata posługując się kompasem i obserwując przyrodę,
- fotografowały rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach ucząc się prawidłowego kadrowania obiektów przyrodniczych,
- popisywały się umiejętnościami pokonywania toru przeszkód w terenie,
- porządkowały groby żołnierzy na cmentarzu.
Wszystkie wyjazdy i wyjścia dostosowałam do potrzeb i zainteresowań dzieci. Wśród szerokiego wachlarza różnorodnych wyjazdów miały możliwość wyboru tego, co ich interesuje i co chciałyby zwiedzić i zobaczyć. Systematycznie rozmawiałam z dziećmi i rodzicami na temat każdej wycieczki. Zbierałam opinie na temat planu wyjazdu, atrakcyjności miejsca wyprawy, aby w przyszłości jeszcze bardziej oferta SKKT Pędziwiatry była dostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci.

WYJAZD Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH NA ZIELONE LEKCJE

W dniach od 3 do 16 maja 2011 roku przebywałam wraz z dziećmi na tzw. zielonych lekcjach. Pełniłam funkcję kierownika wyjazdu. Ponieważ dopisała nam pogoda, dzieci codziennie korzystały z kąpieli słonecznych na plaży, gdzie organizowane były m. in.: zawody sportowe, konkurs rzeźb z piasku, zbieranie bursztynu, Neptunalia. Spacerowaliśmy brzegiem morza i po lesie nadmorskim. Moc wrażeń dostarczyły także dzieciom:

> całodniowa, autokarowa wycieczka do Gdańska i Gdyni podczas której uczniowie:

- zwiedzali Starówkę Gdańska,
- uczestniczyli w zajęciach w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni,
- poznali zwierzęta morskie w Oceanarium oraz zwiedzali ORP Błyskawica.

> wycieczka na Ruchome Wydmy,
> zwiedzanie Wyrzutni Rakiet w Rąbce,
> piesze wyprawy do Słowińskiego Parku Narodowego oraz przejazdy meleksami i kolejką bajkową po szlakach turystycznych SPN,
> przejażdżki konne i bryczką w stadninie koni w Nowęcinie wraz z ogniskiem,
> rejs o zachodzie słońca statkiem po morzu,
> wyprawa do Parku Dinozaurów w Łebie.

POZYSKIWANIE SPONSORÓW
Jako nauczyciel i opiekun koła turystycznego zawsze starałam się zapoznać z sytuacją materialną dzieci. Organizując wyjazdy zawsze dbałam o to, obniżyć koszty wycieczki, aby jak największa grupa uczniów uczestniczyła w nich. Nigdy nie korzystałam z usług pośredników, firm turystycznych, tylko sama „od podstaw” przygotowywałam każdą wyprawę. Poznałam też tańszych przewoźników, którzy w ramach stałego korzystania z ich usług obniżali koszty przewozu dzieci. W latach 2011 i 2012 roku złożyłam pismo do Urzędu Miasta Zabrze na dofinansowanie działalność mojego koła. Mogłam zakupić za te pieniądze jednakowe chusty dla dzieci, co zwiększyło bezpieczeństwo podczas wyjazdów oraz dofinansowałam przejazdy i bilety wstępu. Znalazłam również sponsora, który zakupił pierwsze zdobyte odznaki turystyczne. Poszukiwałam wszelkich informacji dotyczących darmowych wstępów. Korzystaliśmy z pakietów promocyjnych i braliśmy udział w konkursach, w których nagrodą lub bonusem były tańsze bilety wstępu. Podczas stażu otrzymałam wsparcie finansowe od indywidualnego sponsora w wysokości 1000 zł. Pieniądze te były przekazane na dofinansowanie wyjazdu trójki dzieci na zielone lekcje do Łeby.

