X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15652
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Grażyna Cegielska

Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 22
w
Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu

Ubiegająca się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2006 roku, a zakończyłam 31 maja 2009 roku. . Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lat i 9 miesięcy z 23 letniego okresu mojej pracy pedagogicznej. Przedstawiłam w nim działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi formalne określone dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, oraz realizować własną ścieżkę rozwoju i ambicji zawodowych Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, usystematyzowanego według wymagań wobec nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


& 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy Przez okres stażu opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom naszej szkoły przez siebie sporządzone testy, sprawdziany oraz materiały dydaktyczne. Wydruki udostępnionych materiałow.
2. Opracowanie programu koła informatycznego dla uczniów klas V-VI W okresie stażu prowadziłam zajęcia koła komputerowego dla uczniów klasy piątej i szóstej. Za główne zadanie koła postawiłam sobie rozwijanie umiejętności pracy z komputerem jako narzędziem wspomagającym ogólny rozwój ucznia. Każdorazowo sporządzałam plan pracy koła dostosowany do konkretnej grupy uczniowskiej. Program Koła
3. Podnoszenie jakości pracy szkoły
Co roku w klasie piątej w miesiącu listopadzie przeprowadzam badanie wyników nauczania, które pozwala mi na analizę podejmowanych przeze mnie działań w okresie klasy czwartej i na początku klasy piątej, a co za tym idzie podjęcie działań, które skorygują ewentualne braki umiejętności i wiedzy u uczniów.
Biorę też udział w „Sesjach z plusem” organizowanymi przez GWO badaniem osiągnięć uczniowskich. Dają one możliwość porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami dzieci w całej populacji danego rocznika. Test klas piątych, testy GWO, zaświadczenie o udziale w „Sesjach z plusem”


& 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej”

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
W swojej pracy z uczniami wykorzystywałam komputer, drukarkę i skaner do przygotowywania materiałów dydaktycznych. W okresie całego stażu na bieżąco opracowywałam dokumentację z wykorzystaniem komputera. Z pomocą komputera opracowywałam scenariusze zajęć, plany wynikowe, ankiety. Wykorzystanie technologii komputerowej bardzo ułatwia pracę zarówno mnie jak i moim uczniom. Dzięki gotowym poleceniom mogę poświęcić więcej czasu na pracę z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ciekawiej poprowadzić zajęcia. Wydruki gotowych dokumentów.
2. Opracowanie narzędzi usprawniających
pracę nad obliczeniami statystycznymi w dzienniku Opracowałam dokument w Arkuszu kalkulacyjnym Excel , który ułatwia wszelkie obliczenia statystyczne potrzebne do wypełnienia dziennika, zarówno dotyczące frekwencji i wyników nauczania. Przedstawiam arkusz zainteresowanym nauczycielom i przekazałam im go do pracy. Poświadczenie nauczycieli .Wydruk z arkusza
3. Przygotowanie i rozpowszechni-enie wśród nauczycieli programu do drukowania świadectw w tym oceny opisowej Przez cały okres stażu namawiałam nauczycieli do wykorzystania programu komputerowego w celu drukowania świadectw. Zorganizowałam szkolenia własne dla nauczycieli IV-VI SP i I-III Gimnazjum, oraz szkolenie zewnętrzne dla nauczycieli nauczania zintegrowanego SP w zakresie oceny opisowej. W wyniku moich działań na koniec roku szkolnego 2008/2009 świadectwa drukuje 99% nauczycieli. Wszelkie prace z tym związane nadzoruję osobiście i na bieżąco. Poświadczenie nauczyciel.

& 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1. Szkolenie informatyczne nauczycieli w miarę potrzeb
Przeprowadziłam szkolenie w zakresie obsługi komputera i pracy z nim dla nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Na bieżąco wspomagam nauczycieli w ich problemach dotyczących technologii informatycznej. Potwierdzenia nauczycieli z odbytych szkoleń
2. Udostępnienie przygotowanych przeze mnie materiałów,
Od 01.09.2007 do 31.05.2008 pełniłam funkcję opiekuna stażu dla pani Grażyny Magnuckiej, nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Pomagałam w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w organizacji warsztatu pracy oraz w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji . Obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Magnucką, prowadziłam zajęcia w jej obecności. Nauczycielka mogła obserwować sposób przeprowadzania zajęć, stosowane przeze mnie metody i formy pracy z uczniami. Każda lekcja została omówiona pod względem aspektów pracy dydaktycznej i oddziaływań wychowawczych nauczyciela. Jestem przekonana, że stażystka wzbogaciła swoją wiedzę w zakresie nauczania matematyki. Opieka nad stażystką przyniosła również mi wiele satysfakcji. Miałam możliwość podzielenia się swoją wiedzą z drugim nauczycielem i wymiany doświadczeń w zakresie nauczania matematyki Dokumentacja stażu.
3. Dzielenie się z nauczycielami materiałami pozyskanymi z edukacyjnych stron internetowych;
Przez cały czas trwania stażu na bieżąco przeglądałam edukacyjne strony internetowe i informowałam koleżanki i kolegów o wszystkich nowościach, zmianach, działaniach mogących wspomóc działalność dydaktyczną nauczycieli naszej placówki.
& 8 ust. 2 pkt 4
„Zadania do realizacji”

4a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Opracowałam scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i z wykorzystaniem oferty edukacyjnej zamieszczonej na stronach internetowych

Corocznie we wrześniu opracowałam i wdrożyłam program wychowawczy mojej klasy zgodnego ze szkolnym programem wychowawczym.

W trakcie trwania stażu pracowałam na zajęciach indywidualnych z uczniem Arkadiuszem Wojciechowskim, który wymagał opracowania indywidualnego programu nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wydruk strony wykorzystanej na lekcji

Plan pracy wychowawczej
Plan pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego. Podjęłam studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności „pedagogika opiekuńczo wychowawcza” aby pogłębi swoją wiedzę w dziedzinie bardzo ważnej dla szkoły w jej codziennym działaniu.
Zaświadczenia o odbytych kursach.
4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Ponieważ przez okres całego stażu byłam wychowawcą klasy, korzystałam z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego w celu pomagania moim wychowankom w pokonywaniu ich problemów. Poświadczenie współpracy
& 8 ust. 2 pkt 5
„ umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Opis i analiza przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych (wychowawczych)
W czasie stażu przez dwa lata byłam wychowawcą i nauczycielem matematyki ucznia ze zdiagnozowanym ADHD Piotra Sauera. Specyfika jego problemu spowodowała, że musiałam szukać specjalnych rozwiązań, które umożliwiły temu uczniowi ukończenie szkoły podstawowej w wyznaczonym czasie bez zbędnych napięć i negatywnych przeżyć. Analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.