X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15468
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2012 r.


Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty są zgodne z poszczególnymi wymaganiami Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593)

Wstęp:
Na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego pracuję w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinie od 2008 roku, a wcześniej stanowisko to zostało mi powierzone od 2005 roku w Szkole Podstawowej w Geniuszach, Lipinie i Starej Rozedrance. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam dnia 02.07.2007 roku. Decyzję o dalszym doskonaleniu zawodowym podjęłam 2009 roku, kiedy to złożyłam wniosek do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, aby kontynuować swój rozwój zawodowy, rozwijać własne umiejętności nauczycielskie i podnieść kwalifikacje.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2009 roku do 31.05.2012 roku w oparciu o powinności i wymagania, które nakłada na nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem powinności nauczyciela odnośnie uczestniczenia w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ujęte w planie rozwoju cele stały się wyznacznikiem moich działań w okresie stażu. Na podstawie ewaluacji i sprawozdania mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam, a owe sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.


§7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.1.1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
We wrześniu 2009 roku zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Po jego analizie sporządziłam wniosek o rozpoczęcie stażu i złożyłam go u Dyrektora szkoły, a następnie opracowałam Plan rozwoju zawodowego na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
1.1.2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Na początku września 2009 roku zawarłam kontrakt z opiekunem stażu panią Małgorzatą Narożną dotyczący realizacji zadań nauczyciela kontraktowego i opiekuna stażu. Taki sam kontrakt zawarłam z panią Jolantą Słowińską, która została moim opiekunem stażu z powodu nieobecności pani Małgorzaty Narożnej.
1.1.3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
Przez pierwsze dwa miesiące stażu analizowałam takie dokumenty szkolne jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny, dzienniki lekcyjne i rozkłady zajęć. Analiza tych dokumentów pomogła mi lepiej zrozumieć działalność placówki, w której odbywałam staż.
1.1.4. Uczestniczenia w pracach różnych organów szkoły.
Systematycznie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki. Udział w nich pozwolił mi zapoznać się z aktualną sytuacją wychowawczą w szkole, bieżącymi problemami oraz planowanymi działaniami. Miałam również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym, poznania ludzi tworzących zespół i wymienić doświadczenia między sobą.
Przez ostatnie 2 lata stażu pełniłam rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, co pozwoliło mi na zrozumienie potrzeb uczniów tej placówki, ich oczekiwania wobec szkoły i ich problemów jako uczniów.
Współpraca z Radą Rodziców układała się bardzo dobrze. Rodzice aktywnie włączali się w organizację wielu imprez szkolnych.
1.1.5. Sprawowanie opieki nad uczniami.
Sprawowałam także opiekę nad uczniami podczas przerw, wycieczek, imprez szkolnych i wyjść poza szkołę m.in. w akcji Sprzątania Świata, a także podczas konkursów międzyszkolnych.

§7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.2.1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
W okresie stażu podnosiłam swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach:
• Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i wykorzystania e- learningu do wspomagania edukacji stacjonarnej- organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach projektu unijnego:
„ Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły –od IX 2010 roku do maja 2011 roku.
• Studia Podyplomowe z Edukacji Elementarnej- organizowane przez Uniwersytet w Białymstoku- rozpoczęte w grudniu 2011 roku- planowane zakończenie maj/czerwiec 2013 roku.
• Warsztat szkoleniowy nt: Ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne” (I stopnia)- luty 2011 roku.
• Szkolenie: „ Matematyka w działaniu” –organizowane przez WSiP- kwiecień2012 roku
W ramach WDN przeprowadziłam szkolenia na temat:
„ Zabawa w czytanie” czyli jak zmotywować dziecko do nauki czytania.”
„Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?”
„Asertywność czyli jak sobie radzić z agresją i manipulacją?”
„Szkoła wobec uczniów z dysleksją”
„Co to są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne”

