X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15665
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: mgr Barbara Giersz
3.Nazwa placówki: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: teologia UMK, praca socjalna UKW

II. Staż
1. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Justyna Gaca
2. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
3. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.

III. Cele stażu
1. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć dydaktycznych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pracę w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Janty-Połczyńskiego w Tucholi rozpoczęłam 1 września 2011r., tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności jest to:

1. znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż( § 6 ust. 2 pkt 1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (ZAŁĄCZNIK NR 1). Wspólnie z opiekunem stażu, panią Justyną Gacą uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, terminy przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Zapoznałam się również z procedurą awansu zawodowego oraz dokonałam
analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego (ZAŁĄCZNIK NR 2) i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o jego zatwierdzenie (ZAŁĄCZNIK NR 3).
Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły, statutem, programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania. Kolejnym zadaniem było poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w szkole. Zapoznałam się z arkuszami ocen, księgami zarządzeń oraz ze sposobami prowadzenia dziennika tradycyjnego oraz elektronicznego w szkole. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktur poszczególnych dzienników. Przeanalizowałam także tygodniowy rozkład zajęć, pełnione dyżury, zastępstwa oraz zasady współpracy dyrektora z pracownikami. Uczestniczyłam również w radach pedagogicznych.
Zapoznałam się także z przepisami BHP dotyczących pracy w szkole i poza nią. Uczestniczyłam również w szkoleniu BHP (ZAŁĄCZNIK NR 4). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6ust.2pkt2).

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 21 czerwca 2001r. oraz zapoznałam się nową podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010r.
Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli.
Dnia 3.09.2011r. w Chojnicach brałam udział w rejonowej konferencji metodycznej poświęconej doskonaleniu warsztatu pracy katechety (ZAŁĄCZNIK NR 5).
Dnia 10.11.2011r. oraz 23.11.2011r. uczestniczyłam w konferencjach z zakresu profilaktyki przedwczesnej inicjacji seksualnej zorganizowanej przez Fundację Czyste Serca
pt. „Pierwszy raz i co dalej...”(ZAŁĄCZNIK NR 5) oraz „Niebezpieczny seks nastolatków” (ZAŁĄCZNIK NR 6).
W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział w spotkaniach katechetów dekanatu tucholskiego w Parafii Bożego Ciała w Tucholi (ZAŁĄCZNIK NR 7). Udział w konferencjach oraz szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla mnie jak i dla młodzieży ZSLiA w Tucholi.
Ponadto na bieżąco korzystałam z książek o tematyce pedagogicznej oraz religijnej:
- Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj, Warszawa 2002.
- Falletti C., Ave Maria, Komentarz biblijny i teologiczny, Kraków 2006.
- Maliński M., Katechizm dla młodzieży, Poznań 1987.
- Rahner K., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.
- Wojtczak J.A, Fides et Litterae, Lublin1998.
- Adamski F., Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Warszawa 2002.
- Ziemska M., Rodzina współczesna, Warszawa 2001.
- Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Warszawa 2009.
- Poniewierski J., Kwiatki Jana Pawła II, Kraków 2005.
- Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Kraków 2003.
- Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Familiaris consortio, Wrocław 1998.
- Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.
- Vanier J., Mężczyzną i niewiasta uczynił ich do życia w prawdziwej miłości,
red. R. Dudek, J. Żukowicz, Kraków 1984.
- Kodeks Prawa Kanonicznego (25 II 1983), Codex iuris canonici auctoritatae Joannis
Pauli II promulgatus, Poznań 1984.
- Katechizm Kościoła Katolickiego (1992), wyd. pol., Poznan 1994.
- Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin,(1 V 2003), Warszawa 2003.
- Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, (13 XII 1989), Rzym 1989.
- Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2002.
- Finn T., Finn D., Miłość, seks i Kościół katolicki, Kraków 2001.
- Góralczyk P., Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Warszawa 1995.
- Grün A., M. Bogner M., Na dobre i na złe, Chrześcijańskie spojrzenie na rodzinę, Częstochowa 2010.
- Jelonek T., Rodzina i społeczeństwo, Kraków 2009.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (ZAŁĄCZNIK NR 8) oraz niniejszego sprawozdania (ZAŁĄCZNIK NR 9) jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy katechezy, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
-www.mein.gov.pl/menis_pl/glowna/glowna.php
-www.publikacje.edux.pl
-www.natan.pl
-www.wydawnictwowam.pl
-www.eduseek.ids.pl
-www.katecheza.episkopat.pl
-www.pwn.com.pl
-www.opoka.org.pl
-www.katecheta.pl
-www.wsip.com.pl
-www.szkolnictwo.pl
-www.kai.pl
-www.profesor.pl
-www.awans.net
-www.men.waw.pl
Przygotowując katechezy korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach). Ponadto prowadzę na bieżąco dziennik elektroniczny dla uczniów i ich rodziców.
Dnia 02.12.2011r. przeprowadziłam w szkole Olimpiadę Biblijną oraz przygotowałam do udziału w niej uczniów ZSLiA z Tucholi.
Pomagałam Księdzu Proboszczowi z Parafii Bożego Ciała w Tucholi w organizacji rekolekcji szkolnych. Ponadto uczestniczyłam z młodzieżą ZSLiA w Tucholi w Misjach Parafialnych od 24.11-2.10.2011r. oraz w Pieszej Pielgrzymce do Wiela
18-19.05.2012r. Byłam również opiekunem wycieczki do Świtu 21.10.2011r., na Bednary zorganizowanej 23.09.2011r. oraz do Srebnej Góry w terminie od 28.05. do 01.06.2012r.
W ramach zajęć pozalekcyjnych wraz z uczniami ZSLiA przygotowałam inscenizację pt. „Witajcie w naszej bajce”, która była wystawiona dla dzieci z Przedszkola Nr 2 z Tucholi oraz dla wychowanków Domu Dziecka w Tucholi. Informacje na ten temat zostały przeze mnie zamieszczone w Tygodniku Tucholskim (ZAŁĄCZNIK NR 10 oraz NR 11). Dnia 18.05.2012r. we współpracy z nauczycielami naszej szkoły przygotowałam spektakl pt. ”Nie lękajcie się” z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.
W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział w zebraniach z rodzicami oraz w spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia pani dyrektor, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

