X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15773
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA
STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel: mgr Joanna Jacyno-Bertman
Opiekun stażu: mgr

Miejsce realizacji stażu: XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy
80-460 Gdańsk ul. Pilotów 7

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Data zakończenia stażu: 31.05.2012

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie od 01.09.2009 do 31.05.2012 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

Niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W Planie rozwoju zawodowego umieszczone zostały zadania, uwzględniające specyfikę szkoły, które postawiłam sobie w zakresie doskonalenia warsztatu i metod pracy, uczestniczeniu w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, podnoszeniu poziomu i jakości pracy szkoły oraz uczestniczeniu w formach doskonalenia zawodowego. W planie ujęłam również zadania, uwzględniające pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego, opierałam się głównie na założeniach Planu pracy szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli.


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7 ust.2 pkt. 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Aby udoskonalić warsztat pracy nauczyciela trzeba wiedzieć, jak poprawnie zrealizować swój staż. Dlatego też punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu poprzez analizę takich aktów prawa oświatowego, jak: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela, a także Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o Systemie Oświaty. Dodatkowo zaczęłam tworzyć swoją własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej).

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Pierwszym krokiem, jaki podjełam w celu lepszego zorganizowania mojej pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Współpraca zaowocowała wspólnie opracowanym harmonogramem i tematyką spotkań. Wszystkie hospitowane lekcje prowadzone były w oparciu o scenariusze lekcji.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy jest również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Elementem podsumowującym hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu były rozmowy pohospitacyjne oraz ostateczna końcowa opinia wystawiona przez mojego opiekuna. Obserwacja tych zajęć, a także cenne rady i wskazówki mojego opiekuna pozwoliły mi na wypracowanie sobie własnego modelu pracy z uczniem, pewne wzorce przeniosłam do swojego warsztatu pracy, wskazówki oraz praktyczne rady, dotyczące prowadzenia lekcji w różnych warunkach okazały się nieocenione.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacja zadań szkoły

Zapoznałam się z wybranymi przepisami najważniejszych aktów prawnych takich, jak:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Statut Szkoły
• Program Wychowawczy Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Plan Pracy Szkoły
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( dziennik Ustaw nr 70 z 24 sierpnia 2000) oraz z 31 sierpnia 2004 r.
• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
i ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw;
• Regulamin Pracy Szkoły

Zapoznałam się również z niektórymi rozporządzeniami, dotyczącymi np. programów nauczania, oceniania i promowania uczniów, przepisami, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami.
Bedac czlonkiem Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, brałam udział w opracowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania, dostosowując WSO do specyfiki przedmiotu, jakiego nauczam. W ten sposób miałam możliwość dogłębnej analizy oraz współudziału w tworzeniu dokumentu szkolnego.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

Podczas trwania mojego stażu współpracowałam z SU, wspierałam jego działalność poprzez udział w zainicjowanych przez SU projektach.

Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli przez cały okres stażu, biorąc udział w:

• szkoleniowej Radzie Pedagogicznej nt.; „Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów , pracujących z uczniem z SPE w świetle nowych przepisów” – Creative
• szkoleniowej Radzie Pedagogicznej, dotyczącej profilaktyki uzależnień, niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej;
• szkoleniach BHP.
• Rada szkoleniowa – Ewaluacja wewnetrzna w swietle reformy programowej i nowych aktow prawnych – Creative

W okresie stażu od 2011 roku jestem członkiem Rady Szkoly , gdzie pełniłam także funkcję protokolanta obrad.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 bylam aktywnym czlonkiem Zespołu Nauczycieli Języków Obcych. Brałam czynny udział przy organizacji egzaminów maturalnych, konkursów oraz innych wydarzeń językowych. Nawiązałam współpracę z przedstawicielami środowisk akademickich (bedac także sama nauczycielem akademickim).
W bieżącym roku szkolnym jestem czlonkiem zespolu przedmiotow przyrodniczych.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Na bieżąco gromadziłam dokumentację potrzebną do realizacji mojego stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zgromadziłam zaświadczenia potwierdzające skończone przeze mnie kursy i szkolenia, wiele scenariuszy lekcji, ankiet. Formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwiły mi posiadane już umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Po przeprowadzeniu autorefleksji, dokonaniu podsumowania i dogłębnej analizy pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji wytyczonych sobie celów w postaci sprawozdania moich osiągnięć, sukcesów, a także porażek związanych z realizacją.