Przebyte szkolenia, warsztaty pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje i przyczyniły się do zwiększenia jakości mojej pracy w placówce. Ukończony kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki pozwolił mi zrozumieć procesy poznawcze uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pomóc im w pokonywaniu trudności na jakie napotykają. Swoją wiedzę zdobytą na tym kursie mogłam zastosować w ramach zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, które zostały mi powierzone w roku szkolnym 2011/ 2012.
Z kolei rozpoczęte Studia Podyplomowe pozwolą mi na głębsze zrozumienie procesów poznawczych przedszkolaków, które miałam okazję poznawać we wcześniejszej pracy zawodowej.
1.2.2. Diagnoza własnych umiejętności.
Dokonując autorefleksji na początku stażu we wrześniu 2009 roku doszłam do wniosku, że umiejętności, które dotychczas posiadałam są niewystarczające, dlatego założyłam sobie ustalając Plan rozwoju zawodowego ukończenie kolejnych kursów i szkoleń, które poszerzą moja kwalifikacje zawodowe.
1.2.3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Współpracując z Biblioteką Szkolną i Pedagogiczną w Sokółce poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych. Godne polecenia są książki:
• M. Bogdanowicz: „ Psychologia kliniczna dzieci w wieku przedszkolnym”
• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca zbiorowa wydana przez MENiS
• H. Komorowska: „Skuteczna nauka języka obcego” oraz czasopisma:
• „Zdolności” – poświęcone problemowi kreatywności u dzieci
• „ Z życia szkoły”- obejmujące problematykę dydaktyczną i metodyczną
• „ Dzieci w Europie”
Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych.

§7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemów oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzajów szkoły, w której odbywa staż
1.3.1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Przygotowanie do odbycia stażu poprzedziłam analizą prawa oświatowego w szczególności Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty, które są dokumentami podstawowymi i regulującymi prawa i obowiązki nauczycieli oraz organizującymi działalność placówek dydaktyczno- wychowawczych. W trakcie odbywania stażu zapoznałam się
z rozporządzeniami takimi jak:
*Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
* Rozporządzenie MENiS z 7.09.2004 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku szukałam głównie zarządzeń Podlaskiego Kuratora Oświaty, które mogłyby być bezpośrednio związane z funkcjonowaniem placówki, w której pracuję. Poszukiwałam również informacji związanych z procedurą awansu zawodowego, dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przeglądanie tej strony internetowej pozwoliło mi systematycznie uzupełniać informacje związane z planowanymi zmianami przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki, w której pracuję.
1.3.2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
Powierzona mi funkcja opiekuna Samorządu Uczniowskiego zmobilizowała mnie do analizy Praw Ucznia i Konwencji Praw Dziecka, na temat których wykonaliśmy wraz z Samorządem Uczniowskim gazetkę ścienną. Pozwoliła ona uczniom zapoznać się nie tylko z ich prawami, ale i obowiązkami. Po analizie tych dokumentów zawarłam kontrakt z uczniami odnośnie celów, zasad obowiązujących uczniów i nauczyciela na lekcji języka rosyjskiego.


