X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15710
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Szkoła Podstawowa Nr 115 im. W. Turowskiej w Warszawie


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Agnieszka KOŚCIK
Nauczany przedmiot język polski
Imię i nazwisko opiekuna stażu .........2009÷2011
...............2012
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu 31.05.2012r.


Cel podstawowy: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Jestem nauczycielem j. polskiego z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili jego rozpoczęcia miałam ukończone studia wyższe magisterskie pedagogiczne o specjalności pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, studia wyższe magisterskie z filologii polskiej i studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i public relations.
Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym, ubiegającym się
o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionym na czas nieokreślony
w Szkole Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej w Warszawie. Tutaj we wrześniu 2009 roku złożyłam na ręce Pani Dyrektor Grażyny Gozdeckiej wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunek moich dalszych działań.
Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego na lata 2009-2012, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r.).


§ 7. 2. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Po zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego opracowałam plan rozwoju zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej placówce. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor, które szczegółowo omawiałyśmy. Uwagi merytoryczne wpłynęły pozytywnie na organizację i podniesienie jakości moich zajęć.
Praca polonisty to budzenie w młodym pokoleniu przywiązania i szacunku wobec mowy ojczystej, miłości do literatury, a także kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem. By osiągnąć te cele doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. polskiego, dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów oraz stosowanie aktywnych metod nauczania. Angażowałam uczniów, zlecając im wykonanie różnorodnych prac: plakatów, prezentacji, gier planszowych, scenariuszy, krótkich inscenizacji, które sprawiały satysfakcję dzieciom, pozwalały im zaprezentować własne zainteresowania, odkryć często skrywane zdolności i umiejętności. Sama również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne : plansze, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania, afisze itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, przeprowadzanie testów sprawdzających pozwoliło mi ocenić poziom wiedzy i nabytych umiejętności uczniów. Wskazywało braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych, ułatwiało naprawę popełnionych błędów.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy dydaktycznej było organizowanie konkursów i akademii szkolnych.
W trakcie stażu zaproponowałam uczniom następujące konkursy, które cieszyły się dużą popularnością:
- Konkurs na „List do Mikołaja”, dla wszystkich uczniów, 2009/10;
- Konkurs na opowiadanie „O czym wiosną szumią drzewa ?, dla kl. 4-6, 2009/10;
- Konkurs Poetycki „Wiosenne impresje”, dla kl. 4-6, 2009/10;
- Konkurs Literacki „Jesienny list”, dla klas 4-6, 2010/11;
- Konkurs Literacki „są takie dni, kiedy w duszy pada deszcz...”, dla klas 4-6, 2010/11;
- Konkurs na Opowieść wigilijną, dla kl. 4-6, 2010/11;
- Konkurs Literacki „Wielkanocny przepis babciny”, dla kl. 4-6, 2010/11;
- Konkurs na opowiadanie „Święta nie od święta”, dla kl. 4-6, 2011/12;
- Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna poezją malowana”, dla wszystkich uczniów szkoły, 2011/12.

Opracowałam scenariusze i przygotowałam w ramach stażu następujące przedstawienia:
- Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości ,rok szkolny 2009/10;
- Przedstawienie z okazji Dnia Papieskiego, rok szkolny 2010/11;
- Przedstawienie Walentynkowe, rok szkolny 2010/11;
- Przedstawienie z okazji Dnia Matki i Ojca pt. „Nie ma jak w rodzinie”, rok szkolny 2010/11;
- Jasełka szkolne w 2010/11(współorganizowanie)
- Przedstawienie wigilijne 2011/12;
- Apel wielkanocny połączony z Dniem bez przemocy „Nie tolerujmy nietolerancji”, 2011/12; (współorganizowanie)
- Przedstawienie z okazji Dnia Niezapominajki 2011/12.
W związku z cieszącym się powodzeniem spektakle były odgrywane dodatkowo podczas Święta Szkoły i spotkań okolicznościowych z rodzicami. Powyższe działania pozwoliły mi wykazać się umiejętnościami organizacyjnymi, a uczniom pokazać się w nowych, często zaskakujących rolach aktorów, scenografów, scenarzystów i pomocników technicznych.