6. Doskonalenie zawodowe

Aby sprostać wymogom środowiska, uczniów i ich rodziców wobec nauczycieli my pedagodzy musimy na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę jak również doskonalić swój warsztat pracy. W trakcie odbytego stażu pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.
Rozpoczynając staż rozpoczelam także Magisterskie Studia Uzupelniajace na kierunku filologia angielska, które ukonczylam z wynikiem dobrym plus i w dniu 22 pażdziernika 2011 roku otrzymałam dyplom ich ukończenia i kolejny tytuł magistra. Studia te daja mi pelne kwalifikacje i uprawiają mnie do pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Od ukończenia tej formy kształcenia w roku szkolnym 2011/2012 nie otrzymałam godzin dydaktycznych związanych z kierunkiem studiów, jednak w poprzednich latach bylam nauczycielem zarówno podstaw przedsiebiorczosci jak i jezyka angielskiego. Dodatkowo od wielu lat wspolpracuje z Gdanska Wyzsza Szkola Humanistyczną jako lektor jezyka angielskiego i języka zawodowego Business English .

W okresie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę oraz aktywnie pracowałam nad samokształceniem. Dlatego też pilnie uczestniczyłam w kursach doskonalących, szkoleniach oraz warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.

Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

-spotkanie edukacyjne – Reforma 2012- zmiany dla nauczyciela, ucznia, szkoły poziom ponadgimnazjalny podstawu przedsiebiorczosci OPERON
- multitargi Edykacyjne WSIP- podstawy przedsiębiorczości
- warsztaty naukowe Nowa Era- nowoczesne narzędzia w nauczaniu przedsiębiorczości
- szkolenie z ratownictwa medycznego- Korab
- konferencja metodyczna MacMillan – matura 2012
- Rada szkoleniowa – Ewaluacja wewnętrzna w świetle reformy programowej i nowych aktów prawnych – Creative
- wykład otwarty prof. Dr hab. Krzysztofa Konarzewskiego – o teorii i o polskiej praktyce pomiaru osiągnięć szkolnych
- konferencja metodyczna - Certyfikat – Express Publishing – testing times – coping with exam stress
- konferencja metodyczna - Certyfikat – Express Publishing- poswiecona nauczania jezyka angielskiego zawodowego- widen our career paths with English for proffesionals
- szkolenia metodyczne Oxford University Press – kultura krajów anglojezycznych z perspektywy egzaminu maturalnego
- szkolenia metodyczne Oxford University Press- techniki ulatwiajace zapamietywanie
- konferencja metodyczna MacMillan Pearson Central Europe – rewirting the rules for writing

7. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o różne pomoce audiowizualne.

W trakcie mojej pracy nauczyciela zawsze korzystałam i nadal korzystam z różnych środków multimedialnych. Preferuję podręczniki, do których dołączone są CD, CD-ROM lub/i DVD-ROMy. Dzięki temu uczniowie na zajęciach z języka angielskiego mają możliwość „osłuchania” się z autentycznym językiem i ujrzenia go w naturalnym kontekście zaś na podstawach przedsiębiorczości poznają autentyczne dokumenty formularze i pisma istniejące na rynku. Ponadto sama opracowuje szereg autorskich materiałów dydaktycznych na bazie materiałów autentycznych, wykorzystując zbiory internetowe, prasowe a także webcasty i podcasty ( to jeśli chodzi o język angielski). Pozyskane dodatkowe materiały szkoleniowe, wizualne (plakaty, postery) oraz audiowizualne (materiały audio zgromadzone na nośnikach cyfrowych), a także liczne multimedialne prezentacje są stałym elementem moich zajęć dydaktycznych.