§7 ust.2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2.1.1. Współpraca z opiekunem stażu.
Po przestudiowaniu procedury uzyskiwania awansu zawodowego, podjęłam działania mające na celu odpowiednie zorganizowanie i udoskonalenie własnego warsztatu pracy.
W tym celu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, którym od września 2009 roku była pani Małgorzata Narożna, a od września 2011 roku pani Jolanta Słowińska. Na wstępie pracy z opiekunem stażu zawarłam kontrakt, który określał zasady naszego współdziałania. Określał on przejrzyste warunki współpracy i ustalał wzajemny zakres obowiązków. Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną, a opiekunem stażu w trakcie jego trwania były dla mnie ogromnym wzmocnieniem i miały charakter silnie motywujący do dalszej pracy.
2.1.2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
W trakcie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. W myśl kontraktu regularnie spotykałyśmy się w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Raz na dwa miesiące uczestniczyłam w zajęciach mojego opiekuna stażu, po których wzajemnie wymieniałyśmy poglądy, a ja wprowadzałam ewentualne zmiany w swojej pracy. Zakres obserwowanych przeze mnie zajęć obejmował wszystkie rodzaje zajęć organizowanych w placówce.
2.1.3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
W czasie stażu prowadziłam również zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Prowadzone zajęcia odbywały się wg opracowanego przeze mnie scenariusza zajęć. Efektem wspólnej analizy przeprowadzonych zajęć było wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Służyły mi one do tego, by w swojej pracy zwracać większą uwagę na detale mające istotny wpływ na prawidłowy przebieg zajęć. Nieoceniona była świadomość, że moja praca jest obserwowana przez koleżanki mające dłuższy staż pracy oraz posiadające większy dorobek zawodowy niż mój. Wszystkie cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna stażu i dyrektora sprawiły, że miałam ciągłą możliwość pracowania nad sobą, pozytywnie motywowały mnie do wzmożonej pracy oraz doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.
2.1.4. Organizacja warsztatu pracy.
Sukcesywnie gromadziłam materiały do pracy, które wykorzystywałam w prowadzeniu zajęć. Tworzyłam karty pracy, zestawy ćwiczeń oraz bazę ilustracji. Opracowałam własne scenariusze zajęć przedmiotowych, wychowawczych oraz przedstawień szkolnych, w których stosowałam różne metody aktywizujące uczniów. W celu uatrakcyjnienia lekcji i wzbogacenia wiedzy realioznawczej uczniów wprowadzałam na swoich zajęciach filmy edukacyjne rosyjsko i polskojęzyczne. W pracy z uczniami często odwołuje się do środków audiowizualnych, wykorzystuję materiały poglądowe, mapy, tablice gramatyczne wykonane samodzielnie, zdjęcia czy plansze językowe.
Pracując nad swoim warsztatem, a także nad swoja osobą nauczyciela wychowawcy zdecydowałam się określić moje mocne i słabe strony. Skierowałam do uczniów ankietę
w 2010 i 2012 roku dotyczącą działań na lekcji języka rosyjskiego. Na podstawie wyników, której dowiedziałam się jak uczniowie postrzegają moja osobę, moje zajęcia z języka rosyjskiego, co uczniowie chcieliby ewentualnie mi przekazać.
2.1.5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Jako nauczyciel , a także wychowawca doskonaliłam swój warsztat pracy przy okazji prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen itp.) Rozpoczynając pracę ze swoimi wychowankami przeanalizowałam Program Wychowawczy Szkoły na podstawie którego opracowałam Plan Pracy Wychowawczej dla klas IV, V, VI. Opracowywałam także z rozpoczęciem każdego roku szkolnego plany wynikowe z języka rosyjskiego dla klas IV, V, VI z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych. W ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów pomógł mi stworzony przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego. Będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego opracowałam Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na lata 2010/2011. 2011/2012.
Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki zostałam powołana do Zespołu Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, w którym byłam odpowiedzialna za stworzenie Indywidualnego programu Edukacyjno- Terapeutycznego dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz Planu Działań Wspierających dla dwóch uczennic
z naszej placówki posiadających opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce.
2.1.6. Dokumentowani realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację( świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, plany wynikowe, plan wychowawczy itp.) w celu potwierdzenia planów założonych przeze mnie w Planie Rozwoju Zawodowego. W miesiącu maju napisałam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, a w czerwcu złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.
2.1.7. Rozwijanie i doskonalenie zdolności interpersonalnych.
W okresie stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom szkoły. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności na temat metodyki i dydaktyki. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz atrakcyjniejsze. Moja słabą stroną, nad którą będę starała się pracować będzie zwiększenie konsekwencji wobec uczniów i dyscypliny na zajęciach. Mam nadzieję, że pomoże mi w tym cykl zajęć, które odbywałam w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu rozwoju osobistego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
2.1.8. Zaplanowanie dalszej drogi rozwoju.
Przebieg stażu wzbudził we mnie potrzebę dalszego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem, dlatego też rozpoczęłam Studia Podyplomowe z Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ich realizacja pomoże mi w lepszym zrozumieniu problemów uczniów szkół podstawowych, z którymi wiąże dalsze moje plany zawodowe. Te 3 lata stażu były dla mnie sprawdzeniem swojej wiedzy i umiejętność oraz wielkim wyzwaniem. Okres ten pozwolił mi na dostrzeżenie moich mocnych i słabych stron w zawodzie nauczyciela, które po analizie z dyrekcja i opiekunem stażu staja się czynnikiem motywującym do dalszego kształcenia zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