§ 7. 2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Praca z dziećmi wkraczającymi w trudny wiek dojrzewania, na różne sposoby manifestującymi swoją niezależność, stanowi nie lada wyzwanie dla pedagoga. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plan pracy wychowawczej dla klasy, uwzględniający potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Praca wychowawcy to także bieżące rozwiązywanie konfliktów, sporów, słowa pociechy, a czasem nagany. Ze wszystkimi tymi problemami zetknęłam się w czasie odbywania swojego stażu i poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się
z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełnienia braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga i psychologa, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Zainicjowałam w klasie piątej przeprowadzenie w klasie warsztatów „Nasza klasa w konflikcie”, które miały na celu uczenie tolerancji i akceptacji dla inności. Za szczególny mój sukces uważam koordynowanie w klasie szóstej warsztatów psychoedukacyjnych dla mojej klasy w ramach projektu Innowacyjne Programy Wychowawcze. Podczas trzydniowych, kilkugodzinnych spotkań, w których ja również uczestniczyłam, moi uczniowie opracowywali tematy „Ja jestem ok. i ty jesteś ok.” oraz „Konflikt, jak go oswoić”. Zajęcia te prowadzone aktywnymi metodami miały na celu naukę radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz większą integrację całej grupy. Dzisiaj spotykam się z dowodami sympatii ze strony wychowanków oraz ich rodziców, co jest dowodem na to, że moje starania wychowawcze przyniosły oczekiwany rezultat.
Jako nauczyciel często stawałam przed problemem nieradzenia sobie uczniów z przyswojeniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Dla nich to organizowałam zajęcia dodatkowe, na których mogli uzupełnić brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności, poprawić sprawdzian.
W roku szkolnym 2010/2011 pełniłam również obowiązki wychowawcy świetlicy. Podczas dwugodzinnych zajęć pomagałam uczniom edukacji wczesnoszkolnej i z klas starszych opanować materiał lekcyjny
i organizowałam inne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, umuzykalniające.
Przygotowywałam uczniów klas szóstych do sprawdzianu kompetencji prowadząc cotygodniowe zajęcia, podczas których sprawdzałam stopień opanowania podstawowych umiejętności, oswajałam z testem szóstoklasisty. Opracowałam i przeprowadziłam próbny sprawdzian szóstoklasisty oraz test szóstoklasisty Operonu.
Pozytywnie układała się moja współpraca z innymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz ze strukturami samorządowymi. Przykładem tego mogą być spotkania z Policją i Strażą Miejską, współpraca z Parafią Św. Tadeusza Apostoła na Sadybie (czynny udział w rekolekcjach wielkopostnych, wystawienie Jasełek dla parafian, dla ludzi starszych i samotnych), czy liczne wyjścia do muzeów, kina ,teatru.
W dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń zauważyłam potrzebę zajęć profilaktycznych. Dlatego też moi wychowankowie brali udział w spotkaniach z przedstawicielem Policji n/t bezpieczeństwa na drodze i w domu, zagrożeń płynących z Internetu, jak również w warsztatach z psychologiem dotyczących skutków palenia, picia alkoholu, zażywania narkotyków pt. „Używki to fałszywki”. By bliżej zapoznać się z tym tematem brałam udział w szkoleniu pt. „Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych”.
W pierwszym roku odbywania stażu zostałam szkolnym liderem Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych Wars i Sawa. Moim zadaniem było wspomaganie pracy szkolnego zespołu wspierania uczniów uzdolnionych, monitorowanie przebiegu i realizacji programu, udział w szkoleniach dla szkolnych liderów. Dzięki mojemu zaangażowaniu i odpowiedzialności za powierzone mi zadania nasza szkoła wystosowała wniosek o przystąpienie do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych, a w efekcie otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych programu Wars i Sawa w I edycji.
Jako osoba odpowiedzialna za realizację programu w mojej szkole podczas odbywania stażu zwracałam szczególną uwagę na identyfikację uczniów uzdolnionych i na dawanie im możliwości rozwijania swoich pasji. Zapoznawałam kadrę z propozycjami szkoleń, omawiałam ze szkolnym zespołem wspierania uzdolnionych problemy bieżące, wzbogacaliśmy propozycje zajęć dodatkowych dla dzieci. Rozwijaniu ich pasji aktorskich, literackich miały służyć moje zajęcia Kultury Żywego Słowa w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 oraz zajęcia teatralno-literackie 2011/12. Angażowałam uczniów w przygotowywanie imprez szkolnych i klasowych oraz przygotowywałam ich do konkursu kuratoryjnego z j. polskiego. Moi podopieczni brali udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, w których mogą szczycić się odniesionymi sukcesami, m. in:
- XXXII Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, 2009/10 wyróżnienie;
- Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs „200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina”, 2009/10, I miejsce;
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja przygoda w świecie energii przyszłości”, 2009/10; I i II miejsce;
- wygrany casting do musicalu „Koncert życia Fryderyka Chopina”, 2010/11;
- Międzyszkolny Konkurs „Młoda Poezja Warszawska 2011”, 2010/11;
I miejsce i wyróżnienie;
- IV Warszawski Konkurs Baśniopisarzy, 2010/11; II miejsce;
- III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego PRO FUTURO „Odkrywajmy Talenty”, 2011/12, III miejsce;
- Ogólnopolski konkurs Literacki „Wyprawa w nieznane”, 2011/12,
II miejsce;
- Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny, 2011/12, III miejsce.
Możliwość pokazania swoich zdolności, odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny wielu uczniów, pozwoliły im uwierzyć we własne siły.
Moje wysiłki i starania zostały docenione przyznaniem 14.11.2011 r. nagrody Dyrektora za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i pełnienie funkcji szkolnego lidera wspierania uzdolnień uczniów w ramach programu Wars i Sawa.
Wielu młodych ludzi wbrew obiegowym opiniom jest wrażliwych na krzywdę i nieszczęścia innych. Jako wychowawca często pochylałam się nad problemem biedy, choroby czy ludzkich katastrof. Wraz z całą klasą chętnie włączaliśmy się w szkolne akcje niesienia pomocy innym np.:
- „Góra Grosza” – akcja na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka;
- zbieranie nakrętek dla chorego Waldusia;
- paczki świąteczne dla powodzian z okolic Sandomierza;
- kiermasze świąteczne.
Warto tu wspomnieć o sukcesach moich uczennic w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W klasie i szkole promowałam zgodnie z przesłaniem Fundacji Świat na Tak pozytywne zachowania, działania, postawy dzieci wobec innych ludzi. W ciągu ostatnich trzech lat moje wychowanki były laureatkami w kategorii Ósemeczka.

