X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15752
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

1. Imię i nazwisko: Dominika Kałużna
2. Nazwa placówki: II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Koninie
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Rozpoczęcie stażu: 1 września 2011r.
5. Opiekun stażu: mgr Anna Świątek

Lp. / Strefa rozwoju zawodowego / Lp. / Zadania / Forma realizacji / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

(tabela - dop. red.)

I
ORGANIZACYJNA 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). IX 2011 Plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem stażu: kryterium oceny stażu, zakresu obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego oraz opiekuna stażu, terminów hospitacji lekcji i prowadzenia własnych lekcji.
IX-X 2011 Rozmowa z opiekunem stażu.
3. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zasad szkoły. Analiza dokumentacji:
statutu szkoły, regulaminu szkoły, zasad BHP, regulaminu biblioteki, regulaminu wewnątrz-szkolnego systemu oceniania, programu rozwoju szkoły. IX-X 2011 Stosowanie i wdrażanie statutu szkoły w pracy wychowawczej.
4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Udział w procesie wewnątrzszkol-nego doszkolenia nauczycieli.
Udział w konferencjach ogólnoszkolnych.
Współpraca z samorządem szkolnym.
Organizowanie imprez szkolnych na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, imprezy okolicznościowe). IX 2011 –
- VI 2012 Uczestniczenie w radach pedagogi-cznych, imprezach szkolnych, wycie-czkach (dokumenty potwierdzające).
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć, dyplomów, wytworów młodzieży. na bieżąco Potwierdzone dokumenty.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania Autorefleksja, autoanaliza, opis planu rozwoju. V 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


II OSOBISTA

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach. na bieżąco Uczestniczenie w zebraniach.
Zaświadczenia o ukończeniu lub uczestniczeniu w kursie.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń – poszukiwanie nowych rozwiązań. Wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Korzystanie z biblioteki szkolnej i dostępnych środków audiowizualnych. na bieżąco Dokumenty potwierdzające współpracę z wychowawcami, pedagogiem.
Literatura.
3. Podjęcie dodatkowych zadań. Współpraca z nauczycielami organizującymi uroczystości szkolne. na bieżąco Scenariusze pisemne, potwierdzenia.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju Plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu, wnioski do dalszej pracy. X – plan
V–wnioski Plan rozwoju zawodowego, wnioski po odbyciu stażu.


III DYDAKTYCZNA

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. Obserwowanie lekcji według wcześniej opracowanych narzędzi. 2 razy w miesiącu Sprawozdania.
2. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje, analiza. raz w miesiącu Konspekty z zajęć, uwagi, opinie opiekuna stażu.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczycieli i szkoły. wg potrzeb Świadectwa, zaświadczenia potwierdzające udział w formach doskona-lenia zawodowego.
IV WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA 1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Wprowadzenie w życie programu wychowawczego; spotkania z rodzicami. IX 2011-VI 2012 Adnotacje w dzienniku z przeprowadzonych rozmów z rodzicami.
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Uczestnictwo wraz z uczniami różnych formach kultury fizycznej i rekreacji. na bieżąco Dzienniki lekcyjne , zdjęcia ,dyplomy.
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem. Studiowanie literatury.
Korzystanie z rad innych pedagogów w razie problemów wychowawczych.
Zapoznanie się z dokumentami prowadzonymi w szkole. Obserwowanie uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. na bieżąco Literatura. Sprawozdania z konsultacji z innymi pedagogami szkolnymi.
4. Wdrażanie edukacji regionalnej. Organizowanie wycieczek, pogadanki, konkursy. na bieżąco Karty wycieczek, sprawozdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.