§ 7 ust. 2 pkt2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
2.2.1. Poznanie środowiska uczniów.
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów opierało się głównie na obserwacji ich potrzeb i oczekiwań, a po wnikliwej analizie spostrzeżeń starałam się dopasować poziom nauczania do ich możliwości. Niewątpliwie pomocne okazało się zapoznanie z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Sokółce.
Czas stażu to także okres kiedy była wychowawcą klasy IV, V, VI . Podejmując zadania wychowawcy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym- rozmawiałam z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach czy tez współpracując z trójką klasowa. Przygotowałam także pedagogizację rodziców na temat:” Organizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki jak pomóc dziecku odrabiać lekcje”, „ Nadmiar telewizji i Internetu szkodzi”. Aby lepiej poznać oczekiwania uczniów przeprowadziłam ankietę dotyczącą działań wychowawczych w naszej szkole. Większość z nich potwierdziła, że szkoła realizuje działania wychowawcze, a szkoła uczy ich postaw patriotycznych, obywatelskich, zdrowego stylu życia. Uczniowie podkreślali, że gdy mają kłopot mogą liczyć na wychowawcę, z którym mogą porozmawiać na wszystkie nurtujące ich pytania.
2.2.2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
W ramach stażu współpracowałam z różnego typu organizacjami:
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sokółce
• Komendą Powiatową Policji w Sokółce
• Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
• Nadleśnictwo Supraśl
• Centrum Steetworkingu i Stowarzyszeniem: „Kładka”w Sokółce
W trakcie trwania stażu poszukiwałam sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wsparli działania konkursowe Samorządu Uczniowskiego poprzez ufundowanie nagród rzeczowych.
2.2.3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Realizując wnioski wynikające z ewaluacji osiągnięć uczniów zaplanowałam działania dydaktyczne i wychowawcze służące wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów. W tym celu opracowałam plany wynikowe dla uczniów z trudnościami w nauce, które były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a dla uczniów posiadających opinie z poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce stworzyłam Plan Działań Wspierających oraz Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Plany te pomogły mi w sposób adekwatny dostosować formy i metody pracy na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych powierzonych mi w ramach projektu unijnego: „ Dobry start- lepsza przyszłość” realizowanego przez nasza szkołę.
Diagnozując potrzeby, działania, zainteresowania uczniów uzdolnionych aktywizowałam ich do poszukiwania, myślenia, współpracy poprzez udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, organizując im dodatkowe materiały, prace i testy. Efektem satysfakcjonującym dla mnie było zakwalifikowanie się uczennicy do etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez uwzględnienie w planie wychowawczym, oprócz zadań ogólnych oraz celów wychowawczych szkoły również zadań ujętych w Szkolnym Programie Profilaktycznym. Celem tych działań było propagowanie zdrowego stylu życia, uczenie wychowanków konstruktywnego organizowania czasu wolnego.
2.2.4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.
Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów poprzez przygotowanie ich do konkursów szkolnych:
• Konkurs: ”Album o Rosji”
• Konkurs: „Moja Matrioszka”
• Konkurs: „ Jak wiele wiem o Rosji”
• Konkurs: „Logo Biblioteki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie”