§ 7. 2. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Technologie informacyjne są w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem pracy każdego pedagoga. Często korzystam z Internetu, wykorzystując zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Przygotowywane testy, ćwiczenia, sprawozdania, karty ocen dla rodziców, informacje o klasie wykonuję przy użyciu komputera. Tym sposobem również opracowywałam dokumentację szkolną (plany pracy, PSO, plan rozwoju zawodowego, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdanie z realizacji planu itp.).
Internet służył mi także do uczniowskich konsultacji, kontaktów z rodzicami. Podczas odbywania stażu na lekcjach j. polskiego wykorzystywałam encyklopedię multimedialną, DVD, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny. Opracowując pomoce dydaktyczne, testy, materiały konkursowe, zaproszenia, dyplomy, podziękowania najczęściej korzystałam z pakietu Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) oraz programu Paint.
Praca ta znacznie wzbogaciła mój warsztat, a szkole pozwoliła zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Dokonując analizy sprawdzianów, zestawienia frekwencji, ocen semestralnych lub testów najczęściej sięgałam do zasobów Worda i Excela.
Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.
Technologie informacyjne to także szeroko pojęta informacja.
W związku z ukończeniem przeze mnie studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa i public relations starałam się przekazać moim uczniom wiedzę na temat dziennikarstwa, źródeł informacji, a także oddziaływania mediów na młodego odbiorcę. Uczniowie zapoznawali się z technikami dziennikarskimi: wywiad, recenzja, reklama, a także mieli możliwość spotkania i rozmowy z dziennikarzami podczas wycieczki do redakcji Gazety Wyborczej i TVN.

§ 7. 2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. W niektórych sprawach opierałam się na wiedzy i doświadczeniu pedagoga i psychologa szkolnego. Podejmowane przeze mnie działania wychowawcze zawsze miały na celu dobro dziecka.
Oto niektóre pozycje książkowe, do których sięgałam w czasie mojej pracy zawodowej:
- „Niepowodzenia w nauce” – Bogumiła Łuczak
Książka ta przybliżyła mi zagadnienie niepowodzeń szkolnych. Autorka zwróciła uwagę na skutki niepowodzeń, metody i sposoby radzenia sobie z nimi i zapobiegania im.
- „ Gimnastyka dla języka” – Małgorzata Strzałkowska
To propozycja ciekawych zabaw językowych, ortofonicznych, usprawniających aparat mowny, do wykorzystania na lekcji j. polskiego i zajęciach teatralnych.
- „Jak zachować porządek w klasie” – H. Peter Nolting
Książka ta skupia się nad problemem zakłócania porządku w klasie, spowodowanego znudzeniem uczniów podczas lekcji czy niezrozumieniem zasad relacji międzyludzkich. Autor podaje ciekawe pomysły na poprawienie kontaktów między uczniami i w relacji nauczyciel-uczeń.
- „Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu” – Małgorzata Taraszkiewicz
Autorka uświadomiła mi wiele problemów dydaktycznych i wychowawczych. Bardzo kształcące były dla mnie rozdziały omawiające nowoczesne jak
i tradycyjne metody pracy z uczniem.
- „Każdy uczeń może osiągnąć sukces” – William Glasser
Książka ta, szczegółowo tłumaczy jak budować umiejętności swoich uczniów, eliminować porażki, problemy z dyscypliną. Znalazłam w niej wiele wskazówek, w jaki sposób dotrzeć do uczniów i zmotywować ich do pracy.