8. Aktualizacja własnej biblioteki przedmiotu

Chciałabym zaznaczyć, iż mogę się pochwalić dość dużą ilością zgromadzonych materiałów, szczególnie ze jestem nauczycielem dwóch przedmiotów Zgromadziłam wiele interesujących pozycji, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem.
Jeśli chodzi o jezyk angielski przez długi czas prenumerowałam czasopismo metodyczne „Języki obce w szkole” wydawane przez CODN w Warszawie, a także anglojęzyczne wersje The Teacher, The Economist, English Matters UK oraz Newsweek. Dodatkowo prenumeruje czasopisma zwiazane z ekonomia oraz zamawiam elektroniczne publikacje Newsweeka, Polityki lub The Business Today.

Zakupiłam też wiele materiałów dodatkowych do nauki języka, min. „Fiszki językowe”, dydaktyczne gry planszowe, plakaty, postery oraz publikacje kulturoznawcze, które są świetnym dodatkiem do realizowanych tematów.
Przy zakupie książek otrzymałam również gratisy w postaci readersów do nauki języka angielskiego, służą one teraz uczniom podczas samodzielnej pracy.

Jeśli chodzi o podstawy przedsiębiorczości na bieżąco zdobywam dodatkowe materiały w postaci aktualnych formularzy, umów, faktur, pism itp. Jest to szczególnie ważne i korzystne dla uczniów gdyż zawsze mam na uwadze fakt ze moje zajęcia musza przygotować uczniów do samodzielnego poruszania się w nowoczesnym świecie, a bez praktycznego przygotowania do życia w warunkach rynkowych takie zajęcia z podstaw przedsiębiorczości nie miałaby większego sensu. Od wydawnictw oraz Stowarzyszeń Ekonomicznych z którymi współpracuję otrzymałam wiele plakatów plansz do nauki i folderów które w chwili obecnej ozdabiają pracownię ekonomiczną w której pracuję.

Corocznie również wzbogacam szkolną bibliotekę o podręczniki i inne materiały dydaktyczne dla uczniów, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – dzięki tym działaniom każdy uczeń w szkole może w całości przygotować się do zajęć czy też odrobić zadaną pracę domową.

9. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły

W okresie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Wice-dyrektora Szkoły a także obserwowałam lekcje moich starszych kolegów i koleżanek. Hospitowane zajęcia dotyczyły lekcji języka angielskiego oraz podstaw przedsiębiorczości. Opracowałam szereg konspektów do hospitowanych lekcji, ich analiza wraz z oceną przeprowadzonych zajęć przyczyniły się do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.

10. Realizacja zadań ogólnoszkolnych

Corocznie inicjuję działania szkolne, mające na celu pomoc uczniom w zakresie wyboru odpowiedniego kierunku przyszłych studiów, uczestnicząc w programach organizowanych przez Wyzsza Szkołe Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzięki nawiązanej współpracy z WSAi B oraz Gdańską Wyzszą Szkołą Humanistyczną organizowałam wyjścia klasowe na wykłady, Targi Pracy i Edukacji oraz zajęcia otwarte (które prowadzilam osobiście). Zorganizowalam szkolenie z MLM oraz spotkania z firmą aktywnie dzialającą na rynku polskim Oriflame, majace na celu zapoznanie uczniow z funkcjonowaniem przedsiebiorstwa od strony praktycznej. Dodatkowo nawiązalam wspołprace ze Stowarzyszeniem Rynku E-Commerce- wspólorganizując szkolenia dla uczniow majace na celu przygotowanie młodziezy do prowadzenie własnej firmy.

Będąc członkiem Zespołu Nauczycieli Języków Obcych współprowadziłam i współorganizowałam konkursy i olimpiady językowe a także prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla mniej zdolnych uczniów, w szczególności przygotowujące do matury.

Jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości byłam organizatorką, przewodniczącą składu komisji szkolnej oraz koordynatorem wielu konkursów oraz olimpiad takich jak :

- „Konkurs o najlepszy biznes plan” organizowany przez organizacje Młodzi w Biznesie- Starter ,
- Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowany przez WSAIB,
- Konkurs na najlepszy blog o tematyce europejskiej- „Blogowa mapa przemian” organizowany przez fundacje Think! Instytu Rozwoju Komunikacji i Edukacji,
- XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości- organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu

W trakcie stażu nawiązałam współprace z wydawnictwem językowym Pearson Longman, wydawnictwem Operon oraz Nowa Era


Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt 2)

W ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego podstawowym zadaniem było dla mnie zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów a także refleksja nad współczesnymi problemami społecznymi, cywilizacyjnymi i ekonomicznymi młodych ludzi. Bardzo często to sami uczniowie informowali mnie, jakie tematy chcieliby dodatkowo poruszyć na lekcjach języka angielskiego oraz podstaw przedsiębiorczości.

Do programu nauczania zarówno języka angielskiego jak i podstaw przedsiębiorczości wprowadziłam treści, dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, tematyki proeuropejskiej, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W związku z tym przeprowadzam szereg lekcji na obydwu przedmiotach nauczanych przeze mnie, a także konsultacji, na których poruszam takie przykładowe zagadnienia, jak: szkodliwość palenia, moda, sport, muzyka, film, komputery, Internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie, aktywne sposoby poszukiwania pracy dla młodocianych pracowników, inwestowanie pieniędzy, sposoby spędzania wolnego czasu, święta, podróże, telewizja, przemoc, współpracę z Unią Europejska, metody pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej itp. Niektóre zajęcia , w szczególności te natury ekonomicznej i o tematyce proeuropejskiej cieszyły się tak dużym zainteresowaniem ze zostawałam z uczniami po lekcjach dodatkowo omawiając i nauczając uczniów np. wypełniania formularzy PIT, wypełniania wniosków i formularzy.
Byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem, i psychologiem na bieżąco byłam informowana o stanie zdrowia i dyspozycji psychofizycznej moich uczniów. Staram się wyciągać z tego wnioski do indywidualizacji w pracy dydaktycznej. Jeżeli jest taka potrzeba, to przekazuję uwagi innym nauczycielom. Zawsze jestem otwarta na uwagi rodziców i uczniów, dotyczące edukacji ich dzieci.
Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam również sprawując opiekę nad uczniami podczas dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych takich, jak np. wyjścia na uczelnie wyższe tym samym uczestnicząc w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.


Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 7 ust.2 pkt 3)

W trakcie odbytego stażu wielokrotnie realizowałam zadania o charakterze ogólnoszkolnym, edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym.

Pełniłam rolę opiekuna młodzieży podczas wyjść pozaszkolnych a także w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych.

Współpracowałam z nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego, dzieliłam się zdobytą wiedzą z nauczycielami, współorganizując debaty poglądowe.

Byłam również współodpowiedzialna za przygotowanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów językowych oraz z podstaw przedsiębiorczości. W szczególności przygotowywałam uczniów do Olimpiady Języka Angielskiego Regent College, konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz NASA .

Jeśli chodzi o drugi nauczany przeze mnie przedmiot czyli podstawy przedsiębiorczości byłam organizatorką, przewodniczącą składu komisji szkolnej oraz koordynatorem wielu konkursów oraz olimpiad takich jak :

- „Konkurs o najlepszy biznes plan” organizowany przez organizacje Młodzi w Biznesie- Starter ,
- Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowany przez WSAIB,
- Konkurs na najlepszy blog o tematyce europejskiej- „Blogowa mapa przemian” organizowany przez fundacje Think! Instytu Rozwoju Komunikacji i Edukacji,
- XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości- organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu

Staram się sumiennie i rzetelnie wypełniać postawione przede mną zadania, a w szczególności biorę aktywny udział w pracach komisji i organów szkoły.