międzyszkolnych:
• Konkurs Ortograficzny w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce
• Konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce
• Konkurs plastyczny: „Wkrótce święta” w Zespole Szkół w Sokółce
• Konkurs : „ Pocztówka Wielkanocna 2009” organizowany przez policealne Studium Plastyczne w Białymstoku
ogólnopolskich:
• Konkurs ekologiczny : „ Czysty las” organizowany przez Polskie Towarzystwo Lasów we współpracy z Nadleśnictwem Czarna Białostocka.
• Konkurs plastyczny: „ Pociągi” organizowany przez Polskie koleje Państwowe.
Poza tym będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego organizowałam wiele konkursów plastycznych m.in. „ Jesienny liść”, „ Wspomnienia z wakacji”
Umiejętności uczniów wyniesione z konkursów wykorzystywałam przy wykonywaniu gazetek ściennych, przy których poszerzali wiedzę nie tylko z dziedziny języka rosyjskiego, ale również bibliotekoznawstwa czy wiadomości poszerzających wiedzę o prawach dziecka, o znaczeniu świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
Byłam także pomysłodawczynią i wykonawczynią wystawy pocztówek o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej oraz wystawy książek J. Tuwima i J. Brzechwy.
Przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów miało na celu rozwijanie ich zainteresowań, stanowiło źródło przełamywania własnych słabości i podnoszenia swojej samooceny, motywowało do podejmowania aktywności własnej w rozmaitych dziedzinach oraz służyło do realizowania potrzeby sukcesu i bycia docenionym.
2.2.5. Organizowanie uroczystości szkolnych.
W trakcie stażu wielokrotnie włączałam się do organizacji oraz prowadzenia imprez i uroczystości okolicznościowych odbywających się w placówce. Zorganizowałam następujące akademie szkolne:
• Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Andrzejki
• Cała Polska czyta dzieciom
• Walentynki
• Dzień wiosny
• Akademia: „Czysty las” z okazji udziału uczniów w projekcie ekologicznym o tej samej nazwie
• Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• Akademia: „ Święta w Europie” połączona z przeglądem kolęd
• Dzień Sportu
Organizowałam także zajęcia otwarte, w których udział brali mieszkańcy wsi, w której znajduje się szkoła. Były to między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Wieczór poetycki pt:
„ Od smutku do radości” oraz dni rodziny.
Przeprowadzając powyższe działania uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Mam nadzieję , że przyczyniły się one do podwyższenia jakości placówki , w której odbywałam staż.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2.3.1. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy od początku stażu. Systematycznie korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej, ponieważ jest to dla mnie sposób wspierania procesów oddziaływań edukacyjno- wychowawczych.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową dokumentację szkolną, plany wynikowe, Plan Pracy Wychowawczej, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, sprawozdanie, a także scenariusze lekcji, testy, dyplomy i podziękowania. Technologie komputerową wykorzystywałam do tworzenia klasowej statystyki semestralnej i końcoworocznej.
W tworzeniu planów wynikowych uwzględniałam zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu, który uatrakcyjniał proces przyswajania przez uczniów obowiązującego materiału. W trackie zajęć wykorzystywali oni takie strony internetowe jak:
• www.google.ru
• www.rambler.ru
• www.solnet.ee
• www.detskiy-mir.net/
• http://skazka.uz/
• http://azbuka-pro.ru
• www.happy-kids.ru/
• www.vesti.ru
• www.superkid.pl
• www.rossia.pl
Wykorzystywałam także zasoby portali edukacyjnych doskonalenia pracy własnej oraz udokumentowania przebiegu stażu.
www.wsip.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.publikacje.edu
www.edukacja.edux.pl
www.scholaris.pl