PROWADZENIE KLUBU DLA CIEKAWYCH ŚWIATA „PYTALSCY”
Moją wielką pasją od najmłodszych lat jest obserwowanie i poznawanie przyrody. Chciałam zaszczepić to zamiłowanie u dzieci. Cieszę się, że każda wycieczka była okazją do tego, by zainteresować uczniów otaczającym ich światem społeczno- przyrodniczym. Aby jeszcze bardziej poszerzyć i usystematyzować wiedzę uczniów o świecie przyrody założyłam Klub dla ciekawych świata „Pytalscy”.
Podczas zajęć:
-poznawaliśmy od strony teoretycznej zwiedzane miejsca,
-analizowaliśmy związki przyczynowo- skutkowe zachodzące w środowisku,
-pogłębialiśmy wiedzę o roślinach i zwierzętach,
-uczyliśmy się obserwować i dokumentować poczynione obserwacje,
-urządzaliśmy podróże wirtualne w głąb naszej planety, w kosmos oraz odległe części naszej Ziemi,
- przeprowadzaliśmy doświadczenia przyrodnicze, chemiczne, optyczne i fizyczne,
- rozwiązywaliśmy nurtujące dzieci problemy o świecie.
W celu zachęcenia dzieci do aktywnego udziału w spotkaniach często prosiłam je, aby same wybrały temat kolejnego spotkania. Podczas zajęć korzystałam z mojej bogatej, domowej biblioteki, filmów z serii Pytalscy, Pani Pająkowa, Kropelka. Na zajęciach wykorzystywaliśmy też komputer. Stosowałam różnorodne metody pracy: badawcze, obserwacyjne, aktywizujące, w tym metodę projektu. Aby zajęcia były prowadzone w najatrakcyjniejszy sposób staram się zapraszać do szkoły osoby, które na co dzień zajmują się propagowaniem przyrody i ekologii wśród dzieci i młodzieży.
Efektem moich starań było m.in.:
-Spotkanie 01.10.2009 r. z przedstawicielami Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o grzybach oraz uczestniczyły w bezpłatnych warsztatach. Za wiadomości o zwierzętach i roślinach chronionych w Polsce otrzymały odznakę „Przyjaciel przyrody.
- Zainteresowanie dzieci ochroną kasztanowców oraz konkretna działalność uczniów na rzecz zwalczania szrotówka kasztanowiaczka. Od firmy Vattenfall otrzymaliśmy multimedialną prezentację dla uczniów o tym groźnym szkodniku. Dnia 05. 11.2009 r. wyruszyliśmy na pomoc kasztanowcom. Napełniliśmy 20 worków opadłymi liśćmi z wyraźnymi śladami żerowania tego szkodnika. Uczyliśmy się też obserwacji przyrody w różnych miesiącach, śladów żerowania szkodników drzew i szkód wyrządzanych przez nie. Wspomogliśmy też leśniczego w zbiórce kasztanów i żołędzi. Nasze działania były odzewem na ogólnopolską akcję, której patronat objęła Kancelaria Prezydenta RP już w 2006 roku.
- Przeprowadzenie przez przedstawicielki Centrum Edukacji Ekologicznej działającym przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu bezpłatnych warsztatów na temat: ,,Las bez tajemnic’’. Dzieci ugruntowały sobie wiedzę o lesie, poznały rośliny i zwierzęta występujące w tym ekosystemie, w poszczególnych jego warstwach.
- Włączenie się do projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego honorowy patronat objął podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, główny konserwator przyrody-Janusz Zalewski. Uczniowie mogli uczestniczyć w nieodpłatnych warsztatach prowadzonych przez przedstawicielki Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach pod hasłem: „Rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej”. Szkoła otrzymała 25 kompletów bogatych pakietów edukacyjnych z zeszytami ćwiczeń, trójwymiarowymi zdjęciami różnych gatunków nietoperzy występujących w Polsce oraz gry planszowe. Dzieci dowiedziały się, że nietoperzy nie należy się bać, tylko chronić te ssaki i miejsca ich występowania. Z otrzymanych materiałów wykonaliśmy budki lęgowe dla tych ssaków, które zostały powieszone w Lesie Łabędzkim , Brynku oraz ogródkach działkowych Tulipan II na naszym osiedlu.

