X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15620
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: Barbara Iwicka
2. Nazwa placówki: Zespól Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: teologia UMK, praca socjalna UKW

II. Staż
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.
3. Opiekun stażu: mgr Justyna Gaca
4. Akty prawne: - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

III. Cele stażu
1. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć dydaktycznych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego

1. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
*(6 UST.2 PKT 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. / ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, / TERMIN REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, październik 2011r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2011- maj 2012r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów
w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć dydaktycznych. Wrzesień 2011- maj 2012r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w radach pedagogicznych. Wrzesień 2011r.- maj 2012r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego, tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2011r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2011r. Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2011r. Plan rozwoju zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2011- maj 2012r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2012r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(6 UST.2 PKT 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2011r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w diecezjalnych konferencjach szkoleniowych oraz parafialnych. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN, warsztaty, konferencje metodyczne). Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury
o tematyce religijnej. Wrzesień 2011- maj 2012r. Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Teczka stażysty, nośnik z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie klasowych i międzyszkolnych konkursów o tematyce religijnej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
5. Współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole i w parafii. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.). Pomoc w przygotowaniu misji parafialnych oraz rekolekcji. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Potwierdzenie ks. proboszcza.
6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Wrzesień 2011- maj 2012r. Notatki własne.

3. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(6 UST.2 PKT 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Współpraca z samorządem szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem samorządu szkolnego. Wrzesień 2011 - maj 2012. Notatki własne.
3. Współpraca z parafią. Prowadzenie grup młodzieżowych w parafii.
Wrzesień 2011- maj 2012r. Potwierdzenie ks. proboszcza.

4. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(6 UST.2 PKT 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów
z opiekunem stażu. Wrzesień 2011r. Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie
i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2011 - maj 2012r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2012r. Teczka stażysty.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112,
z późn. zm.)

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.