Uczestniczyłam także w szkoleniu organizowanym przez nauczyciela informatyki
w naszej szkole dotyczącego obsługi tablicy interaktywnej.
2.3.2. Publikacja w Internecie.
Opublikowałam także swój plan rozwoju zawodowego oraz scenariusze zajęć na serwisie .......
2.3.3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.
Komputer i Internet to również nieoceniona pomoc w śledzeniu zmian w przepisach prawa oświatowego. Wszelkiego rodzaju akty prawne, rozporządzenia, przepisy prawa oświatowego uzyskiwałam dzięki Internetowi, za pomocą stron internetowych np.: www.menis.pl. Korzystając z technologii komputerowej wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy, co wpłynęło na lepszą organizację pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
2.4.1 Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Kompetencje pedagogiczne rozwijałam poprzez uczestnictwo w radach szkoleniowych, które pozwoliły mi rozszerzyć moją wiedzę i przygotowanie pedagogiczne.
Uczestniczyłam w kursie szkoleniowym pt: „Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie konfliktów” oraz w szkoleniu pt: „ Potrafię rozmawiać” odbywające się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku”. Okazały się one przydatne przede wszystkim w pracy wychowawczej w naszej placówce.
2.4.2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Jako wychowawca klasy rozpoznawałam i diagnozowałam potrzeby moich uczniów głównie poprzez obserwację oraz prowadząc z nimi rozmowy, a także konsultacje z rodzicami. Starałam się poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy i nauczycieli, zachowanie wobec kolegów, stosunek do sprzętu szkolnego. W codziennej praktyce stawałam więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu, których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki.
Pomogły mi też w rozwiązywaniu problemów klasowych rozmowy i pogadanki z uczniami podczas lekcji wychowawczych, jak również tematy lekcji realizowane w ramach programu wychowawczego. Na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam również liczyć na opiekuna stażu, dyrekcję. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami, w ramach zebrań szkolnych oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
2.4.3.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „ Języki Obce w Szkole”, „ Z życia szkoły”. Często korzystałam z zamieszczonych tam tekstów, konspektów. Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową, co zaowocowało własną biblioteką ważnych dla mnie pozycji:
• „ Poradnik ortograficzny z języka rosyjskiego dla Polaków” M. Jahn,
L. Koryciński
• „ Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” S. Szadyko
• „ Motywowanie uczniów w praktyce” G. Ulman
• „ Ściąga dla nauczyciela czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien”
E. Goźlińska.
Literatura tych pozycji okazała się niezmiernie ważna w mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej.

§ 7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
2.5.1 Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Przez okres stażu analizowałam podstawowe akty prawne dotyczące oświaty. Zapoznałam się z dokumentami szkolnymi: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktycznym. Analiza tych dokumentów pozwoliła mi się głębiej zapoznać ze specyfiką funkcjonowania szkoły, w której pracuję. Zapoznałam się także z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce, co pozwoliło mi lepiej zorganizować pomoc dla uczniów z trudnościami w nauce, a rodziców ukierunkować na właściwą pomoc dla swych dzieci.
2.5.2.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
Korzystając ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego tworzyłam plany wynikowe, plany wychowawcze, przedmiotowy system oceniania.
Uczestniczyłam także w komisjach powoływanych przez dyrektora szkoły podczas odbywania się w placówce Olimpiad z języka rosyjskiego oraz egzaminów szóstoklasisty. Byłam także członkiem Komisji Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego eliminacji rejonowych powołanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Podsumowanie:
Dokonując samooceny mojej pracy jako nauczyciela kontraktowego mogę ze stanowczością stwierdzić, iż zamierzone przeze mnie na początku stażu cele zostały osiągnięte. Wiedza i umiejętności jakie zdobyłam w czasie odbywania stażu są w pełni wykorzystywane w pracy nauczyciela języka rosyjskiego i nauczyciela wychowawcy.
Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, planowania, usprawniania własnej pracy.
W dalszej pracy zawodowej zamierzam korzystać ze zdobytej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Chciałabym również kontynuować swój rozwój zawodowy. Zamierzam zdobywać nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Ponadto pragnę w dalszym ciągu samodoskonalić się i własny warsztat pracy.
W pracy w szkole spotkałam się ze zrozumieniem, życzliwością i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i rade starszych stażem nauczycieli. W tym miejscu pragnę podziękować: Dyrekcji szkoły za możliwość odbycia stażu , pomoc, wyrozumiałość i cenne uwagi o mojej pracy oraz opiekunowi stażu za opiekę nad realizacją mojego planu rozwoju zawodowego oraz profesjonalną pomoc, życzliwość.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.