UDZIAŁ W AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’
Czytanie zawsze traktowałam jako skuteczną drogę prowadzącą do wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego dzieci. Książki dostarczają bowiem wielu wrażeń, rozwijają wyobraźnię i fantazję, wzbogacają słownik dziecka, kształtują jego zainteresowania. Zachęcałam więc swoich wychowanków i ich rodziców do czynnego włączenia się do ogólnopolskiej akcji codziennego 20–minutowego głośnego czytania dzieciom. Aby wyrobić nawyk obcowania z książką już od najmłodszych lat czytaliśmy w klasie książki, które przenosiły dzieci w świat fantazji, pozwalały zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość, uczyły prawidłowych relacji międzyludzkich. Uczniowie mogli posłuchać podczas zajęć fragmentów książek nagranych na płyty, które czytali znani aktorzy. Założyłam również klasową biblioteczkę, którą systematycznie wzbogacałam o nowe pozycje, Książki były wypożyczane do domu oraz czytane podczas przerw. Często odgrywaliśmy różne scenki poznanych bajek, wymyślaliśmy inne zdarzenia i zakończenia. Ogłosiłam konkurs na najładniejszy zeszyt lektur. Zorganizowałam również gazetkę pod hasłem„Warto przeczytać”, na której dzieci polecały sobie nawzajem ulubione książki. Nagradzałam prace plastyczne wykonane pod wpływem przeczytanych bajek i baśni. Zachęcałam do plastycznych konkursów organizowanych m.in. przez fundację Cała Polska czyta dzieciom oraz bibliotekę miejską.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU- FILIA NR 15
Pragnąc rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci nawiązałam ścisłą współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną znajdującą się na naszym osiedlu. Byłam zapraszana wraz z uczniami na spotkania z pracownikami tej biblioteki podczas których dzieci:
- uczyły się zasad wypożyczania książek i ich poszanowania,
- poznawały jej bogaty księgozbiór,
-uczyły się samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł ( książek, słowników, atlasów, czasopism),
- oglądały organizowane tu wystawy,
- przekazywały własne prace, które były umieszczane w oknach biblioteki i mogły być podziwiane przez przechodniów.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

PTTK ZIEMI GLIWICKIEJ
Bez współpracy z przedstawicielami PTTK trudno byłoby mi stawiać pierwsze kroki w sposób zorganizowany na turystycznych szlakach. Przez trzy lata uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach szkolnej grupy turystycznej, które były okazją do planowania wspólnych wycieczek, konkursów i wzajemnej wymiany doświadczeń. Poznałam grupę przewodników, do których zawsze mogłam zwrócić się o poradę i poprosić o poprowadzenie wycieczki.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY KOŁO MIEJSKIE W GLIWICACH
Chcąc w sposób atrakcyjny zainteresować małych, ale bardzo wymagających odbiorców sprawami ekologii nawiązałam kontakt z Polskim Klubem Ekologicznym w Gliwicach. Zaowocowało to udziałem uczniów naszej szkoły w spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez członkinie tego klubu. Współpraca z gliwickimi ekologami była owocna również dla mnie. Otrzymywałam od nich informacje i zaproszenia na spotkania dotyczące tematów przyrodniczych m. in.
- na warsztaty zorganizowane dla nauczycieli o nietoperzach,
- spotkania sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z cyklu „Ekologia w wielkim mieście”,
> 02.02. 2011 r. - „Ptaki w mieście”, na którym były przedstawione gatunki ptaków bytujące na naszych osiedlach, zalety i kłopoty wynikające z tego bliskiego sąsiedztwa i sposoby właściwego postępowania ludzi wobec poszczególnych gatunków.
> 02.03.2011 r. - „Zieleń w mieście”, podczas którego ukazano upływ zieleni na człowieka i środowisko oraz pokazano ciekawe sposoby pogodzenia działalności inwestycyjnej człowieka z utrzymaniem terenów zielonych w mieście.
Otrzymywałam również broszury i plakaty promujące działalność ekologiczną wśród dzieci, pakiety dotyczące realizowanego projektu pod hasłem „Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien” przeznaczone dla uczniówkl.1-3, gry edukacyjne dla klas 1-3 o tematyce ekologicznej oraz zaproszenia do udziału w konkursach przyrodniczych.

CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA
Dzięki poznaniu ornitologa zrzeszonego w Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, na bieżąco otrzymywałam informacje o wszystkich działaniach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków kierowanych do dzieci i młodzieży.
Otrzymałam m. in.:
- Prezentację multimedialną o ptakach Polski dla kl. 1-3i 4-6. Przekazałam ją nauczycielom przyrody i do biblioteki szkolnej.
- Prezentację SPRING ALIVE „Na skrzydłach wiosny” o pierwszych skrzydlatych zwiastunach wiosny. Jest ona ciekawym uzupełnieniem wiosennych lekcji.
- Plakaty dotyczące bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyka kukułki, żołny. Powieszone na korytarzu szkolnym zachęcały do udziału w obserwacjach i fotografowaniu tych ptaków.
- Nagrania głosów ginących ptaków Polski. Ułatwiały poszukiwania tych ptaków podczas przyrodniczych wypraw.
-Zaproszenia do udziału w konkursie SPRING ALIVE „Ptaki w obiektywie” - przesłaliśmy na konkurs zdjęcia zrobione przez uczniów.
-Zaproszenie do obchodów Światowego i Europejskiego Dnia Ptaków. Przesłałam zdjęcia zaobserwowanych ptaków wykonane przez uczniów i nauczycieli.
Współpraca z ornitologami nauczyła nas wnikliwego i właściwego obserwowania przyrody. Dała też wiele satysfakcji ze zrobionych podczas wypraw przyrodniczych zdjęć.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU
Poznanie osób pracujących w tej instytucji zaowocowało:
- Wycieczką do Ogrodu Botanicznego uczniów kl. 1-3 naszej szkoły.
- Bezpłatnymi warsztatami „Pierwsze spotkanie z roślinami”. Dzieci dowiedziały się, jakie rośliny rosną w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Uczyły się odróżniać drzewa, krzewy i rośliny zielne, rozpoznawać pospolite gatunki drzew rosnących w Polsce.
-Przeprowadzeniem w klasach trzecich przez przedstawicielki Centrum Edukacji Ekologicznej działającym przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu bezpłatnych warsztatów na temat:„Las bez tajemnic” dla dzieci klas trzecich.
- Udziałem uczniów w miejskim konkursie fotograficznym „Wiosna w Zabrzu”.

ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE „FOTOSESJA”
Korzystając z faktu, że mój syn był członkiem Zabrzańskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Fotosesja” uczestniczyłam z nimi w organizowanych dla chętnych osób wycieczkach po naszym mieście. Były one dla mnie lekcją wiedzy o Zabrzu. Spacerowaliśmy po terenach starego Zabrza, Zandce i Rokitnicy. Podczas tego ostatniego spotkania nawiązałam kontakt z członkiniami Towarzystwa Miłośników Rokitnicy, który zaowocował późniejszymi wyprawami dzieci i ich rodziców po tej ciekawej dzielnicy Zabrza.
Otrzymałam również zaproszenie na wernisaż, podczas którego mogłam zobaczyć Zabrze w obiektywie. Prezentowane były tam fotogramy przedstawiające Zabrze nawet sprzed 100 lat i te same miejsca współcześnie. Repliki tych fotografii pokazywałam dzieciom w szkole podczas zajęć regionalizmu, w czasie których uczniowie odgadywali, co one przedstawiają. Chcąc by dzieci uczyły się robić właściwe zdjęcia różnych obiektów przyrodniczych dwukrotnie na wycieczki zapraszałam członka tego stowarzyszenia, aby zapoznał uczniów z podstawowymi tajnikami fotografii cyfrowej. Aparaty fotograficzne stały się od tej pory nieodzownym narzędziem w rękach moich młodych przyrodników i podróżników. Są dumni ze swoich zdjęć. Chętnie brali udział w konkursach fotograficznych.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE „KLUB GAJA
W związku z kolejną edycją Święta Drzewa prowadzonego przez Klub Gaja przesłałam zdjęcia 78-letniej wierzby białej rosnącej na terenie naszego boiska „Orlik”, którą wybraliśmy jako naszego kandydata na Drzewo Roku. Wykorzystując otrzymane pakiety edukacyjne zachęciłam uczniów do zbierania makulatury, oszczędzania wody i energii elektrycznej oraz segregowania odpadów. Dzieci nauczyły się odpowiedzialnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody oraz odpowiedzialności za lasy na naszej planecie.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ZABRZU – BISKUPICACH
Jestem bardzo wrażliwa na wszelkie przejawy złego traktowania zwierząt. Zawsze starałam się uwrażliwić uczniów na potrzeby zwierząt skrzywdzonych przez człowieka. Co roku zachęcam dzieci do włączenia się do obchodów Światowego Dnia Zwierząt. Dwukrotnie podczas stażu zorganizowałam w szkole zbiórkę karmy, misek i koców dla zwierząt w Schronisku „Psitulmnie” mieszczącego się w Zabrzu-Biskupicach. Uczniowie pokazali, że los czworonożnych przyjaciół nie jest im obojętny. Chętnie przynosili nie tylko karmę, ale i środki do prania, zabawki i specjalne psie smakołyki. Moi wychowankowie podjęli również decyzję o wirtualnej adopcji suczki Funi z tego schroniska. Wśród uczniów przeprowadziłam pogadankę o tym, że zwierzę bierze się do domu do końca jego życia i za zgodą wszystkich domowników. Właściwie sprawuje się nad nim opiekę, bo czy to pies czy kot, czy mała rybka w akwarium, to czuje i cierpi. Wspólnie ułożyliśmy kodeks odpowiedzialnego właściciela.
Podjęte działania uwrażliwiły uczniów na potrzeby zwierząt, zwłaszcza tych porzuconych, zranionych przez człowieka, skrzywdzonych przez los. Dały im radość z niesionej pomocy bezdomnym psom i kotom.