Zgodnie z zasadą indywidualizacji zadań i wymagań stawianych przed uczniem starałam się podejść do każdego dziecka z troską i wyrozumiałością. Moim celem było zachęcić wszystkich, zaciekawić. Temu miały służyć metody aktywizujące ucznia: burze mózgów, dramy, scenki rodzajowe, dyskusje, sądy nad bohaterami, uczniowskie prezentacje, fragmenty lekcji prowadzone przez uczniów itp. Uczniowie słabsi, albo mający trudności
z częścią materiału, zawsze mogli liczyć na moją pomoc, dodatkowe konsultacje. Jedną z częściej stosowanych przeze mnie na lekcjach form pracy, były zajęcia w grupach. Lekcje te sprawiały wszystkim ogromną satysfakcję, pozwalały nadrobić braki lub pochwalić się swoją wiedzą.
W czasie mojego stażu pracowałam z uczniami dyslektycznymi, wymagającymi szczególnej uwagi, cierpliwości, stosowania indywidualnych metod przekazywania wiedzy czy przyswajania umiejętności. W okresie stażu stwierdzałam potrzebę skierowania niektórych uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uwzględniałam w planach dydaktycznych i wychowawczych zalecenia wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowałam poprzez ścisłą współpracę z uczniami i rodzicami. Częste rozmowy na różne tematy pozwoliły mi poznać moich wychowanków, wskazać problem albo pokazać różne możliwości jego rozwiązania. W celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu zorganizowałam wiele wycieczek:
- jednodniowa wycieczka do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich;
- wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego;
- wycieczka do Zamku Królewskiego;
- spektakl „Momo” w Teatrze Syrena;
- warsztaty plastyczne w Muzeum Karykatury;
- warsztaty o Unii Europejskiej;
- warsztaty bożonarodzeniowe w Mostówce (wycieczka jednodniowa);
- wycieczka do Sejmu;
- spektakl „Przygody Tomka Sawyera” w Teatrze Roma;
- warsztaty plastyczne „Tajemnice światła” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
- wycieczka do redakcji Gazety Wyborczej;
- pięciodniowa Zielona Szkoła w Kotlinie Kłodzkiej i w Pradze;
- wycieczka do Muzeum Farmacji;
- wycieczka do Cinema Park – 4 żywioły;
- spektakl „Dobre maniery” w PKiN;
- wycieczka do TVN;
- wyjście do kina Ciemna City Sadyba: Pod taflą oceanu, Alicja w krainie czarów, Hugo i jego wynalazek;
- warsztaty edukacyjne w Starej Kordegardzie „O, ludzka kość”;
- warsztaty w Muzeum Łowiectwa „W królestwie grzybów”;
- musical „Alladyn jr” w Teatrze Roma;
- warsztaty ceramiczne w Mostówce, witraże (wycieczka jednodniowa);
- lekcja Fair Play w Centrum Olimpijskim;
- wycieczka do Centrum Nauki Kopernik;
- Zielona Szkoła w Biebrzańskim Parku Narodowym;
- wycieczka do Manufaktury Cukierków.

