X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15736
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SOBIESZYNIE

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko: Magdalena Dąbrowska
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia angielska
( specjalizacja nauczycielska)
- dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska
- dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
( specjalność język angielski )

II. STAŻ:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
3. Opiekun stażu: Magdalena Ostrowska

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami


IV. PLAN DZIAŁANIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA NAUCZYCIELA / FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznanie się z rozporządzeniami MEN dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela stażysty; zapoznanie się z ustawą o systemie oświaty; zapoznanie się z Kartą Nauczyciela. wrzesień 2011

Na bieżąco Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Notatki z analizy przepisów.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania oraz organizacją szkoły Analiza dokumentów szkoły:
- statutu szkoły
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania
- regulaminu oceniania pracy nauczyciela
- programu profilaktycznego szkoły
- dzienników zajęć
- rozkładów zajęć
- kalendarza imprez szkolnych

Zapoznanie z przepisami BHP.
Na bieżąco
Wrzesień 2011 Notatki własne z analizy dokumentów.
Zapisy w dziennikach
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa; Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Konsultacje związane z utworzeniem poprawnego planu rozwoju zawodowego; Hospitacje; Wrzesień 2011
Na bieżąco Opracowanie zasad współpracy.
Kontrakt.
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych oraz w pracach organów szkolnych Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; współpraca z innymi nauczycielami; udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Na bieżąco Wpisy w dziennikach.
Lista obecności z Rad Pedagogicznych

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
Na bieżąco Dokumentacja stażysty (sprawozdania, dyplomy, zaświadczenia, scenariusze lekcyjne, materiały dydaktyczne).

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Wrzesień 2011 Notatki własne.

Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Wrzesień 2011 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Notatki własne.

Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek między przedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp.. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć językowych. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. Na bieżąco Notatki własne. Konspekty.

Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych. Współpraca z wydawnictwami oraz innymi nauczycielami języka angielskiego. Na bieżąco Stopniowo organizowana biblioteczka.
(książki, słowniki, czasopisma)

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w celu doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy. Obserwacja zajęć opiekuna stażu lub innych nauczycieli; Rozmowa z opiekunem stażu; Analiza własnych form pracy. Na bieżąco Sprawozdania. Arkusze obserwacji lekcji.
Notatki własne.

Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu. Omówienie hospitowanych lekcji.. Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji. Własne wnioski. Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim. Na bieżąco Zaświadczenia. Certyfikaty. Notatki własne.

Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2011, maj 2012 oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. wrzesień 2011 Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Na bieżąco Notatki własne.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Na bieżąco Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco Notatki własne.

Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w dniach otwartych szkoły. Konsultacje dla rodziców. Na bieżąco Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail. Na bieżąco Notatki własne.

Organizacja zajęć dodatkowych – wyrównawczych. Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb uczniów. Utworzenie w razie potrzeb programu nauczania lub modyfikacja. Na bieżąco
Wrzesień 2011 Notatki własne. Scenariusze zajęć. Zapisy w zeszycie obserwacji.

Przygotowanie uczniów do konkursu My English Adventure Przygotowanie uczniów do konkursu plastycznego. ( opracowanie potrzebnego materiału) Do grudnia 2011 Prace uczniów i ich ocena.
Przygotowanie uczniów do konkursu How High is your English Sky??? Przygotowanie uczniów do szkolnego konkursu z języka angielskiego. ( opracowanie potrzebnego materiału) Do maja 2012 Prace pisemne uczniów i ich ocena.

Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych w szkole i poza nią. Przygotowanie uczniów, poszerzanie wiedzy z zakresu konkursów języka angielskiego. W zakresie potrzeby. Zaświadczenia z konkursów.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2011 Potwierdzenie opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Dwa razy w miesiącu. Arkusze obserwacji lekcji, Własne wnioski. refleksje.

Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i ich późniejsze omówienie. Raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Działanie autorefleksyjne. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2012 Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

..................................... ........................................
podpis n-la stażysty podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.