NADLEŚNICTWO BRYNEK
Od wielu lat organizowałam zbiórki kasztanów i żołędzi, które były przekazywane leśniczemu na zimowy pokarm dla leśnych zwierząt. Przekazaliśmy również budki lęgowe dla ptaków i dla nietoperzy. Uczestniczyliśmy w spacerze po leśnej ścieżce dydaktycznej w Brynku, poznając pracę opiekunów lasu i ten ważny dla człowieka ekosystem. Podziwialiśmy trofea myśliwskie w izbie leśnej i gabloty dydaktyczne. Uczyliśmy się oszczędnego wykorzystywania zasobów leśnych i właściwego zachowania podczas pobytu w lesie.

AKCJE CHARYTATYWNE

Podczas stażu brałam udział w wielu akcjach charytatywnych, gdyż chciałam służyć pomocą potrzebującym, uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych i wyrabiać w nich umiejętności dzielenia się tym, co mają. Uczestniczyłam z moimi wychowankami:
- w akcji„Paczka Świąteczna Dzieci Śląska – Dzieciom Lwowa” organizowanej przez Śląsko-małopolski Komitet Pomocy Dzieciom. Przekazaliśmy słodycze, konserwy mięsne, cukier, kasze, makarony,
- corocznie w zbiórce Góra Grosza i loteriach wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. ( W 2011r. zajęliśmy 2 miejsce w szkole w Górze Grosza, a w2012 r. roku moja klasa przyniosła aż 64 maskotki, które przeznaczone zostały na fanty),
- w zbiórce słodyczy i książek w ramach Tygodnia Wolontariatu. Wykonaliśmy również kartki z życzeniami dla seniorów i seniorek naszego osiedla,
- w corocznej zbiórce darów pod hasłem: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” dla podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
- przekazaliśmy kartki świąteczne Parafialnemu Zespołowi Caritas Parafii św. Jana Chrzciciela w Żernikach, które zostały przekazane chorym i samotnym.
Współpraca z innymi osobami i instytucjami przyczyniła się do wdrażania uczniów do życia w społeczeństwie, wyrabiała w nich poczucie współodpowiedzialności za losy innych ludzi, zwierząt i roślin.

KONTROLA ROZWOJU I WYCHOWANIA UCZNIÓW, ROZWIĄZYWANIE NAPOTYKANYCH PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH DODATKOWEJ POMOCY W NAUCE
Podczas stażu w sposób szczególny pracowałam z uczniami słabymi, zarówno podczas lekcji, jak i zajęć wyrównawczych. Uczestniczyli w nich uczniowie, którzy pragnęli utrwalić sobie materiał z opanowaniem którego podczas lekcji mieli kłopot. Zajęcia te były powiązane z treściami programowymi przerabianymi w danej klasie i dotyczyły najczęściej:
- doskonalenia analizy i syntezy wyrazów.
-ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.
- ćwiczeń gramatyczno-ortograficznych.
- doskonalenia techniki wykonywania obliczeń.
- ćwiczeń usprawniających zdolności manualne.
Przeprowadzałam również szereg ćwiczeń relaksacyjnych, wyciszających, zwiększających umiejętności koncentracyjne i rozwijających umiejętność logicznego myślenia. Zajęcia miały charakter zabawowy, dlatego dzieci chętnie brały w nich udział i szybciej pokonywały napotykane trudności. Nie sprawiały żadnych kłopotów wychowawczych i zawsze przejawiały dużą aktywność. Praca w małej grupie bardzo im się podobała i sprzyjała większemu otwarciu i integracji grupy. Dodatkowe zajęcia pomagały uczniom szybciej przezwyciężyć napotykane kłopoty dydaktyczne.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ZABRZU
W ciągu całej mojej pracy współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu. Kierowałam na badania uczniów mających problemy w nauce i w zachowaniu. Analizowałam otrzymane opinie, realizowałam zalecenia, tak by każde dziecko miało szansę na osiągnięcie sukcesu, nabrało wiary we własne siły, nauczyło się przezwyciężać trudności w opanowaniu przerabianego materiału i panowało nad negatywnymi emocjami.

WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM, PSYCHOLOGIEM, LOGOPEDĄ SZKOLNYM
Ściśle współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Chętnie korzystałam z ich rad. Wspólnie podejmowaliśmy decyzje dotyczące uczniów w sytuacjach trudnych. W razie potrzeby zapraszam panią pedagog i logopedę na lekcje, kierowałam uczniów na zajęcia do nich, by praca nad korygowaniem i kompensowaniem wszelkich zaburzeń rozwojowych dzieci była jak najefektywniejsza. Wraz z logopedą szkolnym starałam się o zniwelowanie wad wymowy u moich uczniów. Zachęcam dzieci i ich rodziców do wspólnych zajęć organizowanych przez logopedę szkolnego oraz indywidualnej pracy w domu.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust.1 pkt. 3)

UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEKWATNYCH DO POTRZEB SZKOŁY

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem pracy i dużym doświadczeniem. Wciąż jednak systematycznie wzbogacałam swój warsztat pracy, pogłębiałam wiedzę, poznawałam nowatorskie metody pracy z dziećmi uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. W trakcie trwania stażu brałam udział w następujących formach doskonalenia nauczycieli:
Rok Nazwa formy doskonalenia zawodowego
2009 Kurs:„Kierownik wycieczki szkolnej”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji „EDUKATOR”
2009 Szkolenie: „Prawa człowieka w nauczaniu i wychowaniu w kontekście podstawy programowej”.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
2009 Konferencja: „Wczesna nauka czytania. Autorska metoda prof. J. Cieszyńskiej”.

Centrum Doradztwa Metodycznego w Zabrzu.
2009 Warsztaty: „Awans zawodowy -nauczyciel dyplomowany – cz 1 i 2”.
Firma Szkoleniowa Integro S.C
2009 Kurs:„Tworzenie środowiska wychowawczego wspierającego rozwój dziecka w szkole”.
Mega Centrum Rozwoju w Bytomiu
2009 Szkolenie:„Bezpieczeństwo ucznia w sieci” .
Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” w Katowicach
2010 Kurs: „Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej”.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach
2010 Warsztaty: „Metoda projektów badawczych w pracy z małymi dziećmi”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM ‘’ w Katowicach
2010 Szkolenie: „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”.

Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” w Katowicach
2010 Zadanie edukacyjne „Doskonalenie nauczycieli w województwie”- „Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej
w edukacji przedszkolnej
i wewnątrzszkolnej”.

Mega Centrum Rozwoju w Bytomiu
2010 Szkolenie: „Indywidualizacja w kilku prostych krokach”.

Wydawnictwo Nowa Era
2010 Szkolenie: „Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesów edukacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.”

Mega Centrum Rozwoju w Bytomiu
2010 Szkolenie w ramach projektu „Nauczyciel, dyrektor- wykorzystujący techniki ITC -szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”.

COMBIDATA POLAND
Sp. z o.o.
2010 Szkolenie: „Osiągnięcie uczniów – jak ocenianie i sposoby jego monitorowania uczynić elementami wspierania i motywowania uczniów na drodze indywidualnego rozwoju”

Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” w Katowicach
2010 Warsztaty w ramach projektu „Nietoperz-
demon czy anioł?”

Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach
2011 Konsultacje zespołowe:
„Poznaj swoje miasto Zabrze”

Centrum Doradztwa Metodycznego w Zabrzu

2011 Seminarium: „Roczne oceny opisowe. Klasy 1-3”.
Instytut Kształcenia EKO TUR
2011 Konferencja metodyczna:
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbornew edukacji wczesnoszkolnej”.
Centrum Doradztwa Metodycznego
w Zabrzu.
2011 Szkolenie:
„Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów”. „Indywidualizacja nauczania”.
2011 Warsztaty: „Koncepcja pracy szkoły”
Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus Katowice
2011 Szkolenie: „Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych ”.
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ELPAX” w Bytomiu
2011 Szkolenie: „Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach

2011 Szkolenie: „System dyscyplinarny. Problemowy uczeń, problemowa klasa –
jak skutecznie oddziaływać?”
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
2011 Szkolenie: „Organizacja wykrywania, alarmowania i przeciwdziałania zagrożeniom. Współczesne zagrożenia w mieście”.
2011 Konferencja metodyczna: „Pedagogika lecznicza Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej”.
Centrum Doradztwa Metodycznego
w Zabrzu.

DOSKONALENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W OBSŁUDZE KOMPUTERA

Podczas stażu ukończyłam kolejne kursy i warsztaty związane z wykorzystywaniem technik informacyjnych, a mianowicie:

Rok Nazwa formy doskonalenia zawodowego
2009 Szkolenie:„Bezpieczeństwo ucznia w sieci” .
Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” w Katowicach
2010 Kurs: „Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej”. Moduł M02

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach
2010 Szkolenie w ramach projektu „Nauczyciel, dyrektor- wykorzystujący techniki ITC -szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”.

COMBIDATA POLAND
Sp. z o.o.
PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Od wielu lat protokołuję posiedzenia Rady Pedagogicznej w naszej szkole. Starając się jak najlepiej pełnić tę funkcję uczestniczyłam dwukrotnie w warsztatach doskonalących umiejętność sporządzania sprawozdań z narad nauczycielskich, podczas których poznałam podstawy prawne związane z protokołowaniem, cechy, elementy, słownictwo i zasady redagowania protokołów.

Okres stażu był dla mnie okresem wzmożonej i intensywnej pracy. Analizując moją pracę w tym okresie stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich było kontynuacją pracy z poprzednich lat. Tylko nieliczne, szczegółowe działania zastąpiłam innymi, gdyż moim zdaniem okazały się one ciekawsze i bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb i zainteresowań moich wychowanków. Mam tu głównie na myśli ofertę wyjazdów oraz podjętą współpracę z różnymi instytucjami. Pojawiły się też nowe pomysły. Ich różnorodność i wzajemne powiązanie ze sobą umożliwiły mi zrealizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Otwarłam się na nowości dydaktyczne i metodyczne. Starałam się wprowadzać w procesie nauczania i wychowania jak najwięcej nowych, aktywizujących metod nauczania oraz stosowałam różnorodne, atrakcyjne środki nauczania. Wzbogaciłam swój warsztat pracy. Częściej analizowałam również moje poczynania i dokonywałam ich ewaluacji. Ostatnie lata pracy przyniosły mi wiele osobistych i zawodowych sukcesów. Pogłębiłam wiadomości i umiejętności z zakresu technologii komputerowej. Poznałam wiele nowych osób i odkryłam ciekawe zakątki Śląska. Ukończone liczne kursy, warsztaty i szkolenia przyczyniły się do zwiększenia moich kompetencji i dały mi poczucie pewności i słuszności wielu podjętych kroków. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli ,,dodała mi skrzydeł” i sił do dalszych poszukiwań i pracy.
W przyszłości będę równie sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki wynikające z aktualnych potrzeb szkoły. Nadal zamierzam podnosić i uzupełniać swoje kwalifikacje i umiejętności, by jeszcze lepiej wypełniać swą nauczycielską misję. Nie zrezygnuję też ze swojej działalności turystycznej tak długo, jak długo będą chętni uczniowie do naszych wspólnych wyjazdów. Mam bowiem na uwadze to, jak cenny jest bezpośredni kontakt z przyrodą i przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Myślę, że wszystkie te działania przyczynią się do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i wychowania, a dla mnie będą inspiracją do nowych pomysłów i poszukiwań.

Opracowała: MAŁGORZATA P.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.