X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15714
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 1)

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Określenie zadań do realizacji w okresie stażu. IX 2009 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz projekt planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy oraz harmonogramu spotkań.
IX 2009 Kontrakt z opiekunem stażu, harmonogram spotkań.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wykorzystanie zdobytych informacji w pracy. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonalenie zawodowym: kursach, warsztatach, seminariach, szkoleniowych radach pedagogicznych, konferencjach, udział w zespole samokształceniowym.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Na bieżąco

Zgodnie z harmonogramem

Na bieżąco
Zaświadczenia, dyplomy, potwierdzenia udziału.

Protokoły zajęć.

Spis lektur.

Stosowanie innowacyjnej metody nauczania
Prowadzenie zajęć z dogoterapii z własnym psem przygotowanym do tego zadania. Przez cały okres stażu

Dziennik-tematy, własny program, konspekty zajęć, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.
Tworzenie własnego warsztatu pracy

Opracowanie konspektów , scenariuszy zajęć oraz imprez szkolnych, indywidualnych planów edukacyjnych.
Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Pozyskiwanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych z funduszy szkolnych.
Opracowanie programu Szkolnego Koła „Przyjaciół zwierząt” oraz prowadzenie w/w koła zainteresowań. Przez cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem

Na bieżąco

X 2009
Cały okres stażu
Konspekty, scenariusze zajęć, indywidualne plany edukacyjne.
Spis pomocy dydaktycznych.

Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną,
Dziennik zajęć
Ewaluacja własnej pracy. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, wspólne dokonywanie analizy zajęć.
Dokonanie samooceny, autorefleksja. Zgodnie z harmonogramem

Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 2).

Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów. Rozmowy z rodzicami, obserwacja sytuacji rodzinnej, wspólne rozwiązywanie bieżących problemów. Cały okres stażu.

Notatki.

Określenie i realizacja indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Obserwacja uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, wychowawcami klas i pielęgniarką. Na bieżąco. Dzienniczek obserwacji.
Notatki ze spotkań ze specjalistami.
Realizacja szkolnego programu profilaktyki. Szczegółowe poznanie programu profilaktyki, wdrożenie go do pracy.
Prowadzenie warsztatów na temat: „Jak bezpiecznie bawić się z psem?” Na bieżąco Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku.
Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych
Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
Cały okres stażu, według planu Scenariusze imprez
Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez SOSW nr 4, inne placówki i instytucje.
Przygotowanie dzieci do konkursów i innych wystąpień.
Na bieżąco Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.


3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 3).

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Opracowywanie ankiet, dokumentów szkolnych, konspektów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, itd. w środowisku komputerowym Windows.
Tworzenie prezentacji multimedialnych na potrzeby dydaktyczno-wychowawcze.
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. Cały okres stażu

Zapis na płytach CD/DVD

Prezentacja


Plan rozwoju zawodowego
Wykorzystanie internetu w pracy zawodowej. Wyszukiwanie informacji w internecie.
Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielami poprzez portale internetowe tj. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl
Publikowanie w internecie własnych konspektów, planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco.

Lista adresów ciekawych stron internetowych
(z różnych dziedzin: pedagogika, logopedia, psychologia,
dogoterapia).
Zaświadczenie.
Prowadzenie własnej strony internetowej / bloog’a o tematyce z zakresu pedagogiki i dogoterapii. Systematyczne gromadzenie informacji z zakresu metod i technik pracy rewalidacyjnej. Cały okres stażu. Strona internetowa/bloog
Prowadzenie kroniki Szkoły Wykorzystanie internetu oraz edytora tekstu Word. Cały okres stażu. Kronika


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 4).

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Aktualizacja wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotu. Studiowanie najnowszej literatury, czasopism: „Rewalidacja” , „Charaktery” itp.
Udział w formach doskonalenia, które tą wiedzę propagują. Na bieżąco Wykaz lektur i czasopism, notatki, zaświadczenia z kursów.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych czy opiekuńczych. Wdrażanie nowych metod pracy.
Pedagogizacja rodziców.
Doraźna pomoc uczniom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Cały okres stażu.

Na bieżąco.
Cały okres stażu. Konspekty zajęć z zastosowaniem nowych metod
Opis problemu i zastosowanego rozwiązania.


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 5).

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Poznanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Analiza ustawy i rozporządzenia. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu. VIII, IX 2009 Akty prawne.

Rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego (m.in. Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela) Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty. Śledzenie nowelizacji poznanych aktów prawnych.
Zapoznawanie rodziców z ważniejszymi zmianami w oświacie. Cały okres stażu. Wykaz aktów prawnych.
Notatki z wykorzystania przepisów prawa oświatowego w swojej pracy.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w radach pedagogicznych. Cały okres stażu. Zapisy w protokołach rad pedagogicznych.


Opracowała mgr Agnieszka KlepackaZATWIERDZAM DO REALIZACJI:....................................
( DATA )


........................................
( PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTOR

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.