W ramach realizacji tego zadania w okresie stażu przeprowadzałam rozmowy ze samymi uczniami, starałam się współpracować z samorządem szkolnym oraz z jego przewodniczącym. Uczestniczyłam w konsultacjach ze szkolnym pedagogiem, z wychowawcami klas oraz z rodzicami uczniów podczas indywidualnych spotkań czy też zebrań, by efektywniej współpracować z uczniami oraz by móc lepiej poznać ich potrzeby oraz problemy, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Zapoznawałam się również z opiniami uczniów poradni pedagogiczno – psychologicznej, by móc dostosować wymagania do ich potrzeb i możliwości. Ponadto jestem członkiem zespołu do spraw bezpieczeństwa, dzięki któremu poznałam problemy, z jakimi na co dzień maja do czynienia uczniowie ZSLiA w Tucholi.
Ponadto jestem wolontariuszką w Świetlicy Środowiskowej Barka,
do której uczęszcza młodzież ZSLiA, a która należy do Parafii Św. M. M. Kolbego w Suchej. W ramach wolontariatu zajmuję się aktywizacją środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, a także organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. W tym celu napisałam projekty o uzyskanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4).

Wspólnie z opiekunem stażu, panią Justyną Gacą, uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, terminy przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza lekcji, z dokładnym określeniem celów ogólnych,
szczegółowych oraz przebiegiem zajęć (ZAŁĄCZNIK NR 12).
Po każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu lub hospitowanych przez panią dyrektor odbywało się spotkanie w celu omówienia danej lekcji (ZAŁĄCZNIK NR 13). Podczas omawiania przeprowadzonych przeze mnie lekcji poruszane były kwestie zamierzonych i osiągniętych celów, utrzymania dyscypliny, wykorzystania czasu na lekcji, metod i środków dydaktycznych.
W rozmowach z opiekunem stażu potrafiłam podać elementy lekcji, które przyniosły zamierzony rezultat i, te które nie do końca się powiodły. Po każdych przeprowadzonych zajęciach dokonywałam autorefleksji. Pozwoliło mi to na uniknięcie w przyszłości błędów. Ponadto obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz u innych nauczycieli (ZAŁĄCZNIK NR 14). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, jak również na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, chęć niesienia im pomocy oraz autentyczność w przekazywaniu im wiedzy i wiary religijnej. Moją słabą stroną zaś jest brak doświadczenia w efektywniejszej pracy z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi uczniów. Jednakże będę nad tą sferą usilnie pracować.
W okresie stażu starałam się z wszystkich sił, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły.
Powyższe sprawozdanie stanowi opis moich działań, skrótowo ukazujących emocjonalną stronę mojej pracy. Nie jest ono w stanie oddać wszystkich problemów, jakie stawały przede mną oraz wewnętrznych rozterek, z którymi niejednokrotnie zmagałam się. Owo sprawozdanie jest w głównej mierze wizytówką początkującego katechety, który ma świadomość, że przed nim jeszcze długa droga do doskonałości. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, iż pokonałam już pewien etap tej drogi, etap trudny, ale bogaty w doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy.
Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych, by wzbogacić swój warsztat pracy i poszerzyć kompetencje zawodowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.