Organizowałam również klasowe Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, spotkania wigilijne i okolicznościowe dla uczniów i rodziców. Wszystkie wymienione działania były przejawem mojej reakcji na potrzeby uczniów, pomogły mi lepiej poznać i zrozumieć swoich wychowanków, którzy dzięki wspólnym działaniom integrowali się, kształcili umiejętność współpracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za klasę i innych ludzi. Wraz z uczniami brałam udział w debacie z Rzecznikiem Praw Dziecka, zatytułowanej „My, dzieci, mamy swoje prawa”.
Chcąc kształtować poczucie świadomości ekologicznej i wprowadzając właściwe postawy wobec środowiska aktywnie wraz z klasą uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata”. Pełniłam także funkcję opiekuna w czasie wycieczek, uroczystości szkolnych, dyskotek, podczas przerw.
Wywiązywałam się z czynności dodatkowych: systematycznie przekazywałam informacje na szkolną i klasową stronę internetową, dbałam o wystrój i estetykę sali lekcyjnej, prowadziłam zabawy muzyczno-ruchowe podczas Dni Otwartych dla kandydatów do klas pierwszych
Pełniąc rolę wychowawcy klasowego prowadziłam ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych. Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez klasowych, wycieczek, uroczystości.

§ 7. 2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego była dla mnie jednocześnie chwilą, w której zaczęłam dokładniej poznawać prawo oświatowe. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Bieżąca analiza rozporządzeń i ustaw dotyczących oświaty (zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas szkoleń), pozwoliły mi pracować nad aktualizacją dokumentacji szkolnej: statutu szkoły, WSO, współtworzyć programy pracy szkoły (wychowawczy i profilaktyczny), plany pracy i rozwoju szkoły. Byłam zaangażowana w próbny jak i właściwy sprawdzian kompetencji. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym procesie doskonalenia zawodowego, brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
- Seminarium „Ewaluacja wewnętrzna w szkole – realizacja projektów i harmonogramów, budowanie narzędzi”, 02.11.2010;
- Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 24.11.2010;
- Rada szkoleniowa „Nauczyciel w świetle ustawy o oświacie”, 07.04.2011;
- Szkolenie przeciwpożarowe, 18.10.2011;
- Seminarium „Komunikacja z rodzicami”, 20.02.2012;
- Rada szkoleniowa „Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, 01.03.2012;
- Rada szkoleniowa „Nauczyciel w świetle ustawy o oświacie”;
- Rada szkoleniowa „Uczeń z ADHD”, kwiecień 2012.

Systematycznie pogłębiałam wiedzę w ramach warsztatów, szkoleń i konferencji metodycznych:
- warsztaty „Wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych”, 16.11.2009;
- Kurs dla szkolnych liderów wspierania uzdolnień-Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa”, 07.01.2010;
- konferencja „Aspekty języka i historii kina w ramach akademii twórczego polonisty”, 10.03.2010;
- warsztat metodyczny „Trening twórczego myślenia”, 27.05.2010;
- cykl warsztatów Laboratorium Ewaluacji – Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa, 17.01.2011, 22.03.2011, 11.04.2011, 30.05.2011;
- warsztat metodyczny „Jak skutecznie pracować i funkcjonować w zespole” w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa, 23.11.2011;
- warsztat metodyczny” Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności i talentów w ramach programu szkolnego”, 29.11.2011;
- szkolenie „Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych”, 11.01.2012;
- warsztat metodyczny „Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych” w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa, 16.02.2012;
- konsultacje ewaluacyjne w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa, 26.03.2012;
- spotkanie metodyczne „Reforma 2012-zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły, 07.05.2012;
- warsztat metodyczny „Tutoring w pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej” w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa, 22.05.2012.

W czasie stażu wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania i program wychowawczy szkoły. Dogłębne poznanie podstawy programowej pomogło mi w wyborze właściwego programu nauczania, najlepszych
w moim mniemaniu podręczników, tworzeniu własnych planów pracy, opracowaniu kryteriów oceniania z j. polskiego, planu pracy kółka żywego słowa i kółka teatralno-literackiego. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości realizować.


Podsumowanie
Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu umiejętnie organizowałam i doskonaliłam warsztat pracy. Starałam się dbać o zdrowie, bezpieczeństwo uczniów, a także rzetelnie realizować program nauczania oraz obiektywnie oceniać i sprawiedliwie traktować uczniów. Wspierałam ich w sukcesach i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem i wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Wybierając zawód nauczyciela miałam świadomość, że moja praca to nie tylko 18 godzin etatowych, ale nieustanne dokształcanie się i praca społeczna. Mimo ogromnego wysiłku jaki wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że wybór ten był wyborem właściwym. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i zadowolenie.
Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich to działania o charakterze ciągłym. Dlatego zamierzam nadal dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Przez cały okres stażu starałam się aktywnie działać w szkole, wzbogacałam swój warsztat pracy, stosując różne formy i metody.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

Agnieszka Kościk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.