W roku szkolnym 2010/2011 byłam członkiem komisji rekrutacyjnej

W roku szkolnym 2011/2012 byłam odpowiedzialna za tworzenie planu dyżurów i konsultacji w szkole.

Od 2011 jestem również członkiem Rady Szkoły i w razie potrzeby pełnię funkcje protokolonatki na zebraniach Rady.


Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej
(§ 7 ust.2 pkt 4)

Gwałtowny rozwój technologii powoduje lawinowy wzrost użytkowników komputerów, szczególnie wśród młodzieży. Pojawia się także mnóstwo różnego rodzaju oprogramowań edukacyjnych i propozycji multimedialnych od bardzo prostych, często o niskim poziomie jakościowym, do bardzo skomplikowanych i bardzo dobrych jakościowo. Ja sama majac na uwadze powyższe bardzo dobrze posługuję się komputerem i nie wyobrażam sobie mojej pracy bez komputera. Jest to związane z moją osobistą pasją informatyka, jak również z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najnowszych informacji.

Wykorzystuję komputer w swojej pracy przy pisaniu scenariuszy zajęć, ocen uczniów, pomocy naukowych, tworzeniu testów, itp. Wykorzystuję również arkusze kalkulacyjne do robienia różnego rodzaju opracowań i zestawień, tworzę liczne prezentacje multimedialne.

Miesiąc wrzesień 2009 roku był to czas kiedy dokonałam analizy swoich umiejętności informatycznych oraz bazy informatycznej. Z autoanalizy wnioskowałam, iż w dużym stopniu wykorzystuję swoje umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów pakietu MS OFFICE, Internetu. Niemniej jednak postęp techniczny a w tym i informatyczny zmusza nas do ciągłego dokształcania się. Programy w szczególności te ekonomiczne, na których pracowaliśmy w roku 2009 dziś są programami przestarzałymi. Elementem, nad którym chciałam się skupić, jako cel szkoleniowy, to nabycie umiejętności wykorzystania programów ekonomicznych w prowadzeniu zajęć z podstaw przedsiębiorczości.

W miarę możliwości organizuję lekcje multimedialne wykorzystując zasoby dodatkowe na nośnikach cyfrowych a także korzystam ze stron partnerskich wydawnictw językowych lub portali ekonomicznych (w szczególności NBPortal, Money.pl, Bankier.pl, Waluty.com.pl, Controlling. Info.pl, BiznesPolska.pl, Forbes.pl, Ifirma.pl) , oraz zasobów internetowych, tworząc w ten sposób materiały autentyczne, ułatwiające kontakt uczniom z żywym językiem i życiem gospodarczym i ekonomicznym.

Dzięki zaletom poczty elektronicznej mam stały kontakt z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, zrzeszającymi nauczycieli, uczących języka angielskiego jako języka obcego. Jestem aktywnym użytkownikiem wielu for i klubów internetowych dla nauczycieli języków obcych. Prenumeruję liczne czasopisma internetowe oraz biuletyny informacyjne (eduseek.pl, eduinfo.pl, literka.pl, eduForum, profesor.pl, Cambridge.org)

Z zasobów internetowych korzystałam również w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) www.literka.pl, www.profesor.pl, www.eduseek.ids.pl, www.matura.pl, www.liceum.pl, a także w celu poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

Swoje publikacje umieściłam na takich portalach internetowych jak:

www.profesor.pl
www.literka.pl
www.edux.pl
www.45minut.pl
www.publikacje.edu.pl

Obecnie analizuję ilość odsłon stron zawierających moje publikacje i widzę, że cieszą się one zainteresowaniem innych osób korzystających z tych portali. Dla mnie jest to nowe doświadczenie, które nadal będę kontynuować po zakończeniu stażu.

Warto jeszcze dodać ze do kontaktowania się z różnymi osobami z naszej szkoły także wykorzystuję pocztę elektroniczną przesyłając uczniom dodatkowe zadania lub pomoce naukowe a także ciekawe strony internetowe o tematyce powiązanej z naszymi zajęciami.


Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela (§ 7 ust.2 pkt 5)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

W okresie odbytego stażu podjęłam szereg działań, mających na celu pogłębienie wiedzy potrzebnej do lepszego wykonywania zadań związanych z zawodem nauczyciela.
Pierwszym krokiem w tym kierunku było zgromadzenie przez mnie odpowiedniej literatury z zakresu zagadnień psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych: książek, poradników, czasopism, referatów a także prezentacji multimedialnych. W tym celu przeczytałam szereg interesujących artykułów zamieszczanych w czasopiśmie wydawanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – „Języki obce w szkole” a także publikacje dotyczące metodyki nauczania języków obcych (m.in. Gordon Lewis Teenagers (Oxford University Press), Scott Thornbury An A-Z of ELT (MacMillan), Jeremy Harmer The Practice of English Language Teaching (Pearson Longman), Christopher Jones, Sue Fortescue Using Computers in the Language Classroom (Pearson Longman), David Nunan Language Teaching Methodology. A textbook for teachers. (Phoenix ELT)), oraz e-book wydawnictwa MacMillan Polska zatytułowany „Najlepsze w praktyce sprawdzone sposoby na udane lekcje”. Bardzo pożyteczną lekturą okazała się publikacja przygotowana dla poradni psychologiczno-pedagogicznych zatytułowana „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”.

Dodatkowo chciałabym podkreślić ze będąc studentka Magisterskich studiów Uzupełniających uczestniczyłam w zajęciach z metodyki nauczania oraz psychologii społecznej.

Uczestniczyłam również w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, których celem było przybliżenie problematyki pracy z uczniem trudnym jak i jego rodzicem

. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły tj. Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczącego procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych dotyczących np:
bezpieczeństwa w szkole, a także w trakcie wycieczek szkolnych,
tworzenie systemu jakości pracy szkoły

Tworzone przeze mnie plany wynikowe oraz przedmiotowe systemy oceniania dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych.

1. Praca z zespołem klasowym

Moja rola wychowawcy była w trakcie stażu dość ograniczona, gdyż nie mialam do tej pory wychowawstwa. Mimo to, staram się wpływać na wychowanie uczniów naszej szkoły na wszystkich moich lekcjach, na przerwach śródlekcyjnych i w sytuacjach pozaszkolnych. Dlatego też jeżeli zauważyłam jakieś nieprawidłowości w zachowaniu uczniów, to na bieżąco omawiałam te sytuacje z wychowawcą danej klasy, pedagogiem szkolnym lub starałam się rozwiązać zaistniałe problemy poprzez rozmowę z młodymi ludźmi. Systematycznie starałam się reagować na zachowania agresywne, nieodpowiednie słownictwo i niewłaściwe zachowania w czasie lekcji i wyciągać z tego konsekwencje.

Przy wystawianiu ocen ze sprawowania zawsze ustosunkowywałam się do ocen proponowanych przez wychowawców.

Sumiennie pełniłam dyżury na korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych według harmonogramu. Starałam się, aby w czasie moich dyżurów nie było palących uczniów w ubikacjach, konsekwentnie egzekwowałam postanowienia Statutu Szkoły. Również na innych przerwach, poza dyżurami, zwracałam uwagę na zachowanie uczniów.

Starałam się uwzględniać w mojej pracy specyficzne warunki środowiskowe uczniów. Biorąc pod uwagę obecność w naszej szkole uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, nie mogłam pozostawać obojętną na ich specjalne potrzeby. Dlatego starałam się lekcje prowadzić w ciekawy sposób, a materiał i formę przekazu dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów.

Działam w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w celu koordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego. Troszczę się o właściwy stosunek moich uczniów do nauki poprzez stałą współpracę z uczącymi ich nauczycielami, systematyczną kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych. Współpracuję również z biblioteką szkolną, psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Troszczę się także o zachowanie dobrych wzajemnych stosunków między uczniami.
W trakcie stażu objęłam pomocą w szczególności 2 uczennice których przypadki opisuję osobno.

2. Aktywne metody pracy na lekcji

Jestem nauczycielką, starającą się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Zawsze stosuję w mojej pracy z młodymi ludźmi strategie, metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona do nowości dydaktycznych. Mam duże zdolności organizatorskie – sprawnie organizuję proces uczenia się uczniów, wyzwalania ich samodzielności i inicjatywy, które zawsze biorę pod uwagę. Z wielkim zaangażowaniem ćwiczę u swoich uczniów postawy asertywne. Udział w sympozjach naukowych, warsztatach metodycznych dla nauczycieli przyczynił się do doskonalenia moich metod pracy z uczniami. Wykorzystując technologie informatyczną oraz materiały audiowizualne zarówno na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości jak i języka angielskiego tzw. authentic materials, sprawiam, iż moje zajęcia stają się bardziej interesujące i przystępne dla młodzieży. Wprowadzając nowe metody i formy pracy, angażuję uczniów do myślenia, pobudzam ich aktywność i zainteresowanie przedmiotem.
Burza mózgów, wywiady, praca w grupach, praca z projektami, debaty, negocjacje, tworzenie komiksów, ilustracji, wykresów, prezentacji multimedialnych oraz plakatów to jedne z najważniejszych technik, jakie wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, powoduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie wykonywania czynności angażują całych siebie: umysł, wolę, emocje i zmysły.

3. Praca z uczniem dysfunkcyjnym

Jak już wcześniej wspomniałam, pracuję na co dzień z uczniami dysfunkcyjnymi. Podczas stażu uczestniczyłam w warsztatach metodycznych, na których dowiedziałam się, jak skutecznie pracować z dyslektykami (taki tez był temat mojej pracy licencjackiej z filologii angielskiej), a poznane metody starałam się zastosować w codziennej pracy. Zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w procesie utrwalania wiadomości, najważniejsze są wielozmysłowe doświadczenia ucznia, dlatego stosowałam środki audiowizualne, wielokrotne powtarzanie tekstu na głos, notowanie, ćwiczenia ruchowo-wzrokowo-słuchowe związane z treścią lekcji, reguły mnemotechniczne, ułatwiające zapamiętywanie. Wykorzystanie zasobów interaktywnych i multimedialnych również przyczyniło się do poprawy wyników nauczania uczniów posiadających specyficzne wymagania edukacyjne.


Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami (§ 7 ust.2 pkt 6)

Starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami. Śledzę na bieżąco stronę MEN w Internecie, gdyż właśnie tam zawsze mogę znaleźć wszystkie potrzebne mi informacje .

Zdobyta wiedza pozwoliła mi na swobodne orientowanie się w przepisach regulujących i określających pracę nauczyciela oraz innych pracowników szkoły. W czasie trwania studiów zgromadziłam najważniejsze dokumenty związane z prawem oświatowym tj. ustawami i rozporządzeniami, które na bieżąco aktualizuję.

Samoocena i refleksje do dalszej pracy

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który obfitował w wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój cech osobowości. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły.

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.

Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna i twórcza. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym. Wielu z moich uczniow wygrywalo konkursy lub wchodzili w dorosle ekonomiczne Zycie wyposazeni w praktyczne umiejętności. Takie chwile są ważne nie tylko dla uczniów ale również i dla nauczycieli, dając im poczucie spełnienia zawodowego oraz personalnego.

Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje (ukończenie studiów doktoranckich), podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Planuję jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z rodzicami, bowiem tylko ścisła współpraca z nimi, wzajemne zaufanie i życzliwość mogą zapewnić warunki prawidłowego rozwoju naszych uczniów.

Cieszę się, że mogę pracować w mojej szkole. Tu podjąłem swoją pierwszą pracę i znalazłem akceptację i zrozumienie dla moich działań. Dlatego jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi w pracy nad realizacją planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.